Belgisch dagblad

1816 0
23 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 23 September. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h12v40kv0x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

(.ste Jaargang" » ' DOHDERDAe 23 SEPïEMBEK 1915 TVo. 8 BELGISCH DAGBLAD abonnementen. Per 3 maanden voor Holland 1 2.B0 franco per post. Losse nummers : Yoor Holland 5 cent voor Buifcenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. Bestuur : Dr» TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTiLLON. ADVERTENTIEN: Van 1—5 regels f 1.50; elk® regel meer f 0.30; Reclamee 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: 2 White Hall Houss Wh.iteh.all E.W. België bovenal. Yerdeel en licersch sclireef Machiavelli. Yerdeel en lieerscli, herhaalt Duitschland. Op aile wijzen lieeft de vijand gepoogd tweedracht onder ons volk te zaaien. Zoo probeerden het die social-democraten welke aan den Keizer zijn verknecht, doch. onze "vader-landslie vende arbeidende klasse keerde Iran met verachting den rug. Zoo belooven de alduitschers en hunne medéplichtigen den Vlamingen gouden bergen. Zij slagen. evenmin, omdat hunne be-loîten en geschenken doen ijzen bij de gedaclite van onze martelaars. Bij het uitbarsten van den oorlog -waren de Duitschers overtuigd dat de anti-klerikalen van België hen als redders zouden begioeten. Daarom herhaalden de soldaten van Grod met ons de gruwelen van de godsdienstoorlogen. Liberalen en socialisten schaar-den zich echter tôt den laatsten m an rond den Koning. Thans hebben de Duitsche Katholieken gehoopt de Belgische Katholieken te verschalken. JE en krachtig Vade rétro Satanas wees hun den weg langs waar zij krui- ] pend waren gekomen. Ziehier in welke termen L e X Xe Siècle, nr. 309, die onbe-schaamde, ontaarde en verslaafde Katholieken uit Duitscbland de les spelt : Net als hun Keizer en hunne regeering die deu 2 Augustus 1914 zich bedrogen om den aard van het belgische volk en om zijn op-vatting van eer, zoo bedrogen zich die heeren (van het centrum) over den geestestoestand van de Belgische Katholieken. JSÎooit hebben die Katholieken vooriemand moeten onderdoen in vurigheid en vastheid van overtuiging, in getrouwheid aan den H. Stoel, in vrijgevigheid ten opzichte van Pans en Kerk. Hetis hun overgekomen stiizwijgend en met aile teekenen van een kinderlijken eerbied te verdi agen tusschen komsten van Rome, zoo hinderend voor Uunna vrijheid als gevaarlijk voor het slagen van hunne politiek Zeifs al schreiden zij vol smart om de ver-inaningen van eene verwijderde moeder en des te meer geneigd zooals aile moeders, hare rechten te overdrijven en zich om het karakter van hare kmderen te bedriegen nooit hebben de Belgische Katholieken vergeten wat zij aan deKerk en haar hoofdverschuldigd waren. Nooit heeft men in de Katboheke pers van België kunnen lezen die recru treekscheenonbeschofte lessen aan den H. Vader, die zoo dikwerf v onder het pausdom van Pius X in de duitsche j pers verschenen. Indien eene regeering, zelfs j- eene katholieke regeering, in België het lezen e van eene pauselijke encyclie,k had moeten ver- j, bieden, "zooals de pruisische regeering heeft { gedaan met de encycliek van Pius X over den H. Karel Borromaeus, aile belgische 2 katholieken zouden als één man opgestaan v zijn tegen dergelijk Josephisme, dat met on- ^ verholen vreugde werd onthaald door de j. katholieke pers van ovet den Rijn. r Gedurende drievierde eener eeuw hebben )-de belgische katholieken zonder tellen, zon- der zelfs een verzoek van den Paus af te c wachten, hun geld en hun bloed aan den Paus , geschonken. In tegenstelling met het Duitsche Rijk en 5 de Duitsche Katholieken hebben de Kerk ( gediend zonder ooit zich van he.ar te bedienen, ( zonder dat zelfs de gedachte bij henontstond | dat eene aardsche belooning zekeren dag £ hunne offers zou kunnen vergoeden, offers ( waarvan de altoos laattijdige historié nog de uitgestroktheid er van niet kent. En verder schrijft onze confrater : Fernand Neuray, deze prachtige ( nationale geloofsbelijdenis derBel- , gische Katholieken neer: „ De een- \ parigheid van de duitsche natie ; en in het bijzonder de houding , van de Katholieken van over den Rijn, om de rechtvaardigheid, de moraal, de godsdienstige eensge-zindheid op te offeren aan het schijnbaar belang van hun land, hebben 'klaarblijkend aan aile Belgen doen inzien de noodzakelijk-heid hunne ideën en gevoelens te onderwerpen aan hunne vader-landsliefde, het nationaal idee op het toppunt van hunne verstande-lijke hiérarchie te plaatsen. Het heil des volks hangt daarvan af." Die mannelijke verklaring zal ongetwijfeld door aile Belgen wor-deu goedgekeurd en toegejuicht. Thans en in de toekomst moeten wij ailes zorgvuldig vermijdenwat verdeelt, wat aanleiding kan geven tôt vijandschap onder zonen van . dezelfde moeder. Er kunnen en moeten partijen bestaan, want niemand verlangt eenvormigheid, maar België moet ons eerste en laatste denken en beminnen wezen. De oorlog, de overrompeling, de verknechting en de verbanning zijn harde scholen voor loutere vaderlandsliefde. Gevloekt zij aile gevaarlijke verdeeldheid omdat zij aan volk en aan land rampzalig is. Het Belgisen legerbericht. 21 September- Zwakke beschieting van het front. Onze artillerie heeft militaire arbeiders in de richting van Terstilie en Rillepelle uiteengeslagen. Zij schoot een vijandelijke observatie-post in brand. U© teestaiici. Terwijl de Duitschers ae uit Wilna aftrek-kende Russische strijdkrachten trachten den aftocht te versperren, duren de gevechten op het iront tusschen Nowo Alexandrowsk en het meer van Driswiati, ten Zuidwesten en ten Westen van Dunaburg voort. De Russen leggen groote dapperheid aan den dag om het Duitsch offensief te stuiten en te bewerken dat de van Wilna aftrekkende troepen zich in de veilige richting terug plooien. Uit de Duitsche legerberichten valt op te merken, dat de strategie van Hindenburg ten Bpijte, de Russen krachtdadig op hunne flank-dekking den aftocht beschermen. Er schemert niet de minste hoop dat ze de Russen zullen ifsnijden. Rond Dunaburg, waar de Duitschers tôt voor de stad gevorderd zijn, doden de Russen in de streek ten noordwesten bij het dorp Munozeeen krachtigen aan val en wierpen de Duitschers uit hunne verschansingen. Ten Oosten van Luck gingen de Duitsch-Oostenrijkers tôt een tegen-offensief over, doch deze liep dood op den weerstand der Russen, die bewijzen de bovenhand te be-houden. Deze laatsten maakten 700 gevan-genen. Bij de dorpen Berezowska en Rostoki tôt een tegenaanval overgaande, vermeerder-den de Russen hunne winst aan gevangenen met 700. In den Balkan brengt de mobilisatie van Bulgarije eenige beroering. Uit Roemenië en Griekenland komt eenig nieuws dat gunstig luidt voor de Verbondenen- Diefstalieu van koper op groote schaaî. De feiten logenstrat'fen telkens de groot-spraak van den Duitschen-Oostenrijkschen vijand. Heeft hij niet beweerd ook in zekere neutrale bladen, dat hij in het geheel geen gebrek aan koper heeft? Zijne gezegden worden alleen door simpele menschen geslikt. Ziehier wat nieuws. De moffen hebben een duivelsch middel verzonnen om aan het noodige koper in België te komen. Men weet dat de brouwerijen in ons land talrijk zijn en dat zij talrijk e koperen ketels bevatten. Wat verlangen de Duitschers i Zij hebben van de brouwers en voornamelijk van de Brus-selsche geeischt dat zij een stuk onderteeke-nen hun verzet uitsprekenct tegen Engeland dat de vreemde garst voor de Belgische brouwerijen niet meer doorlaat omdat zij vooral den Duitschers diende. In geval de brouwers weigeren een bondgenoot van België af te keuren, dreiden zij al de inlandsche garst aan te slaan en naar Duitschland te vervoeren. . Eens de brouwerijen stil gelegd, komt dan de inbeslagneming van de ketels. En zoo trachten do kulturdragers aan het noodige koper te geraken. Ter eere van onze brouwers dient hier bijgevoegd dat zij in het algemeen weigeren in de kaart van Duitschland te spelen en Engeland te misnoegcn door een woord van blaam uit te spreken. Yerzoeke deze courant na leziiig onge-frankeerd per post te zenden aan één der Interneeringskampen: Uaasterland, Leeu-warden, Amcrsfoort, Harderwijk, Bergen (bij Alkmaar). Links en Reclitse 1 Vandervelde en het leger. Onze confrater „l'Indépendance Belge" geeft en interview vau Staatsminister Vandervelde N reer over zijn jongste bezoek aan het front. H lij vroeg hem zijne indrukken over het on- g< ezette België en den toestand van het leger te n wee3 er op hoe gretig de Belgen achter g< et front zouden vernemen wat er op het a' ront gebeurt. zi „Ah, kon men hen maar op het front sturen, "w ei Vandervelde, zij zouden er lessen putten al an geduld en blijmoedigheid. Zeg hen in ieder g< ;eval met nadruk dat, indien de jongens op lo et front het meest lijden en zwoegen, hun tr loreel goed is, beter zelfs dan na de zware k leproevingen van den laatsten winter. di „Gedurende de vier à vijf dagen, welke ik mder hen doorbracht, heB ik niet veel klachten ve jeboord en die klachten liepen dan nog over t€ >unten van ondergeschikt belang. Maar ander- g lijds kan ik niet genoeg mijne bewondering v; :n mijne sympathie uitspreken voor mannen lie, na een jaar oorlog te hebben doorgemaakt, li, >ewijs loveren van een geduld, een onver- itoorbare blijmoedigheid en in zielesterkte, a le zaak voor welke zij strijden waardig." g Oe dapperen van Ste. Katheiijne. t< Van al de forten der versterkte plaats n. \jitweipen haxî het fort van St. K.athelijne is ïV,aw het meest te lijden. Het doorstond het e: ;erst den schok der monslexstukken van 42 b ;M. Be bezetting gedroeg zich minmoedig, t< maar tegen s la g op tegen si ag was haar deel. Je kcepels w-.-rden met regelmat ga juistheid /■ernield, dan weer sp®oaig met vreeKelijk g3-londer het poedermagazijn of stoitte de ga.an-lerijen in. ï'cen de verdediging onmogelijk Dleek, kw.3m bevel het fort te ontruiiaefl. De cveigebleven kanonniers zagen er uit ils duivels, zwart van poeder en zweet. li Sonder zich om de doodibedreigingen hui- i: iende jbrommers nog te bekoimmeren, aàmen d ze den tijd om zich te wasschen, brachten I hun kleeren in orde en trokken op militai- i ren stap — velen met een zweepje in de l hiind — en in kolommen af, netjes als yoor a le parade. Wel met wrok in het hait, a maar met fi; » r o.pgeheven hoofd. v a Belgisch feest in Londen. i De Belgische uitgewekenen, te Londen, c bieden als blijk van erkentelijkheid voor de g mild verleende gastvrijheid de stad het borst- beeld aan van den lord-mayor. o Het comiteit van den Club „ Albert" richtte I te dier gelegenheid, een feest- in, dat plaats g greep in het „Great Hall". z Het borstbeeld, dat sprekend het beeld t van den burgemeester weergeeft, is het werk van den kunstenaar Van der Kerckhoveu, -y van Brussel. \ Onze landgenooten in Zwitserland. j Wij vernemen dat onze naar Zwitserland, e het klassieko land der vrijheid, uitgeweken t Belgen pogen in al de cantons waar Belgen wonen, cantonale kringen te stichten ten einde | hunne dankbaarheid aan de menschlievende natie te betuigen. [ Oorlogsterrein zonder grenzen. | Deze oorlog onderscheidt zich van aile andere 1 onder vele opzichten. De val van een vesting, t de val eener hoofdstad, geen eckele vroeger als grooten tegenslag aanziende gebeurtenis, 1 is van mvloed om een der oorlogvoerenden tôt i overgave te dwingen. Geen Sedan die haar de ] débâcle leidt voor de Belgen toen Luik, Namen, Antwerpen vielen. Geen Sedan voor de Eran- schen toen Longwy viel en Maubeuge eapitu- ( leerde. Ook niet voor de Oostenrijkers toen de ; Russen Leraberg en Przemysl veroverden. Zelfs | niet toen de Duitschers te Brussel hun intrede j hielden en de Oostenrijkers voor Belgrado | stonden, gaven hun vijanden zich verloren. ; Evenmin nu dat YVarschau en Wilna in handen 1 vielen der Duitschers is de beslissing een zier nabij. _ j Bet oorlogsterrein is onmetelijk en de oor- ] logvoerenden tôt aan hun grens in een hoekje drijven om ze daar tôt den eindslag of over- i gave te dwingen, heeft uitgediend. Zij be- t schouwen het grondgebied hunner bondge- nooten als het geraeenschappelijk oorlogsterrein | waar ze den strijd voortzetten. , De les v*an Napoieort. 1 Zelfs in de veronderstelling dat de Duit- i schers Petrograd veroverde, zouden ze een 1 doode musch vahgen, evengoed als dit met ] Brussel het geval is. Wat wachten de Russen dan af om zich < over te geven ? kunnen de Duitschers zich ] afviagen. Dat vroeg Napoléon zich ook af toen hij zijn blijde intrede hield in Moskow. En de aftocht der Grande Armée volgde. Het oordeel van Bismarck, Toen Bismarck in 1894 te Friedrichsruhe een deputatie ontving, werd er ook over oorlogsgevaar gesproken en Bismarck uitte de volgende voorspelling, „De vrede wordc niet bewaard door vrede- j lievende regeeringen maar door de kennis i der chemici, die nieuwe kruitstoffen uitvinden I en door de bekwaamheid der technici in de volmaking der militaire techniek. Dehoofden ■ van oorlogszuchtige staten moeten dus goed begrijpen, dat hun aanvallen geen succès zullen hebben, wanneer hun legers niet voor* zien zijn van de nieuwste vindingen. Het schijnt een satire, maar toch is het waar, dat de chemicus het oorlogszwaard in de scheede heeft en zijn vindingen over oorlogen mede beslissen." ïet Belgische leger. t-— J Uit Brussel wordt aan de ,,Haimibiufrger achrichen" geseind, dat beriehten uit avre, Pari je eu Londen de EMidedeelin-iix in verschillende brieven yan sold'a-u van het front aan de Yslar bevesti-:n, dat de geallieerden van 1 Ootober tôt nader or der geen gebruik meer illen makein yan daadwerkelijke mede-eîrking van het Belgische leg&r. De g er lieerden zijn yan meening, dat die Bêlai in de dertien maanden, die de oor-g duurt, zich genoeg opofferingen g:&-oofct hesbben voor de gemeentslchappelij-î zaak en, nu geruimen tijd fust ver-enen.De Belgische troepen zullen naar aile aarsckijnlijklieid van htt front worden rugig<etrokken en hoofdzakelijk door En-îlschen en hun hulptroepeu worden ver-mgeu.Niet de eerste maal is het dat dea'ge-jke kwakkel wordt opgelatenj Onnoodig te zeggien dait. het beaicht m de H-amb. Nachr. uit. den duim is ezogen om stemming te maken, Vcxk'ouwbare beriehten laten ons toe m. stelligste te verzekeïren dat oms yetr-ieuwd leger met het vurigste verlangen i bezield om den vijand te lijye teglapn i België te hei'overen, wat ook zal ge-aureu in gezekchr^ van de bonidgeiio'o-îU.Duitschland in de klem. In den jongsten tyd publiceerdAi Neder-mdsche bladen, wier neutraliteit Di<$ verdacht ï, beriehten van Nederlandsche tkooplieden ie de Leipziger jaarmarkt haddenjjbîjgewoond. len hunner schreef aau „De Resi'dentiebode" oe schaarsch het brood is te Leipzig en te Jerlijn; hoe het land overal den treurigen anblik oplevert van verminkten, blinde» en ndere ongelukkigen en eindelijk hoe de zege-ierende beriehten uit Polen nie. vm didn ard waren nog fut in het volk te verwekken. edereen zucht en klaagt over den langen uur van den oorlog. Het vioolijk Berlijo zelf elijkt 'savonds aan eene begraafplaats. In de Duitsche pers wordt op bevel gepocht p den overvloed die in Duitschland heersch t. )och om te kunnen liegen moet men een sterk eheugen bezitten. De eigen Duitsche bladen elf gelasten er zich mede de trîomfkreten a dempen. Van dit getal was de Erankfurter Zeitung an 15 en 16 September. Beide nummers zaren hoogst intéressant. Men oordeele : Schriften worden op commando van de Duitsche regeering verspreid om den boeren an te raden afval van groenten en moeskruid e bezigen om hooi en stroo te vervangen. Wijngeest wordt aanbevolen om petroleum te >esparen. Te Keulen wordt opnieuw E.K. brood ge-jakken. Het kost 65 pfenning voor 2'/2 pond; le melkprijs is vastgesteld aan 26 pf. dejitei sn men verkoopt opnieuw zeevisch. De over-îeid raadt er cie inwoners aan van nu at' zich lardappelen voor den winter aan te schaffen, Ten einde de duurte van het fruit in Duitsch-and wat te keer te gaan, zullen krijgsge-rangeûen genoodzaakt worden het ooft te )lukken. Gratis dit spreekt van zelf. Volgens de officieele bescheiden van hel Prui&isch département van landbouw is, wegens le droogte. het stroo in het algemeen tamelijk ichaarsch. De houders van paarden en vac looriivee worden aangemaand zoo zuinig nogelijk te wezen en aile grondstoffen te jezigen welke het stroo kunnen vervangen. ioo bedoelt men turfstrooisel, loovers ei ;wijgen, brem, heidekruid enz. De omzendbrief, die zulks voorschrijft. •aadt tevens aan het bouwen van nieuwe stal-mgen met het oog op besparing van het stroo. Ook ,in de papiernijveiheid is de crisis roelbaar. Een groote klosettpapieriabriek iloot hare poorten bij gebrek aan grondstoffen. De vereeniging van i'abrikanten van bord-japier te Dresden en omtrek kondigt aan :ene vérhooging van 10 tôt 20 pCt. op de mjzen van hunne produkten. De slachtefs van Berlijn zijn ook niet ,evreden. Zij hebben immers den minister ran Landbouw een vertoog gezonden om te notesteeren tegen te hooge prijzen van het rleesch. De Duitsche varkens kosten zoo duui lat men ze niet meer kan verkoopen zells net een uiterst matig winstje. De spekslagers ?erliezen geld en dat is veel gezegd. De îooge prijzen zijn niet in evecredigheid met le waarde der dieren. De regeering wordt lanzoenfc tusschen te komen. Benzol en benzine worden mede schaarsch. ian^eprezen wordt „electrol", een nieuw produkt om ze te vervangen, dat minder kost. De nood stijgt meer en meer in Duitsch-and. Dit blijkt niet alleen uit bovenstaande nlichtingen, ontleend aan een van de belang-•ijkste bladen van Duitschland, maar ook uit le volgende vergelijkingen van flVorwarts'' netreffende de vleeschprijzen in Engeland en Duitschland, naar Duitsch gewicht en Duitsch jeld : Biefstuk per pond 90 pf. in Engeland, 141 Df. in Duitschland; kalfsvleesch per pond 9J pf. in Engeland, 144 pf. in Duitschland; sebape-fleesch per pond 89 pf. in Engeland, 147 pf ;n Duitschland; varkensvleesch per pond 84 pf in Engeland, 188 pf. in Duitschland. Zijn die feiten en cijfers niet bemoedigenc coor ons? BELGIE. Antwerpen Bij de bouwarbeiders. In een omzendbrief aan zijn leden zegt de Syndikale Kamer der Aannemers van Ant« werpen het volgende : „Wij nemen deze gelegenheid te baat om de aandacht onzer leden in te roepen op hei feit, dat de oorlog het verdrag met de werkt lieden gesloten niet opgeheven heeft en dat de minimumloonen er in voorzien steeds van kracht blijven. Wij dringen bij een ieder aau op de. stipte navolging van dit verdrag; het is van het grootste belang, met het oog op de toestanden, welke zich na den oorlog kunnen voordoen". Openbare veiligheid. De politie yan Borgerhout is versterklt gewordJan door het aanstellen van bur-i ger-politieagenten. Er is ook eprake een( korps van ,,beroeps!pompieirs" in te richi ten. Het oogenblik birkt g'oedl gekozeïï om een afyjeeling geiorgamiseerdlâ pompiers op voet te zetten. Fabriek stopgezet. De kaarsen-fahriek vain -Borgerhout! heeft uit gebrek aan groindstoifen het bé-drij gestaiakt. Men yoorziet - dat hietrdiootrt de" kaarsen dezen winter n.og duurt|pr( zullen worden. De Duitschers nabij de grenzen. In Oordtereoi, Sta}&noeck, BerendSrech^ Gapellen, liggen 10—100 Duisehers, ailéi jonge mannen, maar reeds zeer oudi vay opzioht. Hun kiecd'eren zijn verscheurdl en vele zijn zrekelijk. Oosf'Vlaancle^esi. Diefstallen van graan. De 21 September was de dag van de op-eischingen. Overal moest een vijf de gedcel-te der granen xiaa.i het stadhuis of de K.onfr mandantur gebtacht worden tegen betaling, Deze maatregel gaf in Noord-Vlaandeien heel wat diukte en beweging. Zoo moesfc Sint-Laureyns 175.000 K. rogge levexen. W.aarschcot moest een gelijk b^drtg biengei^, doch leverde eenige duizenden K. te koit. Het werd door de Duitschers nagewogen, w.aarop ze den burgemeester-ia,anzegging de-, den, dat ailes binnen 24 uur moest ge» leverd zijn, cf er zou een boete v,an 2o.OQ0f Mark toegepast worden, > i^abanii Holiandsche Dagbladen. Onze correspondent uit Brussel meldt ona, dat de Duitsche censuur den verkoop van de v.olgende Holiandsche Dagbladen toelaat: Het Algemeen Handelsblad uit Amsterdam, De Maasbode uit Rotterdam, De Nieuwe Rot-terdamsche Courant en Het Vaderland en De Nieuwe Courant uit Den Haag. Die couranten hebben te Brussel de Vlaamsche enParijsche bladen vervangen. Het Brusselsch publiek begint de voorkeur aan De Nieuwe Courant te geven omdat zij de goedkoopste is van de vijf. Tôt zelfs Walen, die vroeger te nau-wernood een woord je Nederlandsch kendexi, lezen thans vloeiend de Nederlandsche bladen. Onze correspondent voegt hierbij dat de Holiandsche couranten dra een mededinger zullen hebben. In de perswereld loopt het gerucht, dat de Duitschers een aanzienlijk kapitaal byeen-brengen om te Brussel een groot Vlaamsch dagblad te laten versehijnen, ten einde een neus te zetten aan het Nieusvs van den Dag en Het Laatste Nieuws, die sedert een jaar niet meer versehijnen. Een berueht heerschap» uit Gent zou hoofdredacteur van het nieuw dagblad worden. Luik* 5000 Duitsche hersteilenden te Spa. (Part.) In het thans door vreemdelingeu vermeden stadje Spa, bevinden zich 5000 Duitsche hersteilenden, die in den oorlog werden gewond. De duurte der Ievensmiddelen. De partie brood, die vroeger 300, grammen per diag en par imyoner be droeg, is op 400 gratamen gebraeht. Het brood i3 wit de eene week en zwart die) andere. De prijs d'er levensmidldielen sltijgiij ibuitenmate. De petroleum kost tusschen) fr. 1.50 en 2 fr. db liter; de zeep wo rdifc fr. 1.50 de kilo toetaMid; het spek £r. 4 50, dl9 boter vlan 4 tôt 5 fr., het rundivleesch van 3 tôt 5 fr., volgens d'e kwaliteit. Het fruit en die groensels k'an, men aan eenen, behoorlijkeii prijs beko-, men. De ramp van Wonck. In den brand, die de werkplaatsen van L het spoor te Wonck vernielde, is een mees-tergast, een Zwitsersch burger, omgekomen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes