Jouw zoekopdracht * heeft 3905 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Antwerpen

Filters

Unitas: orgaan van den kring (Unitas) = Unitas: organe du cercle (Unitas)

20 Juin 1914 Le n° 10 centimes 21meannée. N° 10 Administration & Rédaction RUE NATIONALE, 32 ANVERS TÉLÉPHONE N° 393S UNITAS Belieer en Opstelraad NATIONALESTRAAT, 32 ANTWERPEN TELEFOON N° 3933 Tout ce qui a rapport au bien-être moral et matériel de l'employé, eu dehors de toute politique Organe Officiel de l'Association d'Employés ...

Het Vlaamsche nieuws

| il«IIHU9SK3SPKUZ8lli \ „ j festr àfc 3E*asd , 1.71 \ | Vo<xr & îaaftEsi ....... 3.— | * Voar 6 m*&nd I#.— | Voor één jaar 18.— f -" ' —— ç iliVi klAchtan nopec* onj©g'eJm»t)j- i h.ed.6n in de beitoUing der po*t»bonri6- rnenteo, zijn UTTSLUITEND te rich- j! : ton am het BESTELLEND POST- ) BUREEL en niet un het ...

Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door...

25 Jaargang N' 9 5 Centiemen het nummer 20 September 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VAN TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boren-staande adres, doch kunnen. 00k gedaan worden op aile postbureelen. Pakken en brieven moeten vrachtvrij gestuurd worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan zijn bureel worden ...

De Vlaamsche wacht: maandelijksch orgaan der onzijdige Vlaamsche Wacht...

ZE$DE IAARGANG - NIEUWE REEKS MAAND APRIL 1914 - NUMMER 7 ■ DE VLAAMSCHE WACHT Maandelijksch Orgaan der "Vlaamsche Wacht,, van Antwerpen Aile stukken moeten vôôr den 2den Donderdag der maand gezonden worden aan het Algemeen Sekretariaat : De Coninckplein, 17, Antwerpen. Dit blad wordt den heeren leden kosteloos toegezonden. Voor ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Tweede Jaargang. Nr 17. 22 December 1917. Prijs : 10 centiemen. Tweede Jaargang, Nr 17. — 22 December 1917. DE EENDRACHT Frijs p--r Jaargang fr. 5.20 » » drie maanden » i.3o Weekblad voor het VSaamsche Volk Redaktie en Bureel : Prinsesstraat, 16, ANTWERPEN. TubaiBisg Prlssler Van aer Usines Aanbieding van een GOUDEN KELK Inschrijvingslijst ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderd&g en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BEI GISCHE SOI«DATEN beslenid ; iedere compagnie, escadron of batierij onlyangl, lien of vijlLien Fransche en îsederlandsche exernplaren. Roemrijke Bladzijden Aan den Yser TE DIXMUIDE ( Vervolg) Nadat de twee bataljons van het 1« linie-regi-aent gedurende de laatste uren ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende ■■■■■■ l , , , , 0, Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Duitschland A.ntwoordt op de Nota van Voorzitter Wilson Hét antwoord van Duitschland op de nota Van ...

Neptune: scheepvaart, handel, scheepsbouw, schippersbelangen enz. =...

hetnummer 10 CEnÏÏemIn <«' tri-hebdomadaire MARDI-DINSDAG 1914 Verschijnende 3 maal per week ^ N°56 Al,der^ lande° " ' Journal Industriel, Hoogwatergetijden te Terneuzen |)a soascrit dans tons les bureaux de poste Constructions Navales, Moteurs Marins, Organe de la Batellerie Scheepsbouw, Zee- en Binnenvaart motoren.Orgaan der ...

Het Vlaamsche nieuws

ÏVfijdag 24 ' ngustus 1917. Derde Jaarg&sg Nr 234 PrUs : €3 Centiem voor fgeheeî België Het Vlaamsche Nieuws Verschyn 7 maal in de week ABONNEMENTSPRUZEN : WrÉtt"»®3 ■ J'7* m3 ïoor • na*"4 ' (W M» J4** ,,— ' .. j , fisdaktl®, Befaeer «n AïBfeondiglïiîJssf : :) aOOOE'STBAAT, 44 i j A WTWEBPBB i j_ DB OPSTËLKAAD» ...

De legerbode

12 Juni 1917 Nummer 433 den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt lien of vijftien Fransctie en Nederlandsche exemplaren. Een Vriendinnetje van onze Jassen 1 Eenige officieren van een onzer mooie jager-Mgimenten hebben hun mess, waar zij ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

■ Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , ' ABON N EM ENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 „ particul1eren 8 00 het buitenland. voor Holland Fr. 6.00 Elk abonnement îs vooraf bilaalbaar en eindigt op 3î December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers i5 ...

Het Vlaamsche nieuws

I flïaandag 15 October 1917. Derde jsargacg Nr 285 Prijs: 6 Centiem troor geheel België Het Vlaamsche Nieuws erschijnî 7 maaî in de week iBONNËMENTSj'MMZfeA ! m M* mtmi 1.7! ,« ^ mucd «- : — A 8«fe»ar *n Afca*«««îigiM$0ï? • M. tOODBSTRAAS, « AHTWB&Pïi)» Dû OPSTELS;ÂAD i Ssf VB*HUl.ST, Dr. Aaj. BORMS, Art. VAN DER ...

Pagina's