Belgisch dagblad

1361 0
07 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 07 December. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kk94747s7g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Se Jaargang ^ONDERDA» "7 DEOEMBER 1916. IVo. *7& abonnementen. J?er 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 71/; cent. Den Haagy Prlnsegracht 39 Telefoon lied, en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. Ti mmami i m m» ■ i mai , n,, A D V EE'T.EN TIEN. Van 1—5 regels f 1.60: elkfl regel meer f 0.30; Eeclamei 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dlxon House Lloyd* Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. DE OORZAKEN VAN DEN OORLOG. Naar aanleiding van (le laatste rede-voering van den Rijkskanselier heeft David, Duitsch Sociaal-demokraat, in zitting van 11 October, verklaard: • „De dag van 30 Juli 1914 was voor Euro-pa een dag van verlichting. Grey en prins pchnowsky met goedkeuring van den Rus-Sischen kanselier te Londen haddes een yerzoeniugsfor'mule gevonden:" Indien de Postenrijksche opmarsch zich bepaalt bij (Je bezetting van Belgrado zullen dejmogend-iieden onderzoeken in hoeverre er door Servie kan voldoening gechonken worden aan Oostenrijk zonder de souvereine rechten ènde onafliankelijkheid vanServiëteschaden." De formule werd uit Bonden naar Weenen langsBerlijnverzondeu. Denzelfden dag zond onze kanselier een telegram naar Weenen,waar-in gezegd werd, „dat het vveigeren van ge-dachtewisseling te Sint-Petersburg een zware fout zou zijn. Wij zijn bereid onze plichtenals bondgenoot te vervullen, maar wij weigeren partij te kiezen in een katastrophe; wanneer Oostenrijk-Hongarije onze raadgevingen zou in den wind slaan." ' Oostenrijk nam nog denzelfden dag de vcr-^oeningsformule aan; maar daarop volgde de algemeene Russische mobilisatie. De înedeplichtigheid van Engeland ligt in liet feit, dat liet nièt hetzelfde telegram naar Sint-Petersburg gestuurd heeft, zooals gebeurd is den 30 Juli voor Weenen langs Berlijn." Zoovele bevestingen, zoovele onwaarh-eden: > De oorlog kon niet alléenlijk den 30n, maar ook nog den 31 Juli en den ln Augustus vermeden worden, tôt op liet oogenblik van de oorlogsverklaring aan Rusland. Den 31n Juli en nog den ln Augustus zijn ei* bemiddelingsvoorstellen uitgegaan Fyan Bonden, Parijs en Sint-Petersburg, op [J Augustus voôî de Duitsche oorlogsverkla-ling, openbaarde de Russische minister aan de Engelsche en Fransche vertegenwoordigers, ^at liij zich nog altijd gebonden aclitte door zijne bemiddelirigsformule van 31 Juli. In geen geval zou Rusland de vijandelijkheden beginnen. ; Op 1 Augustus drong Sazonov/ nogmaals aan op de Russische toegevendheid: de 'Russische legers zullen de grenzen niet over-àduijdea zoolang er hoop is op een .vrede» Uevende oplossing. De Fransche en Engelsche regeeringen en met hen de Koning van Engeland en de îsaar hebben tijdens de drie kritieke dagen çl gedaan wat mogelijk is om een einde te Stellen aan de crisis. Al de pogmgen • der Entente leden schipbretik door de houding van Berlijn en Weenen en werden bepaald verlamd, door het Duitsche ultimatum van 31 Juli. De inschikkelijkheid der regeering te Weenen op 31 Juli tegenover Sint-Petersburg, was het dan geen valstrik, dan toch was waaideloos in gevolge de talrijke voor-behoudingen : de voortzetting der militaire àctie tegeu de Serviërs tijdens de onderhan-delingen en vooral het ultimatum van Berlijn.In tegenstelling met wat David verklaart, hou de oorlog nog vermeden worden den 30 Juli en den 1 Augustus ; aileenlijk de oorlogspattij te Berlijn heeft den oorlog onvermijdelijk gemaakt. i David Z3fc de feiten op don kop. ■ De verzoeningsîormule, aangehaald door David, dagteekent niet van den 30, maar van den 31n Juli." V/etens en willens brengt hij verwarring in de zàak ; hij verwart de eerste formule van Sazonow van den 30n. juli met de tweede van 31 Juli. De eerste ip denzelfden dag nog door von Jagow ver-worpen geworden, als zijnde onaanufeembaar door Oostenrijk. De aanneming van „dit voorstel had de algemeene Russische mobilisatie van 31 J uli bel^t en had aan Duitsch-land aile voorwendsel tôt den oorlog ontno-men. De akt van von Jâgow van 30 Juli is een der bezwaarlijkste factoren van schuld ten laste d'or 'Duitsche regeering. De bedoelde formule van David dagteekent van 31 Juli; maar de Sosiaal-Democraat David vervalscht op de grofste wijze den tekst en den geest dezer formule. Volgens-het Wit-boek gelijkvormig aan het Blauw-Boek luidde deze formule: ,,Indien Oostenrijk er in toestemt de opmarsch zijner legers fn Servië 'te staken en erkent dat het Oostenrijksch-Servisch conflict in 't licht staat van den Europeêschen vrede en aanneemt dat de groote mogënd-heden onderzoeken in hoeverre Servië voldoening kan schenken aan Oostenrijk-Hon-garije in aanpassing met de Souvereine rechten en de onafhankelijkheid van dit land, verbindt Rusland zich een afwachtende houding aan te nemen." David maakt van deze formule het vol-gende : ,,Indien de Oostenrijksche optocht stop gezet wordt te Belgrado, zullen • de mogend-lieden onderzoeken hoe Servië voldoening kan schenken aan Oostenrijk zander nadeel te berokkenen aan zijne souvereine rechten en zijn onafhankelijkheid." David laat denlaatsten volzin totaal wegval-len:,,Rusland verbindt zich een afwachtende houding aan te nemen;" nochtans dat hier juist het zwaartepunt ligt w»n het Russisch-Engelsch bemiddelingsvoorstel. Dus op 31 Juli was het behoud van den vrede nog mogelijk indien Oostenrijk toe-stemde.De voornaamste leugen van David. Hij bevestigt, dat de bemiddelingsfor-mule van 31 Juli, door hem teruggebracht op 30 Juli, nog denzelfden dag te Weenen aangenomen werd. Dez. bevestiging staat op losse schroeven. De formule van Sazonov van 31 Juli is zelfi niet alleen verworpen door Oostenrijk, maar Berlijn noch Weenen hebben zich ooit ! gewaardigd er op te antwoorden. Geen enkel ambtelijk stuk gewaagt over de aanvaarding van dit aanbod; nergens, noch in het Wit-Boek, noch in het Rood-Boek, is er spraak over j de formule van Sazonov van 31 Juli. In de ambtelijke stukken van Centrale zijde spreekt men alleen over de gebeurtenis-sen van den 29 J uli, over het onderhoud van Grey met Eichnowsky en over het eerste bemiddelingsvoorstel van Grey van 29 Juli. Dit voorstel'is ook nooit waar<Jig genoeg ge- ] acht geworden door Duitschland enOosten- § rijk om er op te antwoorden. Zelfs von Bet- t mann-Hollweg spreekt slechts over dit voo:- i stel van Grey om te doen opmerken dat hét 1 naar Weenen werd overgemaakt. Dat i» i ailes. De conclusie is dat de voorstellen van I Grey en Sazonov niet aanvaard wérden le ■] Weenen. Op het eerste voorstel van Sazonov i van 30 Juli heeft von Jagow neen géant- 1 woord en al de andere zijn in het water ge- c vallen. Nog een leugen.ï t 2 David bevestigt dat de door hem aan- j gehâalde formule het werk is van Grey en prins Bichnowsky met goedkeuring van ^ den Russischen gezant. Dit is een brutale ^ leugen, _ ' j. De formule is het werk van Sazonov en j. heeft te Sint-Petersburg het licht gezien van c waar zij verzonden werd naar de regeeringen q der groote mogendheden. Het doel was het eerste voorstel van Grey nauw te vereenigen t, met dit van Sazonov ; aan dit verlangen heeft ^ Sazonov voldaan en van daar zijne tweede foimule van 31 Juli. Y 't Is niet te Bonden, maar te Sint-Petersburg, dat deze formule is gevonden gewor-den en de Duitsche gezant te Eonden, p prins Bichnowsky, heeft er niet het minste , peterschap van te dragen. Deze hoogs': belangrijke onthullingen heb- " ben wij te danken aan den schrijver van ^ J'accuse (Ik beschuldig), die een nieuw werk <r geschreven heeft onder den titel van „De ^ Misdàad." ' x iwldui—cweami ii«—qg ■.wtmwii n i ■ DE TOESTAHD •s » A v—*■- s Do n\hnst,eriecle crisis in Engelam ovorhcerseht zelîs de gebeurtenissen o do slagvcklén van Europa. . van gisteren was het Britsch les binet in tweo kampen verdèefd: de b( daehlzaine. bealuitelooze, niet cnergisch minist;r met Asquith en Grey en d kraehtdadigen, bevvust \an al de'plichte: en noorlzakelijkheden des oorlogs mei Bloyd Gf.orgo als loidsman. - ^ .eilorSiseho pn toonaangevend dee <ier Brilaeho meening in het înoederiain ou m do koloniën acht'er den flinken fiakkerszoon dio bewezen heeft in de in xieiitmg van den aanmaalc der munitie ■«.. * ^ département van oorlog, dat gLS® mai1, ,in th0 right P^ce is. Lloyi o_i go eischte do inkrimping van dei S ndt01; ,00'l°g«aad.P jfiqSS hee goroeenu met te knnnen toegeven. fcomng tr!f,éS,Sni8a,tC'iC" ™ t":' oad Marnent ™n°iSS,trChr "•*. ™ L1.TG«^ Indien net kabinet wordt heringerich St ëïïïnt D10?" ae0r5<!' I Duitschland eens ter dege gaan gevoelen q wat het kost oorlog te voeren met Enge- q, land. aan welk een Napoléon zijn val q had te wijten. / g( Het is te voorzien, dat do blokkade v veel scherper zal worden gemaakt, dat le 1 de duikbooten- on Zeppelinoorlog met do N passende middelen zal worden tegenge- L gaan en dat de Britsche diplomatie in n< liet ooiten een gansch andere wending te zal nemen. m Het bloedig verraad der Grisken to B Athene, heeft den beker van het gecluld di doen overloopen. D Laat ons» het best'e van de crisis ver- H1 waehten. Lloyd George kan gerust steu- ~ nen op do sympathiën van do 'groote *a meerderheid van liet Britsche volk en ™ van aile geallieetrden. Het komt or voor het oogenblik niet op aan, mocht Bonar, Law den heor Asquith als premier ver- 6e vangen, als Llbyd George maar de spi- ritusrector van het kabinet wordt en Z£ don kop indrukt aan de vermomdo paci-, fisten die nog do Gladstoniaansche poli- tiek zelfs in dezen oorlog volgen. ® Wat k^n men aanvangen met ouderlin- V£ gen van zeventig jaar of met kranken, zooals Daily Mail sehrijft. In Koemenië pogen de Centrales Boe- karest te naderen. f w> De Serviërs sehieten wat opé > "" vc ' fyi Links en Redits. De heeren Schollaert en Helleputte. De gczpndliefdsioeeland van den voor-zitter der lOimer is nog immer zorg-wekkend, aihoewel do zieke een weer lcalme pariode doorworsteît. De genees-lieeren wanliopen niet en deaken wel de borstojatstekSng le overwiniien. Anders-zijds laat de toestand van den minister vain landbouw en openbare werk en nog immer to wenschen. Dé keelontstekjng heeft den ©eke erg verzwakt on de wonde aan den bil ver-oorzaakt nog altijd hevigo pijn. Korte-lings zal mon tôt een nieuw geneeskun-dig onderzoek der v.'ondc overgaan. Overl jden van ^en griffier van den Belgischen Senaat. Do heer Campioni, griffier van den Belgischen Senaat, is ovcrleden en te Sainte Adresse begraven. 'Aile ministers en vele - ho'oge ambtena-ren waren aanwezig. Oraaf Goblet d'Al-viella sprak namens den Senaat en bracht hnlde aan de verdiensten 'van den over-ledene. Voor de ambtenaren sprak de heer Mae s. Be heer Campioni had een woning in_ de Josef II straat to Brussel en eeno villa te Tervueren. De Duitschers liebben in Augustus 1914 dit buitengoed geplun-derd en den wijn gestolen. Bnrggraaf de Biollcy is de aangewezen; man om hem later op te volgen. Zijne minzaamheid en dienstvaardigheid. alsmede zijne zorg voor het ondergeschikt personeel zijn in den Senaat geapprecieerd. Koionel Iweins. De Belgische koionel Iweins. die bij1 het begiri van den oorlog het le regi-ment lanciers coanmandeerde "en met de vierde divisie aan de verdediging van Namen en Antwerpen lieeft deelgetiomen. is op een jachtpartij door een noodlot-l,ig foeval gedood. Koionel Iweins woon-de sedert hij gepensioneei-d was, te Havre.Dr Borginon. De heer Bûrginon zoon, die in Don-i(aag verblijft en geliecht is aan het ;ezantschap v»in Kusiand, heeit onze landaclit geiroklcen in LEcho Belge vaarin gewezen werd op het ieit dat «te îeer Melis, geineeniesecrelaxis van Ant-verpen, zijn dienscpiiclitgen zoon uit-ioila.nd is gaan haien oni hem naar de duitsche universiteit to Gent te sturon n plaais van naar het Beigisch léger. >o heer MeLs va, 1er zelf heoi't een van e solidariteitsli^sten' ondeiaeeKend. Wat Dr Borginon beireit, deze heeft nree zonen mar het Beigisch leger ge-)nden, waarvan nu nog een aan den J zer staat. De heer Borginon zoon ver; e^erde ons dat zijn vader liem en zijn roeder had aangezet als vrijwilligers îenst te nemen • in het Beigisch leger Lij verzocht ons dit aan onze lezers be-end te maken naar aanleidiiig van onze rlitiek over zijn vader, die Yolgens De razet van Brussel, na rijp beraad het erevoorzitterseh^p van Volksopbeurtngv ik vau Brussel had aangenomen en 200 ■ •• aan die inste.ling heeft geschonken. i Wij voldoen g.ereede,li}k graag aandi\ : erzoek, maar lcunnen niet nalaton in lie Vlaamscbe vrijmoedigheid te zeggen ■ 00 vreemd het ons voor'-'omt dat Dr", orginon eene instelling steunt, die a n- < i-B e 1 g i s c b is. Wij willen nog ho- ) en, dat zijne oogen zullen open gaan, ! ooral nu bij de deportatie van honderd 1 nizend Vlamingen naiar Dui<schïand (e- ' en welke Vôlksopbeuri/ng niet heeft ge- J rotesteerd. 1 > Een ijzeren vuist. < De gebeurtenissen in Eoememë en in 1 riekenland bewijzen eens te meer dat 1 ) Entente een ijzeren vuist behoeft'. < ngetwijfeld bezit Engeland uitstekende 1 aatslieden, die in vredestijd niet te ver- ! angen warrn. Is dit ook zoo in oor- gstijd ? Daily Mail vraagit indien de 1 oordzee een Duitsche zee is geworden. ' 1 het Lagerhuis zegde Lynch dat ge- i ;raal Sarrail Athene had willen bezet- 1 n. Zoodra Koemenië aan den oorlog î eedeed. De ganseho veldtocht in den 1 alkan en in Eoemenië • wordt belemmerd t )or Griekseho valschaards en verraders. f e heer Grey en de heer Cecil, die het 1 inisterie van buitenlandsclie zaken in E tigeland beredderen, hebben niet toege- 2 ten dat men met koriing Tino deed als eer dan een halve eeuw met Otto van c Bieren. Is liet,dan te verwonderen, dat <-st Engelsche volk misnoegd wordt en< 1 n tweeden Kitchener vraagt. « Als de Entente over o orl'ogsministerS il beschikken, die den oorlog -willen i >eren met de vastberadenheid van de uitschers, dan zal het doodbloeden van 1 -iropa geëindigd zijn met de victorie g tn hetxrecht. ^ Japan en België. „ lA'nderhalf jaar 'geledcn werd te Tokio n ïonds ,voor, Belgische weduwen ein1 k sezen gesticht. De eerste som .2.654 ti n zal aan de werken van' onmiddeliijîce e adp ïa Europà worden pesehonken. d Het ontslag van Asquith. VQpdepïngen den* Ses*viei*s aan de Tserna. — Boekai*es1 bedr-eâgd. — De Stussen its de Kai*pathen. — De wai*boel ïa SriekenSand. Est irooiste Mm\È van onzen ®. Een beroep der Belgische arbeiders op die der geheele wereld. Reuter heeft den tekst ontvangen van het beroep der met slavernijl bedraigde Belgische werklieden op de arbeiders der geheele w-erèld, dat aldus luidt: Beroep van aile Belgische arbeiders, Ka-tholieiKn, Liberalen en Socialisten, zonder onderschcid van poiitieke of godsdienstige OTCirtuiging. Afgevaardigden (van aile werkliedeii-orga-nisaties zijn er in «gcslaagd bijigen te ko-m^n en hebben gemeenschappelij'k besloten dèzeh stap te doen en het volgende beroep ejigesteld: „In naam der internationale solidariteit doen aile aibeiders van België een uiterst beroep op uw krachtige en daadwerkelij'ko hulp'. Wij hebbem meer noodig dan u,we sympathie, wij vragen daden van u. Duitschland heeft eerst Belgische burgers gomarteld, hun de vrij'heid beroofd, hun een milliard francs afgeperst en meer dan vijf milliard francs aan leivènsmiddelen en producten van nijverheid en landbouw ge-œquireerd, het grootste deel hujiner grofid-stofîen, gereedschàppen en rnachinerieëti weg-genomen en daai-door eene schijnbare algemeene wcrkloosheid der arbeidende kl as se vcroorzaakt. Duitschland heeft op deze wijze de wcrkloosheid doen ontstaan en Sn de hand get-weïkt door: le. te weigeren in te gaan pp de voorwaarden, waaronder Engeland den invoer van grondstoffen dn België wildo ver-zorgen en 2e. door met geWeld te beJetten, dat het particulière initiatiief |'Jn België werk kon verschaffen aan de werkloozen en voor hunne technische opleiiding kon zorgen. Op deze wij'ze zijn 30.000 werklieden kupstmatig Werkloos g'»-houden. Het is niet waar, dat de aan de werkloozen verleende! fet'eun ten laste der openbare kassen kwani. Deze hulp werd georganiseerd door particulière steuncommissies. Thans is aan 50.000 werkloozen de keus gelaten tusschen eene overeenkomst te teiekenen om in Duitschland te werken of tôt slavernij ge-bracht te worden. In beide gevallen volgen dan ballingschap en wegvooi'ing. Op liet wesielijk front werden zij met geweld gedwongen om loopgraven te maken, militaire vliegkampen en strategisehe wegen aan te leggen en de Duitsche linies te ver-sterken. Zoo zij weigeren dit werk te doen, laat men hen honger lijden en brengt hen ioor mishandeliijig tôt onderwerping, soins tvorden zij zelfs doodgeschoten. In Duitschland worden zij in de Vnijlnen, steengroeven m kalkputten geîbracht, zonder dat er on-ierscheid wordt gemaakt ten opzichte van eeftijd en beroep. Er zijn reeds meer dan 50.000 arbeiders — zoewel die werk haddem als werkloozen —• weggevoerd. Iederen dag w,ordt oe,n an-ler district door de terroriseerenide militaâ.-e macht op deze wijze behandeld. Zoo zul-en er 500.000 misschien zelfs 800.000 werk-ieden worden weggevoerd, zoo de wienéld het liet mocht beletten. Na de mannen zal-en waarschijnMjk do vrouwen aan de beurt iijh. Bet „salaris", dat men den weggevoer-leln aanbiedt, ds 30 pfennig per dag. Iloe (le 'oeding ds, kan men zich voorstellen, als lien de geïnterneerde Belgische burgers ziet, lie uit Duitschland teruggekeerd zijn en ze-:er een derde van hun gewicht lichter zijn jeWorden. 1 Wij hebben ailes gedaan om te voorko- ' nela1, dat deze beproeviiig en deze slaviernij 1 )ver ons gebracht Werden. De hooggeplaatste ' lutoriteiten in België, de hoogst rechter-ijfcei ambtenaren, bisschoppen, leden van, het 1 narlement, werklieden, mannen en vrouwen ' ran iedere politieke gezindheid hebben pc-itiçjs ingezonden, betoogd, tegenw'erpingcïn jeimaaM. Ailes Was vergeefs. Duitschland : leeft miets anders gedaan dan nog meer oldaten en nog meer machinegewereû ( enden. , ' Zoo 'blijft dus ideln arbeiders niets anders 1 ver, dan een beroep te doen op de neu- 1 raie mogendheden. Wiji verwachten van hen 1 i-et slechts woorden van sympathie, jnaar 1 aden. ! Als id/e hoogste klassen1 der maatschappiij 1 x de neutrale landen niets willen doen, la- 1 dan tenminste de arbeiders in de landen andelen. Gij zajt talrijk, gij zijt machtig, 1 ij zij't ebergick, niemand ter Wereld dan gij1 < an' beletten, dat (de geheele arbeidende ' tand van een beschaafd land tôt slavernij { rordt gebracht." [ (1 1 îlet beroep eindigt met dezet gelofte : „Wel- 1 a martelingen Wiij ook zullem on'dergaaa', 1 >ch wenschen: wij ook! geen vrede, dan ' 5W die ons land de onafh ankel ijkhcid en t e( triomf van het reicht brengt." 1 w De deporiatie der Belgen. , Het Vaticaan naar aaaleiding vajn dei brief der Belgische bisschoppen, heeft zicl met de zaak onledig gehouden; de regeie ring van Washington hejeft ook voetstappeS gedaan, doch men is niet juist ingelich over het karakter dezer tusschenkomst; Ne derland en Zwitseriand hebben aan d( Duitsche keizerlijke rg-geering de pijnhjket iridruk te kennen gegeven nopens de de poitatie van Belgische burgers. In Weerwi van de aanhoudende bezorgdheid der neu tralcn niet tusschen te komea in vraagstuk ken dio zich ontwikkelen bij de oorlogvoc rende landen4|p.yn zij niet totaal onverschil lig kunnen blijlven aan het martelaarscha] • van liet Belgische voile; maar men heef den indruk, dat deze tusschenkomst all< kracht mist, die tôt positieve resultaten kai kideu. Nochtans staat do verantwoordelijk heid der neutralen op 't sapel, want zij heb fceïi met de oorlogvoerehde landen de infcer nationale conventies1 geteekend, die 'dooi Duitschland op elk oogenblik geschonder worden. liet geval van Nederland is zolfs ixitersi kiesshj want dn 1914 en 1915 hebben de Ne. derlandsche overheden den terugkeer var tairijke Belgen aangemoedigd en die nu toi dwangarbeid vcroordeèld worden. Het voor; stel van Nederland om de werkloozen vooi de vrije keus te plaatsoa van ofwel naai Duitschland geveerd te worden ofwel naai oon noutraal land uit té wijken, schiijnt nie! in den smaalc te vallctn te Berlijn; wani Duitschland zoeîct lin België arbeidskrachten, die de Duitsche arbeiders moeten vervah gen om.ingelijfd te worden in de legers. De schijnhailigheidJ van hpt voorwendsel spririgt dn de oogen en de neutralen mogeil er -het slaçhtoffer niet van worden, dan op vffûrwaarde de moreele medeplichtigheid M trotseere.K voor de verplottering der i-tvlio; die aan .de wiereld het praclitigste voorbeeld van plichtbesef en eergevoel gege-ven ïiee-ft. De Wegvoering'van burgers. T<V Esschon werd dezer dagen de vol-, gende plakbrief aangeplakt: 0 p r o ep. „De werkeloozen of degenen die on* voldoende gebezigd zijn moeten zich bij do Duitsche overheden aanbieden zoo niet zullen zij gedwongen worden te werken. De Duitsche Overheid duldt geên werke-looshéid. De overeenkomsten (contrats de travail) zijn aan te gaan voor 6 of, 10 maanden. Degenen welke zich vrij komen aanbien den ki-ij'gen voor het vertrek eeno gel-delijke vergoeding,. die zij 'aan hunne fa* milieleden kunnen laten. Eens in Duitsclu land is liet toegelaten aile 14 dageni naar familieleden te schrijven. In Duitsclif land is werk in overvloed. De voeding is meer dan voldoende. Men verdient er cen goéd loon vast te stellen vol gens bekwaamheid. , DEUTSCHER ARBEITER BUREAU, f- ("Kipdorpvest Antwerpen). * * * „Do bedienden en arbeiders der Belgische IJzerwegen kunnen zich vrij' bij den! stationschef of bij den baanwachter aan-i melden. allen kunnen werk bekomen, tegen! goede loonon. Voorts zullen zij do voor-deelen genieten der bedienden in dienst bij liet Duitsche» rijk." Er is geen spraak dat de bedienden! der Belgische spoorwegen ter plaatse zuU len gebruikt ^worden of hunne oude be-trekkingen zullen kunnen bekleeden. In; het algemeen vreest men en met redo. dat de staatsbedienden, die weigeren, zich vrijiwillig aan te melden. evenals de werkloozen naar Duitschland zullen Avor-i den overgebracht. Waalsche werklieden. Te Luik heeft men in de aîgeloopen weeli 10g geen burgers getransportoerd; Do Duit-' soho troepen liouden wel mannon aan, on* loi-vragen hen en leggen lijsten aan. Om do îaaen van vakmamien te krijgen, maakten zo jekend, dat zij, dio werkon, een certificaat ran hun palroon moeten lialen, Yelen weî-j *erden, want ze bcgr&pcn dezo list, die too." aat juist de begeerd® vaklui eerst uit le dezen. Veel ingénieurs weten reeds, dat zij! )pgeroopen zullen worden. Hun kennis wordî" ;cer op prijs gesteld. Wat .de fabriekon in 't Luikearland betreft, [e requisities van allerloi matoriaal worden' jverig dtoorgez.et. Uit Coekerill to Seraing j voi'dt de buit maar steeds grooter. Zoo rui-i non do Duitschers allo inrichtingen, waarva» la oigenaars of besturcn weigeren voor den' ijand to werken, op. Dezo feiten zijn, wel in t°genspraak mot le zooisappijge communiqué's over de bezorgcf-' leid over do werkloozen. In Luilc en omskeken had men de man-lelijko bevolking gewaarsohuwdi, dat er wel-' Ira oproepingen zouden plaats hebben. Tôt ied«n is daar eclitor nog geen gevolg aae' ;Ogeven. Men krijgt den indruk, dat mea 'oorloopîg ton minste het deportoerCn van? 3e4gen naar Duitschland zal staken. Het vollî lerkrîjgt daardioor eentgszing zijn kalmto. Oolc, 9 men van oerdeel, dat de iniorventio va# [e Voreenigdo Staten wel «enigen tnvloed leeft uitgooofond.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes