Belgisch dagblad

859 0
15 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 15 Januari. Belgisch dagblad. Geraadpleegd op 27 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rn3028qh82/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

liste «inararanar. kanrkiinaft \s% jatvttatit 10m. î^ o. JL03. -I yBSjt ABÛNNEMENTEN. Ter 3 maanden voor Holland 12.50 franco per post. Losse nummets: Voor Holland 5 cent foor Buitenland 7Vs cent. Den Haag. Prinsegr&cht 8>, -*Vlef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. U. AUO# • ■ -4 A#'. ADVEBTENTIEN! Van 1—5 regels f 1.50: elfct regel meer f 0.30 j Eeclameé 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.60. London : Dixon Honse Lloyds DE TOEKONIST. De wijzigmgen van onze regee ring zullen verre strekkende ge volgen hebben op aile gebiecl leger, administratie en diplomatie Dat er besparingen en kontraa zullen ingevoerd worden, behoef geen betoog, L>e nationale nijver heid en liandel, die tôt nu to< hcbben geklaagd omdat Fransehei en iiingelschen met de leverantiër van liet leger wegliepen ten na deele vaiï onze landgenooteri, zullen \vij liopea h et. eveneens voldoening bexomen. Het leger moet vooraan blijvei fituau. Tôt nu toe zijn de bressen e] van gestopt gcweest, dank aan d( jongelingen van 18 tôt 25 jaar. Natuurlijk is het pijnlijk een( beslissing- in zulke zaken te nemen <^wang uit te oefenen om de m an non aan te zetten hun plicht t< Vervullen. De v'raag rijst ecliter op indiei: België kan acbterblijven bij de verpletfcerende -lasten die Frankriji en i ngeland draagt, Engeland dal fcer zce en op het land zicb toi zijne laatste kracbten inspant en etne omwenteling op het gebiecl van den algemeenen dienstplichi onderguat„ Do vredo zou wellicht reeds lang geteekend zijn, indien België niet in het gedrang was. Voor oqs dnurc <1ï krii<r vnort ; vimh ons wordt dus gevochten om om rampzaiig land zyne onafhankelijk heid en vrxjheid terug te geven. Zijm kinderen kunnen zich aan ziji oproep niet onttrekken om dei grond der vaderen vrij te maken In het algemeen hebben zij diei plicht vervuld. Het zou onrecht vaardig wozen te vergeten al d< offers van ons leger. Die wegei stollig op tegen de ik- en gemak zuchx, de lafheid of onverschillig heid van luttele jonge Belgen ii Nederland, Frankrijk en Engeland Doch waarom ontmoet men no{ te veel kloeke kt 'ois die het bui - gerlijk leven boven het leger ver- - kiezen? Waarom, wordt hun niet : gezegd en herzegd dat hunne aan-. wezigheid er onontbeerlijk is ? I Het is waar dat zij dan ant-: woorden : „Wij kunnen niet minis- - terieeler zijn dan het ministerie î zelf. En vermits het ministerie ons l niet dwingt, besluiten wij er uit t dat het ons kan missen. Den s c h ij n hebben die „raiso-, rreurs ' dus voor zich. ; Aan de regeering dus de plicht de noodige maatregelen te nemen. i Met Jules Destrée, die in Le Petit parisien van 9 Januari, : een oproep in dezen zin heeft ge-) schreven, hopen wij dat de regeering krachtig zal handelen en dat de dienstplichtige Belgen vaderland sliei'de genoeg zullen gevoelen om hun plicht te doen. België's toe-komst hangt van die beslissing af. Wij hebben -allen menschenken-nis genoeg om te weten dat de sympathie moet onderhouden worden, dat do herinnering van gedane offers anders verbleekt en afslijdt door den tijd. Om de vurige vriendschap te blijven behouden, die onze held-hai'tigheid en onze martelie hebben verwekt, hoeven wij ze te blijven verdienen en onze vrienden en bondgenooten geene reden tôt ver-koeling te geven. rv. ook de gesloten vriendschap her- • nieuwen en de achting onzer boDd-> genooten voor onze zaak verzeke-l ren. Zi] zullen medehelpen aan de l "bevrijding van het vaderland en het . in zijn ouden luister doen herstellen. l Dit begrijpen dan ook, zegt de heer • Destrée, aile kamerleden en sena-5 tors, die hij in den j'ongsten tijd i heeft ontmoet. Aldus wordt ons vaderland weer - vrij, hersteftl en weer groot. Wie i thans met de wapenen voor zijn . vaderland strijdt, verzekert den >■ vrede voor geslacliten. g»E TOESTAHD Rond Armentiers wordt steeds tusse-îea EngelseAen en Duitschers gevochten. Ook in Champagne wordt gestreden Twee Duitsehe aanvallen met handgranate werden aîgeslàgen. De gaswoiken der Duj schers keerden zieh tegen hen. In Rusland niets nieuws. In Oost-GalLcië en aan het Bessarabiscli iront wordt het offensief voortgezet. E Russen ontvingen er aanzienlijke verste kingen die hun todieten uiteret hevi op te treden. Militaire treinen vol troepen en munit) kainen zonder ophouden aan. De artilleri strijd verflauwl niet. In de geleverde veldslagen hebben d Oos tenrij'kcrs 10.000 krijgsgevàngcnen ve; loren, benevens zeer vele dooden on g! ■wonden. De totale verliezen der Centrale in Oost-Galicië worden geacihat' op 70.00 man. De beaetting van Sadagora op vgl E] gelsohe mijlen van Czemovitz, is de b' zetting van een knoop van ^ vijf wege tussohen GaliciS en Ziiid-Boekovina. Mackensen had zijn hoofdkwartier c yier mijlen van Sadagora. Aan de Italiaansche grens houdt artill rievuur aan. De tœstand in Kaukasus en Mesopot ïwLc is onveranderd. Huiszoekiny bij schepen Lemonniei te Brussel. Uit Biusseli komt ons de tijflirig dat ( Duïitsche politie een paar weken gelfedK is overgegévan tôt eene huiszoeking bij (It; beeï Leinonniea', sohepeae on dd. biM» imeester v in Brussel. llet blijkt uiit dit l< âhit zeifs de voorzichtiigste burgcrs Jdo Bteuin aan aankliachLein van jauunlooze biiis ivts;. Sehiepène Leunonnier, dio andiïirs e Bôttniintend patriot is, heeit alies veitmed* Om dncidon^en uit te tokkken. Nochtan iheelt nij aan de algemeeiie wtat niet ku )îe.n ontaïuppen. De Duïitsche m^akl bet lev» OJiui'tslaanbaar vfeor ahvio een weinig b ^ooid J>oven de m-issa jiiiilstcekt. De Mef aan de Dmlscke Msschoppea. Uit 's-Graveiihage hebben wij onder oui-11 slag eene grijzo broohuur ontvangen, be-^ vattende den bxûef van de Belgiscac bis-schioppen aan het Duàtsche episkopaat. Die Fransche brochuur is ons .skclits 0 Donderdagmorgen toegokomen. L' Echo e Belge, van denzelfden ochtend gaf er l" reeds uiittreksels van en La Belgique, S lieeft de brochuur in haar nummer van gisteiMînnajniddag gepubliceerd. e Wij veronderstellen dus met reden, dat zij bedden vroieger dan wij de brocinur e hebben ontvangen. r- Wat meer is, De Maasbode en De v T ij d van gisterenavond hebben de Nedcr-n landsohe vertaling in het lang en in 0 het breed kunnen drukken, tftrvvij1! de N, R. C. en andere Hollandscihe 'bladen ex i. uittreksels van gaven. î- Indien de vertaling in Le Havre waix n gemaakt geweest, zouden wij waai'schijnlijk een Nederlandsche broehuur hebben ont p vangen, doch wij verdnderstellen dat d« vertaling in Nederland is gemaakt. Waar-e>- om werd zij eerst aan Hollandsche blaser medegêdeold en waaroun v.erJ een Belii :c %- Vlaamsch dagblad als het onze aldus dub bel over het hoofd gezien? ™ Wij willen niet onderstellen, dat wi; Mer met kleinzieligheid of kinderachtigbeit want het kan vergetelheid of zorgeloos heid zij'n, te doen hebben, doch we zïji zoo vrij de aandacht van het Comitei le der Patrioten in Le Havre, die de uit ja gave heeft bezorgd, op die handelwijz* « ten <onzeii opziclhte, te vestigen. q. Bij onze lezers moeten wij ons du ,it ver&n tscîiuldigen dat wij hun wat late ot den . tekst van den hissehoppelij'ken brie ... onder de oogen brengen. Het is onzi sdhnld niet. m — ï BELGEN, sclirijft on leest ons Links en Redits. De eendrachi aller Belgen. Onze iezers zullen in de ,,Historié van de Vfciamsclie Post", die we 'in ons xninimer van 14 dezer hebben gedrukt naar authen-tieke -bescheâiden, hebben opgjamaakl, dat een tenskiljonsche advotaat dec [laii)ihgant Sevens voor den Duùlschea fcrijgsiraad te Gent heeft vealieditgd e i dat franskifyoa hunnen penninjg heloben bijgediiagen om de boete van dim b-e w ondei en s w aard j ge n pa--triot te Uctalea — een aanbod dit dooi hem lier werd geweigerd ,ook wel1 oindat hij vooiz-ag dat de DuiiitsclieTS het gold zioudea cpslrijlcen en hem toch naar Doiitscililaad zauden voereu. B-wijzea zu&e fesiien ait het Belgische volk vewieeld is tegeu zich zelf zooils Het V a d e r 1 an d van den Haag heeft geschreven? Die mBnscbeji kennen maar Bel'gië dooor de lezing van Diuiisch® of pro-Doàfsche blad«n. De spfinter en de batk. Het officieel orgaaa der DuiiscLio social demokratie is ontevredtn over bet jongste Congres der Fransche social isten, die van geen Duitsctien vrede willeu hooren. „ W ij verklaren, scbrïjft Vorwârts, dat wij do conferentie voor zeer slechfc beradeu en hare besluiten voor hoogstongelukkig houden. Zoo ? Waaroui heeft de Duitsehe sociaal démocratie zich voor tien wagen van den imperator gespannen. Studentjès aan 'i woord. Het Besluur ràia het Taalnii.nne'nd Ge-noo4schap van Vlaanisohe stitde.nlen in Nooi'd-Nedeirliand inaakt van de demago-gcscho bedofien van den vijand iazak© de vervlaamsehàng van de Gentsche Hooge-school gebruiik om de Belgisciie rcgee-i'i ng de les voor te lezem. Sonunige Hollandsche kranten :— al tijd dezelfden — drukken dit pjx>za. Wij zouden eens wilien wetoi doca* wie het stuk is onderteekend. Zoiiden die stu-dentjes nôet beter doen naar bet - B^'giistïhe l'eger te trekkeai? of veirhergon zij misschicyrt hun lialh,aitighdid achtear het gezegde van den Wai-en Jaoob: ..Ik voel nie;s voor Belge en zou het niet kunnen vetrl.edi- «tffr'-' —i.'' ' - - dait een wetje woxde ge.-uemd om de aan Hollanidsche Ito gesoliolea graden, van d e anii-B^gische stauentjes, die zonder wettigie reden van den dienst zijn vi'ijgesteld, on-geddig te veatLairen. Wij belovea daaflaan t® helpen. Doorboorde briefkaarien. Donderdagochtend is een onzer lezers ons kouien toonen een Nederlandsche brietkaart, die bu uit Calais van zijn broeder, soldaat in bet Belgische leger, bad ODtvaugen. Die brief-kaart inoest doorgezonden worden naar België. De soldaat basl er een woordje bijgevoegd om zijn broeder te waarschuwen en hem te ver-zoe'ken de kaart in te houden in geval de kaarl een speldeprik vertoonde Kaart en briefje "waren in een ongesloten otnslag gestunrdi Welnu, de bnefkaart vertoonde werkelijk eei] speldeprik,doch men moest goede oogefl bebber om haar te ontdekken. Wij vestigen op dil ni'euw geval de aandacht aan wie het behoort Waar is de kaart dooiboord? That is th« question. In aile geval raden wij onze militaire! aan het front aan geen open omslagen te ge bruiken. De varkens ontbreken-De Morgen Post kl.iagt over de sch3a.rsc.hito der vatrkens te Berlijn. Itl plaats van 6000 komen er nog sleehis 1000 ter maxkt. Ook in de Rijnprovincie is de nood 3 an yarkens zeer :gnooit. De stad KeuSien betïft voedsel tex, oeschikking der fokkers gie&beild op voorwaârde dait zij hunne zwijnea paai het Stedielijke slachthuss hreagen. Een harde les. Tt AmsIcrdaniBohe hoogleexaiU' J. S. Nierrmeyer imelidit da.t de Duitsehe fcegleieïin^ iin Hol'laad, Nederlandsche pœofessçss vo-oa de Univei-siteit van Gent zoekt. Len zijxic^ bekendien werd daarvoo® gepofeî, docl wees het aanbod met verofùtwaairdigin! af. Prof- Nietmeyeav schrijft tececht: ' Wianneei" or een tpoepje Vlamingcai is . door FranskM'jons-haat zoo verdwaasd, da ze de sebande niet beseffem, diie moogeschoo ■ te aanvaarden uit de handen die bevltak -ziin met het bloed van dur^enden hunne ■ ïandgenooiten ; vit de handen d® hun doi L pen en stedeai e^ kunstseliatten \yi ■ briizeW, uàt handen van h.en, dw ofticiec vealdlaard hebben, dat B&lg.ë niet zoinde i ltlijvende verminking en knechiing uit de: L hekseaketel zal ontspiângen — dan zal e • toch s Lellifg buiten de Toekomstgroep, gee t Nedellandsch man van weienscbap te w t deai zijn, die zich niet verhevea acht bove dit gcdoe. En mocht n©t anders zijin -î w<^au dan zullen deze Nederlanders Wel ben af te waclitcn welke ontvangst d© v; 3 dpitendsche weitenschappelijke woield }ie r z-jO! bexedden wanneer d© Duilsthors ui f België zijn veajaagd en de Belgische itegei ® iràng hen naar liui'S zefldit. Want dat ï dan als ongew-ensch'je vreemdelingieitt ov-» do - Belgische gmis gezet aullietii woirdfâ: moet wejl onvermijidelijk yroiden geacht.'' Daai'vooiC zulto d© Belgen z«j*igen, ©n 2 zuJ'leii het in oïde _ doen. Het z,a,l es consiSiium aibeundi ^tn waaiyan mcli lai jji de toekomst —• zonder wixffdenf-p^li i — 2aï spii-eken, • Avenue u. u. i HET BEL6I8CH EPISCOPAAT AAN DE DUiTSCHE B1SSCH0PFEN. Eonigo Belgisciie patrioten geven denbrief uit van 't Belgiscli Episeopaat aan <3o kardinalen en bisselioppen van Duitsehland, Beieren en Oostenrijk— Hongarije. De brief is gedagteekend 24 november 1915. Afschrift van dit selirij-ven was sedert eene xnaand in bezit van de Belgische regeering in Le Havre. Al die Duitsehe bisselioppen zijn nog liet antwoord sehuldig. De Duitsehe regeering heeft eehter Beigie over-stroomdmetde Fransche en Nederlandsche vertaling van het -werk van A. J. Rosenberg, professor te Paderborn: „De Duitsehe Oorlog en het Kathotieisme, Duitsck verweer tegen Fransche aan-vallen".TJitgegeven door Duitsehe Katho-lieken bij O. L. van Langenhuizen, Amsterdam 1915. In ons Nr. van 7 Januari maakten ■wij melding van ket eolleetief sehrijven van de zes bisselioppen van België. Wij schreven : ,,Wanneer dit gewichtig stuk zal worden openbaar gemaakt, zal ket ophef verwekken" en wij voegen erbij : „De tijd breekt aan dat België gansch gewroken uit de bajert kômt." Het is onze plicht dit gesehiedkundig stuk ruchtbaar te maken. BMINOSNTI'EN llOOG-WAARDIGE HEEREN. Als Katholieke bisschoppcn geven wij sedert een jaar, u, biasehoppen van Duitsehland, «enerzijds. wik biasehôbnûu een verbi^tcrend seiiouwspei. Nauw.elijks hadden de Duitsehe légers den voet op d©n grond van ons land gc zet of het gerucht werd bij u verspreid, dat onze burgerlijke bevolking deel nam aan de militaire bedrijven; dat de vrou-wen van Visé en te Luik de oogen aan uwe soldaten uitstaken; dat d© heffe dea volks te Antwerpen en te Brussel, de eigendommen der uitgedreven Duitschera had verwoest. Van in het begin van Augustus zond Dom Ix défions us Herwegen, abt van Mari-Laach aan den kardinaal-aartsbisschop van Mechelen een telegram oui hem om de liefde Gods te .smeeken, de Duitsehe soldaten te bescliermen tegen do folteringen dio onze landgcnoo-ten hen zoogezegd deden ondergaan. Welnu, het is algemeen bekend, dat ; onze regeering d© noodig© inaatregels had genomen opdati de burgers allen on-i d-erricht werden in de wetten des oor-, logs: in elke gemeente moesten de wa-■ penen der inwoners ten gemeentehuize worden neergelegd; bij middel van plak-brieveu werd de bevolking verwittigd, dat, alleen de burgers die regelmatig in het • leger waren ingelijfd, de toelating hadden om de wapenen te dragen. De geestelijkheid, bezorgd omden staat to helpen, had, door mondelinge 011 der-richtingen, door parochiebulletijns, dooi plakbrieven aan de deuren d©r kerken de veorschrilteai van hare regeering verspreid. Sedert eene eeuw zijn wij aan der vrede gewoon. En wij konden ons niel inbeelden, dat men ons, ter goed«r trouw; geweldige instinclleu kon aanwrijveu. Sterk door ons recht en d© opreehtheic van onze vreedzame inzichten, béant ; woordden wij den laster der ,,franctireuis • ©n d©r ,,uitgestoken oogen" met eer - schouderophalen, omdat wij overtuigç t waren dat do waarheid vanzeîf zo\ ; doorbreken. De geestelijkheid en de bisschoppei , van België onderhielden persoonlijke be t trekkingen met talrijke priesters, kloos ï tei'lingen, bisschoppen van Duitschlanic t en Oos eiiiijk. De euchaiistische conga»-sie«i f van Keulen in 1900, van Weenen il - 1912 hadden hun gelegenheid gegevei ;• elkander beter te kennen en te schatteu l Ook Avaren wij verzekerd, dat de kathe r, lieken der natiën die in oorlog ware x met ,d© onze, ons niet lichtvaardig zon r den oordeelen. Zonder zich veel om h« i telegram van Dom lldéfonsus te bekon l- meren, bepaalde zich de kardinaal va a Mechelen met ons, de zachtmoedighei -i te prediken, want, voegde hij er bi, i- men meldt ons dat Duitsehe troepen oi i- plichtige Belgische priesters doodschn n ten. t In het begin van Augustus, ware ï- misdaden te Baitice, Visô Bcrneau, Ho ij ve en elders bedreven. Wij wilden ecl j® ter gelooveu, dat het alzonderlijke le i, ten zouden blijven. Sennis hebbend© va de zeer hooge betrekking-en van Uo; ii lldéfonsus stelden wij groot. vertronwc m in do volgende verklaring, die hij on îg op 11 Augustus, wel heeft willen ove ig malien: »jlk ben uit d© eerst© bron i gelicht, dat het formeel order door i militaire overheid aan d© Duitsehe soi» daten is gegeven om de onschuldigen ta sparen. Wat het zeer hetreurenswaardig) feit betreft, dat zelfs priesters er het leven bij ingeschoten hebben, ik veroor* loof mij de aandacht uwer Eminentie tel vestigen op het volgende: Dezer dagenj zijn de kleederen van priesters en mon-niken het voorwerp van verdenkingein en schandaal, sinds Fransche verspiedersl zich van het gcestelijk kleed, en zelfs van het kleed van zusters, hebben be-diend om hunne vijandelijke inzichten t©( verberg©n.': . Niettemin werden de vijandélijk© da-den ten lasto van de onschuldige bevolking voortgezet. Den 18 Augustus 1914 sckreef Mgr» do bisschop van Luik aan den heer commandant Bayer, gouverneur van Luik: „Slag op slag zijn verschoidene dorpen vernield; notabslen, onder- wie pastoors^ zijn gefusilleerd ; anderen werden aange-* houden en allen hebben hunne onschuld! staande gehouden. Ik ken de priestera van mijn bisdom. Ik kan niet gelooven dat een enkele pliehtig was van vijandelijke daden tegenover Duitsehe soldaten. Ik heb verschoidene ambulances be-i zocht en ilï heb de Duitsehe gewondeni gezien die er werden verzorgd met den-zelfden ijver als de Belgische. Zij zel-ven erkennen het." Deze brief bleef zonder antwoord. In het begin van Sep tomber dekte de Duiioclio keizer ï»et zijn gezag de las-terlijke besehulnigiiigeii waarvan onze onplichtige bevolking het voorwerp was, Aan den heer Wilson, président) der Ver-eenigde Staten zond hij dit telegram dat, tôt heden, meeneii wij, nog niet is inge-trokken. v ,, De Belgische 11 e g e e r i n g) heeft in het openbaar de burgerlijke be- Je wreedhedên,' die in den loop van dezen guerilla-corlog werderî bedreven door vrouwen en" zelfs door priesters, op dok-torô en ziekenverpleegsters, zijn van ' dien aard geweest dat miine generalen ien siotte verplicht geweest zijn hun toe» vlucht le nemen tôt de strengste maatregelen om de pliehtigen te straffen en de bloeddorstigo bevolking te verhinderen, die afschuwelijke misdadige en hatelijka daden voort te zetlen. ' ,,Verschcidene dorpen en zelfs de stad Leuivem y.ijn afgebroken moeten worden (belhalv© het zeer schoone stadbuis) in het belang van onze verdediging en de, besclherming ©aizer troepen. Mijn h art bloedt, wamieer ik zie dat dergelijke maatregelen onveïniijdelijk zijn geweest en wan-neer ik denk aan d© ontelbar© onsehuldin gen, di© ihnn dak ©n hunne goedeieiï hebben verloren ten gevolg© van be< doelie misdaden." „0p bevel van de Duitsch© regeeniig werd dit telegram in België den 11 Sep,-fômber aangeplakt. Reeds 's anderendaags, 12 Septemiber, verzocht de bisschop van! Namen eim door den militairen gouverneur van Namen te wordefi ontvangen en teeketnde verzet aan tegen de reputatio, die Z. M, d© Keizer der Belgisdhe gees-telijikhdd aanwreef. Hij bevestigd© dat aile leden der gees-telijfclueiid, die gefusilleerd of mishandeldi Avai'en, -> onplichtig waren. Hij verkiaarde zich beredd zelf bekend t© niakeu de plichtige daden, die men ; zou kunnen vaststeUen. Het aanbod van den bisschop van Na-. men weid niet aanceoiioinieii en zijtae pro-3 testatiie bleéf zonder gevolg. Aldus kon d© laster vrijm loop hebben. D© Duitsohe pers hitste op. Het blad van' " het katholiek centrum, de Kôlnîsch© î Volks zeitung wedijveTde in j;chauvinisme" met de ltttjliersoh© pers. i De dag, waarop d uizenden van onz© • landgenooten, geestelijkon en leeken, van - Visé, Aarscihot, Wesemael, Hereîit, Leu- I ven, eai twimtig andere plaatsen zeo. on-schiikliig om oorlogsdaden of wreedhedert i als u ©n ik, als gevangenen werden weg-i ge-leid, voorbij d© statîons van Aken en . Kfeulen, dienen zij doodelijke uren lang - ten schouwspel aan de ;ongezon. e i nieuwsgierigheid der iRijnmetroiP o o J. Met leed stelden zij vast, dat _h"nne t katShioilieke broeder,s OTer ) hen z^ele be^ sctuiniipingen uitstortten als <1® n Lutheranen van Celle, Soltau en Magdei. d burg. " i i, In Duitsehland verhief zich geene en-l- ke*.le stem oim de slachit,offers te retie. J- digen. _ ■ D© le^gende die d© -oinscihiuldigen in II pliehtigen veranderd© ©n het misdr^ ia een daad van gereclhtjigheid werd aldus geloofd. Den 10 Mei 191B diurfde het Witboek, officieel orgaan van het Duifr 11 sch© jijfk vooje jqjne ï©kening p9< n men opa fa de neuttral© landen die n telgke en Iatf© ieuigens w versprejden. j :1" fiVoïdt > le ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Belgisch dagblad behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in 's-Gravenhage van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes