Belgisch dagblad

1758 0
08 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 08 December. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 30 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ft8df6m13m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Se Jaar^ang YIÎIJUAG © DEOEMBER 1916. 3No. "73 BELGISCH DAGBLAD AB ONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Kederlani I 2.50 franco per post. Loss aummers: Voor .Nederland 5 cent ▼oor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 3S Telefoon Red. en Admin. 7433. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du CflSTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEET'ENÏ.IEN. Van 1—5 regels £ 1.50: elke regel meer f 0.30; Reclamea 1—5 regels £ 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd» Avenue E C. Pariis : 7 Avenue d'An tin 7. WILLEN IS KUNNEN. Decadentie Avas Europa s zieklc toon ào girooto Fransche omwènteling "ait -ferak, do Ëtorm dio de inenschheid voor het verloop eenor -eeuw ziaiverde. Aan decadeniio leed ook ons wcreld-deel toen de Centralen den huidigw ba-jert deden losbarsten. Wie de geschiedenis wil besludeereo. zal aanstlppen het op- en aîgaan van volkercn en wereldrijken, net al s do tij der oceanen. Nog op den avond van dezen ooj'log) was de deeadentio in aile landen to fce-speuren in zoover dat de denkers aan de ■beschaving en aan de toekomst der monschheid twijlelden. De deeadentio bestond niet alleen vootf do staten imar ook voor de individuetn. Zoo ver was het gekomea dat de manne u met cnergio lielst yerloren dan ge-vonden werden. Men verkoor de lafbekken in een laksclio samenleving. Welnu, die laks-laeid dp et zich nog gevoelen in het oor-logvoeren van meer dan eon staat van de Entente. Do Belgen, die eîbor Duitschland be-sehouwel werden als een lakseh volfo, ont wasakten en verbaasden de v/ereld dooi hunne energie, énergie in het loger, ener-gio in het volk. Aan do Marno en de Muas dwonger do " Franschen do bewondering a! van vriend en vijanel — nog meer van der vijand- Do Fransche natie geeît nog steeds het véorbeeld van ontembare ener gie, die zich ope>nbaart in heldhaiïtigheâd taiaiheid en standvasliglioid. Do fact'or, dat do oorlog in eigon lant wordt gevoerd, is van gewicht, dat allt krachten c-encr natie zich nitleven. Is -dit ook het geval niet van de Ser vitre en de Roemeniërs, wier prachtige moed wonderbaar is ? De Britsche en do Russische en ooï de Italiaanseke boiaeLgenjoolen moete» vooi niomand onder doen in dapperheid en zelfverloochening. Overigens beschikken de geallieerdeti over hiilpbroniicn die men to vergee!s bi, het quatuor der Centralen z<?u zoeken. Waarom, is de oorlog dan nog niet geëindigd met de nederlaag van Duilsch land en zijne "trawanten ? Omdat Duitschland zegt t Den oorloj: Tvil ik- winnen en daarom zijn aile mid idelen me g.oed, de monslerachtige bar baarschhéden inbegrepen. Langs otizO zijde voert men oilaas ' nog den oorlog als te Fontenoy. Dit is verkeerd, want op dio wijze loopt men gevaar het onderspit to zul len delVeri. ' Engeland liad voorzeker een Kabinet dat een puik van staatsleillers bavalle Het is nu gebleken dat de meeste mànis tors nitstekend waren voor deoà vrede doeh de energie en de vaa Iberadenhoid misten, dio onontbeerlijk zijn, wil mm don gehaten vijand verslaan. De Engelscho pers brengt ons liur zondenregister. Eerstens zijn er te ve€ bejaarde jninister's onder de 23 raaâs heeren der kroon — een op zich ze1 overdreven eijfer. Daaronder zijn ook ministera, die bc ter zouden doen onlslag to nemen oui uit te rusten. Dit was ook het geval toen de jonge Napoléon Euroipa overwon. Do jeugd versloeg den ouderdom. Jonge mannen versloegen hem op zij-ne beurt : Canning en de Engolsche di-plomaten, Nelson en Wellington, door • tastende mannen, die geen sehrik hadden en dio hun tijd niet verloren door te treuzelen. Is het niet om er bij te schreien dal Douglas Haig te vergeefs meer mannen, grootere vliegtuigea vraagit en dio nie! bekomt door de lamleedigheid van ze kere heeren van Londen. Is het niet te bejammeren dat Enge land bedreigd wordt met hongearstnood omdat de Admiralty nog geen. dpeilmatig* mid de! en aanwoadt om den hernieawder duikbootoorlog tegen te g a an ? In Enge land stijgen de prijzen van het voedse onrustwe'vkend en men dnet niets wat deugt om den inlandschen landibouw ir stftat te stellen eigen produkten im groot< hooveelheicl le leveren. Er is zel.s no^ geen voedseldictator. Zekere heeren van het Foredqu Oflict heb'ben echter de meeste ople:tenheden ■ voor den koning van G.riekenland, dii so;lert twee jaren de Entente verscha-fet ei i het spelv van zijn zw-xger speelt. Indiei l Grey of Fa'ladon, die ook s'eeds onge l 3teld is, kr-achtdadig ware tusschengeko ; me.n, Roemenië zou in do Memaand ge • red geweest zijn en de spoorweg die , Oostende met Bagdo.1 verbindt, zou door gesneden geweest. Ongelukkiglij!k hee! . Grey gedaan als Delcassg, die de Sei > viërg verbinderde ,tijdig de Bulgaren aaj te vallen on Soîia te bezetten. Indien die heeren diplomaten v^ >r hun > no parsoonlijke rekening hadden gowerkt zouden wij er niet ovor schrijvco : maar zij helbben de gansche zaak van ' de Entente verbruid. ,,Is het geene schande voor ona, rie] lord Beresforj in de City uit, dat Zee brugge de Noordzee beheerscht, als wi I duizend vliegtuigen zouden moelen bel; ben om dit piratennest te vern'.elen ? | Waarom verlee-nt de Engelsebe regeerinj ■ de koopvaardijschepen de toelating nie eenige kanonnen aan boord te ne ; men om do zeeroovers in den grond t - schielon. Waren de koopvaar.lers in vc - rige eeuwen ook niet gewaipead ? Waarom worden nog Duitsche bar : kiers in Emgeland geduld ? Waaror wordt de blokkade niet siterker gieanaakt ' Het is te bon en dat het nieuwe kab: - net in Engeland energieke mannen zs tellen en geene andere. Dan alleen za , de oorlog met hoop op zegea kunner . voortgezet worden on met eene verp'.e - tering van Duitschland. , Zoo uiet oindigt het met de overwir ning van Duitschland, Belgîë zal alsda,n lu î venster op den Oceaan zijn. Dit be'.ct lcent het begin van het oinde voor En geland. 1 Ook in Frankrijk hoeft men nog mee - eùiergie te verto-oîien. t De oorlog kan alleen gewonnen woi den door onbuig^mo wjIs- en daai i kracht ! DE TOESTAND BoekaiCbl is gevallen. Dio stad moest vallen om de eenvoudige reden, dat zij,, evenmin als Autwerpen, bestaad was tegen het zwaar en verfragend geschut der Centrale en het Roemeenseho leger over geene voldoende kanonnea en bijna geene munitie beschikte. • Het is een wonder, dat de Roemeniërs, die op zlcli zelf stonden en bitter weinig, in aile geval onvoldoende hulp verkregen, het zoolang .konden ïiithouden. Hunne nederlaag doet deîiken aan deze der Belgeu. Roemenië, het België van bel Oosten, deelt nu ook België's lot. De Roemeniërs zullen zich aansluiten bijf de Russen, tussch'en de monding van 'den Donau, de Sereth en de Woud-Kar-pathen, waar de stellingen reeds te voren zijn uilgekozen. Iutusschen zal de regee-ring in Jassy, " de oude boofdstad van Moldavie net land besturen. Hieriii is * zy' .gelukkiger dan de onze. Rusland zil niet* stil. Dank aan Tre-pof, dio een energiek man is, worden talrijke^ versche legerkorpsen gevormd om le,gen "-ue legers van Falkenhayn en olackensen op te treden. Het troost ons, dat het Roemeenseho îeger^ met vernietigd is, wat onvermijdelijk zou wezen, moest Boekarest verdedigd ge-weest zijn, als Antwerpen. De Russen m tôt de Roemeniërs niet 'kuntien ko- %maai" , Roemeniërs komen nu tôt ÎLegen"011' " Wat traag om 'tc •den%ïïClv?„° pn »laterieele gevolgen van. tehâersSS^^J 'f1/0 0n- overino Vnn rv» ;'j . ' dat vear-op het eèheelc1 O ^ mdruk zal maken in Rewone fiuL 0oste?'^:aar men reeds en aile? J fn&i£ 13 te fabulecren het graan en meteen van het petroleum ten ware de Roemeensche regeering d putten liad doen vernielen wat altijd gt wonnen ' tijd zou zijn. Hoc paradoxaal het ook moge schij'ner we zijn niet ver van to vreden te zij over de gebeurtenissen in Roainenië. D warboel in Griekenland was onvoldoend om de oogen der Eigelscho mii^îster te openen. . Thans heeft de Roemeensche ramp een reactie verwekt, die ons Lloyd Georg als premier çeeft. Bovenïlien heeft di katastroof ook haar terugslag op Franl< îïjk. Daar zijn zeer ingrîjpende veranderin gen op til; veranderingen op politiek, mi litair, administratief en oeconomisch gt bied. Een nieuw krachtdadiger oorlogsbelei< met het oOg op 1917, zal worden voerd. Frankrijk zal net als Engeland ee. oorlogsbewind krij'gen. In het ongeluk wordt het heel gt boren. ^âgemeeE^e dei SeSgische Coirsâieifen, Algemeene vergadering Zaterdag 9 Di cember ta 1.30 ure in het Hôtal Europi Vrceburg, to Utreeht. D a g o r d e. 1. Mediedeeling van do Commissie voc het wisselen betreffende liet aîstempele der bankbrieljes. 2-. Mededeeling van den heer Delhe: betrefîende het Centraal Arbeidsbureau, 3. Vergoeding voor lxuisvesting aa gezinnen vàn geïnterneerden en aan h front strijdendo soldaten. (B. C. de Haag). 4. Hulp aan de nieuwe vluchtelinge in Nederland (Bc C. den Haag). 5. a) De liefdadige ondernemingen (a deeling der 'collecte van het nationaa steun- en voedingscomité). b). Onze Belgische instellingen va Iieîdadigheid in Nederland (Belgische V© broedering Tilburg). \ Lirik ^en Kechts. De annexatre van België'. De bekende Duitsche sociaal deimocraa Edward Bernstein, heeït in de ,,Leipz. Volksztg." gCschreven dat de rijkskan selier nooiit ïormeel afgeziei heeli van de annexatie vai B e 1-g i ë . IIij heeït eenvoudig verklaard die d:o annexatie niet in zijn voornemei îag. liij heeït niet gezegd dat bij late: niet die mogelijiklieM zou inzien. indiei de omstandigheden het toelieten en in | dien dit hem vcprdeelig zou wezen. Hi heeft zich dus tôt nie!s verbonden. Zeker is het dat men niet meer er aai denkt België volledig te annexeeren, doc] de kanselier en aile pirtijen, ter uitzon ' dering van socialis*lan, z,ijin van mee -ning, dat wat Belgisch is, Eeigîsch moe blijven. Bovendien heeft de kanselier nooit iet j ingetrokken van lijne ver.aai^.gtai vt. 5 April 11)16, waardoor liij aanwees, ds . het België na den oorlog niet meer lie België van voor den oorlog zal WSzei: Dit is het aansip^pen waard. i Waarom nist in ue <.woa laaJsiaien? In den Haag is een nieuw Belgisch bureat » tôt stand gekonien onder den naa.ni van Comi .é Central d'iiehan^e, 15, Kouiagih Marie s plein. Aan de Befgen die geld w; siLou in cl Nederlandsehe bank van het Kooydeind 5 wordt een formuîLrs m inlichting n over lie 1 wisselen uitgedeeld ui aitend in ucc l'i aljsel 1 Wij hopen dat het Comité Centra " d'Echange onmiddellïjk maatrtg-1 " zal nemen om de Vlaniingon op denzsifdc " voe ah de n:ct-Vlamingen te b îiant en. Veru e d loon. De nieuwe Russischo premier van Tri pof neeft uus vevkbaic, u t io^as i I 11/15 i^n0eland, l1 ran^r^ii en ^t ■—io aa Rusland ùet i>3-it vaii i . ...^^el nu . de ^eeëngten waarborgen. Rusland heeït uio loe^e.i-^ veiuieiii ! Het was een îiun-sêiib tu i ,jii i»u. land van oe ivi&ldehaiiusjne ^>.6 ai snijden door barr e.cn ue lot den romiii } der oude politiu; van vi or j ien L hoort. /juid-ivuslahiti, vruo..tja;: j graanlanu, behoi-ft lvuu t.ii i .«^ci lu t juardane.lcn a s uo appel van ïjU oogu De Turk cient naar A^.io t T wurdeu. ovcral »vaaC ue a l.e ««iJU'a». ^ or.tp'jooid vverd, oleei de bfcchavi ^ tti staan. iiuslanu zal z»cii Uv.no piaaUi e tusschen Bagdad en xcj.1 _n. een i) N.aai Ziât In de ..Vossische Zeltung schri " Georges Lernht-rd : II ,,vvy tw.jio oa s.erk, dat na tien oo ■ ; log Wxj er n,j|g zuùen in , . coi ( " : vr.enofccliap \ x.- ran -r^i.. .o svinne. '* Leer dan waarschijdïjj:.. da , nà 1 heis.el van Lagië wij in lie. \Ves . zui.en bedre'gd worden door .wce v ja den ' L ran r . ou i e vvaar,aii ^ 1 leaders ten ipzicaie vaa Dui'sch oiui e( ■" geweldigen i.aat Koes.eica ; OG v-%3 wU Sw _ 13 c.w rO dn _ h ai eu „ Volgens informa tics ut LcrRn — c r dus ue ,,'L'enps ' — hand.'kn da Da schers in l'okn zooals zij bel ia t o •- gelukkige Le.gio geùacu i e,. ben. i - kraclit van t.e bes.uite^ ci. j cet o | genomen. d.e aan eie i-oic., mannen « [ vrouwen, bevcl.n om zonckr ùi .ca.-^ie i het hun opgelegdo venc ■ uit te voere ; j henfcen do Duitsche aut riteùen éen çro 3 aant.l Pclen gedepoitaerd î.a .r t.t den het binreniand van JJuLsehiand ta hi gcdwongen om in de muni; eîabr eken ; werken. ^ j De ,,kommandantur" wees <'lkr..étitt s : déportatie aile Polcn aan, < ia vèrdac 3 werden van anti-Duitsche gevoelens. ^le 3 | dan 501)0 Poolsche viouv.en en , jona • meis^es zijn naar Maagdenburg, liai 5 ! Frankfoit a, d. Oder, i,tel in, j rcsl u i 2 versclicidene andere Du t < Le st den ^ 3 zonden, waar zij gedwongen z n om . werken. Het aantal voor het. Jf Je d . gedeporteerde mânnelijke Prlcn wordt'i - 5CXK) geéchat. Hartroerende tooneelen he k ben piaats gehad in Warschau en ia do steden en dorpen waar de slacht. 1 fers ruw zijn weggerukt van hun fan :- lies. 1 Ook Oostende en Zeabrugge e scht „ci© Koinis:he". Ten vervolge op haar artikel ,,Oe „ logsdoeleinden ' plaat t de redact'e tha beschduwingen van een medewerker, ( wijst op de noodzakelijkheid, cok Z( brugge en -Oostende met de geheele Vlaa sehe kust in Duitsche handen vast î, houden. ,,Antwerpen ligt nu cenmaal a; d9 Schelde, en de benedonloop der Sch de is Hollandsch. In vredcstijd zal A: r werpen voor ons van groote. be:cekei n zijn en van nog grooter betaekenis ki nen worden. Maar in oorlog? Voor al: i, moet Antwerpen in oorlogstijd kunn worden verdedigd. En dit kan slech n met succès geschieden, wanneer wij 0( et tende en Zeebrugge, die aan de ope n Noordzee liggen, vasthouden. En dit le enkel, wanneer wij een basis liebb n voor onze vloot, die ons een agressie houding veroorlooft tegenover Engelai f- zoodra Antwerpen bedreigd wordt. L ,,Wanneer wij Antwerpen liebben, do Zeebrugge en Oostende niet, dan zijn i n niet wezenlijk de heeren van Antwei pen. Aan dit dilemma is niet te ontl men." c De Rccmeniers ontruimdesi hunne hoofdsfad zonden slag of ftoot. — Lloyd (Seorge en de vormSng van een nationaal ILr im ârtk BIT r*m <**. ko tes ia UADDtfflAnSlfQi!» #4 ta» wz ^onuîomo LLOYDGEORGE. Lloyd George, de rajikale staatsman heeft van koning aoiiô opdracht ontvan gen om een nnnisterie samen te s,e len | L-loyd George lietfi uie taak op zi .b ge ; nomen en zal iraciiten eau nationaal mi nicteiie te vormen zonder te letlen oj pai tijverscliillen. JLait is een neugehjk nieuvvs, dat dooi aile \ erbondanen met vreugde bsgroet | wont en die lien troost voor het tijde lijk venies van Boexarest. • Liloj'd George aclnen zij a.ls de âterk £te persoonlijivhâd van het Britsche ryk als uen herrezen i iu, die het heden -eiaagdch impeiialisme eier Centralen za teu onder orengen. i,ie zoon van een bakker uit \Vales die ivelt met verbeelding, strijdlust, taai héid eu organisaiievermogen, besciiikt ove hel noodige vertremwen bij zijn volk ei | bij eie geàllieerden oui den oorlog toi een goeu einue te b ronge 11. j L io btaat 5n,au is het, die de yerba-zende muniiiêaanmaak in Engeland " al uit eien giond siampte en Kitchener aa; bel VVar (j'fiii,e verving, waar bij zii.l echter niet voldoende kon bewegen, om dat liij door andere en ziekelijke colie g„s vverd gedwatsiooomd, vooral lang ue ztjcie van het boregn OHiae, die d missi.agen m bel oosten op het 'gewete heeït. .iet nieuw ministerie zal gansch moc teu opruirnen met de oude sieur elie he oorlogvocren langs de zijde der Entent ve, 1 n.t 1 lujd Oe^rge ou zijne Keltisehe al st. - nâng vorlooehenen, moest hij ver zuimen de leren onder elkander en d vere^nîgde leren met Engeland te vei zoenen. Ui Carson zal bij een boridgonioot vir den, denzeifoen Carson die voor den ooi og de Orangisten van Ulstei gewapen had fr gen Home Rule. | s.uith, de leerling van Gladstone heeft de Ifirsche vraag niet kunnen 01 lOfcSsIl. j Zijne oud-medewerker Birre.l, was c aileen in geslaagd den opstand der Sinr ' Feiners mogelijk te maken. Het gevcL van (.en opstand is geweest dat de 1;« • tholieke' leren geene vrijwilligers naa ! het leger meer zomien en dat de Iere op gtspannen voct met Engeland leefdet l.aat ons hopen, dat Llo^-d George in z, ne taak van verzi.ener zal slagéi * Lit zal de gansche Enbnte ten goec kc 1 en en mili air en polit ek verster ken, vvarit de lersche soldaten, de da] ppr&ten van het Engolscli leger, zullei opnieuw toevloeien. Wij begroetan met den grootsten ee: j, bied Asquith en zijno aftredende colle ! gas, ( ie steeels Belgia s rer-i tan hebbe verdeei^d en gewaarborgd en ook Be gie s heiat-1 hebben verzekerd. In des cri is is immers geen spraak van to ' gcvingen aan Duitschland. Het midde [ worèt alleen gezocht om den oorlcg 0 L de energiektto wijze_ door te vocran. I-lojd Georgp is do man in tlie rigl place. Daarom is bij de Engelsebe staats man, i.ie door de Duitschers bet mca gevrccsd en het meest gehaut wordt. ; INKWIS1TIE? Onder de Bslgen van Nederland beersc) ' ctu iaveiibige uatroeriug eu een onrus 1 ; bai e verJuteûng, ten gevolgox van t ' j jongste maatregcieu nopens bet vervviss ' ' iep van Lslgi^th geid. | Van aile Zi/ien oiitvangen we brievi 1 vol klaeihven. ^ehs meiuen ons carres poudenieii uat eie maairagelen zoo haï iijk z.jn dat, inuian do JJui.sshors geej Lclgeu depui leeraeu, zij naar hun lai zoueien terugkeeren, onidal men hun v; . Boigisch'e zide het leven ondrageli 3 maakt iu Nederland. a In Len Haag en missçhién wel elde - zijn aan de Bclgen, die in eloNederlan ;j Echo bank gingen wisselen, hilxt.cn u ,'gedeeld, die zy moeteu ihvûden. 1 Onder de gostelde vragen komen - ongerijmdo voor. Ailes gelïjkt aan ce - inkwi.it.o, die de Belgen voôr den oc s i log geen dag zofiden hebaon geduld. .- " t ie bil^ttlen gaan dus uit van tj' s comiteit, dat heet Comité central d écha 1 ge — natnurlijk in het Fransch allac i Ylaamsche Belgen schijnen niet te l staan. Dit comileit is gevestigd Mariaplei n 15 alhier. a Door wie is bedoehl comileit' gestick e Van wie hangt het af ? Wat zijn zij l, bevoegdheden? Wie m^akt er deel va: Is, de nationale bankOvan België [i de Belgische regeering er mede gemoel ij Al vragen die we stellen en waar we onverwijld een duidelijk . antwooi 1- verwachten. Waarom ten sl'otte werd geene offici< le mededeeling van Belgische zijde aan de pers en aan het publiek gemaakt ? Lit zou de eerste plicht^der.. betame-Kjkheid geweest zijn. Do wisselmisère moet een einde nemen. ' | Reeds anderhalf jaar • wordt daarover ge-fîclu^evea en gewreven, geklaagd en ge-toornd.Morgen onderzoeken wij de inkwisitiei- vrfloon vnn V> ok nanmlnna lrr*mîfoif : ïïeî irooistB séM van niBn ti ~ — U ■ ' De wegvoering der Belgen. '1 Aan het Nederlandsehe voik. Het Dagelijksch Bestuur der afdeeling Nederland van den Bond van N eu traie 1 landen verzoekt het volgende to ineiden: f, in weinigo dagen ontvingen wij dui-! zenden betuigingen van instemming met ons voorstel een beroep te doen op da Amerikaansche natie, opdat zij haar regeering bewege bij een gemeenschap,-* 5 pelijk optreden der neutralen de leidiug t te nemen. Dat beroep is thans verzon-1 den en wij zullen het ook hier publicee-_ j ren, zoodra wij weten elat het aile ste-h 1 den van de V ereenigde Btaten heeft be-s ; reikt. In denzelfden geest hebben wij R ons thans ook tôt leidende mannen in da J ' andere neutrale staten van Europa e;a I Amerika gewend. Inmiddels wordt de . 1 ioestand in België met.den dag ondra-,(_ ' geljjker. De deportaties nemen steedgl ' grooter omvang aan. Bij honderdea vluchten do mannen over onze grens, di* !_ alleen voor de dichtbij wonenden bereik-^ j baar is. Zij verhalcn van de wanhoop 1 der vrouwen 'en kinderen, van de roe-.. rende tooneelen bij het afscheid van dui-j zenden vadera en broeelers, waaronder 'zeer vèlen geregeld arbeid hadden. Ne-.. derland kan en inag dit niet langer aan-^ : zien. Beter dan ergens zijn wij hier van den gruwelijken toestand in België op de hoogte. Als wij niet weten ta spreken, zullen daja de Scandinavisch^ Staten, Spanje, de Staten van Zuid-Amerika bun stem verheffen ? Nederland heeft hier nabuursplicht te vervul-J* len [ Wat kan Nederland doen ? Het moet r zich nu en dadelijk opmaken tôt een n volksbeweging, i die- onze Regeering^ dwingt, ook harerzijds het gemeenschap-l" pelijk optreden der neutralen te bovorde-J ren. Opdat het tijdroovcnd organiseeren van e een adresbeweging vermeden wordo, ver-f zoeken wij allen gcestverwanten, man-uen en vrouwen, het onderstaand adrea op zegel oyer te schrijven, daaronder handteekeningen le verzaiflclen- en hefl zoo spoedig mogelijk op te zenden ; en verder dad&iijlc mededeeling te doen van J1 de verzending van het adres en; van het aantal daarop geplaatste handteekenim 'e'gen- van onzen seeretariâ mr. J. B. da ^ la Faille, Vossiusstraat 54, Amsterdam. p Aan don Minister van Binnenlandscha ^ Zaken, tijdelijk voorzitter van den Ministerraad, 's Gravenhage. Het protest der Belgische Bisschoppen 3t en dat van de te Brus&al verblijvende Minislers van Staat, Senatoren en Volks-_ verlègenwoordigers, steilen buiten twij-fel, dat de wegvoering van duizenden Belgen naar Duitschland ' geschiedt cncer omstandigheden, die haar tôt "ein hoon it maken. W el hebben enkole wgeeringeu ;t- -n tebdkiL ook de.onzo reeds to Ecrie lijn ■ gt piotesteerd, maar cr moet bhjk-c- baar me-cr gedaan worden, want eleweg-V'iaiingèn duren voort. Nederland moet ;n hier voorgaan, want Nederland is van - den toestand in België het best op de 0- hoogte. Met aandrang ver zoeken wij de ie Regeering tôt een gemeenschappelijk op-id treden eler neutrale staten het initiatiet in t«4 nu. en. De wijzig'n^ in den duik'ooaU ik oor-oi; beeît getoond, dat rends bot op-iiTccn van één staat invlo->l hebben kctn, • s Meer i5 van gezameu î.ike actio te ver-d- wachlen en m^ar moot thans ook worden Lt- boreikk Duitschland moet de doportatLes staken en er do wegpevoerde Belgen op menschwaardigla le wij?.o terugvocren. Het me>et de Belgische r. rJjverhcid zooveel mogelijk herslellen. Het moet beéeffen, dat dit de oischen zijn, waaw in van de neutralen niet zullen afwijken. Het n. tijdslip fis gekomen, fcvaarop do stem def n_ menschelijkheid niet langer kan zwlijgen uit ie. ovenvegingen van engen belang. Moge de regeering toonen, dat zij- leidiog n weet te geven, nu een groolo jilicht aan ons kicine volk onafwijsbaar wordt opgelogd. t? Het wec,voeren der Belqen. ne De heer Duys heeft gister in de ver-1? gadering der Tweede Kamer verlof go-o£ vraagd, eenige vragen te mogen richten I? tôt den minister van Buitenlandsohe Za-op ken over de houding der Regeering in d zake het tegen hun zin wogvoeren van Belgen uit hun land.. Over dit verzoek >e- zal heden worden beslist

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes