Belgisch dagblad

1972 0
27 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 27 Januari. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 21 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/mp4vh5df74/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

-V le Ji^argâng. BONDERDA» 27 JAWUARI 1910. No. -il&. i ■ ABONNEMgNlJÎÎ. Per 8 maanden voor Hollâiid f2.50 franco per port. Losfe ^umrners: Voor Holland 5 roor Bultenland T'k cent. Den Haag. Prinsegracht^ Q9? --Telef. Red. i Adm, 7489. BELGISCH DAGBLAD ADVEETENTIEN? Van 1—5 regels f 1.50; eli| regel meer f 0.80; Réclamés 1—5 j-egels f 2.50: elke regel meer f 0.50. London : Dison House Lloyds Avenua "R. O. « Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIE' Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. DE OORZAAK VAN DEN VAL. In Duitschland is de aanbidding van de MACHT tôt een waren gods-dienst ontaard ; de geest der natie is gevormd eti gekneed, maar het beginsel „h.eersch.en door de macht". Deze opvatting uit zich in aile richtingen, zoo op politiek als op maatschappelijk terrein ; zoo op kunstgebied als in handelszaken. Vandaar het ontstaan van het woord „kolossâââl". Het idee „h e e r s c h e n door de m a c li t" is bij de Duitsche natie ontaard in eene mystieke macht en juist daarom is zij zoo verschrikkelijk ; want deze mystieke m^clitv,, is gewis blind en is de negatie van aile oordeel en rede-neering.De systematieke organisatie van gaiisch het maatschappelijk leven, d li. de materieele behoefte be-schouwd als ideaal, een slecht be-grepen materialispae, de noodza-kelijklieid het stoffelijk genot op te dringen door de macbt.... voor dit ailes staan de Duitschers in aanbidding. Zij denken zicli voorbeschikt om liet geluk over de wereld te ver-epreiden. Hun keizer in zijne toe-spraken heeft systematisch deze monsteraelitige 1 gedachte voorop £»ezet ; zij gelooven in hem ; voor hem is het een waar dogma. Hierin iigt de oorzaak van hunnen val ; want bij hen ontbreekt liet wezenlijke begrip van de ontwik-kelingsgraad der beschaving bij de andere volkeren. Ook hebben zij zich regelmatig bedrogen vanaf het begin van den oorlog. Zij hebben zich gesteund op de politieke oneenigheid tusschen Frankrijk en Engeland. Zij hebben aiet voorzien dat het- idee „vader-and'' tijdelijk .aile politieke ge-chillen zou op den achtergrond schuiven en beheerschen. Zoo ook in België dachten zij munt te slaan nit onze politieke-en taalgeschillen.... en blijven stekeblind voor het feit, dat de misdaad welke zij ten onzen op-zichte bedreven hebben, zoo een sterk nationaal gevoelen heeft doen ontstaan, tegen hetwelk aile po-gingen van verdeeling schipbreuk lijden. Zij hebben gedacht, dat de militaire macht- van Engeland kon verwaarloosd worden ; zij hebben niet voorzien dat de Engelsche natie als één man in 't gelid zou treden tôt verdediging der kleine staten. Zij verkeerden in den waan dat het vredelievende Frankrijk zou tekorfc geschoten hebben aan het noodige weerstandsvermogen ; in-tegendeel, zij hebben gestuit op een overheerlijk volk, dat in massa is opgestaan, vast besloten het idee van gerechtigheid en rechtvaardig-heid te doen zegevieren* Zij hadden er niet op gerekend, dat onze edele Belgische natie, klein en zwak, hun de baan zou versperd hebben, verkiezende het martelaarschap boven de oneer. En 't zal voor hen gewis niet de laatste ontgoocheling zijn ! Elken dag zoekt de Duitsche regeerende klasse met hare pers en agenten naar nieuwe kunst-middelen, om te doen gelooven, dat het keizerrijk onoverwinbaar is en slechts overwinningen te boeken heeft. Gedurende dit tijdbestek volle-digt zich de ondergang van nijvor-heid en handel, de economische en finantieele moeilijkheden teeke-nen zich scherper af : het groote keizerrijk hommelt en schommelt in dolle vaart naar den afgrond. 't Is het lot, voorbehouden aan diegenen, die droomen de wereld te beheerschen door de macht. Indien een dag de universeele harmonie moet gevestigd worden, dan zal zulks niet gebeuren door geweld en brutaliteit, 't zal zich verwezenlijken door de liefde, broedersohap en vrijheid! OE TÛESTUflD I De Duitschers hebben beproefd aan. den IJzer en aan d© IJperlee doOr te breken. Met bloedige koppen en gevoe-lige verliezen zijn zij verdreven. Zij haà-den het garnscho front van den IJzer voor oogen. Beneden Nieuwpoort hadklen zij ge-meend over de vaartgeul van den IJzer te kunnen trekken na eerst 20,000 gra naten te hebben afgeschoten. De Fran -sche artillerie schoot echter zoo druk en zoo hevig dat de vijand niet vooruit kon komen. Hij kon alleen een voor uitgesehoven Fransehe loopgraaf berei -ken maar de groepen Duitschers worden er onmiddellijk met handgranaten uit ver-jaagd.De a an val rond Nieuwpoort was enkel ©en krijgslist. Hij had het vooral ge-munt op den sektor van IJperen. Na Boesinghe, Steenstraete en net Sas te hebben beschoten, hebben afdeelingen bij het Sas getracht over die IJperlee te ge-jaken, doch de infanterie en de mitrail-levrs hebben ze met zwaxe verliezen doen dernzen. De vijand roemt er zich op den be -roemden Temipelierstoren te Nieuwpoort en de puinen der kerk in elkaar te hebben geschoten. Dit is de weerwraak voor yoor den verlorèn slag. Wat helden ! Men mag zich echter nog aan andere aanvallen verwachten. Ook rond Atrecht, de ongelukkige stadj die tien dagen lang beschoten is ge -weest, wordt heftig gevochten. Te Neuville was de strijd vooral heyig. Aan liet Noord-Oostelijk front in Rus land bereidieil de Russen eene nieuwe ac-tie door een geweldig artillerïevuur, iVoor, die men succès de Duitsche stel-lingen beneden Friedrichsstadt beschc-ot. In Galicië artillerieduel. Rond het bruggehoofd te Gorizia wordt DpDieuw gevochten. De Ooatenrijkers zetten hunne co-•nedle voort in zake de ontwapening der bnrgerlijke bevolkîng van Monte -Itegxo. Zij moeten doen gelooven dat Monte -negro loch geoapituleerd heeft, hoewel de Koning in Frankrijk is aangekomen en de Montenegrijnsche niet onderh&n -delt. Die blauwe scheen is zeer g©voe-lig yoor de Oostenrijkers en Duitschers die ineeiidien dat Monténégro op was en dat Servie en België ook den vrede zou-den vragen. De Sesrviërs concentreeren zich in goe-de orde op het eiland Korfoe en worden opnieuw uitgerust. In den Kaukasus is de toestand ver van schitterenid te wezen voor de Tur-ken.Tijdens de vervolging en de vlucht naar Erzeroem hebben de Turken 4000 man en 15 kanonnen verloren. Op Erze-rorm blijven die Russen druk uitoefenen, zoodat de Britten in Mesopotam-ië beter zullen kunnen ademen. Zij geven pooljes. Terwijl het Belgische episcopaat den Duitsche bisschoppen te vergeefs voor-stelt den laster over francs-tireursdaden aan een onpartijd'ig scheidsgerecht te on-derwerpen, tracht men langs eene andere zijde de Belgische geestelijkheid te vlei-en.Zekere Dr. L. Schwering stemt een geestelijken lofzang' in de A11 g. Rundschau. De Tijd acht net d£ moeite waard het stuk te druklcen en noemt het ,,opmerkelij[k". Wij noemein het eenvoudig kras. Anderhalf jaar komt die Duitscher mel lompe vleitaal voor den dag. Hij steekl het onder geene stoelen, noch banken, dat de' moordenaars en .beulen van zoo-- vele Belgische geestelijken, waarvan oot Mgr. M. Vaes m ,,De Eer en de On-schuld der Belgische priesters gehand-liaafd",! sipreekt, de Belgische geestelijkheid moeten tôt z'ch winnen ,,tot eene toe-komstige goede verstandhouding." Men ?iet hoe. de Belgische bisschoppen '.*> vergeefs eerhearstelling vragen» Links en Redits. Waarom is de Duitsche „Toekomst" boos op ons? Gisteren hebben wij hier gepu'bliceerd de aanldacht, die De T o e k o m s t van 22 dezer tegen de Belgische journalis- ; ten en inzonderheid tegen de Ylaamsche heeft gedrukt. Welke is de reden van die wraakzucht? Die reden is niet ver te zoeken. Het Belgisch Dag-b 1 a d o. a. bestrijdt zonder ophouden en zonder genade en ook zondier oude vrienden en bekenden te sparen, aile : uiting van pangermanisme onder ■ de Bel- ï gen. Zonder d© Viamingon kunnen de -ïeutoonsche ridders van De T o e- I k o m s t en de Al-Duitschers van over den Rijn hun plannen ten aanzien van België niet verwezenlijken. ; Het geknoei met de V 1 a a m s c g o : Stem, dat wij ontmaskeerd hebben, is < in het zand verloopen. Bij d® trouwe Vlamingen, die aan België blijven ver-knocht, en ook bij het Nederlandsche i volk dat nu en na den oorlog in gulle , vriendschap met België wil leven, heeft ] dU blad geen half centje krediet meer. Wij, die ons volk inlichten en waar- \ schuwen — een ondankbare taak hoor! — en tevens, dank aan de gemeen- , schappelijke taal, ingang vinden bij het ■ Nederlandsche publiek, wij loopen vle Tou-toonsche ridders in den weg. Daarom moeten wij hier het land uit, of wij moeten zoo noodig, geschroderd worden. De goede faam en de rust van Holland, dat eeuwen lang het schuilo'ord is geweest van vervolgden en bannelingen om het idee, telt niet voor een dweper. In het voorjaar van 1915 hebben wij ook zoo'n poging tôt muilkorven van de Belgische pers bijgewoond- Wie d'ie muil-korfpolitiek voorstond, kwam er toen met de schande van af. Achtte men mis-schien, dat heden betere tijden daarvoor waren aangebroken? Wij hebben vertrou-won in de wijsheid en gerechtigheidszin van de gansche Nederlandsche natie, die geen politiek van dreigementen duldt en niets kan inbrengen tegen Belgen die lmn tt a(îJ. i yxx/xt 1 «o.ohtn o ming van d® pliehten der Nederlandsche neutraliteit. Zoo vatten wij onze zending op, goed-1 gekeurd door onze landgenooten en onze ' geallieerden. De Duitsche vredespropaganda. De „Tiines"-coriespondent te Washington schrijft, dat de Duitscbe vredespiopagandisten in Amerika thans verkondigen, dat Duitschland niet van plan is België te behouden. De Philadelphia „Sedger" noemt ais voor-waarde daarvoor : België zal zich van de geallieerden afscheiden ; de geallieerden zullen België niet voor strategische doeleinden mo-gen gebruiken. Daar Duitschland beweeit, de bezetting van België nooit gewild te hebben, vond een vrijwillige afstand een buitengewoon gunstigen indruk op de geheele wereldmarkt. In Amerika gelooft men er echter mejt veel van, dat Duitschland het voordeel, dat Ant-werpen biedt, zoo gemakkelijk zal opgeven, veeleer ziet men in deze geheele beweging een poging om de houdmg der Vereenigde Staten tegenover de blokkade-kwestie te De-invloeden.Kanunnik Heynssers. Sinds enkele dagen veiblijtt de hoogeerw. heer kanunnik Heyi ssens, rustend pastoor van Sint Pieters, te ent, hier ter stede in het Maria-paviljoen, waar hij met goed gevolg een oogoperatie heeft ondergaan. Zijn landgenooten en zijn vele vrienden in Nederland zullen zeker met vreugde vernemen, dat de toes and van den opgewekten grijsaard, die onvermoeid zijn dagbladartikelen schrijft en zijn siudies doet met het vergrootglas in de hand, zeer bevredigend is. Zoo lezen wij in De Tijd van Amsterdam. Onze lezers zullen in 't bizonder verheugd zijn over die goede tijding. Ongetwijfeld zullen zij met ons den wakkeren kanunnik, onzen eerbiedwaardigen medewerker, een spoedig herstel'wenschen. „BeIgië getrouw blijven zoolang het bestaat. Iedeineen die de uditbarsting van woed'4 deiil (hiaeiren Hancqiiaeffit in het orgaan van posillbus( 432 .al'heinii haaft bijgewoond, o's geliRO-ffen door de- pàtdrukking „toch aajli ïk} België geilirouw blijvien zoolang het nestaat." Uiit die wooiden heeft .eilk verstandig mieùsoh moeOeu afl'eiidien dat de achtrijver de mogiel'ij'khiedd inzieit dat België, op zekeiB, Oicgenblik, zou kunnen niiat meeir bestaan.. Daawm is het oingeUvijfejjd dat die zon-deirEnge patriot de belcftein des vijlanda ten ^janziien van de vervlaamsching der Geiitsche h»ogiescho.oi' go^dkeurt en wenscht dat die bel'ofbe van stonden ai zou veir-wezenlijlct worden en d-uurom aileirîe: drog-iedenen vo&r. den dag^haait. v En irâi een tneffend vocti'beeld om. te eindig«h: In Bohetnen wordt thans aaf? da| Tsjechen dite eeTst een halvte touw heibén . imoejben stirijidien om hunne tial recht te doen verkiijgein, het " gehaiat D.uiitsch opgedirongen. Morgen M1 -dit ôok i(n !b:e(t Vliîiamsche land gebeuniein als de YUaimrjng'en nist imeetr Belgen zullen Wte< zen. Dât zijln Duitsche dad®n. Beigisch legerliericbt- 20 Januari. Tamelijk geweldig Artillerie-duel rond Diksmuiden. Onze batterijen hebben een kolom voetvolk op weg van Beerst naar den Yzer verrast. De vyand nam de vlucht. LIEDERENBOEK. Hte B'fcpMtement van O Ji'iog is bogonnea,, QiiaE de Degiarbode mjeedeie(l!t, aan de Beigii-jcho teoepîn eew 100.000-tal1 exeniplaneu ;e zendien van Ihiet Liederenbotek van dem Bieïgisohen Solda,ait, dat voor hen v>e|rkrijg-Jiaa flis getoeid ,tegen den pTijs van slechts LO cen!(:iesn, diie |hog ver beneden den pr^s flan de drukkositen blïjft. Dàt tweetaliig liadeaiewboek van 140 blad-ïi|den, ztegt gjeinoieimd bljad, is een keu-ïg bundeitje vam' 140 biadzijden, ondar; sumstvolan omslag, samengesteld met een( joeden smaak (en eien talent dat allen loaS feadiienit. Lia,at /ons aeggen, iop gieivaar den schirijvieffl n zijne bescl«dienheid te fcrenken, dait d|| «noctste Verdiiieinste etr van toekomt aan deâi î-eàW,aiaJ."dien heer QuiOiidbach, milSiltair aal-, noezenjetr va,n ons vliegenierkorps. Iieit isj ?eads laanigen tijd g>a])eden toen hij op de; ;e<dacih!ie kwam, om da mieast oekendia Biei1-rische iltlcdjias, diie siadefflt cpaiieuglijkB tij-llen iin VHaandaiien jan in het VValenland ïeneuiiùed worden, en ails eene uiting van. Je ziel ziaive v,an heit land zijn, in een jundieii te vesnaaniigen, om zioo aaai onze sol-liatan eiane geaonde ten opwieikkeinde versUrooi^ ng te verschafien. De 'Diiedjes zijn i^airijk. Het mQeîlijikst was Dm eene tous ta du<ea en vcœ ip.deff lied ie nauwtomvg® biegieieiding te vindan, en la lotorspiiionkelijke woorden, hatzij in hun Mfetig diaiect. De haer guioidbach heeft leze moiailllijlke taak aangevat mec eien îjv'cfl ivaarvan hij oins heden de vrucliL aanbuxltl Vlet voildoenjng mooht hij vaststeilen dat îij bij tiaiirijke personen ©e,n 'helangsteltentte auûp vond om het plan dat hij had iopge-rajt., te veirwezenlijjfeen, en dat onmiiddel-,'ijk de goieukettivng van den heer Mamalen /an Ocriog wtgûa'oeg, Hat Liedarenboek, van den Beigis^hen sol-iaajt bestaat utit dr^e deelen. Het eioïste be-, v.ait de natiionailie iiiedeiion van de Boindgew aooiten, het l'nansoine, lingielBche, ixusaischie, Senvieobe, Itadûaaaschié en Bieigischo volks-liied.Het twesu-e tieel geieft, ônda? ' deu L:lVi .jViaderiiandsliiedaren", een twmtigtal Fraai-àohe en Vliaiainsche compo&iiiies van diep trefienue kracht, waarin mien geheel da Biei« jische zdel voelt tnlten, de-eehle Besigischu! iiiei, doits zich .zio© pirachtige wijae heeft veropenhaairid in de stonde van hat grootstei jevaar. liât iis die Vllaanische Leeiuw, Vers l'Avfe-nir hat ArtevieWeliad, L'Hymne à-la Patrie, Ons Vaderiand, Waar kan men beter zijnj en veiwea- nog Les Valeureux Liégeois, Les suc cents l'rianchimentons, Het Lied der Viiamungen, Be ZwarMe Laeiuw, eu zooiveieili a,nae,i!e l'jedeœen meea\ Het derme deel ten slotte, bij vwrrie het» belangnjksje, is getiteld „Geiwestelijks en anuicro iiiederan." Het bevat nii-t mindesl djaji| <0 iiederian, die steilig de vreugd^ van onze so'lidaien ziudlen uiitniaken. Want diiitmiaal is het niet alleen de ztel an het liand die in dezie wtjsjes leeft, net is dite vlan hun eiigen giewest, van hun kleiner. vadexland iin hat grjooto. Sedefrt aunne pyili^ kinderdagein kanden zij de'/e Viaamsche, deze i^ranschie en Waalsche wtjsjes. Men zong ze op de kernuisdagen en geduinendî de vnoioiliijike en luidruchtàge dorpsCaesban. Zij zel'i habben .ze gezongen toen zij naar hâi negùnuant verbroàkeai, onder do meget-lejkiing van de op hun Ziohdagsdh uai^gio doste viijandan en fceainissen. Hoe dikwijiisi is hat nyôt gab'auiid dat oiiiaa soidaten, als, zij dachten aan hiot vadatiand on de viieii> den d,iie ginder op hen wachiten, onwilte--krauinig die hekendo wtjsjes, Wiaarin al1 da weemoied oi ,ai de Jeiintirge numior, al de| eirnst of .al1 de luiiim van ons volk, zoo jnmg en opitechit is wee-rgegeven/ naar de îïp»» pen voeldien wellein. Deze alo-mgekeaidie liedenien, waarvan soi®-mige eauiwen oiujd zijn, en ieders nochtitns zijn eiiganaaindig karakuei' heeft, wijl liet dea gouir van dan giehcort:egrond met zich draags van" Luiik of Namen, van de drie zus'Jejn-steden: Gient, Brugge of Antweirpea, vàn Bergen of Dpornijk, luât VÀaandaMMi, uit het Kemipenllaind of mût de Ardenuan, van dcj booriten van de Schelde of van de Maas, voran^n de varschàl'lenda silenmien in joiea conceiilt), dàt de gtoriie van geh'îel ons Belgisch vadeaiand bazingit. Niaasit dezie zangen, die door da he-finoe-ring die zij in ons giamoed wekken, zoo> diiep kunnen ontroieren, is de verzamelaajl op de gel'ukkigie gedachte gekomen ook enkete jongare lii^edjes te petnen die vooral deOT de teatste gebeartenissen werdèn il» gegeven, en waanin de moed en d-S heiden-diaden van onze soidaten op. uLtstekenda wijze wordt- wesrgegeven. Belgeo ©puepast- Van welingelichte z\jde wordt ons verzocht de aandacht onzer landgenooten te vestigen op Belgische vrouwen die voor de Duitschers werken. Die vrouwen gelasten zieh met zen-dingen in België o£ in Holland. Onder de vrouwen, die door de Duitschers voor spionnage worden gebrnikt, bèvind i zich ook dieustmeiden, die binnendri a huizen van vooraanstaan. e B HEI BELGISCHE EP1SC0PAAI AAN DE DUITSGHE BISBGHOPPEN (VERVOLG.) Das Material, das Eere Emânenz iibes -éventuelle Fâlle von Schandlung voa Klosterirauen in der dortigen Diôzese vorlegen wollen, wiirde mich in Stand setzen, die nach Lage der Sache gebote-nen weiteren Schrifte zu tun. Mit dem Ausdruck meiner vorztiglig -sten Hochachtung habe ich die Ehre zu sein. Euerer Eim'nenz sehr ergeboner (Gmet.) : Fhr. VON BISSING. (Nota der Rediactie). De vertaling vaD den brief ia als volgt : Den Gouverneur-Generaa-1 van België. Eminentie, Brussel, 30 Maart 1915. De buitenlan<3|sche pers heeft, behalve een serie andere beschuldigingen, die voor het grootste gedeelte reedfe als on--juist erkend zijn, deze ernstige beschul dligiing uitgesproken, d®t die Duitsche soi» j daten, bij den doortocht va-n België, niet teruggedieinsd zijn voor aansiagen op Belgische nonnen. Het is niet noodig te doen opmerken, dat dergelijk feit en, als zij als juist erkend moeten worden, de grootste mogie-lijke afkeurtng zullen wegdragen vain( het algemeone bestuur en y an het Belgische bestuur. Van de andere zijde eischt de billijkheî d dat de beschuldiigingen die onjuist bevonden zijn, bekampt zullen worden zooals het behoort. Ik durf te hopen, dat die ontdekking van de voile waarheid even goed aan het gevoel van billijkheid beantwoordt, als aan de belangen van de Katholieke Kerk, en ik meen dusi op de welwillen-de steun van Uwe Excellentie te kunnen rekenen als ik Haar yràag mij ^ bij| te staan in miin pogingen om de feiten te doen ophelderen. De documenten die Uwe Exellentie mij r. j i hU Tv-illcn zemlien belreffende moselii"' ke gevallen van aanslagen tegen nonnen, zouden mij in staat stellen die mafltre-gelen te nemen, welke de toestand zou eischen. Terwijl ik u vex-zoek de uitdrukking van mijne hoogachting te aanvaiaxden, heb ik de eer te zijn van U'wen E. den zeer eerbiedigen. (Get.). B'aron von Biseing1. Aan Z. E. den Aartsbisschop vaïï Mechelen, te Mechelen. Hier volgt ons antwoord: AARTSBISSCHOPPELIJP PALEIS VAN MEOHELEN. Mechelen, 16 April 1815. Mijnheer de Goevemeur-Gianeraal, Ik hôb den brief No. 1243, die uwa Excellentie mij de eer aangedaan heeft aan mij te adresseeren, ontvangen, en. het spijt mij dlat ik verhinderd ben - geweest hem eerder te beantwoorden. Het is waar dat geruchten de ronde doen betreflende de mishandelingen die de Belgische nonnen hebben te verdu • ren gehad van de zijde der Duitsche soidaten. Somimige bladen hebben deze geruchten aangenomen, «iideren spraken ■ze tegen en ik protesteer, evenals Uwe Excellentie tegen hen, die zonder bewijs dergelijke afschuwelijke beschuldigingen rondstrooien en voortvertellen. Maar als Uwe Excellentie mij vraagt hem te helpen om licht te doen werpen op het gioede en het kwade, dat ligfl in deze beschuldigingen, dan _bevind ik mij in de noodzakelijkheid hem een voor-afgaande vraag te stellen. Heeft de burgerlijke overheid, het recht een onderzoek in te stellen naar feiten-, die van zoo'n kieschen aarcl zijn ? Wie zal men ondervragen ? Den biechtvader ? Den dokter ? ZdJ zijn gebonden door het bero,epsgeheim. De moeder-oversten ? Weten zij steeds de geheele waarheid ? En als zij haar weten, doodlat zij haar vernomen hebben onder het zegel van de geheimhoudiiig, hebben zij het recht te spreken ? Zou men de belanghebbenden durven ondervragen? Zou dit niet wreed zijn ? Zou men trachten getuigen te doen spreken, met de kans, die toch reeds zoo on-g-elukkige sl^chtoffers, bloot te stellen om voor de openbare meening de schand-vlek van de oneer te moeten dragem . En wat mij betreft, 'k zou nienaand aan een ondervraging van een zoo kiesch onderwerp durven blootetellen ea de vertrouwelijke med'edeelingen, die mij uit eigen bewegiing gedaan zijn, daarvaai verbiedt mijn eigen ge weten mij aan anderen mee te deelen. Onze plïcht,- Excellentie, is door dfl middeien, dië ons ten dienste staan, tè verhinderen d^t het publiek genoegen schept in deze grillige en ongezonde me< dedeelingen en ik juich va<n ganscher harte het belet toe dat de justifie uitoe-fent, op hen, die of uit voor ingenomsn* heid, of uit een onvergeeflijke lichtzin < nigheid, ze bedanken of voortvertellen'. ; Maar ik ben van meening dat wij niet verder kunnen g aan zonder iebreuk ta juaken op de rechten van het gieweten zi in vrijheid te schenden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes