Belgisch dagblad

1318 0
08 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 08 Februari. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 16 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9s1kh0ft4x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Jaareranar. VRIJDAG 8 FEBRUARI 1018. ^o. 133„ \ ABONNEMENT EN. Per 3 maanden voor Nederluid f 2.50 franco per post. Loaee \. numnn?rg. Voor Nederlaad 5 cent, [voor Boicanland 7'/i cent. D-n Hanq;, -Prinsegracht 126. iTelefoon. Red. en. Admin. 7488. aag-' " " .■ "mi . ■ BELGISCH DAGBLAD Verschijner.il te 's-Gravenhage, eJiken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. adveetenti en. * V*n 1—5 regels f 1.50; elk* regel meer f 0.30; Beclktow 1—5 regels f 2.60; elke îm! meer f 0.50. London : Dixou Hoom Lloy<U Avenue E 0. Parijs: 7 Avenue d'Antln 7. Arm Belgrië ! In tegenstelling met de grove onwaarhoid fUt België zich aan Engeland en Frankryk bad overgsleverd weet mon thans doidelijk genoig, dat de Duitsche inval met voorbo-dacbten rade was gebeurd. Aan de Belgische regeering was het dooi mededeelingen en waaroemingen bekend da< de oostelyke bnurman niet te verfcrouwea was. * Jamraer genoeg dat men de natie nietonom-wondea iageiicht heeft, want niet tôt 1913 zou men met de legerhervorming gewacht hebben. Ha 1900 liet de Duitsche groote staf in de Eifelstrategiseh spoorwegen aanleggea, raime epoorhallen en lange perrons eaookhetkamp van Eiaeuborn. Generaal Bernhardi aohreef in zijn boek „ Deutsckland und der nâchste Kricg" dat het Duitsche rijk in deu naasten krijg met Frankrijk de Belgische neutraliteit niet zou kunnen eerbiedigen. Toen iu 1912 het Duitsche staande legei op 720.000 man werd gebracht werd de Belgisohe regeering verwittigd dat dis vermeer-deriûg zou dienen om den weg door België te open en. Zij kon zelfs kennis nemen van zelrere planneu waaruit bleek dat de Duitsche groote ataf in een enkelen naoht SO.O'JO man uit Eisenborn voor Luik zou kunnen bren-geu-Thans zijn we in staat ongeveer het tijd-etip te bepalen, wanneer het plan van een offensief door België werd vastgesteld. Op doole en geyangen Duitsche officieren heeft niea in 1914 kaarten gevonden, kaarten van België, Noord- en Oost-Frankrijk en beide ïtijiioavers. Daaruit bleek reeds dat een offensief door het Maasdal, ontworpen was, met een groote zwenking naar links, en eene voorwaartsbe-weging van den rechtervleugel ea het cen-trum tôt de Marne en de Seine, waar de F.anschen zouden verslagen worden. Voor-zio'n tig had de groote staf ook met een Frpnsch offensief naar den Ryn gerekend. De kaart voor Frankrijk, die in Augustus-September 1914 werd gebezigd, werd gediukt In de jaren 1905—1908. De kaarten voor België die nagemaakt zijn naar deze van den Belgischen staf, bevat 70 bladen. Zij dragen allen in bijna onleesbaar •ohrift, het jaartal 19 06. Toen ontstond inderdaad het offeneiefplan, tU^ in 1914 werd uitgevoerd. Duitscniancr wa» au» cou «entai îaren be-yeid België te verraden en te overrompelen. En hoe wordt nu ons land behandeld? Een Holiandsch journalist schreef in de ïimes van 5 Januari: „De wijze waarop de Duitschers in België tuishouden, is erger dan vreeselyk, zy is •envoudig verpletterend. Zpoeven h#b ik van een Holiander in Holland een schryven ont vangen waarin het heet: „De toestand in België schreit ten hemel-ïndien het zoo verder gaat, zal het land met de mensohen verdwijnen. „De aeutralen moesten het aïs hua plicht aanzien Daitsohland met een interventie te oedreigea indien het België niet ontruimt. (Doch hoe kunnen de Skandinavisehe staten, Spànje, Zwitserland of zelfs Holland die sehrede doeu. Gy ea wij, die naast by de deur woiran, Uten die moordery rustig yerder gebeuren. Men siddert by hare ge-dachte. Duizenden Belgen, zelfs kinderen, worden gedwongen aaa het front te arbeiden. Vrouwen moetea militairen arbeid venichten. De bosschea worden gerooid, de fabriekea geledigd of vernield, de byzondere huizen geplunderd, de spoorwegen uitgebroken. Het sterftecijfer onder de kinderen is ontzettend en insgelijks hoog onder da volwoBsenen. Het is een ongehoorde misdaad in de aieuwe ge-schiedenis van Europa. En de Holiander vraagt: Wat kunnen wy doen om de volledige vernietiging van België en zijne volkeren te verhinderea?" Zyne vreeselijke beschrijvingis verbeneden de werkelijkheid. Hij zegt niet dat de Duitsohers aile machines en metalen tôt zelfs eenvoudigen ijzerdraad uit België hebben gevoerd, benerens aile linnengoed, matraseen, beddelakens ea oor-kussens, zoowel de wol, de kapok als het ma-trassengoed. Ea er is geea stroo noch hooi ge-noeg meer om op te slapea. Meisjes van 12 en 13 jaren moetea ia Weat-Viaanderen aan het front arbeidea en in de barakken op een bussel stroo overnachten, midden de vijandelijke soldaten 1 Te Oostende moetea de vrouwea voor de Dujtsohe troepea wasschen. De Telegraaf meldde nog dezer dagen, dat zich te Oostende een zeker huis bevindt ten gerieve vaa de Duitsohe troepen, waar Belgische meisjes tussohen 12 en 16 jaar zijn ondergebracht. De Belgische doctoren der stad worden door de Duitsehe overheid gedwongen dit huis sanitair te be-waken.Doch dit feit is er hiet noodig om te be-wijzen hoe diep rampzalig het met ons land is gestejd. De zes raillioen inwoners zyn vreeselijk ondervoed. Dezea winter hebbea zij schromelijk aan koude geleden Zy moesten toezien dat de Belgische kolen naar Duitsch-land en Nederland werden uitgevoerd. En tooh wil ons volk van geen Duitschen vrede hooren. Wanneer het zoo voortgaat xal er geea middel meer zyn om de gesehokte gezondheid der arme Belgen te herstellen. Hoe zal België hersteld kunnen worden ? Waar zal men de """■S" ' .1. J;... machienen nog vinden ? De sosialistische arbsiderspartyen van daf Entente- en misschien van de neutrale laaden zullen, zoo lezen wy, deze maaad ia Zwitserland bijeenkomen. Zal hun eerste zorg niet zyn het ongelukkig lot van België ea van de Belgen te onderzoeken ? Zullen z\j hunne stem niet laten hooren om de Duitsohe arbeiders verantwoordelijk te makea in geval zy niet tydig verhinderen dat de Belgische natie, met de arbeiders vooraan, wordt uitgemoord. Wat zou eea vrede beteekeaen rond het uit-geatorvea België? Léonce du Castiilonu "1 1 111 " De Raad van Vlaanderen en een Ekonomische Ondergrond. j1 lezen ia Heit "Volk: Bt$ die bespre&ing vaia het gebeurde met fBîii z.gs Kaad vaa VlaapdeKcû. inaalvtoa iwij ' jâe opiaerking dat het iatereigsiaait z;Ou zijiii veiMeaiien op. wielke wijze de gti»aiming zal jiiaats hebbea voor de ;nieuwa s^meastel-; ling vaji dit licîiaam, nu de ledea van hel Iciude onlang^ hna ambt heblben neergelegd. femerg wil men he(t volk in de geiegen : iheid stellea over de daor deu, Raa,d uitge î„i"o©pen poliiieke zieH&taAdigheid van Vlaaa i jcieren zijn wil te doen blijfeen. Eerder dan Vij vxjrwachtten is -ten deele aan onze» ^wcnsph voldaan, ea tegelijs. ons vernvoeden bevestigd dat vaa eein eeaigermate .den^o îtratiscibe regding geeia sprake zou ^ijn. De korresp dadcjn^ van het Haagsehe „Va derland" p.l. hecll de vergadering bïjge !WiC;ond, waarin op 23 dczr, in bat. Aliia;n bra te Brunei van het zelfontbindingsbaslui ,}jlechtig werd ke'nniâ genoimea — ea me groote gec-^tdrift en ontraeiring ontvaagen „Toch. zcg. de karregppndent, ma.akte he ïeliâ op de miedestonders van het aktivism< iv^en zonderlingea indruik, dal de heeret SiTack c.s., op die vergadeirinig in het Al ■tian.'bra, eers,t plechtstatig verklaa.rdieln, lie 'toiandaat op 4 Februari 1917 aan den Raac Vaa Vlaanderen gesdhonken, neer se leg «ea, en zich aa,n ,,een nienwe volksirattd ■ .plegi.ng" ,te ôndearwerpieia — en tegen he felbt der bijbenkamist de namen wenlen y,oar galezcn van. kandidateii als vertegeaTSwor digierg van bel arrondi; semant Brussel, di< naar ■ tegelijk „lna.îri'e!as de zaal veirkoxen' wwden verklaard!" Die „Leipzigeir Volkszeifcung" vestigt d< aandacht op het Volgend bericht in di reclhitisaoteialistische ^Internationale Ivornee pondieïiiz", dafc evenmin als het vorigj vee 'toolkhting behoeft. Het haradeili ovei' e^a ,£ei dal — in nueor dan eea zin vaa; het woo» felfe — tôt dea „ekonomibohen ondiergrond' bphaort vaa de p.oilitiek-e regeliinig die oo] de burgierlijke anti-atinexionistisoh© ibla veeil belangstellinlg wekt: •Jn heit tôt dusver indu»ti-ïe.-aimc geileel ^ vay Vlaainderea zijn kbrt r<xw dan ^Oilc ^ 'tijtoiâ zijn duur iup.tged>r©idie! lag«i' toi wtonuntende todufetrieWen: antdiefct D« Staat had reedg «e(a aa^tal v^uj^ntr ro&r ointgmningeii ki $eftfe K'eïfkî^ne atreken fuitgtejgevtein|, maar m'ijki'wierkea vaa eenige betioekonig wuren tôt dusver nieit aangielegd. Doar ©en verordening van don. gouvernieur-generaal van België ziijn tihans dez» veœgunningen, voor zoovieir zij in Lande n waxen vaji onderdanen der „Entenfce"-landenj weer ingeitrcxkken. Diaardaor komea 10.760 hecitaren vaa de kolenstreek in het be-zit van den Belgischen Staat terug, en als heit onafhankelijlk Vlaandeiren antstaat, be-scliikt het van voren af aan over onUagge-lijk gewicîhitige rijkdommïen, Aan de antgin-ning V,an d)e kolenmii|n<ein in de Kernpen KBesten otak d© groote VlaamËCihe steden al§ Anlwerpeii, Geint en Brussel eea aan-deel krijîgen." „lïen sclhooine gdegenheid ocuk voor het 1 Duiteche groct-kapitaol, z:gt de ,,I/3ip-iger", • on zich te verrifkeial Wlant het „zelfstan-' dige Vlaanderen" zal gauw genoeg onder den ekoniœriscihein invloed van Duiteehland • koïr.ten." ' iWiij kunnen hier bijvoegen dat het Duit-, sche groat-kapitaal uitgeatrekte eigendoir..inen j; in de Kempein koapfc. \ , t De vlieger-luitenantVertongen vermist. L De BelgigCthe eenisibe vlieger-luitenant Ver-[ tongen werdt vermigt. Vertongen had Vri| du g Calait; verlaien om, een nieuw toes tel îianr het front le brangen. Siedert ig hj ^ îii&t meer géz,ie,nv Er hing een dikke tnisi zoodat nuen veroindierstelt dat de vliegei . in[ zee i§ iberecht gekomen. Een viascher ver . 'klaart een vliegtuig te hebbea zien -vallen I dooh ifce ver om te hulp te kiomen. Toen degtijds heit scheepvaartverko^r tu» s gchein Calais e(n, Lojnideir was v-erbrafam , bracht Vert^ngfa dfen diplamatieken ea ko1 nin.klilkcn pogt Over. Hjj vervo-erde ministei [ Va:a der Velda van Folkestono naar L& Panne. T^Sd^n'H «en verbetining raakte Ver l toïigejn' koerg kw^yt, lainddie ia Ned^r - land!, waar hij in, November 1.1. omtvluchtte c (N. R. C.) Generaal Léman. I r Geflje^aaî Ljejna^, i& te Parijs da^r presi- a 'dent PoîncaTé o'atvangiein, die inem Ihest gioot E- fcfujs vap h?t «erolfljgioien hmlt overhandtgd H Mfiût ifci «de T^i'd^igen' van Euilc ojo4 d gr(oiB<tkcu,i0 la m1 kfe LfefopjoKfeorde. Schepene Strauss. Eergisteren meldden wy, de arrestatie van Louis Strauss, schepene der stad Antwerpen, de eersten ia Holland. Tôt dusver weten we niet indien hij een slachtoffer is van aktivis-tische aanbrengers of niet. De aangehouden wethouder heeft den ouder-dom van 72 jaren boreikt. Twee jaren geleden ontn>oette men hem in Den Haag. Hij was toec nog flink: een zestigjarige ouderling, bij wian de gloedniei was uitgedoofd. Van Duitsche afkomst als Adolf Max, den heldhaftigen burgemeester ran Brussel, kende hy de Pruisisehe Pappen-heimers en stond hun dan ook tewoord, zon-der blozen en zonder veraagen. Onder de bestuurders van de stad bleek hy de stout-moedigste om met de Duitschers te handelen. Louis Strauss was consul-generaal van Bulgarie. Als zoodanig genoot hy voorrechten als de andere consuls van neutrale staten onder het Duitsch bewind. Wanneer echtei Bulgarije ztch by de Centralen had aaoge-sloten, nam Strauss onmiddellyk ontalag als vertegenwoordiger van Koning Ferdinand. Steeds heeft hy bewezen een kranig patriot te wezen. Dit erkennen nu ook zyne tegen-strevers, niet alleen in het katholieke maar ook in eigen kamp, of onder de socialistea, want Strauss was een onverzoeulijk vrijhan-delaar, ten soherpste gekant tegea de tuaschen-komst van den Staat. Als voorzitter van den Hoogen Handelsraad heeft hij voor die ideeën fel gestreden, Thans boet de grysaard zijne verknochtheid aan België met zyne vrijheid. P.S. Wy vernemen dat de heer Strauss tôt 6 maand gevang door een Duitschen krijgs-jaad, werd veroordeeld. Gezien zijn hoogen Ieeftyd werd de straf tôt op 1 maand ver-minderd. De oude wethouder is opgesloten in de gerangenis van de Begijnenstraat, waar hij de stukken van zijn bestuur mag onder-teekenen.BelgischeVaderlandscheBond „Herdenken om te strijden". Afdealing Harderwijk. Toeslag voor onze geinterneerden. Zaterdag 1.1. 2 Februari had de alge-meane jaarlijksche vergaiering plaate. Het vei'slag werd door den schriiiver in onze beid,e nationale lalen voorgiflezea. " tal'ledki âfe hrt »«*»- mieer dan 1500 leden. Het Komiteiit rtcbtte vi^i vaderlandsehe voordnachten to, oui het moreel der gaïnterneerdea op tebeu-ren.De afdeeling heeft tôt hedeai voorziau van kruiseu, versiei'ing en on<tanhoud 62 graiven van afgestorven( wapenbroediers eo van 35 Belgische vrouwen en kinderen, begraven op het kerkhof te Harderwijk, Zij heelt zich ook belast met d(ien pjiioh voor de graven der Belgen. te Epe— Oldebroek on is tegen'woordig in onder. handeling teneinde een herdenkingsteekei te kunnen. opricbten op de graven t< Haxderwijk. Moge dît edeie doel bereikl worden ! ^ Isa. lezâng van dit verslag ging de ver-gad ei'irig over tôt de • hendezing van de aHredende leden. Daarna nam kapitein adjunkt-staf officier Poureau het woord in he Fransch, en word geestdriltig onl haald door de aanhoorders, on dier welke nuen vele Belgische otïicierei telde. Zijne voordraieht had voor Utel ,,Bien souffrir, c'est combattre". IWe lijden, is strijden). De s,preker bracht ons eenigl8 roonmi ke daden van de Duitsche kultur in Bel gië voor oogen en deed begrijpcn, da wanneer ons diearbaar Vaderland yai zijne overweldigars verlost zal zijn, he al onae krach ten noodig zal hebben on de tallooze rnoeilijk'heden, welke het her stel van de ruïnen, door de Duitschers et verzamelden, diezeernog. verzamelei te overwinnen. Sppeker koesterde de hoop dat wanneer d'e oproep : ,,StriJdien ! ', zou gedaan worden, al de Belgen hei zfflllien beindwoorden: ..Tegienwwo^dig' . Daarna. verscheen de hfier Van Quaquc boke. Hij veropenbaarde zich als een uii muntend redenaar en had wetldra bewezen hoe licht de slaap is der vaderlands lieîde der geinterneerden. Maar wanoee hij ons verzekerde, dat de verhoogiagi onzer soldij, geen droom is maar wt eene besloten en goedgckôurde zaak, doo onze Regeering, weird zijne rede onder : broken door langtlurige toeguichingen, welke mogi venmeerderden, toen hij on voorstelde, volgAnd telegram te stureia : AJan minuter de Btroquevilb Eere-vioorzitter van dein Bedg' schen Vaderlandtsohen. Bond i Sainte-Adresse. Algemeene v^rgadering Belgisohe Vt ■ oerlandscbe Bond, afdeeling Hardprwiji - bedankt Regeering verhooging soldij g> ' interneei'den; dringt op onmiddellijke 01 deri'ichtingien aan voor uitvoering. Voorzitter: De Ceuster. i Eere-voorzitter: De Pauw. Mochtôn der,9 spi'ekere di'kwijls in 01 midden verschijnen, teneinde de^ bande® der Belgische famllie in ballingsohap 1 véreenigen, en aan le siuiten. Onee wansclien aan de heeren Poureau en Va Quaquebeke! Wanneer krijgep. iwenieaw voordracht€a\ ? D. K. P. T ' Lagerberichten der Entente. De strijd in het Westen. Bedrijvigheid der Duitschers rond Verdun en in de Vogeezen Torpedeering van een Amerikaansch transportschip. — Een intergeailieerd mobie! leger. — Burgeroorlog in Finland.— De Bolsjewikis in den ban der Russische kerk. — Successen in Arabie. — Uitbreiding van het kiesrecht in Engeland. DETOESTAND K&ia» JKCi-ifrr. r- Het geruebt liep gisterenavond alhier dat dte Duitsohers een oUJensiaf tegien Verdun en den Hartaiannsweilersikopf begon-nen hadden. Het zal wei zoo. erg niet geweest zijn. Het Fransch legetfberiejit! spreekt van drie mislukte aanvallen der Duitschers te Samogneux en oantrek. Aan dt Hindenburglinie leggen de Duitschers ook belrijvigheid aan den dag, doch zonder suoees, want Berlija nieldt lako-nisch van de geveohtetetfliteinen Mets nieuws. De Franachen en Engolschen vcvaren drukke verkenning,en in de lucht uit en bestrooietn de vijandelijike kantonnemen -ten ®n opsiagplaatsen achter het front met bommen. Dezelfde toestand aan het Italiaansch front. In Palestina en in lledzjas hebben de Turken weeral nederlagen opgie oopen. Een Aimer ik aan sein traiisportschip' is uit een groot konvooi van die vaartui-gen dçor een Duitachen onderzeeër ge-. schoten. Het overgroot getal opvarenden werd giered en de duikboot vernieild. In Finland duurt de burgeroorlog voortj In Zweden wordt de neiging leven-diger en levendiger om tusschen te ko-men in de Finsche zaken, des te meer daar het bochewisme Zweden van uit Petrograd aantast. ; Kieuw is opnieuw van de bochewikis gyzuivieird. Dlopr he4 viepleenen van hieit steimreoht aan de vjxwuwtein, ondergaat Engelaad een nieiuiwtei bentering vaa oniberetkoTn'Jbare ge-■vtolg.aa. Die vnomwien wilten er deai oorlog aWus eteP vramigtai, vife- (Gedeelbelijk niet geoorrigeerd.) Tan het Westeiijk front. Het Belgische legerbericht. HAVRE, 8 Februari. In- den loop van ' den zesden Februari wederzijdsche ar-tiUerie-bedrijivSgheid, hoofdzakelijk ge -' richt tegen de verdediging»werken van 1 Nieùwpoort en Dixniuiden. Vandaag zwak ' geechutvuur, behalve in de buurt van Dixoïuiden en Merck en, waar het schie-ten vrij hevig is. , Het Fransche legerbericht. PARUS, 7 Febr. H.N. cU-aadloos. Op t het front ten N. van de Aisne, in de _ streek Oherignon, Barigny—Filain, op den - rechter-Maasoever in den sectornSamo - l gneux-hoogite 344 en op demi Hartnianns-; weiterkopf, zijn de Duitsche atieelingen, L die trachtten de kleine Fransche poston ten N.O van Batye en Laonnois en m - destreek van het bcsch Mortier te na- - deren, teruggeslagien. la Ohampagne heb-t ben de troepen met succès een aanval \ gedaan op de Duitsche l>opgiraven ten t O. van den Téton. i In den Elzas hebben de Duitschers na - een hevige axtillerievoorbeireidmg zondei* resultaat getracht op twee punten in de a Fransche Unies bij Banholz binnen te , dringen. * . Gistermorgen is een Duitsch vliegtuig a do Dr het Fransche afweergesc.hut geveld. PARIJS, 7 Februari. Otficîeel. Avond-^ bericht: De Franschen hebben bij het - Vpieken van den ochtend een Duitsche » aanvalspoging tegen oen hunner kleine i- post en in de streek beioorden Graonne r verijdeld. Na een bombardement, waarvan heden-1 ochtend werd gewaagd, zoowel op dan f rechtleroever van de Maas als in den - Elzas, hebben de Duitschers beoosten Samogneux alsmede bij de noordielijke spits s van het bois des Fosses en op de Fran-ache linies bezuiden den Hartmannswei-> lerkopi die overval en uitgevoerd, die de ' Fraoschen fnuikten, waarbij ze den Duitschens verliezen berokkenden en ma- 0 teriaal ontnamen. Het Engeische legerbericht LONDEN, 7 Febr. IReuter.) Offlcieel >. avondbericht. In denJ vroegen ochtond heb-L_ ben de Engeische troepen cen overval gjedaan op den ïïerman-post, ten zuid-oosten van Queant en hebben verschei-den leden der bezetting giedood of ge-vangen genomen. 9 Een vijandelijke poging om eera over- 1 val te doen op onze linie bswesten La o Bassée, werd met succès aîgeslogen. Het » vijandelijk gescliut waa in den namiddag n Ijedrijvig in de nabijheid vajrï ;Lçverquieir, e noordoostelijk vaa St. Quentin en ooste-. Hjk van Moncliy. le Preus^, f Van het_Zuideiijk front Het Italiaansche legerbericht ROME, 7 Febr. Stefani. Officieeîj! Van don Stevio af tôt aan zee matigi ge&ehûtvuur. Eenige patroeljeacties tus-sehen Etsch en Brenta. Ook eenige luchtgovechtcn, waarin Britsche vliegcrs e-c,n toestel van de te-genstanders velden. Colvisaiie, ten Z.Oi. van Brescia, Bassano en nog een» wûer Treviso en Mestre waren het mik-punt van luchlaanvaJlen, waarbij de bon» men onbeduidande schade aanrichtten en maar onkele mensohen deerden. Eien lia1, liaansch luchtvaartuig zwiaefde vannachfc naar het vliegveld bij San Giacomo Veu gllio (ten. Z.O. van Vittorio) en wier^ daarop een ton projectielen van hoog ontploffing&gehal'te. Het aantal vijandelijke vliegtuigen, 14 de gevechten tu&schen '26 Januari en $ Februari door Ita'iaa.nsche en ander» geallieerdie vliegei's neergehaald1, is tôt 06 gestegen. Vaa de Turksche fronten. Het Engeische legerbericht. LONDEN, 7 Februari. (Reuler). OfH-cieel uxt Mésopotamie. Den Slsten Januari heeît e<en Brilsch ylieger een Turksok vliegtuig geveld, dat in vlammen bij K»-nithir neerviel. De vorige week regende het. Van krijgsverrichtingen is niets te melctea. LONDEN, 7 Februnai. meiat: 3 11 ebruarj aeea de Britsohe lucht- dienst een geslaagden overval op dis vijandelijike kampen in de buurt va» Miskeh, negan mijl t>en Z.Z.W. van Ko- rak. Er werden 47 rechtstreeksche tre£- fere waTargenomcn. Den 4den werd d« aanval op dezelfde doelpunten herhaaldfe 1900 pond bommen werden neergewor- pen en 37 rechtstreeksche treffers had den doel, ofschoon ze aan afweer- en maohinegeweer-vuur bloots.onden. Er is nu nader nieuws over de bob-s'-ng tusschen Turken, en Arabieren aaa de Seil el Ilesa benoorden Tafile op 26 Januari. De Turkscho troep ter siterkte van el# batiljons mot berggeschut en machine-geweren trok zuidwaarts met de bedo* hng de Arabieren van den weg vaa Kerakr naar Tafile te jagen. De Turken moesten in wanorde vluch-ten. Ze verloren meer dan 400 doodeal en 300 gevangenen, o."w. den aanvoer-der van de krijgsmacht, twee kanonnea, 18 machinegewèren, 8000 geweren, be-nevens 200 paarden en muildieren. Den 28sfcen Januari viel een anciens Arabisfihe krijg.sni'ae.lat den rlvurkschen post El Metsra bij de oostkust der Doo» de Ze© aan. - De aanval slaagde in alilen decle"; elcchts 4/0 Turken wieten maar KeraK te ontsnappen. Wij maakten 60 gevan-genen en namen o.a. graanvjorraden,. Deze Arabische iroep bericht in ce al-lerlaatste dagen 23 Turksche machine -• geweren te hebben bamachtigd. De strijd in de Incht IiONDEN, 7 Fieibr. (Rauiter), OfficdeesL Gisiterochtieind bedemimerderi l'aag hangeiad<3( wolbaa de operaties, maar lator bieifeifde het ■wiefâr. Onze taestallten dedein leiLtelijllce iv©rkenoing(ï-vliuclhten iein onze hatterijen bestookten v^. andelijlkia, waanb'ij uit de luciht waargenomen! "^vierd, ■Wij wierpea nueer dan een ton bowmani op vei^hillieœide doelpuinten acihter de vif andeiijfce ltnies. Twee vfliandelijke. vliegtuigaaj werdrn in ludhiiS'trijd geveld. .Wij missen W oiofe twee. J Verbetering van positie voor de Belgische militairen. Ei&scr dagan zal er een verordening woj}-den bckèind giemaakt, waarbij dia positie deïj BcJgisoliie railit;ûr«n zal worden verbetcidt Het trakte.inie(nt voor aile soldaien, onde»-oxficiaren en officieren zal van 1 op 3 fianci worden gebra/cht. Eén deel daarvan zal idi de pergoordfllkie spaarkassen wordea gestarf om interesit ap te leveren en nà don oorlog te worden uitbeitaald. Bo'.'encl ion zal er feiS uitkeering va;n ' 1 franc per dalg aaa djj vrouw vaa een officier aatn o£_ achter hrf front en 5(0! cem,tiemefl per kind w orde^j toipgeke^d'.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes