Carolus: het weekblad van de Vlamingen

1751 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 16 April. Carolus: het weekblad van de Vlamingen. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tt4fn12p33/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

CAROLUS HET WEEKBLAC VAN DE VLAMINGEN PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland . . f 2- voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 16 — Oonderdag 16 April 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en mededeelingen dienen ten laatste Dinsdagavond ingezonden. Jef Mennekens In de maand Januari hield de Heer Jef Mennekens,ten gemeentehuize van Sint-Jans-Molen-beek, een voordracht, in twee deelen. Het eerste deel was gewijd aan zijn jongsten dichtbundel Zuivere Bronnen, het tweede deel bestond in de voorlezing van een sprookje in proza en verzen, Gloriabel en Mariolijn, waarvan de verzen be-stemd zijn om gezongen te worden door de leerlingen van de Froebelscholen en een ver-rukkelijk kinderspel te vormen. Verleden jaar reeds, werd van hem een dergelijk spel uitge-voerd, en de buitengewone bijval, dien hij door de frissche opvatting en de kunstige, ofschoon doodeenvoudige bewerking van een oud vertelsel mocht bekomen, hebben hem aangespoord om in die richting verder werkzaam te wezen. Het is niet altijd gemakkelijk spelen te vinden voor de Froebelscholen geschikt, waarvan de inhoud boeiend genoeg is en de vorm de moeite van een uitvoering loont. Thans weer zijn twee andere spelen aan de beurt : het eene, een mooi gerythmeerd gedicht, in een bij uitstek zangerige taal, aan de Kleuren gewijd, met aan-wending van folkloristische eigenaardigheden ; het andere, een gelegenheidsspel : Een Liede-ken van Brussel en van de Zee. Gloriabel en Mariolijn heeft den uitgever Lod. Opdebeek bekoord en hem bewogen er een prachtig boekje van te maken, dat thans, netjes geillustreerd door Edmond van Offel, van de pers is gekomen en verkrijgbaar is aan den prijs van 0.75 fr. per exemplaar. De voordracht van den Heer Mennekens werd gehouden op verzoek van de Vereeniging van Letterkundigen, en ter vervanging van een spreekbeurt van een letterkundige, die op het laatste oogenblik ziek was gevallen. Thans heeft hij zich voorgenomen deze voordracht aan te vullen en haar teherscheppen ineenkunstfeest met muzikaal gedeelte. Dit feest wordt ge-geven vanwege het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, waaraan spreker verbonden is als hoofd der afdeeling Onderwijs en fraaie Kunsten,en zal plaats hebben in de mooie raads- 7nal nn HnnHprHna *30 Anril nm 8 nrp 's avonds, met de medewerking van verschil-lende zangeressen en toondichters, die aile tôt het personeel van de gemeente behooren. Zelf zal Mennekens de gedichten voorlezen, die hij ten behoeve van de scholen heeft geschreven en die op muziek werden gezei door de Heeren Jan Frantz De Mol, den talentvollen neef van den betreurden Willem de Mol en van zijn even begaafden broeder Joost De Mol ; door de Heeren G. Berry en Fl. Duysburgh, alsmede Mej. Bon-nel,die reeds verschillende kinderspelen schreef. Wij zijn in de gelegenheid de woorden van een van de mooie koren af te drukken, die zul-len gezongen worden.Vooraf gaat, als inleiding, een gedicht, dat door den schrijver wordt voor-gelezen : Een groet voor den Arbeid Zie thans, mijn zoon, April is in het land ; een jeudig leven komt in bosch en kant ; in aile weien gaan de bloemen bloeien, gelijk een vlucht van vlinders, tôt het stoeien bereid, die, op een teeken van de Lent, het gras verlaat en enkel spelen kent. En morgen is het Mei, en bij seringen hoort ge uit het duister nachtegalen zingen. Daar groeit alom een wonderbare kracht, en vol beloften is de geurge nacht; de boomen zijn een lach van liefde en hopen ; van vreugde braken aile botten open, en morgen is het Mei en 't jong gemoed springt op, rijk aan bezieling en aan gloed. Wie zal er om die jeugd niet blijde wezen? Met haar komt heel een wereld opgerezen ; zij is een rijkdom als der boomen pracht; zij geeft den Zomer wat hij trotsch verwacht. 'k Zeg u voorwaar : laat niet de droefheid komen tôt u, dewijl ge u klein voelt en vol schromen; leeft er een kracht in u, zoo brengt ze u al wat thans niet is, maar morgen worden zal ; indien 't geloof uw daden blijjt doorgeuren. het Werk uw doel is, mag wat wil gebeuren. Ontvang dan, kind, de schoonheid van April. en voelend, dat geen bloesem rusten wil, zoo weze de Arbeid 't Allerschoonst verlangen der ziel, die openwentelt in gezangen ; want morgen is het Mei, en sterkt u zoet ' t vertrou wen, dat geen mach t ' taanhoudend stawen van zelfbewusten wil kan nederduwen, en dat de zon ver boven al het klein der aarde, steeds uw gouden kracht zal zijn, terwijl gij, vroolijk als een kind, zult hooren 't gejubel in uw ziel van kinderkoren. II Muziek van J. F. De Mol Van morgen speelden en zongen we blij : De bloemekens waren zoo schoon in de wei. En waar ze kleurden en geurden in 't gras, daar gaarden de biekens honig en was. Wat deden de zwaalwen ? Die hadden het druk ; Zij bouwden hun nestje voor vree en geluk. Hoe dreven de ploegen als zilver door 't veldl Hoe dreunde in de smis der haamren geweld! En hoogmetden leeuwerik,daar steeg door'theelal Een lied voor den arbeid met helder geschal: 0 vreugde van het leven, o bronne van kracht ! 0 licht, o geur, o kennis, o macht ! Komaan dan vooruit, met jeugdigen moed ! U brengen wij, Arbeid, ons juichenden groet ! Jef Mennekens. Wintervreugd Muziek van Jan-Frantz De Mol. Kom mede naar buiten, Kom mee, kameraad ! Want kijk door de ruiten ! Hoe wit is de straat ! Daar tuimlen de pluimkens, wel duizend bijeenl Toe, flink bij de hond en rep er uw been ! Draagt gij een blok of draagt gij een schoen, Glijden, glijden willen we doen ! Geen glibren of slibren ! Een loop en we gaan ! Laat de andren maar bibren, Die trappelend staan ! Wij zijn er de jongens van 't Winterplezier ! Laat vallen de sneeuw, wij feesten ze hier ! Draagt gij een blok of draagt gij een schoen, Glijden, glijden willen we doen ! Hoe blinkt er ons baantje ! Wat bloost er ons wang ! Wij glijden tôt 't maantje Gaat weder zijn gang. Dan slapen we lekker, het harte gezond, En roepen, ontwaakt, met juichenden mond : Draagt gij een blok of draagt gij een schoen, Glijden, glijden willen we doen ! Jef Mennekens. «S—-2<38£>S-—«» Internationale Peperbollen Er zijn tegenwoordig heel wat papiersoorten : men heeft perkament om augurkjes in te maken ; karton voor fijne visitekaartjes ; velijnpa-pier voor minne- en linnenpapier voor zaken-brieven. Ook is er grof karton voor hoeden-doozen, en daalt men nog iets af, ook papier om pakjes mee te maken. Dan volgt eindelijk nog de krant, en de serie wordt gesloten door closetpapier. De laatste stap is maar een heel kleine. En zoo komt het dan ook, dat de men-schen heel vaak die twee soorten papier op zeer markante wijze met elkaar verwarren. Nu moet ik overigens niet onbillijk zijn; niet elke courant leent zich tôt elk doel. Er is bijvoorbeeld de gepeperde courant en ieder zal zich wel wachtendeze voor een verkeerd doel te bezigen. De gevolgen zouden niet te overzien zijn. Maar zonderen we Carolus uit, dan is er waarlijk niet veel verschil tusschen de beide genoemde papiersoorten. De courant is de grootste dienst-baarheid tegenover het publiek, — en tevens de grootste verachting van het publiek. Ze is een straf die zich zelf vernedert tôt den staat van slaaf van een slaaf, — slaaf dus in het kwadraat. Stel u voor, dat ge in den trein zit en tegenover een rnensch, die femelend en lispelend u in ailes gelijk geeft, — zelfs in uw onhebbe-lijkheden en domheden — en zich uitputtend in gelijkgeverij, toch nog de kracht en de nietige negativiteit overhoudt, om er over te peinzen nieuwe gebieden te vinden, waarop hij u gelijk kan geven ! Ge krijgt een gevoel alsof ge "over- Mengelwerk van "Carolus" 1 MIJN WONNIG LANE door OSCAR SIX Genaderd zijnde, had hij Rozek herkend, die ook uit weemoed, zooal hij, was uit het Bellegoed gaan loopen Zijn boezem zwol, zijn harte hamer de geweldig om te breken. — Rozeke, frazelde zijn mond.. — Rozeke, zei hij zachte, maar of ziji taie verloren ging in 't ruischen vat den dwazen wind, en hoorde zij hen niet spreken. Ze ging maar alsaan voort, op di knieen in 't gers. Het groen met heel dere grepen in de linkerhand gesnoerd en met de rechterhand den blinkendei sikkel bewegend, tôt dat ze heelden hoopen had bijeengegaard en beidi heure kansels er mede vulde. Hij kuchte. Ze droei zich om heel heur blozend wezen klaarde in di zon, en heel heur lief gelaat, heu blijde oogjes en heur teeder mondji schenen te herleven. — Wel Rozeke, loech hij, — kinc toch, wat geluk van u te zien ! En daar ze van verbouwereerin^ zich had opgerecht, stak ze bedeesc heur handje uit, en zegde ze : Wartje 3 't Was of ze tegen een vree sprak; ze bezag hem maar even en sloeg ze heur blikken naar den gn — Hoe gaat het? vroeg hij. | — Goed, Wartje, 't kan er deur Hij zag hoe heur boezem zwol, weldig op en neere ging, en hoc kropte in heur kele. 2 Maar al medeen had hij een trac s op heur aangezicht bemerkt, en te . den blauwen boezelaar die ze v - nam om 't af te droogen. Het bigg en perelde in 't zonnelicht, en W . kon zich een wijle spiegelen in de d î uiting van haar gemoed. î — Het weerzien is aardig, sr î ze. — Och,Wartje,- ik denk er zoo kens aan, en naderkomend rustt î met heur voorhoofd aan zijn.harte. — Toe, zwijg maar, fluisterde , — Zwijg maar, Rozeke... ailes... ; î gaat zijn gang en ge zijt nog te 2 om zoo diep en zoo verre te peinze 2 — De zomers, de zonne, de heer hemelen wisschen dat uit... ; — 't En doet... schuddeze... -2 noch ik en zullen dat nooit vergete r en na een poosje... — Ze was te g< 2 te brave, Wartje, te schoone... — O, dat is veel te vele ! riep z< 1 vertwijfeling uit. — 1k en kon het < niet meer uithouden... ik ben als [ zotte gaan loopen ! I Hij voelde heur harte jagen, n allengskens aan kalmer worden of mde bijzijn het had gestild, en als ze he dan betraande oogjes weemoedig in de ziji 3nd. liet staren, gevoelde ze, dat hij he handje hield geklemd en dat er dit 2 ! medelijden uit zijn wezen staarde. ge- Zij had Wartje in stilte bemind. 2 ; het had hem lief gehad en zij ne beelten diep in heur harte gesloten. intje Maar Renilde was de dochter v; i^ens den boer, en uit eerbied en liefde vo aste haar, had ze de vlamme gedoofd d elde in heur harte was geboren. Stil had : artje 's avonds in heur beddeke geween< iepe en de bebloemde gordijntjes har sponde alleen hadden verschrikt b îikte wogen, als ze droomend, met hart dik- tocht zijnen name noemde, s ze Maar stillekens was dat uitgegaa Gelijk een keerske dat snikkend ( hij. pinkend sterft, dat omhooge wilt vlar illes men en sperkelend nederzijgt, dat i iong en doodgaat in den donkeren avond. n. En nu voelde zij hem daar dichte t lijke haar, aan de woelige beweging Vc heur hart; nu had ze maar heur arme - gij om hem heen te spreiden, om zijn b :n... droefde wezen te zoenen. Maar ze w; 3ed, mijde, trappelde met heur kloefkei achteruit en — Wartje, smeekte ze -i in ge moet me dat vergeven. iaar — Wat... Rozeke? vroeg hij, ni een begrijpend wat ze bedoelde met heu vraag. iaar — Dat ik zoo stout ben geweest u zijn naderen... maar,'t was me te geweldij ! 't was me veel te zwaar. ur — 1k heb u eens lief gehad ! huilde ie ze, en wilde weer heur hoofd naar zijn ur harte buigen, maar vastberaden trok îp zij het achteruit. Plotselings, als een schimme was de 'ij beeltenis van de doode tusschen hen is verrezen, maar in het gouden bedrijf van den morgend was -die gedachte in spoedig heen. 3r Hij stond verslagen, geen woorden ie vindend, aarzelend, uit zijn lood gesla-ze gen en tevens zoo gelukkig al medeen. d, — Weet ge wat, Rozeke ? zegde hij, er met die zoete stem die ze hem kende, e- diealdeteedere gevoelensvan zijn harte s- en tevens zijner groote wilskracht ver-raadde.n. — Weet ge wat we doen moeten, în Rozeke ? prevelde hij, als met den geest ti- heel verre vandaan. lit — We zouden Zondag eens moeten naar 't kapelleke gaan te gare. >ij — Naar Onze-Lieve-Vrouwe, Wartje ! in riep ze in vervoering uit. Naar Onze-:n Lieve-Vrouwe van den Goeden Bijstand, e- aan den vijver. is — Ja, riep hij — wilt ge dat doen ? is — O, zoo geeren, zegde ze. — lk zie - Onze-Lieve-Vrouwe zoo geeren. — En wat zullen we haar vragen... et weet ge wat we haar zullen vragen ? re vroeg hij toen. Heur oogjes klaarden, heur blikken te schitterden en blonken van geluk. *. — Och, Wartje, sprak ze, — dat en had ik niet durven verhopen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Carolus: het weekblad van de Vlamingen behorende tot de categorie Vlaamsgezinde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1911 tot 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes