Belgisch dagblad

1979 0
24 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 24 September. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 15 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/c824b2z28m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ttste Jaar^aug1 VRIJDAa S4 SEJPTEMBER 1915 No, ABONNEMENTEN. fer 3 maandea voor Holland f 2.50 franco per post. Losse nummers : Voor Holland 5 cent voor Buitenland Tk cent. Den Haag, Prinsegracht 16-89, Telef. Bed. 2787. Ain. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADVBËÏENTIEBT: Van 1—5 regela f 1.5Ô: elk^ regel meer f 0.30; Réclames l-~5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : 2 Wlilte Hall Hous»" Wh.iteh.all E.W. Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTiLLON. DE BELGEN IN HOLLAND. f Een bezoek aan liet Werk voor Krijgsgevangenen. Ik heb gisteren de Bureelen yan het In ternaticnaal .Werk yoox Krijgsgevangen, ge legen in de P.arkstraat .78a, Den Haag, te zccht, Jk wist, dat ik er belangrijke dingei ycor onze lezeis zou vetnemen en wcjji ù mijne verwa*chting niet teleurgesteld. 13e ibee jen Van Leckwij'ck, voorzitter en Lens, alge meene secretaiiis, zagen tegen geen fcireed jvoerige iulichtingen op om mij in te wijdei in de ve.rtakkingen van die belangrijkè ad ministratie. i Zoo vemain ik, dat er in de kaanpei yan Duitschland niet jninder dan 8.QOO krijgs gevaugenen moeten gesteund werden, zoo wel burgerlij'ke ,als militaire : het Werk ton er 1000 ter hulp en is er tôt nu toe ii geslaagd ten hunnen behoeve 30 à 35.CKX franken te verzamelen bij middel van in schrijving. Dit geld iaat het Comiteit to< de behoeftigen, aile yeertien dagen, een pak je op te sturen inhoudende de meest on jnisba,re dingen (dagbladen, stekjes, klee der en voor civielen uitgesloten). Het heeft tôt heden meer dan 6.0G( pakjes opgestuuid, wat het bestendig wtrl yergt va i 4 ) verkleejde je sonen. Het werk werd ontwoirpen door den hui digen onder voorzitter M. d'Aouist, die dniai toe aanduidingen inwon yan Mevr. de gia yin de Gelces, dewelke een gelij'k3a;rdig< inrichting stichtte te Brussel. — Bestaat de greep xeeds lang, vrceg il met toenemende belangstelling. — Het Werk tr.ad in voege den 1 Juni jM. de Jong, die ook tôt de ontwerpers belioort is er de schatbewaarder yan ex jM. de graaf du Monceau de Bergendal is de overste van het secrétariat gcwoïden Èen hoog comiteit v,an bescherming îieef ,cns zijne medewerki-g tcegezegd: wij on flerlij'nen onder adercn, de.i naim yan de prinses de Ligne. — En uw zakencijfer vertegenwcordigt jreeds een mcoi bedr.ag? — Wij . versturen ongeveer 300 pakker per dag. De inteekenaars betalen ons ge wconlijk het pak fl._ 1.50, per zending. Wi; houden ons ook Lezig met het o, sturea v,âi: pakken, welke het publiek cas brengt. D* formaliteiten van verzending gaan traag en zijn talrijk. Ze werden do or ons ni den weg geruimd. Wij hebben 520 krijgsgevangenen onde; onze bescherming genomen. Tusschen d< meetjes en hunne bescbermelingen is eu® briefwisseling ontstaan, die onze ongeluk feigen de or de krijgskansen misdeelde, eei heilz,amen balzem en de meetjes ©en zoet* y&ldoening brengt. Wij lallen, geen enkel< Bitgezonderd zouden zô door brieven moe ten opbeuren. Hunne hartroc-rende biievo: bewijzen genoeg, hoe gevoelig zij aan b .lang stelling van landgenooten en sympathiek* pienschen uit HolLand zij a. V ooral nu d-Winter nadert megen wij hen niet vergeten. —i Gaat het invallende wintergetij u - niet tôt uitbreiding uwer diensten nood. zaken? 1— Ongetwijfeld. Ook gaan we een nieu-we inschrijvingslijst in omloop brengen. Het „Belgisch Dagblad1* zou ons een groole hulp verleenen, door z.e aan te bevelen. Het wordt noodig dat we ondergoed sturen, een flannelle, een onderbroek in gs-nijoltoimeerd trikot, een proote wollen sjerp, die de ooren en den hais kan bescherimen, en h ou ten blokken, die, gj zult het weten, zeer warm houden. .Wij hopen duizend dergelijlk samenge-; s bel de pakjes rond den .15 October op te sturen..... Maar het geld moet bin-nenvloeien ! — Ik zal het zeggen. Moge deze op-ro>ep volstaan. Zoo niet, julien we ha-meren f En op dit geaegde werd ik naar de wapenzaal geleid van Meester Devos, waarvan de helft werd afgestaan votor > den dienst der verzeriding. Een dértigtal : personen, waarbij gedienstige dames, na-niicn er de verzending en don admini-stratieven dienst waar. De administratie was zoo welwillend een beschermeling voor het „Belgiscli Dagblad" in te j schrijven Het zou ons te ver leiden indien we de offervaardigheid : ■ van allen in 't bijz.on.der meldden. Hier wordt trouwens gewerkt aan een dienst, , die vetl tact en bescheidenheid ve gt en ; waarvan de goede engelen de vreugde L in stilte smaken. j Onder toezicht van een afgevaardigde van het Geneefsche Roode Kruis, door - wiens tusschenkomst de verzendingen ge-schieden, stapelen de pakken zich op. : Zij bevatten 400 grammen chocolade, 2 suJckadekoeken, waartusschen men dikwijls een pijp van Gouda pakt, een onbe- schimmelbaar brood, 3 pakken soldaten- beschuit, twee pakken tabak, geleverd door een Belgische lirma, en een toiletarti-- keltje. 30.000 ^ukkade-koeken. kwam^ iiei iiiuiiu aer sampeu veneKKereni fcoms voegt men er op aanvraag plairtaatdige bolcr, appel-stroop, verduurzaamde melk, kotlie-extract bij. De krijgsgevangenen der naties met Bel-gië verbonden, kunnen door bemiddeling van het Werk, dezelfde pakken bekomen. Ik dankte en verliet de werkers van het Comiteit, in de overtuiging, dat de dienst vlot gaat en hij bestuurd wordt door menschen met een toewijding, welke ginder een riem onder het hart moet steken der ongelukkige strijdcrs, die stre-den en lijden voor ons aller ïed-ding. Allen die iets bezittep, hebben voor plient, dit werk te steunen, waarin het hart zulken grooten roi speelt. Het Belgisch legerbericht. 28 September. — De vijandeliike artillerie heeft eenige aetiviteit getoeinVl door met tusschenpoozen eenige puniteri van ons front te beschieten o-ls Batos-cappelle, Parvyse, St. Jacques-Oapelle en het huist van den Veerman. Onzo arlille-, rie heeft viiandelii'ko militaire arbeidterë uiteengejaiaig^, m de richting v&n MaJnne-kensvere, Tearvaete en Driegrachten Se tfsestaoeillet verweer d^r Bussen ton niet an-ders d'an zelfs onder hunne vij'andlen be-woiudlering verwekken : Zij trekken ziobj zondor eenige troepen-afdeeling in han-âen der Duitschers achter te latein, van Wilna terug op het oogenblik d^t men het een mirakal mflig nioemen, zao ze aianj een langs Noord en Zuid-'onisingiellaniiM bewaging kunnien ontsnaippen. Meer Noor-âelijk in de streek van Riga gaan z<a tôt het offensief over en maken zieh na-bij Friedtichst-Mt meester van verschil-lige dorpem, waarbij, vol gens het vooï laaitste hericht het dterp Striggie. Talrij^t ke Duitschers vieien in handen der overi winnajars. Meer ten Zuideaa vailen ze het dorp Lebiedïzef aiain,, ten Westenvan Malcàîeto.hjko en werpen dbor ee® verwoie-de bajonet-aanval de Duitschers terug. Het dorp wordt genomen. Met d'e bajonet nemen ze in een la'at/ 8te aanval Dou en jagen den vii^nd op de vlucht, makeni buit en geva'ngenen. Dan betalen d© Oostenrijkers het g'e-lag te G&!ja en Tetchiki. Een vertraagd legeirhericht meldt, da)t in <Je streek ten Noordien en Westen d'ex Btad Kreaneneez, van 31 Oogtst toit 15 Septemiber 70.000 krijgsgevangenen in handen der legers v'an generaal Ronsky Tielen. Men zal moeten bekennen dftt het yej.'slagen leger goed te poot staat i Bulgarie liet zich nog niet uit togen yie het zich zal keeretn en verklflart dat d'e mobilisaitie h'aa-r voorgeschreven werc door die noodtzakelijfee verdledSging hiarei teutraliteit. De Duitschers die met zioo veel bconbast aankondigdlen, dat ze n,i het Servie der mopridieruaars gingen tuch tlgen, laten nog steeds op hunne wre O n Jl *tr.O rtVrfû-n Graaf de Baillet-Latour vader. (Paît.) Graaf de Baillet-Latour, gouverneur der provintie Antwerpen, bevindt zich in den Haag. Hij is drager van een pas, hem afge-leverd om hem toe te laten veevoeder in Ne-derland voor het vee der provintie aan te koopen. Uitvindingen voor het leger. De dienst der uitvindingen voor het Belgische leger heeft zijn bureelen van Londen, onder directie van den artillerie-ingenieur André Gérard, verplaatst naar India House, Kings-way, W. 0. Wy herinneren er aan dat die dienst door de Belgische regeering gelast is met het onder-zoek van aile nieuwe vindingen, die op het leger kunnen toegepast worden, voornamelijk op de verbetering van het krijgsmateriaal. Het is wenschelijk, dat de memories, plannen, stalen, enz., door de uitvinders in dubbel ge-stuurd worden. VAN IICN VINDING. Ziehier wat de „Taeglische Rundschau" in- een soldaten-brief senuift — waarschyn-lijk omdat ze er zelf de verantwooxde-heiid niet durft van dragen: „Verschillende graven van Franschen, doior ons achter een kasteel ontdekt, le-veren een sprekend bewîjs van d3 laffe verkrachting op het menschenrecht door BeJgië bedreven. Die graven dagteekenen van 1909, het tijdstip waarop slechts de bijna overdreven lankmoedigheid van i Duitschland een algemeene verwikkeling kon beletten. Beeds toen zijn de Fransche troe-pen zonder hinder in België gedrongen, en de graven zijn deze van Fransche ' soldaten, in 1909 tengevolge van een zon-neslag (sic) gestorven- Dus, van dat oogenblik af waren die heeren in België; m i aajnwezigheid van dergelijk bewijte, rnoel i men er van afzien nog te loacheneiu, En wif vo-egen crbdj: Dâ.t d-0 Duitsohc regeering nu maar ophouda met zich il • 't zweet te zetten om, zich tegen hel l veiwijt, dat ze België's neutraliteit heefi ■ gesclionden, te vexdedigen. Na den kolrssalen brief is de zaak be sle^htl Links en Rechts. i • Zij die azen op winst. De openingsrede aanhalende * van Seddon, voorzitter van het jongste congres der „Trade Unions", waarin deM kracbtdadig opkomt tegen de werkgevers en groote handeiaars die uit den oorlog woekerwinsten slaan en het volk door levensduurte naar omlaag druk-ken, stelfc Emile Royer, volksvertegenwoor-diger van Ath-Doornijk, op zijne beurt in ,,1'Indépendance Belge" dergelijke praktijken aan de kaak. Onder meer zegt bij : „Zal men zeggen dat de fabrikanten van wapens en munitie kostbare diensten aan hun land bewijzen ? En de generaals en allen die onder hunne bevelen stryden, bewijzen - zij zoo'n diensten niet ? Vragen zij, om dit te doen, de perspectief van groote wiDsten ? Zij worden gedreven door het bewustzijn van hun plicbt." ! Om te eindigen vraagt hij voor België de samenstelliiig van een comiteit van toezicht, oui de winsten van den oorlog te beperken en dringt aan op vertegenwoordiging der opinie van de arbeidende klas in dit college. Het Belgische oorlogskruis. Duitschland verleent het ijzeren kruis aan zijne soldaten, Frankrijk schenkt het oorlog-kruis aan zijne „poilug", »waaram zou BelgLë er ook geen uitreiken aan hare helden, die de bewonderiug der gan-sche weneld" hebben afgtdwongen? Wij stellen voor, dat, wanneer onze regeering onzen wensch inwilligt, de nieuwe onderscheiding te noemen naar den naam van onzen heldhaftigen Koning Albert. Vergaefsche pogingen. Duitsche hocgleeraars hebben op hunne beurt de „marmot ' van den handelsrei-ziger in annexatie opgenomen, om hunne collcga's van België te overtuigen vaa de weldaden der ueberkultuur. Reeds vroeger was niemand anders dan wijlen pftefessor Lamprecht naar Gent ge-reisd, om er o. m. professer Pirenne te bepraten. Hij krecg voor aile antwooird Çfarte' "WaSn^^ïeuW-pfgitî: gen in, om de Belgische hoogleerairs te overtuigen, dat het nood.zakielijk is de Belgische studenten naar de Duitsche uni-versiteiten te sturen. Zooals te verwachten, hebben de mof-fen aan doovemans deur aangeklopt. De Duitsche nachtronde. 5Sie heeft te Brussel, te Antwerpen en te Mechelen de nachtronde niet g&kend. een Duitsche maatschappij, die ejgonlijik verspieding voor doel had. Te Brussel was de nachtronda bestuurd door twee Duitsche reserveofficieren, die emkele da-gen vôôr het ultimatum in allerijl naar Duitschland vluchtten, met al hunne pa-pieren, dossiers en lijsten over de open-bare besturen en bijzonderen, die zich door de nachtronde lieten bescheTmen, en wel ten g:;taie van 8000 man. Brussel alleen leverde eene winst op van 140.000 fr. De ongelukkige nacht-wakers, Belgen, die door Duitschers waren gedrild, werden slecht betaaid en nog slech-ter behandeld. De nachtronde had toezicht op de ge-bouwen van het Faleis der Natie, de miinisteriën, alsmede de voornaamste fa-brâeken en handelshuizen. Is het dan te verwonderen, dat de Duitschers beter Brussel kenden dan de Brusselaars zelf? Een nieuwe les voor ons Belgisch zwak, slechts goed te vinden wat van den vreemde komt. Laat ons hopen, dat wij die lessen zullen onthouden. Een Be!g pleit in Frankrijk. PARUS, 22 Sept. (Part.) Mr. Vande-putte, advokaat aan da Brusselsche balie, heeft eergisteren voor den kxijgsraad een dienstweigeraar verdedigd. De stokdrager Henri Robert vertegenwoordigde de Pa-rijsche balie bij deze gelegenheid en sprak, evenals de president-kolonel Gorcin den Brusselschen advokaat een hartelijk wel-kom toe. Hoe ze met onze menschen beulen. We lezen in de „Telegraa£" : Duitschland moet nu veel arbeiders missen. Het vindt nieuwe en zeer goedkoope werk-krachten, o. a. in Belgische burgerlijke gevangenen. Zoo werken 50 Belgen bij Wettmar, otnge-ving van Hanover, in de moerasgronden. Ze moeten er helpen bij den aanleg van een spoorlijn. De ongelukkigen, waarvan veler geen handenarbeid gewoon zijn, staan er urer met de voeten in 't water; de handen zijr vol kloven en wondjes. En nog ergerlijker is het, dat sommige gevaugenen, bijv. veroor deeld tôt drie à vier maanden gevaDgenis-etraf, het d u b b e 1 e van dien tgd ex langer gehouden worden. Cornmentairen overbodig. Volhouden. De meening van Emiel Brunet, volksver tegenwoordiger van Charleroi, officieel afge , vaardigde te Parijs. Nog eenigen tijd geleden verwekte he gedacht aan een nieuwe winterveldtocht eenig ■ ontstemming, sedert eenige weken heeft iedei een er zich aan gewend : civielen en militaire! . De wil van volhouden is algemeen. Niet d minste wanklinkende uiting, 't is prachtig. Wat verricht Engeland ? Met ironie in de stem hoort men djiet vraag stellen in die bezette en Èeutraiej lQnden, dfoor Duitschers en hunne traj w an ten. Engeland is voor hen gewomdien dq bloedyijianid in dlezen reTisaobtigien oorlog.Toen ik onlangs naar Jjondjan oveo:-stak, ontmoette ik aiaia boord van het schip vier echte ,,poilus", wakkere, ge-spierd^ Franschen, diie uit een Duitsch! kamp wairen ontenapt. Zij verteldlen mij dat <îe Fransche en Bolgi.sclie krirgsge-vangeinen er niet te slecht werdtem behandeld, maa'r dSat de Russische en voor-; al Engielsehe sioîdaCen afschuwelijk wer-dien afgefoeuld. Om de wereldheorschapp ij te verwesr_, ven moest Engellaindl immers uit d'en weg. Na. Frankrijk zou Giroioft-Britannia ver-rast worden en aan de beurt komen. Nu is die berekening verijdeld Daar om moet Godi d'e Brxtten op Duitsch commandlo straffen. Engeland was niet voor dezen wereld-oorlog uitgerust. Wat veirbazingtwekken-den arbedd heeft dis nalie niet verricht? Het liiad geen bediuçdend lanidïeger. Thams besohikt het over meer dan 3 miJi:oen man. En dit cijfer heeft iets te zeggen in een land waar da dienistplicht nog niet is ingevoerd. Blijkt die mili -taire he,rvorming noodzakelijk dan zal het Britsche volk haar zondier morren aanvaiajrden. Vier, vijf millioen Engel -schen zullen dan hunne broeders ver-voegen.De Engelsche vloot heeft aile oceanen van Ductsehe zeeroovers gezuiverd. Bo-vandlen beschermt zij de kusten van Frankrijk, de konvooien met levensimididie-lan en zet de in de Duitsche havens verecholen vloot den Keizer schaak. Van Y per en tôt La Bassée houdt het Engelsche leger de verwoedsta aanvallem op het front im. het Westen tegen. liezen niet dioor de pinhelmen ward ver. overd; zoo Frankrijk al^us zijne rijksta d'iyiartementen niet verloor en zoo Bel-gi'j met deûnitief ingepalmd werd door het roofgierig Duitschland), ^lan danke.n de Franschen en de Belgen dit aan Enge -land-In geen land ter wereld werden onze vluohtelingen en onze gewonde soldaten zoo royaal onthaaldi" en verzorgd. Wie over de Engelsche gastvrijheid klaagt is eenvoudig een ondankbaar menteh. Wanneer de Belgische regeering ailes verloren had, ja, haar legier, noch hare trouw gebleven ambtenaar en arbeiders niet meer zou kunnen vergoeden, _was Engeland d'aar om de ncodige millioe -nen voor te sohieten. En nog steeds blijft Engeland ans land en ons volk even verknocht EngeLand zal volhouden. Het is diep over-tuigd wanneer het zegt, dat België's en Frankrijks viijmaking lal zijn goud en a'1 zijn blced mag kosten. Zijn finantieele kraicht, zijrre vastberadea-heiid blijkt door hetgeen in het huis der Gemeenen is voorgevallen. Zonder oog> : ï-pinken stemden de a gevaardigien er in toa, dat 102 millioen p. st. nieuwe belastingen werden gelegd voor het volgende jaa , zoo-dat alsdan 374 millioen p. st. aan belastingen zal worden ontvangen. Dit is wei-nig, w.ant er worden zaanen 1590 millioen uitgegeven, zcodat do jnkomsten met iuim 1200 millioen worden overtroften." Het vol-gende jaar zou 1800 millioen p. st. worden uitgegeven, hetgeen dus ruina 1400 mil-liaeia meer bedxaagt dan de iruiioinsten. Yocr het jaar ont is, zullea de loeningen van Engeland aan de bondgenooten tôt 420 millioen gestegen zijn. Eene groote Engelsche lee ing we rd v ot-bereid met een nog grooter succès dan de 1 ^ats te Het Engelsche volk, dat gewoon is Lraed te leven, legt zich vrijwillig zuinigheid op, om den staat het geld te verschaffen, waarop hij rekent. De Engelsche begrooting van het ko. mend jaar is het zwaarste belastingont-werp. van Erigcland's geschiedenis. In de gansche wereld heeft het dea indruk gemaakt, dat Engeland opgewassen is voor de reusachtige taak, die het zoo beslist en zoo manhaftig aandurft. Zulke natie moet en zal de eind-over--winning behalen. Wie durft dan nog den Brit beknibbelen zijn voile plieht tegenover zijne bondge-nooten niet te doen? Wie durft hem nog i beschuldigen, er op aan te leggen om aile staten van het vasteland zoo te la. ■ ten doodbloeden, dat Albion ten slotte i met den behaalden buit naar zijn eiland trekt? .. , Niemand, tenzij__Engeland's vijanden, die , ook de onzen zijn. Geduld ! Wij willen geen voorbarigen vrede, die zou gelijk staan met België's ■ slaveTnij. Daarom kan de oorlog langei • duren, dan ongeduldigen nietsdoeners er bazelaars wenschen. Gods molen maal t langzaamj maar f\jn. a Dank zij echter de Biritten, zullen d< - bondgenooten ten slotte Duitschland zel . doen krommen onder het juk, zooals ti e deden met Napoléon, die op Sinte H« lena stieii. BELGIË. Wesf-¥Saaiidepen.: s* Beschieting der kust. De kust is opnieuw beschoten. Is het een nieuw offensief ? De Duitsche troe^, pen hebben versterking gekregen. lui j Oost- en West-Vlaanderen treft men teî-,. rkko Duitsche gewonden aan. Er worden vele vliegmachines bemerktj waarop de Duitsche troepen schieten. Bombardement van Brugge, Zondiag- en Maàindjagja',vond oin Qmgé> veer haif tien, meldt de Tel., 1b bovrn Braggo een vlegenier verdieven, dfâ bonime-n wierp. Dioor de diepe d'uisternis kon dta alyia^ teur zich moeili.'k oriënteeren. De vlio^ gers hefc'oen het bij! hun a(an(valle(n mees1^; al gemuriit op de haven v/aar Duitscbi^ duikbcoi'en liggen, munitie wordt ver Vaardigd en andere militaire werkzaJa^ hedton wordten verricht. De bomnien via[ len tameli^k ver vain het bedoedde puni. De horstelfabriek van I... is zoo goed' aïs verwoest. Scherven trolfen ook he| dicl.tbijstaandle gesticht van de Broeder^ yan Liefdie. Een der broe^-s, die hei gerucht van de vliegonachine hiad venio^ men, was opgestaan en had zijn karnçijR yerlaten. Hij ontkwaïn aldus aan eefl : ernstigje verwonding of misschien aialfl, den" (ioiod, want een bomscherf kwam méC gîoot gleweld op het juist verlaton legieit tereoht. Eten andere bom viel bij die Dam» pOiOit, dJus niet ver van het kaniaal Brugi ge—Siluis, wel een kw&rtier aîstand vaà de haven. Deze richtte geen schadte atan. Er zijn gelukkig geen slachtoffers. Het is dlus ^e tweedie maal dat bonir men aïs het ware in het hart van dja stad zijn gevalien. De iramlijn niet opgefaroken. Waïajrschijnlijk als gevolg van hetpro* test v^n dlem Ame!nlc.alaJaschen, ©ni S|pià)a!nH king van de tramlijn Thiielt-Swevezeele, en ook van an|dere lijnan, waar zij reœdS, mee begonnen waren, gestjaakt. T roepenvervoer. Op de spoorlijnen uit Duitschland over Akea *naar België, die op verschillende plaatsen vlak naast de Nederlandsche grens loopen, is in do laatste dagen een zeer groote drukte waar ta nemen en wel in de richting van België. Dec 21n Sept, zag ik twee geweldige treinen voorbij ryden, ieder met niet minder dan vier locomotieven, die geheel met kanonnen bela-den waren. Ik zag ook verschillende treinen die blijkbaar cavalerie vervoerden. Den 22n September passeerden talrijke treinea met gesloten goederenwagens, waarschijnlijk transporten van munitie en proviand. Al de Duitsche schildwachten hier aan da grens, behoorende tôt den ongeoefenden land» storm, ziin bewapend met Russische geweren. (Tel.) Politîeke diefstal. De diefstal met inbraak gepleegd in d<3 studie van Mr. Francis Wiener, zoon v.an wijlen senator Sain Wiener, advocaat van, Leopold II, is van politieken aard. Niet alleen droegen de dieven de dos-i siers mede, die betrekking hadden op dof processen der nalatenschap van den Kou nrig, maari ook geheime stukken oveî! het einde van Keizer Max] mili aan vani Mexico, alsmede over toen opgerezen ge^ schillen tusschen de hoven van Weene.ql en van Brussel. Is fecit cui prodest. Tel Weenen moet men de daders kennen* Het schrikbewind. Een nieuwe' lijst van veroordeelde „vei>> spieders". Ter d o o d : Laurent Debakken, handels-reiziger te Ukkel. Levenslange d w a n g arbei d : Leo« pold Lamy, statieoverste te Cuesmes 15 jaar van dezelfde straf ; Jan Schollaerfc, machinist te Kuteghem en Louis Du Carme, slotm&ker te Aath. 10 jaar van dezelfde straf : Frans Brugmans, teekenaar te Antwerpen. Fideel Jaspin, barrelwachter te Cuesmes. Louis Sandras, schrijnwerker te Aath. Vrouwe Valentine Deny te Kureghem. Gebroeders Désiré en Ernest Lamy ta Cuesmes. Vrouwe Angelica Wargny te Doornik. Huldeaan die patriotten. Voor de invaiieden. De N. M. tôt exploitatie der buurtspoor» wegen heeft besloten een prijsvermindering van 7 g. tôt 4 op de enkele kaarten toe te staap aan de invaiieden van den oorlog, bezitterS vais een groene kaart. Yerzoeke deze courant na lezing oug9* frankeerd per poat te zenden aan éon det É IntcrnecringskampensGaasterland, Lee»- j warden, Araersfoort, Harderwijk, Bergen (bij Alkmaar).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes