Belgisch dagblad

938 0
07 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 07 Februari. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 12 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/q23qv3d42m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

«3 <3 * .. "-a V»fy5îl 1TW «W DOTVTil^liTt A il 7 PRÏÎHTTATÎT 1Q1C TVo. ISS. ABONJNEM.ENTEN. Per 3 maanden voor Nederland l 2.50 franco per post. Losse uummers. Voor Nederland 5 cent, roor Buitenland ^1|i cent. Den Haag, Prinsegracht 126. TAlAfrtrtn R.ftd. pn AHmin 7483. BELGISGH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravenhage, eSken werkdag te 12 ure middaeg. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEK.TENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke iegel meer f 0.30; Reclamea 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London Dixon Ho use Lloydi Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'An tin 7. t^'^sas-cssBSsisTssaMiesiwsBie'msam Is België een artificieele staat? <r~> * In De Toekomst van 2 Februari s«hreef d< Jieer Sleeswijk een cynisoh stukje over Viaan deren's zelfstaudigheid onder de pickelhaube J)e vriend van de Politische Abteilung ii België waarmede, zoo iiet schjjnt, goede zaak jes kunnen gedreven worden, noemt Belgii „een stumperig maakwerk, een schijnhuwelijl tussehen Vlaanderen en Wallonië". DeDelft ïche professor praat als een papegaai Sahulze Gravernitz, Reventlow en andere pangerma nisten na die, na 81 jaren onafhanke lijk bestaan van België, erkend en gewaar fcorgd door Duitschland zelf, dat maakwerl eerst hebben ontdekt. i Een Bel g, de heer Fernand van Langen hove, heeft zich de moeite getroost den onzii der alduitsche heeren te weerleggen. En hi doet het goed. Fa herinnerd te hebben dat liet rijk de Nederlanden door het congres van Weene: w? opgedrongen, wijat hij hoe spontaan d Belgische Staat in 1830 werd gevormd, ho esn nationale regeering tôt stand kwamen, ho de jonge Staat werd georganiseerd. Belangrijk is vooral de geschiedenis va dezes betrekkingen met- de mogendheder Daaruit blijkt hoe krachtdadig onze grooi vaders van 1830 zich tegen de tusschenkoms der grootmogendheden verzetten. België aar Eelde niet in geschil te komen met de cou ferentie van Londen op gevaar af een Euro peeschen oorlog te veroorzaken. Dit lokt zelfs een ultimatum van de conferentie uii Dank aan hun krachtdadig en onverzoenlij! optreden bekwamen de Belgen verscheiden voordeelen en toegevingen. Steeds was d groote zorg van het nationaal congres 's land onafhankelijkheid te vrijwaren. De heer van Langenhove stelt in het licb hoe de Belgen zich onafhankelijk van Frank rijk wisten te houdeu. Hier slaat hij legende den bodem in die men o.a. kan lezen in het coin pilatiewerk dat de aktivist, de Brusselsch advocaat Maurits Josson over de revoluti van 18'0 heeft geschreven. Dit is namelij het geval voor Gendebien, die hoe Fransel gezind hij ook was, de onafhankelijkheid va irijn land tegenover Frankrijk wist te verde digen, hoewel generaal Lamarque, Thiers generaal Lafayette België wilden annexeerei Talieyrand was voorstander van een verdec ling van België tussehen Frankrijk, Pruise en Rolland. Dit was voorzeker de gevaai Ijjkste formuul. De Belgen kenden die g« 'xae.bns en aebruikten slechts met o^izichtis Jîf' l het Franseh middel. De schrijver va La Volonté nationale belge verhaalt het or jâeraO'id tussehen Alex. Gendebien en generaf Se'^astiani, Franseh minister van buitenlanc fiche zaken. Deze zegde o.m. : Indien Saksen-Kobur een voet zet in België, zullen wij hem ki Jionschoten afvuren. De Belgische zendeling antwoordde: Kanoi ïohoten? Wij zullen Engeland verzoeken d: te beantwoorden. — Het zal dus de algemeene oorlog zijn, he cam de minister. — Goed, voegde Gendebic Wj, liever voor ons de algemeene oorlc flan een Hollandsche restauratie, een bestei dige vernedering zonder uitkomst. „Wannef het Belgiseh voorloopig bewind zich ti Frankrijk wendde, verwaarloosde het oo Duitschland niet. En wanneer de annex imistisehe politiek van Frankrijk gevaarlij werd, liet men te Frankfort de mogelijkhei doorschemeren om in den Duitschen bond i treden, die toen geen sterk rijk was. On: Staatslieden van 1830 aanzagen eene annexat Van het land bij Frankrijk als een der groots geyaren voor de nationale onafhankelijkhei Les Cahiers belges, nos. 8—9. La Volon nationale belge en 1830, par Fernand v; Langenhove. Paris G. van Oest & Cie., 191 Prix 1 fr. 40. Dit blijkt nog uit redevoeringen vanbaron di Gerlache en Lebean. De Belgen waren uiters prikkelbaar en fier ook wanneer de Franseh maaraehalk Gérard gedurende den 10-daag schen veldtocht de Belgen ter hulp kwam De conclusie van het zeer lezenswaardij werk van den heer van Langenhoven, dii had kunnen wijzen dat de voiksopstand il 1830 in aile Belgische provinciën zonde onderscheid was uitgebroken, van Brugge to Luxemburg, die conclusie is dat de Belgei spontaan, met eigen middel en buiten all< vreemde tusschenkomst, het Hollandsch lege: en het gezag van koning Willem hadden ver jaagd om het te vervangen door een nieuwi orde, een rageering,die aile Belgen erkenden ei j waaraan iedereen gehoorzaamde. Instellingei en wetten werden uitgevaardigd. Die staa r leefde volkomen toen de Conferentie vai i. Londen den 10 November 183 > met hem ii 9 voeling kwam. Ondanks al hare dreigemen e ten duldde België niet dat zijne soevereini e teit en onafhankelijkheid geschonden werdei De Belgische staat is alleen artificieel doo i de gedwongen afstand van een deel der nati< i. Indien Frankrijk België eenigszins heef geholpen. ziet ons land in dien steun aliee: t een politiek middel, wiens voor- en nadeele - door hem worden overwogen. Hetis niettemi - ijverzuchtig en onafhankelijk tegenover Frank rijk als tegenover de andere mogendheden. s De Belgische revolutie was ingegeven doo >• j het recht der volkeren over zich zelf te be i j schikken. België was de verdragen vaa 181 3 j en 1815 vreemd en leende aile daaruit sprui e tende verplichtingen af. De Luxemburgers s die met de overige Belgen waren opgeetaa: en leden in het Nationaal Congres telden, wii t den met België vereenigd blijven, krachten • hetzelfde recht van zelfbeschikking. Belgi a van 1830 is een nationale staat. Overigens vormde België sedert den Boei e gondischen staat een zeer onderscheiden pol: e tieke eenheid uit het oogpunt van het 's land t openbaar recht en van het internalionaal rech In 1789 hadden de Belgen de Oostenrijkei i verjaagd, om een nationalen staat te vormei i- Dit was de republiek der Vereenigde Belg i, sche Staten. t. De heer van Langenhove kon niet bete eindigen dan met eene citatie van den bekei a den Ernst Moritz Arndt, die getuige van d - revolutie van 1830 was geweest: i- „Uitwendige omstandigheden, schreef di a îngewertt Àebiîen^o'mËaaf^e°i9e^ti8iuec?i'g^i haar op te wekken, en uit te lokken, doc il zijn fundamenteel grondbegin, dit welk hei L- zijn eigen aard geeft en haar om andere gi beurtenissen voor denzelfden aard onde g scheidt, lag in de ziel van het volk. Hi ^ was het verlan gen naar een onafhankelijl nationaliteit, een zelfstandig leven, datsede eeuwen, de Belgen bezielde. e Hetzelfde verlangen dat de Belgische pr vinciën in de 16e eeuw vervulde, wanneer s r, een ongelijken strijd tegen de Spaansche ove n heersching begonnen, bezielde ook de Oostei g rijksche Nederlanden, wanneer zij op het eiuc ° van de verleden eeuw de vlag van den opstai ir tegen het regeerend stamhuis verbieven. H is nog hetzelfde verlangen, dat de Zuidelijl k Nederlanden aanzette gewelddadig den bai te verbreken, die ze aan de eigenlijke Nede k landeche provinciën vastknoopte. d 1830 was de verwezenlijking vanpoginge ■e die verscheidene eeuwen besloe^en. Het ;e werk van de opeenvolgende geslachten g< [e weest. Met eigen handen is het werk gesch ;e pen. Zooals zij het schiepen verdedigen ! het thans met hun goed en bloed." Wij stellen Arndt tegenover de Aldui té schers, de Duitsche militaire partij en hum m agenten, de activisten, die een Belgischi 7 staat looehenen. Léonce du Castillon De politieke zelfstandigheic van Vlaanderen. „Dio Nieuwe Courant" aet „Dc ïoekomj ^crecht, die ©an cnthousiastisch artikel a Ide aeli&tarudig'h&id van Vlaanderen had i iwijd aeggende. dac Vlaanderen voioai'taan ù ïell kan en ongieetoiord deel kan h< bon aa,n de Groiol-Nederiaadsicih© cultu,! 'iciidef de leuae ncdh Fransch, noch Diuitec Ilaagsche blad citeert daai'leigen de m,i ininy vaji den Vlaanijsiciheii coirreispcindent v jgpinoemd alduitsch wieekhlad, een meeni Idis ïonder eenigo opnierking vanwegé des ïedaetie wordt gedrukt. „De oude leuze: „anVerdjU|i.tsoîili, oinv ïransehit!" k€ïi;chctst deze Vlaming ironis îils, Jiet eerete ea laatste w-oiord van |)'Jliiieke wijsheid van ,.zek>are naïef-libei'« iJuilacherâ, Hoilanders, «in Vlamingen" « fer maar niet aan geiiewn te denken „d!at pi laatgto instantie tach steeds een of j Jçteie verhouding tôt Dnitschlaind en toit Andere groofe miOtgerudhedm zlijin mœt". _.,Die eoiTespandeint bestrijldt dain de m ),|ng dat de uitroepinjg van Vlaandere ^elfstandigheid de mogelijllcheid zou iTper eeiner handhaving vain het Belgisc P aatsveïhand. ,,De feiten zlijin' — scihrijït - wel eenigszinis in itegenspraak mèt « d'ihbele beteeikenis. waarachiber sommij laa.tstc reetje van Belgische sch hyauteit Iracihten te verbergen." Hij ge 1 fpitz gdijlk, die onlangs izi een Jnteirvi ^'ide, dat het er vanxelf toe a on konneû i laandepen zich bil Duitechland aanfelut | | £»u; dal het niet gtea?k ganoeg zal zijn r; op eigen beénem te staan; dat het Diuts* "land als. beeohermejnde mogendheid noiCK zal hebben. „En hij besluit* „Ee wcrkelijike be^eekenig der t,Vlaamsc l-'j zelfsLandigheict" zal dan ook wel de v an gPnde z,ijin: dait mon aile lastige jui-idisc bdemmeringen heeft willen wegnemein < ch zoo spoedig mcigelijlk een geheel nieuw recihtstoestaind in Vlaanderen in het lev w'* to roopein, die dqoo.- de Duitsehe dictati zal worden in s Land gehoudein tôt hiji d( î10" de meerderheid der Vlaming an zal zija a; a,rl vaaid, en op zich zelf qnder een of xndei a8 vomi als, bondsstaat in het Duitsche C zal w,orden opgenomein." Ile „Nieuwe Couranit" merkt op1:: 3r- oh «d0 gezondheid vain i5De Toefconist" k (i0 nende, kunnetn wij er onsi in demike, dat haar itegen het door haar medieiwerker ^ gchefeite vooiruitz,icht geen bezwaar besl« er „Maar haar redacilie mlotelt dan niet, vé l!n_ aan in het blad, in ons laind geestdrii ^ de voorsitelling verbreidetn dat de daad > dein' Raad van Vlaanderen i§ eein sproiDg de richting van Nedlerland, ,,naar het b ee" van Holland tae." ig ;,Die sproing is Oostwaarts en dat a jie klaart de honding van de oiVergraot.e ms jjjï derheid der Nederlanders;, die in een z atandig België ee|n waaiborg vctoir het beiu ■en van lee'n zielfsitandig Nederland zien. On |a. heji die velen, die Vlaainderen liefhebh°n elt irjaar Nederland mieer." ew lat De taal vain ee|a aiet anti-Duitsch b iett alg de ..Nieuwe Courant" is teefeenenl. Ons leger. Minster Vandervelde heeft ^onlangs het Belgiseh front bezocht. Hij is vol bewonde- 3 ring voor onze dappere jongens. t „Lk kan niet genoeg mijne bewondering 3 uitdrukken voor het geduld, de vastberaden- - heid en het uithoudingsvermogen van die . mannen, die hun vierden wincer doormaken î en.w.er moreel zeker niet vergwakt is wan-5 neer men hem vergelijkt met hetgeen hij was i na den slag van den Yser, Zeker zijn er f velen die lijden wegens de afwezigheid van t berichten en die fel gevoelen al het pijnlijke i van hunne levensvoorwaarden. Ik ben echter 3 getroffen geweest, als degenen die we verge-r zelden, te zien hoeveel, in oneindige meerder- - heid der gevallen, de soldaten antwoord-î den met gep istheid geiuatigdheid, zonder i bitsigheid, zonder bitterheid, zeggend wat i er goed of slecht was met het onmiskenbaar t verlangen niets te overdrijven. i Over de kleeren en het eten waren er niet i vele klachten. De huisvesting laat meer te wenschen over. De kantonnementen in de schuren zijn voor-l. al ongelukkig. Uit vrees voor brandgevaar r kan men geen vuur makea en durft men ». bijna geen licht aansteken. Er zyn maar twee. t drie lantarens. Vanaf 4 ure middags ziet 1 men niets meer. Het is dus slechter dan in a de barakken van de interneeringskampen. a De British Gii'ts en thans het iiooile Kruis der Ver. Staten zorgen voor de ontspanning. De Amerikanen hebben een milde gift ge-r schonken. i- Over het zoogen. Vlaamsche activisme in 1 het leger verklaarde de minister, dat hij der - algemeenen indruk had, dat het eerder gaat , om een politieke propaganda, die wat opper-i vltikkig is en niet in de massa is kunnen door- dringen. Hij heeft geen strijdigheid tusscuer s Vlaamsche en Waalsche soldaten kunnen vast-ë stellen. De minister eindigde met de verklaring ■- een dat zijn bezoek aan het front voor heu i- echte versterking was geweest, nog grootei s dan bij de vorige bezoek en. fc. (s Oorlogsteekeningen. i- Raemaekers voor het gerecht. Een Zwitsersche rechtbank erkent de Duitsche gruwelen in België e Onze correspondent uit Zwitserlanc schrijft: e De zaak van de Duit çhe gruwelen werc ft den 1 Februari te !len ;ve gevonnist. D< 1 • ~J -- '(P o Daaronder bevonden zich de heer Valletoi n en de Eabours. Zij ge.uigden hoe de Duit 3. schers het bezette België mishandelden r. Procureur generaal Burckhardt hield di ît beschuldiging staande en vroeg de veroor -e deeling \an advocaat Vuille,die,zooalsmei rt weet, Kaemaekers tentoonscelling hadinge richt. j. Mr. Vuille verdedigde zich zelf. Zym pleidooi duurde anderhalf uur H.i betoogd' y. hoe het procès werd ingespaunen op ias j. van het Duitsch gezantsctiap te Bern [e De beschuldigde zegde o m.: Het is spytij l(j dat de Duitsche gezant, de heer Romberg gt hier niet in de zaal is. Anders zou ik hen .e bewijzen dat ik in het gezicht van zij meester uit spuw al myn afschuw en a r. mijne verachting. Air. Vuille we d vrijgesproken. n Door die vrijspraak is het ook beweze: jg dat de gruwelen gepleegd door de Duitscher 3. in België, historische feiten zijn, die ee a_ onuitwischbare Ylek voor Duitschiandzulle ;ij biyven. t. Bslgischa diensiwsigeraars. ie Afkondiging gedaan bij uitvoering van in het besluit-wet van 20 Mei 191t>. Negende iij3t. I. — Afschrapping van het Register der Dieustweigeraars. Hebben opgehouden ingeschreven te zij m in het Register der Dienstweigeraars : h- Bastiaens, Armand-Hiëronymus-Maria, st lig dent, gebore^n te Antwerpen, den 1 Augusti 1896, verblijvende, 85, Gevers Deynootwe te Scheveningen : heeft zich ter b schikking der Belgische Overheden geste ')e zoohaast hij vernomen heeft dat zijn naa voorkwam in het Register der Dienstwt lie geraars ; is in het Belgiseh leger ingelijfd. ,im Claessens, Jozef Alexander, bureelbediend 'en geboren te Antwerpen, den 17-Mei 1889, g ^ huisvest te Berchem (Antwerpen), verblijvem in het kamp van Nunspeet, zaal Barends, 4 !0r heeft zich ter beschikking der Belgisc în" overheden gesteld zoohaast hij vernomen hei en- dat zijn naam in het Register der Diem ijk weigeraars ; is in het Belgiseh leger ingelijl Crabbe, Juliaan, gieter, geboren te Leuv« den 17 Augustus 1896, gehuisvest te Kess Loo, verblijvende in het kamp vanNunspe il-- zaal Barends, 21 : heef* zich ter beschikki der Belgische overheden gesteld zoohaast ! . t vernomen heeft dat zijn naam voorkwam ^ het Register der Dienstweigeraars; is in l Belgiseh leger ingelijfd. " Maurer, August (afgekondigd onder d naam van M aurez), geboren te Antwerp \ den 23 April 1893, gehuisvest te Antwerp* 1 Riemstraat, 37, verblijvende teUtrecht, Ko straat, 32 : heeft de toelating bekomen vo er' zien bij artikel 78 van het ministerieel 1 !®r" sluit van 15 October 1916. r'"; Van Vlaslaer, Frans, geboren te Halla |iUl^ den 28 April 1897, gehuisvest te Konin; Jer hoyckt, verblijvende in het kamp van Ni - speet, Barends 38D : heeft zich ter besch king der Belgische overheden gesteld zi haast hij vernomen heeft dat zijn naam vo l;'d kwam in het Register der Dienstweigeraai is in het Belgiseh leger ingelijfd. »- U1.LJO . t 11.IVUUV U AUV1U I , Legeriie^ichteii Entente. De revolutie in Rusland. Amerika en de oorlog. — Geschutsactîe aan het italiaansche front. — De Antwerpenaars ranse!den Zondag de Vlaamsche Aktivisten. UETÛE5TA8IO De Neue Freie Presse moest dezer da-gen erkennen dat het voor de Oentraler onmogelijk zou zijn om door het Weste lijk front te bre^en. Dit belet niet da de Fransche, Britsche, Belgische e<n thans da Amerikaansche legeroversten het fron nog steeds versterken en bewaken. Zi wet'en dat de Duitschers thans ongieveei 2/2 millioen man in het W est en alleen hebben staan West-Vlaandeiren is met d< heele kuststreek en dieper het land ii ontruimd. Af-jonderlijke brigades zcjn weken lanj bezig geweest aillerlei beddegoed bij d< inwonere in beslag te nemen, om' te die nen als hospitaàlmateriaal. Er is ook een enorm hoeveelgeid amu nitie en kanonnen opgehoopt. Er zijn aanzienlijke Duitsche strijdkracht bi Lombaertzijde, rond Yperen, bij Len; en in den Elzas. De Duitsche infanterie is dezelfde nie meer van vroeger. < Wat ons vooral vertrouwen moet in boazemen is de jongste conferentie ûe geallieerden te Versailles. De eeinheid vai het front is er werkelijkheid geworden In Rusland is de janboel nog groote i geworden. Kiew is opnieuw in handen ■ van d& Maximalisten. Gansch Rusland i zat. g» Iloe de b>chewikis in dienst zijn vai de Duitschers blijkt uit de onthullinge; van Le Petit Parisien. Duitschland gebruikte Zinoviëf en Lot natsjarsky, vrienden van Lenin, voor he i demoraliseeren van het Rusisische léger. De KeizerLijke Duilœhe Bank en he ^ Riiosch-Westiaalsahe Mijinsyndicaat ver schaften de foHsen. Het blad deeit nog mede, dat onle ( de correspondent van prins v. B'^loi [art ffèwMr1 ut?"""H a Wat de Duitschers en Oostenrijkers vei-»taan door geene anjietxatie en geer } vergoeding leert de publioatie van ee . gabeim mémorandum van Michaelisi te j de Ooslenrijksche regeering gericht. Daarin komt o a. de volgende zmsn ae voor : ,.Wij zullen alleen gedeelt( 3 van Franseh gebied nemen om het ri; ^ te verdedigen tegen toeikomstige aanva l len der republiek. In de Vogezen zj de grens worden gew.ijzigd; wij zulh r eenige dalen nemen: zoodat het nii langer mogelijk zal zijn van h'ransch j gtebied op Duitsche troepen te schiete a Frankrijk zal Briey verliezen om red j nen van eeonomischen en mil it air en aai aangezien het 16 millioen ton ijzerer bevat. Voor de beschernung dier Du i sche en Luixemburgsche metaalindiisir s moet Longwy eveneens in onze handi n blijven. Frankrijk zal worden schad Q loos gesteld door deelen van Henego wcn, Brabant en Luxemburg." i ,,Le Pe.ît Journal" zegt naar aanl ding h'orvan: ,,IIet is nutteloos om s te staan bij de beleedigîng, dat Dui'sc land ons welwillend scbadeloosBtcr.'ing zou gevan ten koste onzer bondgenoot voor het verlies van Fransche gebiede die het ons n )g zou willen onlrukkei Men wil dus te Berlijn den vrede n den rug van België. Van daar h< Vlaamsch aktivisme dat Dui schland m< i- dieu en en het WTaalsoh aklivisme c ig Walonnia in de handen van Frankr g, moet strelen. e- (Gedeeltelijk niet gecorrigeerd.) I ïan het WestelUk front. e, Het Fransche legerbericht. je PARIJS, 6 Februari. H.N. Draadlo 4: Hevig© artillerieBtrijd tegen het einde a Ug desn nacht, bij het Bois des fosses. ,ft Wneuvre hebben Fransche patroui)lles )(;. vangenen gemaakt. Overal elders op d.. front was de nacht kalm. ■n, PARUS, 6 Fehruaii. (H. N. Draadlo r si- Franseh avoind-siialbericht. Aan het g he ît, front i§ de dag kalm geweest, behalve 3 g de buuri van Auberive, waar de wed 4j zîjdsche artillerie een zekere levendigh in aan den dag leigde. Twee overroanpelmg iet va.imiiorgen door de Duitschers in de bu van het Fossebasch .ondemomen, zijln al en sjagen. en >n, Het Engelsche legerbericht LONDEN, 6 Febr. (Reuiier.) Gedures )r" den nacht heeft de vijiand bij Nericourt >e" Avion aanvallcn anderiiomcii, die in be gevallen mieit succès zijln ajgeslagen. ®r' hebben e(nkele geva<ngenen gcmiaakt. Baba '8* eenigie geschutibedrîjlvigheid bij Haricourt ?" iten Zi. van Lcns valt verder niets te i 1 " melden. )0- Dr- LONDEN, 6 Febr. (Reufcer.) Offici avondbericht : De vij.ajrid heeft vruetg in < afîcîoop'jn nacht een Britschen uost weaten ZandvO'Ordû overvallen- Zes Britten worden vermist. Vanocihtenid werd een andere aldeeling vijanaein, die onze linies bij Nieuw Kapeile trachtte binnen te dringen, ■ met verlieg terugge lagen. Onze palroeljes. hebben in den. loop van den dag een aanfcal : gevangenen in verschillende deelen van het ; iront geleverâ. j- Het vijandelijk geschut was in het laat-i' ste deel van den naciht bq' het bosch van' ' Havrincourt en overdag bez.uiden en be< nooiden Lcns ahmede in de buurt van deif ! weg naar Meenen krachtig in de weer. . Van iiet Znidelijk front Heî Italiaansche legerbericht. ROME, 6 Februari. (Sltfani). Off. Aanj» mi&rfcelijke bedrijviglheid ran Italiaansche pa-j troelj'cis, waarbij ze gevangenen maiakteia. > Sdherpe artillerie-actie in het * gebied, dat het kanaal van de Brenta doorsnijdt alsimedei t langs dein Piave. Luchtbedrgvigheiid «an beiang langs geheel' - 'het frent. Italiaansche en Engelsche bioaiVi r hardcersmaldeelen troffen gisterein met demi i besten uitslag ondersoheidenlijk vijandelijkfl) . troepen bij Primodano en het vijandel'ijk KliegL l- kamp bij San Giaeoim» Veglia. LuclhifcvaaA tuigen van ons weTOorzaaktan een uitgeL 3 breide'n brand in een nnunitiestapel bij San( Stia,n aan de Livonza. Vijf Kijandelijke toew i 'stelten werden geveld, hvee door Italiaaît i sclie en drie door Britsche vliegers. ' Veinei'ië werd gisteravond na het ondeifL i. gaan van de zon noig ei&ns gebornlbardeerd1 ,t alsnnetlie Mesîre en T revis»: slachk^îejs noefij sdhade. - Se strijd in de lucht r Aanval op Saarbrucken. I PARUS, 6 Febr. IH.N. Draadloos). . Fransche bornes i'aders over _ bearorucft-e™, e gevlogen en hebben op dit belarigrijlÇi Ln knooppunt van spoorwegen met volledigi f succès 3610 K.G. bomtnen geworpen. Zij werden door verscheidene groepen van: ;! 3 Duitsche vliegtuigen aangevallen, v,-\ "* zij den strijd aanvaardden. Na 3 Dui%| sche vliegers te hebben geveld, zijn ziî l aile binnem hun Unies teruggekeerd. " Volgtsas nadere berichten zijn de 2, Duitsche vliegers, die als zwaar beschaS ^ digd zijn opgegeven op 3 en 4 Febr.,3. werkeiijk gieveld, waardoor het aantal| overwinningen, door de Fransche vlio« n' gers behaald, lot resp. 9 is geste gen. d Engelsche aanvaiien. te LONDEN, 5 Februari. (Reuter.) Offieieelij it- Op den 4den dezer maidete mist het uit-' zicht slecht, ofschaon het goed weer was.*) >n Oni-ie vliegtuigen voierdein zeer geslaB-gd^'j e. verkenningen uit, en vijandeilijike batterijlejï ; a. werden mat behulp van waarnjemingen uifi : de iueht do<or onze artillerie a.fdoende b^< sireden. In den looip van den dag zijalj1 tîl ruim 3000 K.G. bommen op verschillendaj h- doelen gewcrpen, oioik op opslagplaatsen van! schieituig, en uit machinegeweren werdefll; en ettelijke duizenden patronen op den vijiand; n afg'-^uurd. In den nacht van 4 op 5 dezer Lhebben wij 1500 K.G. bommen geworp<em|; ' op het vliegveld van den vijland ten /'-O, van Kameriji en op hat station van Meef- )Pt Ilen' at Vijf Duitsche vliegtuigen zijn in don loo^. van den dag naar beneden geschoiten en drid anderen zonder stuur amlaag gedteven. _ Fnn van onze vliegitûigen wordt vermist. __ LONDEN, 6 Februari. IRenier.) Offi-cieel: Het zicht was weer tamelijk, maalr de Britsche vliegers hebben tezamen met de artillerie een hoop werk verzet en tal van vijandelijke batteréjon voorspoedig( onder handen genomen. Verscheiden ge-os. slaagde verkenningen werien volbaracht. an Bijna vijf ton werden op vijandelijke ln spoorwegstations en -emplacementen als-ge>- mede andere doelpunten geworpen. Da het vijandelijke luehtdienst was bedrijviger. In den strijd haalden onze toestellen 5 Duitsche neer en joegen ze vier anderéj a e stuurloos naar den girond. Een Duit *' sche waarneemballon werd eveneens ge-veld. Vier Britsche vliegtuigen zijn zoek, • i In den nacht van 5 op 6 dezer liebben. toestellen van ons wederom het vliegvel^! uri ten Z.O. van Kamerijk en de vija.ndelij" _ ke kwartierem gebombardeerd. Ze) wierpea ° anderhalve ton bomfnen. Al onze toestellen keerden terug. ,de lie strijd ter zee. ide Ds duikboot- en mijnooriog. LONDEN, 6 Februari. Reuter. D* adnjiralitôit maa,kt over de aigeloopern i en week hekend : binneng©loopen : 2339; j >er" vortrokken: 2373 schepen ; tien van bou ven en vijf van. beneden de 1600 ton iaj eeil den grond geboord; 13 vruchteloos aan, len geval [on; vier visschersvaartuigen in diaifi be- grond gcboorcL

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes