Jouw zoekopdracht * heeft 3905 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Antwerpen

Filters

Unitas: orgaan van den kring (Unitas) = Unitas: organe du cercle (Unitas)

31 Mars 1914 Le n° 10 centimes 21me année. — N° 6 Administration & Rédaction RUE NATIONALE, 32 ANVERS TÉLÉPHONE N» 3935 UNITAS Beheer en Opstelraad NATIONALESTRAAT, 32 ANTWERPEN TELEFOON N° 3935 Tout ce qui a rapport au bien-être moral et matériel de l'employé, en dehors de toute politique Organe Officiel de l'Association ...

Het Vlaamsche nieuws

ABONNEMENTSPRIJ7. EN : t Voor één maand 1 76 j yoor 3 maand 5.00 ! y'oor 6 maand '0 00 Voor één jaar la.00 AKe kla-chten nopeos oniçgAknaitig hedan in de bestei-liag <fcr positabanne-maiten, zijn UITSLÛIjPEND te rich- : ten «an het BESTELLEND POST f 00REEL e-n ni»t *ao h»t beh«er vau b«t blad. D1NSDAG 10 SEPTEMBER I91S PR1JS S ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 16 — 30 December 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem Koninklijke JSederlandsche Schouwburg. De MeesterderSmeltovens WHBMmÊÊKOËÊÊmÊmam Ed. Gorlé. Er zijn verschillencle categorieën van schomvburgbezoekers. De eerste catégorie omvat de getrouwen die regelmatig naar het theater gaan — ...

Het Vlaamsche nieuws

W\t0KNEMENXSPWJZBI" ■ Mm 1,7S ■f.# ® , 5.- 1#- B^TTChten nopens onregelmatig-I r6,„ de bestelling der postabonn©-■eden m [JITSLUITEND te rich ■r"wn Z!L, BESTELLEND POST kureel ® «iet aan h6t beheet ™ jOonderdag 13 Juni 19*% - 4*e J**rg f*f *59 Priîs f\ Ontîem trnnr Pe1«rî£ f Het Vlaamsche Nieuws AANKONDIUINtiEN i ...

Het Vlaamsche nieuws

IflJerdHg' 6 Apni içïô. Tweede Jaarg. JNr 97 Priis : 6 Ceatiemet; door geheel België >\ inKTOi»'iV ivattWiitfr>*îih 3S«K«KaW?BÎS»} ï ' KM VWSttMsïXi! VtZttàf '* Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid IMieuwsblad van België. - V erschijnt 7 niaai per wetii ABGNNEMENTSPRIJZEN : Fer maand .............. i ...

Het Vlaamsche nieuws

[ Woeasdftg 18 Juli *917- Dcrde Jaarga^g Nr. 198 Prijs î O Cefâtiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal in de week ABONKEMINTSPRIJZEN.i yoot 44» «Miid ï-7* Voor » maand »■— yooi I maand Voor één jaar »•— R«<ikti«, Bekcn «a Aank<miigi*f« ' ROODESTRAAT, 44 AHTWÏBPEH Dl OPSTELItAADi Xst VEBHOLST, ...

Ons land

4de JAARGANG, Nummei 51. PR1JS : 5 CENTIEMEN ONS LAND 21, APRIL 1917. •i b L — » 1 , 1 STAATKUNDE - WETENSCHAP - KUNST - TOONEEL - LETTERKUNDE ABONNEMENTSPRIJS Perjaar fr. 3.— Voor 6 maanden » 1.75 Voor 3 maanden » 1.— MEN SCHRIJFT IN TEN BUREELE VAN HET BLAD Opstelraad en Beheer : ROODEST R A AT, 44 - ANTWERPEN. AANKONDIGINGEN NAAR ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verscliijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOL.DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransciie en Nederiandsche exemplaren. onze Burgerlijke Gevangenen in Duitschland Interview met een Gerapatrieerde Wij hebben het bezoek gehad van een onzer lan Igenooten die in het ...

Het Vlaamsche nieuws

■ Donderdag 5 Juli '9'7- Perde Jaargaag Nr. 186 Prijs 1 0 Centiem voor geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnfc 7 maal 1rs de week — v %I » I" ABONNEMENTSPRIJZEN, Voor één maand 1 71 Voor 3 maand ,'~ Voot * maand ~ Voor één jatr " ~ KUaktli, Bcfaeer tn Aankondlgli j«» i - ROODESTRAAT, U ANTWBIPBN DE OPSTELRAADl Si! ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdsg 27 Februari 1918 - 4dc Jaargang, Nr 57 r*BW ^■«3«r7^^'gj^g7&r^-'>:. ï7-gft^.nga I' w» n n d^'vrggreaajKgfva^- ,-. •—>-A-<r> vfKz*-%.Tjr^r-r*i 1-r -» - - >-r-i * Tinvr- Frijs S Centîem voor geheel Beîgië CWœ35ïaa5««œ25«^BS^MJù«5r3ra^.^-Jœ;«Cè^-^Tm«ZSJ»r^TttaCCSjB--C ' • lTrn rXV* ' , -■^c. ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 33 — 28 April 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem - — =— ; - Paljas in Anvers^-Palace Frans Van Dijck, Orkesileider. Koninklijke JVederlandscbe Schouwburg. HET SPEELPLJHS 19)6-1917. In het eerste nummer van den tweeden jaar-Sfang van «Het Tooneel» kwam, als hoofdartikel, het interview ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

. ■ 'lui/ I • • • Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. „ . ABONNEMENTSPRIJS : OPSTELRAAD: ' AAN KON DIGINQEN £ DE BUREELEN ZIJN GEVESTIGD TER DRUKIKRIJ .. , . . .. fr 6.00 per j aar voor de m a atsch APPIJ E N. ^ aie bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst. c nn p a rtir i ii ...

Pagina's