De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken

2362 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 20 Juni. De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken. Geraadpleegd op 12 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bg2h709074/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dertiende Jaar. -Nr 25. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zaterdag, 20 Juni 1914. DE BEIAARD *Miojpi^ wmmm ■ • — * ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : Brieven en mededeelingen, de redactle DRUKKERS-UITGEVERS Het recht aankondlgingen of artikels te BERICHTEN en AANKONDIQINOEN « k Voor het Binnenland : fr. 2«509 vooroo betreffende, vrachtvrlj te zenden r-* rvi PMDnQru & PD niTDHM welgeren is voorbehouden. Aankondiglngen : 15 cent"™ per regtl. * betaalbaar. TRAPSTRAAT 23 SOTTFGFM U. CïLCiNDUOLn (X TK. UUrUIN De niet ineelaschtehandschriften worden Berichten : 30 centme» per regel. Men schrijft in • TRAPSTRAAT 23 en t , A 1 ! ' A bU 1 1 , ' OPVOLGERS VAN L. VEKEMAN ue nieungeiascnte nanascnrmen woraen Rechterlijke eerherstelllng : I frank per op aile postbureelen van het land.' ten laatste den donderdag avond. TRAPSTRAAT, 23, SOTTEGEM, 23, TRAPSTRAAT, "le ternggegeven. regel Voor het Buitenland : 5 frank, voorop Van ,eder boek dat ons gezonden wordt ' ' ' Ongeteekende brieven worden niet aan- Prljsverminderlng vr dikwflls herkuuM betaalbaar. geven wij meldlng. Telefoon SG-11. veerd. aankondigingen. 'tNieuwsvanaeWesk Een belangrijk stuk is aan 't liclit gekomen. 'I is het verslag der voor-dracht die M. Vandervelde, socia-listische volksvertegenwoordiger van Brussel, en hoofdman der socia-listische parlij van België, den5Juli 1913 liield te Parijs, in den « Tempe! van den Grooten-Oosten van Frankrijk », — 't is te zeggen in de de vergaderplaals van liet opperbe-stuur der fransche vrijmetselarij. Deze vcordracht is verschenen in liet tijdschrift « Acacia », een geheim maandblad dat alleenlijk voor de {'ramassons gedrnkt wordt. Het « Anti-vrijmetselaarsblad » is er een afdruk-sel van machlig geworden, en geei't er uittreksels van. Ze zijn van het grootste, aller-grootstebelang, want \andervelde be-kende:1° Dat de belgische regeering, onder den invloed van de waarschuwingen eh de drukking der mogendheden, anders niet doenkon dan Iietleger ver-meerderen. Het ministerie deed zulks niet uit eigen vrijen wil, maar om hel bestaah van België te verzekeren; 2° Dat het ministerie dit maar ge-weten heeft NA de kiezingen van 2 Juni 1912. Om dat uit te leggen bestaan ver-schillige redens: M. Edward Grey, minister van buitenland-sche zaken van CEngeland en M. Eu Poincaré, vodrzitter der Fransche Bepubliek, hebben aan-gedrongen, narnens de regeeringen die zij ver-tegenwoordigen, en de koning van Eumenie, bondgenoot van het Drieverbond, heett eene j vriendelijke en diplomatiuke waarscliuwing ge-goven aan koning Albert, die van zijne familie en een Holienzollern is zooals Iiij, dat België moest op zijne hoede zijn. Van eenen anderen tant, vermeerdert Duit-schland in 1912 zijne bewapéningen. I>e bel-çische grens is bedreigd. Eene reeks duitsche ijzerenwegen zijn in zulke richting gemaakt, dat men geen twijfel kan hebben over hunne beetemming in geval van oorlog. Onze regeering werd du6 verwittigd door Sir Edward Grey en M. Poincaré. De Engel-schen verklaarden zelfs dat} in geval van i oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland, zij ; de voorliand zouden nemen en het bedreigd België verdedigen, dat ongetwijfeld het slag-vela zou worden. De regeering zag zich alsdan verplicht het wetsontwerp op den algemeenen dienstplicht neer te leggen. De duitsche ga-zetten waren mistevreden dat België zijne bewapeningen verineerderde. Wie heeft dus de kiezers bedrogen — de katholieken of de tegénpartijenV In de laatste kiezing van Mei neb-ben kopstukken van liberalen. roocte en groene socialisten, beweerd dat de legervermeerdering er riiet noodig was. En zij waren, in de ziel, van het tegenovergestelde overtuigd. Zij liad-den het reeds, onder vrienden, bekend. Ziedaar hunne eerlijklieid en hunne vaderlandsliefde ! — Frankrijk heeft het eerste socia-listische ministerie, met Viviani als hoofdminister. De verklaring door dit ministerie dinsdag in de Kamer afgelegd, heeft al zeer weinig verschil met die van Bibot. Ze is omtrent zoo radikaal voor wat aangaat den driejarigen diensttijd waarvoor de socialislen het ministerie Bibot, den dag zelve van zijn optre-den, deden tuimelen, maar die verklaring is in 't opzicht dervijande-lijkheid tegenover de Iverk, meer hevig. De socialisten, bij monde van Jauris. hebben hunnen makker Viviani be-kampt en hem verweten dat hij de werklieden met valsche beloften voor de kiezing gedaan, bedrogen heeft. Het ministerie kreeg bij de stemming eene meerderheid van 233 stemmen. In Frankrijk is er maar iets dat geldt: 't is aan 't i-oer komen: eens aan 't schotelken, verbranden de ministTrs wat ze aatibeden hebben. — Ondertusschen is de vervolging verscherpt: Te Nimes zullen de gast- ' huisnonnen verdreven worden, Ait op voorstel der socialisten. Bijna overal is de H. Sakraments-processie verboden geworden. Te Mon-tauban vroeg de Bisschop om toefi naar aloude gebruiken, de processie te mogen houden. Troepen en gend.ir-fnen kwamen toegesneld en idreven den cierbiedwaardigen'kerkvoogd, die toi in het porlaal der kathedraal gekomen was, terug in de kerk. De processie 'mocht geen voet op straat zetten. In Frankrijk is de straat alleen voor de vrijmetselaars, liberalen en socialisten.— Te Antwerpen hebben de policie-agenlen bevel gekregen voortaan het H. Sakrament niet meer te groeten. Die zijn jaloersch Van de ifransche vervolgingsgebmiken. — In Italie, waar in 't zuidelijk ge-deelle révolutionnaire betoogingen plaats hadden en waar sommige ge-meenten gedurende eenige dagen een schrikbewirifl hebben beleefd, is de rust tlians liersteld. Die révolutionnaire werkingen hebben eenen guniti-gen invloed uitgeoefend op de gemeen-iekiezingen van verscheidene groole steden, namelijk te Bome, Turijn, Genua en Piza. In die steden zijn de karlelbroeders Verslagen geworden door eene kartei-politiek van katholieken met behouds-gezinde liberalen, die in hun programma den eerbied voor den godsdienst belijden. — In den Nationalen Baad van Zsvit-serland is er eene bespreking geweest over de invoering der Evenredige Ver-i tegenwoordiging bij de kiezingen voor den Baad. Demokralen, socialisten katholieken, consei^atieven en liberalen, drongîn er op aan, het brutaal meerderheids-stelsel te vervangen door een stelsel ! van rechtvaardigheid, dat leene wel-daad voor het land wezen zou. De vertegenwoordigers der radikile: en gouvernementeele parlijen Ihebben het voorstel bestreden, verklarend dat de E. V. aile meerderheid zou onmo-gelijlc maken en aldus oneenigheid tusschen de Kamers en het volk brengen zou. Men is tôt geen besluit gekom?n. — In het Hoogerhuis van Engeland, ; heeft lord Crewe medegedeeld dat de ! regeering voorslelt den 30 Juni te be- ginnen met de tweede lezing van het Home-Bule-onlwerp; zij zal de volg^n-de week het amendeeringsontwerp in-dienen.Lord Landsdowne verklaarde dat de oppositie de Iersche politiek der regeering niet zal bespreken, vô6r zij den noodigen tijd heeft gehad het amendeeringsontwerp le overwegen. Met 320 tegen 242 stemmen heeft het Lagerhuis in derde lezing het wetsontwerp tôt afschaffing van het meer-voudig stemrecht goedgekeurd. Het ontwerp is nu onder de bepalin-gen van de parlementswet tweemaal door het Lagerhuis goedgekeurd; bij derde gocdkeuring wordt het wet. — In Albanie duurt de opstand nog allijd voort tusschen de regeeringstroe-pen en de opstandelingen. De Hollandsche kolonel Thomson, die aan 't hoofd der regeeringstroe-pen stond, is maandag gesneuveld: ni] werd door een kogel in voile borst ge-troffen en bezweek na korte stonden. Zijn lij'k zal naa;f Holland overge-bracht worden. Een en ander. Katliolieke zegepraai. Zondag heeft er te Hoei eene gedeeltelijke provinciekiezing plaats gehad. De katholiek© kandidaat M. graaf Cornet de Peissant, werd pekozen. Hij beliaalde 4.852 stemmen, tegen 2.087 aan den liberalen kandidaat, (en 1.437 aan den socialiefc. Veei genot en weelde, Veel cllende en armoc, Iedereen heeft de handen in elkaar gesla-gen, bij t lezen wat ellende en armoe Zijn< Ein. kardinaal {Mercier onder oogen kreeg bij zijn bezoek aan de armenwijken te Si»' Jans-Molenbeek. En 't is overal gelijk, in a de eroote steden der heele wereld: op boule-vards en openbare plaatsen, een genot en eei weelde, zonder einde noch grond. In hoeken ei kleine verborgen straatjes, ellende en armoi om bij te weenen. Zoo krijgen wij nu nadere berichten ovei de werkloosheid dezen winter, in Amerika Te New-York waren op 600.000 werkliedec en bedienden, minstens 100.000 en op sommige dagen 300.000 menschen zonder werk Met geweld bestormden die ongelukkigen ker-\ ken en andere gebouwen, ten einde zich teger • koude en regen toch eenigszins te bescliermen, In het naclitverblijf, dat 1000 personen lier- [ bergen kan, was het dag aan dag eene over-' rompeling. Met honderden telde men de kleine ■ kinderen, die zonder eten noch drinken niet | wisten waarin of waaruit. l Dit is sinds lang onze overtuiging en wij | herhalen het bij elke gelegenheid : onze vlaam- • sche buitengewesten zijn een hemel tegen- • over sommige toestandea in de groote steden. Buitenlieden, houdt u, waar ge goed zij t, vooral laat u toch niet de oogen uitsteken door het klatergoud der groote steden. Terug uit Congo. De etoomboot « Elisabethville » is maandag namiddag uit Congo in de haven van Antwerpen aangekomen. Er waren 111 pa<sagiers aan boord, waar van 63 van eerste, 41 van tweede en 4 van derde klas ; zeven reizi^ers I ontscheepten te La Palice. Onder de passagiers [waren verscheidene vreemde missionarissen eu j de E. P. Benedictus van de Trappisten. Ver-| der waren er nog verscùeidene damen, echt-; çenooten van Staatsagenten. met hunne kin-! deren. Een der reizigers, AI. Throne, agent | der zeevaartmaatschappij van Zuid-Kâmerosn, ; is tijdens den o ver toch t, eenige dagen na het ; vertrek uit Dakar, geatorvea; het lijk werd in zee begravea. LANDBOUW. Over bemesting der beeten. 1 De beeten, het hoeft niet meer herhaald te worden, zijn een der bijzonderste voeder-planten, waarover de landbouwer beschikt, des te meer dat de beetwortel zoo goed tegen lange bewaring kan. Dit jaar, tengevolge der droge meimaand, gepaard met killige nachtrijmen, zijn de beeten fel achteruit en ze zullen gewis wat moe-ten aangejaagd worden. Overigens 't is de gewoonte bij het meerendeel der landbouwers, de voeder beeten bij zonder Jijk tijdens de brakin-gen nog wat 6cheikundige meststoffen toe te dienen^ Welke verdienen de roorkeur? De meest aanbevelingswaardige zijn : zwa-velzuro ammoniak en zwavelzure potasch. De eei-ste bevat de etikstof onder ammoniakalen vorm, dit wil zeggen, onder dien vorm, die geleidelijk, zacht, regelmatig en aanhoudend den groei der planten bèvoraert. De ammonia-kalestikstof immers wordt door de medewer-king van lucht, vocht, warmte en eene base, ge-woonlijk de kalk des gronds, tôt nitrische stikstof omgezet en vermits die omzetting geleidelijk plaats heeft, zoo ook oefent zwavelzure ammoniak eene geleideiyke en duurzame werking uit op den groei en de ontwikkeling ! der beeten. Wat de potasch aangaat, het i« een gekend 'feit dat dit element een zeer gunstigen in-; vloed heeft op de suikervorming. Welnu, sui-ker is het bijzonderste voedend bestanddeel i der beeten, zoowel voor de voeder- als voor S de suikerbeeten. [ Dus gaan zwavelzure ammoniak en zwa^ i velzure potasch goed gepaard : de eene werkt ! rooral op (den grôei, de andere op de hoedanig-i heid. Deze twee meststoffen mogen ook zondei i gevaar ondereen gemengd worden en zullen | doelmatigst gebruikt worden als ze door eene 1 goede braking wel omgewerkt zijn. Men geve i voor over bemesting op beeten ongeveer 200 kil van elke meststof per hectare. WILLIAM. Qroote Paardenwedstrijd voor voorttelende dieren. Vrijdag, zaterdag en zondag, had in hc paleis van het Jubelpark, te Brussel, de groote ! jaarlijksche wedstrijd plaats van het baigiech trekpaard. De minister van landbouw, M. Ilelleputte heeft de openin<; ran den wedstrijd bijge-woond.Deze prijskamp ie eene merkwaardige ge beurtenis, eenig in de wereld, want geen en-kele andere natie mag bogen op een zuo kloek sterk en prachtig paardenras, als wrj. Ilet iî dan ook niet te verwonderen dat deze prijs kamp zijnen weerklank vindt in gansch d( wereld, en er uit aile landen bijzondere afvaar-digingen door hunne regeeringen officieel naai België geetuurd wordea. y De huidigie wedstrijd, de 19e, heeft 480 heng-[ sten en veulens vereenigd en 337 merrieveu-î lens en merries ; in het geheel 945 dieren. ! Vreemde kooplieden waren talrijk opge-komen, waaronder de Duitschers, die de beate * klanten van ons land zijn. Ook talrijke Kus-' |sische kooplieden waren te Brussel aange-[ | komen. [ ) Verleden jaar werden uit België naar der vreemde 26000 Belgische paarden uitgevoerd aan den gemiddelden prijs van 2000 fr. Aan M. Timmerman, van B.uggenhout, werd , dezer dagen voor zijnen hengst« Indigène de Wisbecq» die verleaen jaar aen eersten prijs won, door een konsortium eene som van twee honderd duizend frank aangeboden, doch de cigenaàr weigerde. De keuring van vrijdag was voorbehouden ;ian de hengsten. Er waren elf kategoriea (hengsten en hengstenveulens). De oficieele uitslagen van de jury zijn: Eerste kategone (hengsten van 5 jaar en meer van eene groote van lm65 en meer). — Eerste prijs, Joubert II du chateau, aan M. A. Wayenberg, van Naast (Henegouw) ; tweede prijs, Laboureur d'Isaac, aan M. Tlieoiiel .Van-denberge, van Zuyenkerke (West-VI.). Tweede kategorie (hengsten van 6 jaar en ineer van min dan l'"65 groot). — Twee » derde prijzen: Successeur, aan M. Richard Van i den Dorpe, van Wortegem ; Bismark de .Vloo, | aan M. Joy-e, van Vladsloo. [ Zesde kategorie (hengsten van 3 jaar, van min dan 1,62 m. groot hebbende geen acht volwassen tanden). — Eerste prijs: Correy, aan ^L Richard Van den Dorpe, van Wortegem; derde prijs, Croate de Wiesbeek, aan M. l'emmerman, van Buggenhout. Zaterdag hadaen cle prijskampen plaats voor merriën en merrieveulens. Twaalfde kategorie (merries van vier jaar en meer, zijnde 1 m. 61 groot en meer). — Er waren 54 mededingendede paarden; de eerste prijs, 800 fr., werd toegekend aan «Duchesse de Booveioo », 4 jaar, toebehoorende Îaan 'M. Richard Van den Dorpe, |yan Wortegem. ) Dertiende Kategorie (merries van 4 jaar en jmeer, zijnde kleiner dan 1 m. 61). — Vijfao | prijs, <c Coquette do St-Livien », 6 jaar, aan ' M. August Meersman van S. Lievens-Essche. Veertiende kategorie (gespeende merries van vier jaar en meer, zijnde 1 m. 61 groot en meer, ingeschreven in het Stud-book). —Derde ' prijs, 300 fr., « Eva de Pete », aan M. J. i Michiels, van Petegem-bij-Oudenaarde. Vier-en-twingtigste kategorie (vcorbehouden aan de merries, die de beste paarden voortge-bracht hebben). — Elke mededingende merrie inoest vergezeld zijn van. drie harer produkten, allen ingeschreven in het Stud-Book. Er wa-ren zeven mededingers: Tweede prije « Martha van Velsicque » 16 jaar, aan M. julien Van Temsche, van Velsicque-Ruddershove. Zondag was het de laatste dag bestemd voor do loten merries en merrieveulens en de be-twisting van de kampioenschappen voor de hegsten en de merries. Om VJ ure 's morgens verdrongen zich minstens 15000 personen in het Jubelpark. De twee groote prijzen werden toegekend aan den allerschoonsten hengst en de prachtig-ste merrie in het Jubelpark tentoongesteld en gekweekt in Oost-Vlaanaeren en aan vlaamsche paardenfokkers toebehoorende. j Hunne overwinning werd leven lig toegc-juicht. • KAMPlOE^SCIlAP. — Zeven-en-twinti^ste ; kategorie: prijs de Mérode-Westerloo. Een '■} kunstvoorwerp en eene medalie aan den prach-I tigsten hengst van. den prijskamp. i Prijs: «Indigène de Wis'oecq», 6 jaar oud, \ voor wien over eenige dagen 200.0ÙO fr. ge-| boden werd, voortkomend van Indigène dtx ( l-'osteau en Victoria de Hantés, aan M. Karel jTemmerman te Buggenhout (Oost-Vlaanderen). | Er waren zes mededingers: Joubert II du Chateau, Brillant, l'anfaxon, Sa ban du Fcsteau, Péron Pontenoy en de overwinnaar. KAMPlOF^NSCHAP. — Ach-en-twintigste kategorie, prijs Dumont de Chassart, een kunstvoorwerp en eene medalie aan de schoonste merrie van den prijskamp: Prijs, «Duchesse de Bouveloo», 4 jaar, roortkomend van Indigène du Fosteau (reeds vier maai kampioen geweest, in 1906, l'J07, 1908 en 190S) en Lisa de Bouveloo, aan M. R. Van den Dorpe, te Wortegem (Oost-Vlaanderen). Het is de eerste maai dat het kampioenschap in Oost-Vlaanderen gewonnen wordt. Om 2 ure namiddag is koning Albert vergezeld van zijne twee zonen, den hertog van Bra-bant en den graaf van Vlaanderen, in gala-rijtuig in de ruime hall aangekomen. Heu nationaal lied weerklonk en de duizen-den en duizenden aanwezigen juichten den koning toe. ' Daarna deden de paarden hunne intrede. De toejuichingen bereikten hun toppunt wan-neer de twee kampioenen de baan binnenkwa-men: de hengst «Indigène de Wisbecq» en de merrie « Duchesse de Bouveloo », twee prach-tige stalen van ons krachtig en tevens slanke Belgisch ras. De koning overhandigde de eereteekens en medaliën aan de zegevierende eigenaars, om-ringd door den heer Ilelleputte, minister ran landbouw en de hecren de Xerchove d Exaerde, voorzitter, en de leden van het komiteit van ! het « Belgisch Trekpaard ». De vorst onderhield zich met de eigenaars der bekroonde paarden en wenschte hun warm geluk. St-Janskruid Mijne waarde \Ticnden lezers, ik neem me eerbied mijn klaksken af, eerst om u allei , \Tiendelijk te groeten, en terzelvertijd omoa het toch zoo Warm is en zoo laf! Wij hebbei het er deze dagen kunnen voor doen nie ■) waar? Alzoo gedonderd en gebliksemd zaler • dag en zondag ! Ik vreeze dat de koerien ; zullen elkander verdrummen, en dat we ei geencn weg en zullen mee kunnen 1 We 1 gaan ons dan wat haasten om onzen almanali uit te pluizen eer zij ons komen over rompelen. ZOXDAG, feestdag van den H. Aloysiu: van Gonzaga, patroon der jonkheid: Hi, leefde zes jaren in de Jezuietenorde, van daar de oorsprong van de godsvrucht der zes zondagen van den H. Aloysius. Ileder de vermaarde processie ter eere van d< H. Berlendis te Groolenberge. 't Is zondag ook zomerzonnewende, dat is de langstt dag van 't jaar. feestdag van den H. Pauli nus, die een rijk man was, en die nrra wierd om den zoon eener weduwe, die slaaf was in Afrika, \Tij te maken. Den zelfden dag viert men Sint Anthelm, een monnik van de Chartreuse-bij-Grenoble, die later bisschop werd van Belley, in Frankrijk. Hij wordl vereerd (als beschermheilige dier slad. li>IXSDAG, feestdag van den H. Lie-brecht, bisschop van Kamerijk, geboreç te ïsTederbrakel. Ook feestdag van de izallge Maria d'Oignies, geboren te Nijvel, die Uvaalf jaren lang de melaatschen bezorgde. WOENSDAG, feesldag der geboorte \*an den H. Joannes-Baptista, begin der vermaarde begànkenis te Hemelveerdegem, waar met deze dagen, "duizende menschen dien grooten Heilige gaan iaanroepen tegen de ziekten der kinderen, bijzonder tegen stuipen en zeskens. Het kerkske van Sint Jans wordt een der schoonste van Vlaanderen. Als het op Sint Jansdag regent komen er gaten in de noten, zegt het volk. BONDEStDAG. feesldag van Sint Wil-helmus, alsook van den II. Adelbertus, be-lijder in Holland 'en, Friesland, gezel en discipel van Sint Willibrordus, en aarts-priester van Utrecht. Hij stierf te Egmond omtrent 729. Heden in Sint Baafs te Gent de plechtige Jubelmisse van Z. D. Hoog-weerdigheid, Monseigneur Stillemans, bisschop van Gent. Al de lezers van « De Beiaard » zullen dien dag een goed gebed ten hemel sturen voor 't lang leven van onzen welbeminden Kerkvoogd. | VRIJDAG, feestdag van de heiligen | Joannes en Paulus, ialsook van den H. Pelagius, een jonge spâànsehe heilige, die marlelaar stierf voor 't geloove. ZATERDAG, viert men verschillige heiligen, onder andere, den H. Rodolpnus, bisschop van Gubbio, elen H. Ladislas, koning van Hongarië, den H. Adelinus, monnik in de abdij van Crespin bn igezel van den ill. Landelinus. Ja't is al van da<l<le! *k hoore j de O^'WEERKOERIERS al ramijsteren aan mijn deure. I-Ialt zulle mannen, niet allemaal le gelijk: Een voor een! Wij gaan ze een beelje per streke pakken, 't zal eerst gedaan zijn. — Te Gent 'heeft de bliksem zaterdag nog al erg huis gehouden, maar er zijn toch geene bijzondere malheuren ge-beurd. Ach toch, te Santbergen is de barreel-wachtster, Marie Beeckman, moeder ■s^ah talrijke kinderen, dicht bij de statie doodge-bliksemd. Te Denderleeuw eene vrouw die over de straat liep, door den bliksem ge-troffen: ze was op den slag dood. Langs de Denderslreek, te Erembodegem, Pamel, Lie-dekerke, talrijke boerenwoningen door den ; bliksem in brand ges'token. Aïe, aïe, de koerier uit Lede: Zondag de processie, de prachlige processie niet kunnen uitgaan. Ter-wijl al dat volk in de kerk zat, gaf hel daar nen donderslag dat ze meenden dat de kerk in viel. Ja, menschen, de bliksem was op hel dak der sakrislij gevallen en heeft ei veel schade op aangericht: het heeft zelfs be-giîinen branden. Langs den telefoondraac is de bliksem in de pastorij geweèst, op de siaapkamer van den eerw. heer pastoor en in de keuken. Twee vrouwen werden op het dorp ten gronde geslagen. Te Etichove is de hofstede van Th. Bourgeois, voorbij t de statie, gansch vernield zoo erg dat ze i met moeite de koeibeesten hebben kunnen l redden. Te Bassevelde een groole schuur en L peerdenremise, waar 10.000 kilos vlas in - ; lagen, ailes door den bliksem in assChe : gelegd. Te Sint Anna-Hamme de : stalling der weduwe Van Puyenbroeck ten gronde afgebrand. Van boomen die verdonderd zijn 1 en spreken we niet, maar jzeker is 't dat er aan den oogst op sommige plaatsen veel S EN^N^'T WALENLAND IS 'T OOK ZOO 1 ERG GEWEEST : Te Charleroi is er eene l donkere Wolk overgekomen en ten deele uilgevallen... en als de menschen buiten-kwamen lag heel de slraat vol met... spring-hanen, die daar lageh te ispartelen in het slijk. : De schoolkrawatten hadden 1er schrikkelijke ! leute mee! 't Begint waarlijk gaan te trek-1 ken op de lien plagen ^van Egypte I Binst het ongeweerte is cr dan nog een schrikke-■ lijk ongeluk gebeurd in de statie te Ronse. De trein uit Korlrijk moest blijven stilstaan : burlen de statie volgens het signaal, en vijf minulen later komt de trein uit Doornijk toe op dezelfde lijn. Met dat geweldig rege-nen en heeft de machinist den trein niet gezien die te wachten stond, en de lokomo-tief ir. op den trein van Kortrijk gebotst, met zulk geweld «dat het laatste rijtuig in splinters werd geslagen. Een onbeschrijfelijke schrik maakte zich van de reizigers meesler... Ze sprongen als Avaanzinnigen langs aile kanten uit den trein. Op 't geschreeuw en het gekerm is 't personeel der statie toegesneld, en ze hebben talrijke gekfwetsten van onder de puinen gehaald... Heel het slatiegebouw lag vol gekwetsten die door de geneesheeren moesten verzorgd worden. Dooden en zijn er loch niet, maar zooveel menschen, gekwelstl Er zullen er heel zeker zijn die geen gezonde uur meer en zullen hebben, van den danigen schrik die zij hebben onderstaan. Daarmee laten wij de on-weerkoeriers van Oost-Vlaanderen op. en de andere moelen wat Wachten: er moet van andere dingen geklapt Worden ook! 'T DEES IS OPRECHT EEN SCHOONE! Z'is gebeurd niet verre van Keulen. Een leerling-vlieger wilde daar omhoog gaan, en was op het punt van in zijn toestel te klim-j men, en hij had reeds den motor in gang ge-t zet... en 5t vliegmachien is alleen de lucht | in gejoerd, en *t ging zoo hoog dat ze het • bijna niet meer en konden zien... Van • achlerna is het ding langzaam en statig be-'• neden gekomen in een veld nabij de vestin- gen der slad. Soldalen kwamen onmiddellijk toegesneld om den vlieger te helpen, maar ze stonden aardig te kijken als ze zagen î dat er geen vlieger in en zat. De , vrienden van den leerling-vlieger kwamen ' per automobiel aangerend, en gaven uitleg over het geval. Het machien was heel zacht neergedaald maar de wielen zaten nog al diep in den grond door den grooten poef die het 1 gegeven had. 1 'T IS TOCH IJSSELIJK, ALS GE PEIST DAT ER BINST 'T JAAR 1912, in Pruisen 112 kinderen van onder de 13 jaar zich ge-zelfmoord hebben. Waar geen geloof meer en is, daar komt men tôt dien staat van ver-val. 't Is meest in groote nijverheidscenters, waar geene religie ineer is, dat die vrèeselijke gecsel onder 't menschdom woedt. Het tolaal der zel'moorden in Pruisen was 6604 voor 't mannelijk en 2119 voor het vrouwe-lijk geslacht. MENSCHEN TOCH ! TWEE JONGE LUIKENAARS, Georges Warnier, 22 jaar en Jozef Genonne, 17 jaar, waren ^zaterdag avond te Brussel aangekomen om 's anderdaags de slad te bezoeken en ze gingen den nacht doorbrengen in een hôtel te Sint-Gillis. Zondag morgen kwam de hotelhoudster voorbij de kamer waar de jongens vernachlten en ze werd eenen slerken gazreuk gewaar die van onder de deur kwam... Zij klopte, en daar zij geen anlwoord en kreeg, zond zij om de policie, die de deur openbrak. De jonge-lingen lagen roerloos te bed. Een bijgeroepen geneesheer stelde vast dat Genonne had op-gehouden te leven. Z'hebben aan den anderen geprost op aile manieren en hij ligt nog zeer MENGELWERK 111 OE TWEE WSEGEIS NAAR Emile Richebourg — Daar gçbood Louise opnieuw. D»ar Ik wil het I — Neen! Neen! Inompelde de booswiclit tei-wijl eene siddering over zijn lichaam liep die zijn bloed deed verstijven. Dat mer mij van hier wegleide! Spoedigl Onmiddel lijk! Louise's oogen schoten vurige straten. Eei zonderlinge kreet ontsnapte aan hare borst eensklaps sprong zij op hem toe, evenali een panier zijne prooi bespringt, en rukti hem met geweld tôt bij het bed voort. Opnieuw duwde zij hem met eene heeschi stem toe: — Zie, ellendeting! Ziedoar! De oogen van den moordenaar vielen o] zijn slachtoffer, doch even spoedig wenddi hij die met afgrijzen af. — Dat is niet genoeg, hernam Louise me eene stijgende woede, die haar "olkomei meedoogenloos maakte. Zie nog eens daa: op het bed! Ik gebied het u! En zij dwong Pierre Ricard zijne oogei pog eens ,p h»t lijk U krwig»». — Ja, j«, stamelde hij, ik heb hem ver-moord I — Om hem zijne bankbriefjes te ontne- Imenî — Neen, om mijn zoon te wreken. — O, ik begrijp u, riep Louise uit. Toen Charles Cholet u in de Rigotestraat kwam opzoeken, heett hij u zijn adres ter dezer ptaalse gege\-en. — Ja. i — Hadt gij het plan hem te dooden? i ! De booswicht aarzelde. — Maar antwoordt dan toch! riep zij uit, 1 von ongeduld op den grond stampend. — Neen, doch ik wilde weten... — Wat? > — Ik wilde den naam kennen van den | ! persoon, die hem betaald heeft om mijn ', zoon te vermoorden? . ■ — En heeft hij u dien naam genoemd? — Ik heb hem niet gevraagd. — Gij hebt hem liever vermoord om zijne ) bankbriefjes buit te maken. Ho» wist gij dat . hij geld had? — De briefjes lagen op de tafel. [ — O, en gij hebt u gehaast u daarvan ! meester te maken. Zij wendde zich tôt den magistraat. — Mijnheer de kommissaris, zegde zij, nu l zijt gij ingelicht. Ik wist wel dat ik hem ?»u spr»kw. A Ricard slond daar op heele kolen. Hij wilde zich van het bed verwij deren. — Blijf! beval Louise hem, lerwijl zij hare faôorden van eene beweging vol gezag deed gepaard gaan. Hij gevoelde zich geheel en al door haar beheerscht en blcef staan. — Moordenaar, hernam Louise, aanschouw daar uw verschrikkelijk werk! Gevoelt gij geen angst in tegenwoordigheid van dit on-gelukkig kind, dat op eene zoo snoode wijze ten dood werd gebrachtl Beefde uwe hand niet toen gij hem het mes in de borst plof-tet. Booswicht! Diefl Moordenaar! En gij weet nog niet hoe akelig, hoc schrikbarend uw laatste misdaad is, maar \ik zal het u zeggen. — Pierre Ricard, ging zij voort op een loon, die hem het bloed in de armen deed; verstijven, Pierre Ricard, dit is het lijk niet -van Charles Cholet. Ik zal u den naam van het slachtoffer noemen. Luister! Luisler! monstor! O, gij hebt den dood van uw zoon willen wreken! O, duizendvoudige tfschuwe-lijk« misdaad! B«ef, •llondtling, beef! — Te Jouarre, waar ik mij had terugge-trokken en waar ik hoopte, verre van u, ongesloord te kunnen leven, voedde ik twee kinderen op, het mijne en een ander van denzelfden leeflijd, dat mijn vroegeren meester, dokler Gervais, mij had toevertrouwd. Dea« b«td* kind#r«« waarvoor ik dt tee- dersle zorgen koesterde, maakten al mijn ? geluk, mijne gansche vreugde uit; zij hielpenj mij den last dragen van mijn droevig leven, i de bitterheden van imijn lot, mijn akelig lijden. Dank aan hen, drong eenige hoop mijn gebroken hart binnen en om hen te koes-teren en te beminnen, klampte ik mij Vast aan het leven. Eene wanne moederlijke liefde koeslerde ik voor het eône, zoowel als voor het andere; nooit drukte ik de lippen op het ! voorhoofd van mijn eigen kind, zonder te- p vens ook mijn pleegkind een warmen zoen * te schenken. Doch er slond geschi-even dat ik nooit ge- / lukkig zou zijn. Gij k^amt naar Jouarre,! Pierîe Ricard... Ja, dien afgrijselijken nachl j zal ik nooit vergeten! Gij wildet mij dwingen naar Parijs terug te keeren, gij wildet uw i 6lachtoffer opnieuw aangrijpen, om haar in. uwe ellend», in uwe misdaden, in uwe on-deugden te doen deelen. Ik wrees u echter met fierheid af, en toen vatlet gij het ver-schrikktlijk denkbeeld op mij mijn kind te on'.rooven. Weet gij nog hoe wanhopig ik mij tegen u verdedigde! Als een beul sloegt gij mij! Lafaard! Buiten kennis rolde ik aan uwe voeten neder. Dan sloopt gij de kamer binnen, waar de beide kinderen sliepen. Er ftondan tw«« wielen, gij echtw jaagt er i slechts ecnel Gij naamt een kind mede en vluchttet... — Het kind, Pierre Ricard, dat gij toen hebt medegenomen, was mijn kind niet... 't was het andere. Stom van verbazing staarde d« ellende-ling haar aan. Dan ging Louise weer voort: — Den volgenden dag kwamen de ouders van het kind, dat gij mij had ontstolen. Ik had u kunnen aanklagen. Waarom heb ik dit niet gedaan? Ik weet het zelf niet. Toen zij mij zegden: Wij zijn gekomen om het kind te halen, meende ik in den grond weg le zinken. Waarom heb ik toen niet de waarheid gezcgd ? Ik durfde niet, ik was vol angst en schrik. Zij namen het kind uit mijne armen. De moeder overlaadde het met hare kussen. Wat er toen in mij om-ging Was verschrikkelijk, Ide herinnering claar-aan doet mij op dit oogenblik nog sid-deren en beven. Ik wilde hun toeroepen: Dat kind is niet ran u; 't Is mijn kind! Doch 't was alsof mijne keel was dichlgeprangd, ik kon geen enkel Woord spreken. Ik was radeloos, zinne-loos, of op *t punt het te worden. Zij namen mijn kind mede, en ik bleef alleen over ten prooi âan de bilterste wanhoop. Hebt gij het gehoord? Het kind dat gij mij te Jouarre ontstolen hebt, was het zoontje van den graaf en d# gravin de L'uctrolle, eu gedu rende vier-en-twintig jaar heeft mijn zoon, de uwe, ellendeling, den naam van burg-graaf de Lucerolle gedragen. Gedurende al dien tijd heb ik het stil-• zwijgen bewaard. Wat kon ik den graa'f of ' de gravin zeggen, daar ik toch niet in staat was hun zoon terug te schenken. Ik heb u overal opgezocht en doen opzoeken, niet om u weer te vinden, maar om het kind, dat ik aan zijne familie wilde terugschenken. Doch ailes was vnichteloos! Ik waande u . dood en het kind ook! Pierre Ricard hield de oogen ten gronde geslagen. De booswicht rilde en beefde aan al zijne ledematen. — Onlangs echter, hernam Louise, ont-dekte ik door 'een gelukkig toeval den waren burggraaf de Lucerolle, onder hel uîterlijk van een slotenmaker uit de St-Sebastiaan-straat, Piérre Ricard genaamd. Thans had ik slechts nog eene enkele gedachte, ik zou het kind in zijn recht herstellen. Pierre Ricard siddard» nog erger. Nu en dan -wierp hij e<m vardwaalden blik om zich heen. Hij had ailes nog begrepen. — E venais mijne smarl, al mijne droef-heid van u kwam, ging Louise voort zoo ook bracht gij den graaf de Lucerolle steeds •lie onheil *n ongeluk aan. I 1 , j- yoortgezet], J» A '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De beiaard: katholiek weekblad van Sottegem en omstreken behorende tot de categorie Christendemocratische pers. Uitgegeven in Zottegem van 1902 tot 2005.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes