Belgisch dagblad

1664 0
22 september 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 22 September. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 15 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rj48p5wc5q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Iste Juargaug1 WOJKNSDAe 33 SEPTEMBER 1915 jVO. y ABONNEHENTEN. Per 3 maanden voor Holland i 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland. 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. lied. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTiLLON. AD VERTE S'TIEN: Van 1—5 regels f 1.50: elkf regel meer f 0.30; Beclamee 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: 2 White Ilall Housj Whitehall E.W. DE MOEDERS. Laten wij van de Belgische mo-eders spreken. Zii hebben hua zonen afgeslaan. Zij hebben er in toegestemd zich te schei-den van do aangebeden oogen, van de geliefde stemme, van de beloonende zoe-nen van haar jongens. Zij hebben ge-gaven het dierbaarste wat zij hebben op aarde. Zij hebben ze afgestaan voor liot Vaderland. Laten wij van de Belgischc moeders spreken. Eender is haar gebaar geweest. Eender haar woord : „Ga, mifn jongen!" Eender de leus: „Vaarwel, en doe je plicht I" Eender do traan in het oog en de ar.gst in het hart, toen hij ging; en eender de leegte rond 3m haar, to<;n hij weg fras; en eender het nare gevoel, vooral op den eersten avond, toen ze haar deur toegrendelden en ze den jongen buiten sloten. Moeder heeft de woestelingen van het Oosten zien binnenstormen — en wist dat ze regelrecht aanjoegen " met geveide bajonetten, naar de plaats waar haar zoon Blond. Zij heeft de geweren hooren knet-teren en de kogels hooren vegenen — en wist dat haar kind in dien doodelijken • rcgon was. Zij heeft de bommen hooren aangieren — en wist dat haar jongen zijn teere borst bood, waar 't bonkende, stekende metaal openspetterdo. Zij heeft den heuvel zien laaien, de einders zien lichten, de menschen hooren huilen, de huizen hooren neerkraken — en wist dat haar „kleine" te midden van dien brand aan 't vechten was..... Nu draagt zij op haar zwakke schouders honderdvoud ai het onnoemelijke leed, dat de oorbg haar kind aandoet. En nochtans, goen klacht stijgt uit het wondere leger der moeders. Zij gaxn, de moeders, duor het oorlogsleven, en mcr-ren niet Zij gaan hun gewonen gang, dewijl zij voelen, dat zonder haar be-drijvigheid h'et hart van 't land stille s laat. Zij verrichten het dageJijksche werk, zij zorgon voor het huis, beredderen de «tumeur van het gezin. Zakt haar hoofd soms omlage — een stond daarna beu-ren ze 't weer op. Klopt haar hart on-rustig, ze laten het niet werken. Sehreien haar oogen, ze willen 't niet weten. Zijn de nachten beklemd, slapelocs, de och-tends vinden ze weer moedvol te been. Zij de zwaklce, zij de teere, zij de zoete, zij wier gebaren stil zijn, zij wier stemme streelt, zij die leven schonken, z.ij die liefde zijn en troostende zorg — z.ij zijn het andere sterke onoverwiune-lijke leger, waarop het Vaderland steunt. Zij zijn het Heldinnen leger. Ik denk thans aan een moeder uit een uxcn ver afgelegen dotipje gekorn a, >in in een wedtde vôôr een houten kruis te knielen. Eindelooze omwegen had ze afgt-legd, lis-tige, geva,a,rlijke banen gevolgd. D.or de li-niën van vriend en vijand was ze gesl jpen. Heel alleen, zonder a.nderen sieur» dàn haar moederliefde was ze ge!;o:r.e i.... iL't reg n-de zachtjes den dag, teen zij haar doel be-reikte. Zij vrceg, zij zoelit, zij vond de wei-de. Zij volgde de slooten en plaste door de plassen. Haar voeten en kloederen. weïden doornat. En zij ging: arm, cenvoudig meedig viouwke. 't Was al stil in den omtrek. Ge.ni levend wezen. Moeder knieide neer hij het kruisje, dat da,ar geplant stond op het graf van haar Frans. Simpel, xuw, houten ding, lioopje geel-omwoelde aarde, kLin yergi ten plekje, verloren, ver laten : niets in do-ze groote vlakte, ailes voor die moedeï, Onder dat terpje natte grond sliapl, in zijn scldaienkieedexen, slaapt, wie weet heezeer verminkt, hij dien ze heeft zie i veftrekken, wie n s kindeibedje neg tliuis staat op den zolder.... hij die nu dood is, terwijl de re-geii neersijpelt en door den grond dirângt tôt op zijn doede gelaat; hij, die daar nu ligt, zonder te weten, dat zijn moeder hier kinelen komt en bidden bij zijn laatste bed.... ?ijn moeder I 0 dat araie, hulpelooze zwar-te neergestofen wezen, oader di.n wee.icndéli hemel, te midden dier natte ueide.... ioen ze heenging hing een bloenienkrans aan het houteu kruis dat van dan regen drupte. Ik vernam, dat ze nog twee zonen had aan 't front, J;eveai jong, even schoon en goed, mijnheer, als d.e welke in de weide slaapt".... Jozef, de oudste lag eliendig ga-kwetst in een veldLa.za.ret. Hendrik, de jongste, was genezend: hij was bliud, had een axm en een heen verloren. Die beiden zou ze nu gaan bezoeken. Ecrst had ze aan den doodo gedacht. Later zoa ze tracli-ten 't lijk te laten ontgraven en ovefbrcn-gen naar haar dorpje ,,,Me:nsch! hce kan je 't dragen!" dacht ik bij me zelveti. Ik bekeek ze eerbiedig. Met haar natte kleederen, haar sinapel mut-sken op ' haar grijze haren, haar droeve, gelaten oogen — zal ik ze nooit yergeten. Laat ens denken, long denken aan de Belgisclie moeder. Zij mort niet. Zij klaagt niet. Zij is niet terneergeslagen. Zij dxajgl gelaten haar lot. Zij wacht vol hoop.... En zij dei niet meer hopen mag gaan moedig haar gang. Zij, eenvoudig mensch, begrijpt meestal niet wat om haar gebeurt, zij weet niet waar-om de wereld vecht. Zij weet, dat ze ai-len gegaan zijn, .al de zonen van al de moeders van België. Zij weet, dat het vaderland ze noodig had En zij heeft ze gegeven, simpel gegeven.... daarl 0 heilig, o subliem leger der Moeders! Het Belgisch legerbericht. 20 September — Kalme nacht. In den d,agweinig artillerie-aetie, zonder groot belang. He feesfanii. De Russen melden dat ze hunnen hoogst kritieken terugtocht bij Wilna in de beste orde voltrekken. in de streek van Rij;a grooter mtensiviteit der artillerie. Het blijkt dat de Russen een deel hunner troepec over hun centrum hebben kunnen verplaatsen naar het Zuiderlront, loopende van den vesting-driehoek van Wolhjnië naar Galieië. Zij brengen hier de OosteDrijkers zulke geweidige slagen toe, <"it dezen laatsten het beleg der twee nog door de Russen bezette forten moesten op-geven. Een charge wierp hen vijf-en-twintig kilometeis achteiuit. De toestand wordt daar en in Galieië door ''■) Centrale Mogendheden zoo onheiispellend geacht — ook door het te velde trekken van Servië — dat de Duitsehers zich genoodzaakt zagen versterking te sturen en ook met hunne bondgenooeen tegen de Serviëra op te treden Bulganë mobiuseert. Tegen wie zal het optreden ? Daarvan is nog niets geweten, alhoewel haar verbond met Turkije stof laat tôt het vermoeden, dat ze de Serviërs in den rug zou kunnen aanvallen. Duitschland zou dan trachten zich een weg te banen naar de Egeïsche Zee om het landen en den opmarsch der Verbondenen langs Turkije te etuiten. Maar Roememë en Griekenland komen dan_ onvermijdelijk aan de beurt. Het lijdt voor ons geen tvvijiel aan welke zijde deze zich zullen scharen. De slotsom zou dan zijn dat de Duitschers hunnen tijd en enorm veel menschenlevens hebben verspild in het Noorden, om zich daar te moeten terugtrekken of in te graven en de Verbondenen met frische krachten den grooten stoot zullen geven langs het ineen-stortend Oostenrijk. Op het Westelijk front blijkt een groot offensief nakend. In het Walenland concen-treeren zich groote Duitsche troepenmachten, nen signaleert er zelfs in Vlaanderen. Treinen met artillerie en mitrailieuzen volgen hen. De meesten dezer soldaten, die er haveioos uitzien, omen uit Polen, wat iaat veronderstellen dat ■ campagne der Duitschers in Rusland, nage-n"é ois geëindigd mag beschouwd worden. i-'o luchfc gaat zwanger van groote ge-'-'eiirtenissen. Hulde aan de slachtoffers ! • Op het laatste oogenblik vernemen wij uit Antwerpen dat Julius Schevenels tôt lOjaar gevangenis is veroordeeld. Bij de zes maanden van het vroeger vonnis kreeg Jef Verlinden nog 2 jaar gevangenis-straf bij. Deze onmenschelijke veroordeelingen zullen onder de Antwerpsche arbeidersbevolking en onder aile Jbelgen de verontwaardiging tegen de Duitsciiers doen opbruischen, Hulde aan de slachtoflers. M. Marquet met gevangen. Onze confrater ,/l'indépendance Belge", die thans in Londen versch nt, meldt dat het nieuws der aanhouding van AI. Marquet, de eigenaar van „Le Petit Bleu", die nien door do Duitschers te Brussel gevangen genoraen waaDde, onjuist is Men heett M. en Mad. Marquet dezer dagen te Loudeû ontmoet. Men zat zich herinneren dat tegen „Le Petit Bleu" eene vervolging mgesteld werd omdat op 1 Oogst, toen de Duitsche ooriogs-verklaring op handen was, het biad_den moed had een artiliel'te geven met titel „Vive la Erance I" M. en Mad. Marquet hebben hun hôtel van Parijs en het park van hun uitgflstrekte ei^endommen van .Nice ter beschikking der gekwetsten gesteld. Wij weten uit verzekerde bron dat de Duitschers bij hunne intrede in België een bevel hebben uitgevaardigd, om M. Marquet en eenige groote nijveraars van Henegouwen onmiddellijk aan- te houden en te fusilieeren. 50,000 Doitsciiei's te Charleroi. De Duitschers zijn in den Center zoo graag gezien, dat ze te Charleroi niet minder dan 50.000 man hebben gekazerneerd om gebeur-lijke opstanden onder de mijnwerkers te dempen. De ellende is er groot, vooral onder de Vlaamsche mijnwerkeis-gezinnen. Het gezin dezer mijnwerkers is, looals geweten, door-gaans grooter dan dit der Walen. Links-en Rechts. De Toi der leiders. Pas vernemen we dat de Antwerpsche propagandist der Werklieden-Partij en Jid van den Provincialen Raad van Antwerpen, Jef Verlinden, door de Duitsche militaire rechters tôt 6 maanden is veroordeeld, of het nieuws bereikfc ons dat Lodewijk Van Beucke-laer, Voorzitter van den Antwerpschen Dia-mantbewerkersbood, door een huisbaas voor de Eechtbank gesleurd wordt. Zijne misdaad ? Hij heeft de huizekeusmelkers, die de werkelooze stakkers bij de intrede van den winter op de keien werpen, in het „Mcde-deelingsbiad der Federatie van Vakbouden'' aan den seuandpaal ge3pijkerd. Julius Schevenels, de Secretaris van den Antwerpschen Métaalbewerkersbond, wacht nog steeds in de gevangenis het oogenblik a£ dat de Duitscbe rechters hem op de bank der beschuldigden zullen brengeD. De beschuldiging luidt dat hij het vertrek van Belgische metaalbewerkers naar Engeland heeft bevorderd. Onder de weinige arbeiders-leiders, die te Antwerpen nog overschieten, bekoort Ohr. Malhonan, die onscbuldig door de Duitschers acht dagen in de gevangenis van Luik werd geworpen. 0, k»egen do „gutte leuten" van Duitschers maar degenen in handen die voor hunne gulle gastvrijheid hebben bedanktl Duiische verspieders overal. In Zwitscrland is een machtige sa-ruenzwcriiig van iDuitsche verspieders ontdekt. 'lhaui, zijn reedo 120 hunner laclitoi- slot en grendel, te Bern, waar zij met niernand in aanraking moigen komen. Zwiisersehe handel^ars zijn in het komplot betrokken. Ook is hunne arres-tatie nakend. Nevens verspiedinig voor rekening vain Duitseiiland, srû0kkelon zij binnen dat land aile verboden koop -waar.De Z witsersche auiboriteiten zijn vast besloten ko-rt spel met dat giespuis ta malcen. Elk Duifecho- op voorhand var-dacht en onbetrouwbaar, ciaar verspio -ding hem in het bloed zit. Duitsche korenbijters. Vorwtirfs van 16 September nr. 250 ia niet tevreden over de Duitsehe agrariers, zijne vrienden in den oorlog. Het orgaan der Social Deonocratie vei--wijt hen het volk uit te buiten en er-kent daA de invoer van levemsimtddeleii in DuitscW'aaaidl bijna gaiiijch stop gezet is. Daaruit volgt dat Duitschland hare bevolking niet behoorlijk lcan v0cd.en en dein noodigen veestapel behouden. Wel is waar he,erscht geen hongersmood maar de voeding is onvoldoende oln heit lang uit te houden. Het zal vole jaren duren vooraleer de veestapol zaj herste-ld wezen.In een ander nummer klaagt Vorwârts steen en been over de schromelijke ver-valsching der levensmidde.en *in 'Duitschland. Tôt zelfs de liebergaben voor de soldaten ontsnappen niet a,an de heb -zucht van do koopliedon. Die klaclaten zijn welsprekender dam de mooigeverfde red'evoer'ngen van do Duitsche bewinda-roannen.Zij wijzen a,an dat het hoîleken allengs ten einde loopt. De 42-ers op Sinte Kathelijne. Na den val van Antwerpen werd het be-staan der Oostenrijksche mortieren van 4-i c.m. nog door vele dagbladen betwist en er moest een Engelsch officier koinen oin het te be-vestigen, wilde men het gelooven. Deze olfic er verklaarde in een Engelsch tijdschrift, dat hij te St. Kathelijne-Waver een stuk projectiel had gezien, alkomstig van een 42-er, gediend hebbend om het fort te bombardeeren. Reeds de dag van den val van het fort was een onzer redacteuren daarvan overtuigd. Commandant Renaud, bevelhebber van het fort, verk aarde hem bij het ontruimen der vestingwerken, dat het fort „verpulverd" was door de 42-ers. Eenige dagen daarna zag hij een der at'gescboten projectielen tentoongesteld in een herberg van Mecheien. Wat men nooit vergeet. In het verwoeste Eppeghem. Overal in puin liggende huizeu. Gapende holten in de muren er in geslagen door de artillerie, ingedrukte daken, kogelgaatjes en plekjes in de deuren en de wanden der huiskamers, verbrijzelde ruiten en omgeworpen meubelen die dienâen toc schans, en eenige stappen verder giaven van gesneuvelden langs. de baan. In de ruine van een armoedig huisje, waarin langs de gapingen' de herfstwind aijn kille adem blaast, zit een gerimpeld oudje, diep in de tachtig, met verdwaasde oogen, als een geslagen hond angstig kijkend, als suf radende naar het gioot drama dat rond haar is ge-beurd, de kneukelachtige bibberende handen uitstrekken boven een Deuvensche stoof zonder een genster vuur !... Buiten voor het verbrijzeld raam doet een medelijdende vreemdeling eene omhaling onder de weenende toeschouwers", die naar de graven der gesneuvelden ter bedevaart komen. Daar, sebier tegenover, bewonen de Duitschers een kasteel, hebben geen kou en drinken wijD... « Jan Olieslagers boven Biussel. (Van onzen Brusselschen correspondent.) Zondag laatst stond gansch Brussel in rep en roer bij hei hooren van geweerschoten en kanongebulder. In blijde verwachting zag iedereen naar het Westen.... Een Belgische aeroplaan zweefde hoog in de ijlte, zweefde over Brussel, van het Westen naar het Oosten, tôt aan den rand van het Zonienbosch «n keerde over de warande van Woluwe naar do stad terug om dan in de richting van Sinte Agatba's Berchem, in het Weaten te veidwijnen, ongerept en ongeschonden. De stoutmoedige vliegenier, die den Brusse-laars uit naam van het Belgisch leger kwam begroeten, was niemand anders dan de Duivel van Antwerpen, luitenant Jan Olieslagers. Het bezoek had plaats in vollen middag, . te S ure. Vooral op de laan van Tervueren en in de warande van Woluwe heeft de vliegenier dagbladen, vlaggetjes en strooibriefjes uit-geworpen. Hoevvel de Duitschers er snel achter waren, werd menig vaderlandsch papier zorg-vuldig weggestopt en tusschen vier muren geiezen. In de week die dezen beroerden Zondag voorafging was een ander vliegenier der bond-genooten over de bezette hoofdstad komen zweven. Zulke bezoeken zijn den Brusselaars hoogst aangenaam. Zij monteren er de zwakkelingen op en versterken het vertrouwen bij de nsannen van de daad. Zij geven geen greintje toe. De N. R. Ct. van 15 dezer, iavondblad B., meldde v.an Belgische zijde: „IIet iijkt of de gezaghebbende Duitsche en Oosteat-rijksche woordvoeiders do Beigen met hun woorded voortaan wat sparen willon". Onze groote confrater meent het goed, doch is verkeeid ingelicht. De Duitschers houden mordicus gta.ande dat België plichtig is. l'en bewijze: De officieuse „Norcl. Alg. Zeitung" v.an 28 Augustus, die iaan sir Edward Grey antwoordde: „In zijn tedevoe-ring heeft de rijtsk.anselLer eveiatjes en vlug het Belgisch vr,aagstuk aangeraakt door te doen opmerken, dat het bewijs geleverd w,as v.an de tekortkoming der Belgische 'iregee-ring' aan hare plichten van neuLraiiteit, ûank ,aan het openhaarmaken der gesprekkea van den miJitairen attaclaé van Engeland — Barnadiston — met de Belgische autoritei-ten. Langs Duits'she zijde is er bewezen geweest en bevestigd door die ontdekte stuk-ken, dat de Belgische militaire overheden met kennis v.ain de Belgische regeering, hulp verleend hebben aan de militaire planneu van Engeland en dat dusdanig België zien plichtig gemaakt heeft aan een overtrediog v.an hare plichten van neutraal land". Die regelen v.an de „Norddeutsche" zijn dus de bevestiging van de vroegere Duitsche .aantijgsingein. Een ander jongste uit val komt nog voor in een uitgave van kaarten, uitgegeven met goedkeuiing aan de „SteHvertretende général kommando" v.an het 7e legerkorps te Munster. „De Belgische regeering, zoo hect het, had, vooraleer Oostenrijk Servië den oonog verklaarde, beslist deel te nemen aan den oorlog om Duitschland in een ring op te sluiten. Sedert 24 Juli (1) 1914 had zij reeds Fransche treepen la,ngs Eiquelinnen binnen-gelaten. Dit opgeven van de neulraliteit was in eenklank met de gevoelens der Belgische menigte, die in feitelijkheden overging in den opstand tegen de Duitschers te Antwerpen, Luik en .andere plaatsen." „Lieg, lieg .altijd en er zal wel al tijd iets v.an die leugens overblijven" is de leus van Duitschland tegenover zijn Belgisch slacht-offer.Het is het stelsel van den moordeniaia.r cf den verkr.achter, die den vermooîdo ox geischcffeerde lastert. Nu eens schuiven de Daitschers de schula op den Koning, dan eens op de regeering alsmede op het gansche Belgische vok. We l.aten ons niet in slaap wiegen. Wij kunnen een onderscheid maken tussclaen wat taktiek is. Wij raden dan de Belgische zijde „y.an de. N. R. C. vriendelijk aan zich niet met een kluitje in het riet te laten zenden. Wij waken. Samenwerkcnde maatschappij voor Beigen in Nederland. Eer.ige ijverige landgenooten met volks-vertegenwoordiger César Van Damme aan het hoofd, hebben de koppen. bijeen ge-stoken, om eene samenwerkende maau schappij van verbruik ten behoeve van de Beigen tôt stand te brengen. Wij kunnen niet genoeg den heer Van. Damme en zijne medewerkers geluk wen-schen met hun prachtig initiatief, dàt van aard is om den benarden toestand onzer bannelingen dragelijk te maken. BELGIË. Vernielde Zeppelins^ (Part.) De Duitsche barbarén zijn groote kinderen. Zij meenen dat de Belgische' bevolking zoo dom is, dat zij haar met allerlei dwaze streken om den tuin kuru nen leiden. Op de West-Vlaamsohe kust werd dezer dagen een Zeppelin vernield en wel in den omtrek van Heyst aan' Zee. De pioffen bedekten de overblijfselen' van het luchtmonster met Engelsche op, sohriften, om te doen gelooven, dat het eeaa Engelsche... luchtsigaai'bet^of. lieedsj voor de tweede maal hebben zij de over.. blijsels van dergeiijk monster door Fransche krijgsgevangenen doen vergezeîlen, oral onze landgenooten te bedriegen. Sukkelaars! ■ Het bosch van Houthuist. (Part.) Het jongste Engelsche communî* qué meldt, dat onze artillerie het bosch' van Houthuist heicït besohoten en er ont* ploffingen verwekt. Over dat bosch loo-pen allerlei geruchten in Viapaadereii;. Nog niet lang geleden brachten on 9 vliegeniers dit bosch een bezoek. Zij verwekten er eene dia-nige paniek dat de Duitsche soldaten vol oratzetting tôt Gent vluchtten. Het woud van Houthuist dat ee.n mijl lang en eene halve mijl breed is, was onder Koning Willem I kroondomein. Do heer Cassders, uit Antwerpen, kocht het voor 1 millioen en werd een sehat-rijk man, senator voor Dixmuidfâ. Hij bouwde er zich een kasteel en eene kerk naar de plannen van den bouwmeester baron Jan Bt. Bethun-d'Ydewalle. Het kasteel, dat nu gansch verwoesl is net als di.t- van burggraaf d® Patin van Langenuarck, was nu eigendom va» den heer Eugen. Des Groote, Van Remynghe, oud-lid der Ka-mer. De heer De Groote nain diensit als vrijwilliger in het Belgische leger, nevens zijn zoon, en werd in lieit ge • vecht bij Melle gewond. Het bosch van Houthuist, lieet eigenlijk het ,,Vry-busch" op zijai West-Vlaamsch. In het begin van de XIXe eeuw wag. het do schuilplaats van de roioversbende van Baeckelandt, die te Brugge werd ont -hoofd.Het Vrybusch licht tusschen Merckem^ Olercken, Staden, Poeloa^eilo en Lanr gemark. ûost'VBaaiiilereii. Duitsche kiiteloorigheid. In een hçrberg te Dendermonde zatea bnrgers en ' ook pin^elmen. Het was avond. Een der burgors btond op, rekta de arm en en zegde geen woiord: ,,110# is voor mij tijd om slapen te gaan." Hij liet echter een verdlapht gerucht-hooren, dat de fijngevoelige Duitschers zeer .euvel opnamen omdat zij meendon dat laet tegen hen was gericht. De ,,Trompetteir von Sackinger" werd bij den kraag gevat en thans medilteert hij in een Duitsch lcamp over do harmonie in de nattrur. i Het leven wordt duurder en duurdei'« Onze correspondent uit Brusslel meldt dat het leven er duurder en duurder wordt. Het vleesch dat men er eet isi taai en droog. Het vee zelf wordt onvoldoendle geu voed. Het is mager en knokkig van uitzicht. De Duitschers hebben die haver voor hunne paarden gesitolen. De boeren mogen niet ineer dan 2]/2 kilos haver per dag aan hun paard versitrekken. Er is geen hooi. meer ook. Zoo is het hooi der Scheidemeerschen, 't beste vax> België, weggehaald of daar is beslag or geiegd, wat op. hetzelfde neerkomt. Aard appelen, graan, stroo wordein naar Duitschland gestuurd. Door he.t verbod van uitvoer van kaar-sen uit Nederland naar België zal onze IjiOvolking hard getroffen Avorden, wani haar ontbreekt potroleum. Godecharle's prijs. (Part.) Godecharle's prijs voor de beeld-houwkunst is dit jaar toegekend aan den heer Afred Courtens, een zoon van den grooten kunstschilder Frans Courtens. De prijswinnaar is een oud-leerling van BTaccke, Lagae en Vinçotte, drie Belgische meesters van den beitel. In het salon van Brussel in 1914, had hij een groep. ten toongesteld, verbeeldende eene vrouw die op een geit rijdt, geestig en sierlijk als een werk van Capeaux. De broeder van Alfred Courtens, de be« kendo schilder, Ilerman Courtens, heeft als vrijwilliger dienst genoinen in het korps motocyclisten, onder bevel van den Schaer, beekschen kunstschilcka: Blanc Givin,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes