De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

394 0
01 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 14 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n29p26r20x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 56 TWEEDE JAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan voor de provincis Ântwerpen Vèrschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN ] Begijnenstraat, 42. ! mmmtma^gmamtmmmmmmmm^a^gg3s3gggagaaÊÊBÊBBaosaÊmmjumimmtsmaBÊÊaBUSSSsasB:sasBmiSSSBai Onze vvelgemeende leuze is : Noch Vlaming, nochWaal, maar Belg ! En eeuwie trouw aan ons Vorsîenhuis ! Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. SURGE, QUI DORMIS ! Sta op, gij die slaapt ! 't Is geen verwijt : de haan kraait aile dagen in den vroegsten ochtend ; toch laat de slaperige hoevenknecht hem met vrêe. Vlug, de veeren uit ! Wat hebt gij te vreezen ? Wij, op-stellers van « De Vrije Stem » begrijpen maar niet dat er nog zoovele Belgen zwijgen als een graî. 't Is alsof zij een ijzeren slot op den mond hebben. Surge ! Helpt mee aan ons vaderlandslievend werk, dat den overweldiger doet knarsetanden. Wij la-chen met zijne woede. Geeft ons blad voort aan trouw gebleven vrien-den. Doet ons de laffe verklikkers met naam en daad kennen. Zendt ons al eens een opbeurend artikel. Blijît niet langer onverschillig ! Oogen en ooren o-pen : Er is zoo eindeloos veel te bespeuren en af te luisteren ten goede van ons getard volk. Aan den Arbeid uit liefde voor Vorst en Haard ! Toont van stonde af dat gij nog onverbasterde Belgen zijt, mannen die de bloeddorstige klauwen van Pinhelm II en Cie niet duchten. Staat op, ten gunste uwer verdrukte broeders ; ten spijt van hartelooze verklikkers en vetbetaalde pers, gewetenlooze overdragers, allen schurken en rakkers van 't gemeenste ailooi. Tijd en geld, rust en vermaak, moeite en ver-stand opgeofferd tôt heil en redding van ons getergd heldenras. Surge ! Neemt plaats in onze rangen, e-del is de taak, vrij is de baan, en taai en trouw zijn wij, oudere strijders : onverdroten staan en blijven we aan uwe zijde. Weest gerust : pen en inkt zulien het niet verra-den. Geen schokschouderen, geen kleinzieligheid meer ! Verlaat toch eindelijk die harde schelp van bittere onverschilligheid. Vergeet « Onze Jongens» niet die lijden, strijden en sterven voor u en de u-wen.Ailes veil voor onzen duurbaren geboortegrond ! Gedragen wij ons naar de spreuk van Vadej* Cats : Toon wie ge zijt Wanneer ge lijdt ; Wees als een man : Men ziet eerst dan Wat iemand kan ! BELG BOVENAL. EENE TREFFENDE ANALOGIE. DE VERNIETIGING VAN EEN VOLK ! TURKSCHE BLOEDZUIGERS AAN HET WERK ! MANNEN, VROUWEN, GRIJSAARDS EN KINDEREN WORDEN, ZOOALS DE HUNNEN HET HIER PLE-GEN TE DOEN, BIJ DUIZENDEN VERMOORD OF GEDEPORTEERD. MEER DAN 300.000 DOODEN ! Wij lezen in de N. R. Ct. van Zaterdag, 26 Mei, Avondblad C. (aangeslagen) : Eenigen tijd geleden hebben wij melding gemaakt van een door een Amerikaansch comité tôt onder-steuning van de Armeniërs en Syriërs gepubliceerd rapport van een ooggetuige over de gruwelijke lot-gevallen van de naar het Noorden van Syrie en A-rabië verbannen Armeensche bevolking. Verschillende uitvoerige relazen over de Turk-sche vervolgingen van Armeniërs, welke nu voor ons liggen, en welke voor het meerendeel door Duitsche ooggetuigen zijn opgesteld, laten weinig twijfel omtrent de juistheid van de andere dan van Turksche zijde ontvangen berichten en den omvang van het vreeselijk lot, dat het ongelukkige Armeni-aansche volk heeft getroffen. Deze Duitschers, ongetwijfeld bewogen door deernis met hunne christelijke geloofsgenooten, maar van politieke vooringenomenheid tegen den

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes