De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland

1292 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 22 Juni. De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland. Geraadpleegd op 19 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qz22b8wt7k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

TVVEEDii JAARGANG No. 42. ZATERDAG 22 JUNI 1918 LOSSE NUMMERS CENT On1f)<!(> v«n Hp nrpolr • IMrte DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeRblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Âbonnementsprljs in Nederland : 90 cent per 3 maanden. • Redactia en Administratie : LONGVILLE, REMBRANOTSTR. 316, 's-GRAVENHAGE. • Abonnementsprijs voor het Buitenland : f 1.50 per 3 maander TROELSTRA. Een historische gebeurtenis in den schoot der internationale arbeidersklasse — de uitnoodiging der part. Troelstra en Branting op het jaarlijksch Kongres der Engelsche Labour-Partij tôt beraadslaging over den internationalen politieken toe-stand en een zelfstandige socialistische poirtiek in de verschillende landen — is de aanleiding, dat wij dit artikel wijden, niet zoozeer aan den persoon van Troelstra, dan wel aan Troelstra-partijgenoot, Troelstra-internationalist. —' 1. De Lastar. Niet zoodra was hèt bericht omtrent Troelstra's uitnoodigingte Londen gekend of hij werd door een Belgisch bureau in Den Haag gedunceerd voor prc-Duitsch. Wanneer vroeger dezelfde denuncatie, door hetzelfde bureau gelanceerd werd tegenover Huysmgns, bediende men zich van de Beigische pers, omdat Huysmans Belg is. Nu gold het een Nederlandsch onderdaan, dan kon het niet anders ge-beuren dan langs het kanaal van een Nederlandsche krant. De Telegraaf zou dan ook het werk-tuig zijn, terwijl een droge Belgische journalistieke vrucht zich zou gelasten met het opstel, onder de hooge leiding van den directeur van het Belgisch Office. De Telegraaf lanceert dus het nieuws, dat Troelstra pro-Duitsch is. Reuter seint terstond het bericht over naar Londen en Parijs. The Times herneemt de denuncatie van De Telegraaf. De groote Parijzer pers zal het voorbeeld volgen van Londen. Het is volbracht. Wat heeft men nu willen bereiken ? De internationale socialistische confe-rentie moet mislukken, tôt dat doel moel de Engelsche regeering een paspoorl weigeren aan Troelstra. Maar de Engelsche regeering heeft geen paspoort geweigerd. 2. Stochoim. Zîaodra de Russische Revolutie een voltrokken feit was hebben de leiders der Internationale, Troelstra, Branting Stauning en Huysmans, onmiddellijk in gezien, dat deze Revolutie de vruchten ir zich droeg van een algemeenen demo kratischen vrede. Zij zijn naar Stockholm getrokken, er na beraadslaging met de Russische revo lutionairen hebben zij het internationaa proletariaat uitgerioodigd tôt de inter nationale socialistische conferentie te Stockholm. De conferentie stelde de Russische vredesformule aan 't hoofd van haa; program : Noch annexaties! Noch oorlogschat (ing ! Zelîbeschikkiogsrecht der volken Maanden hebben Troelstra, Brantinj en Huysmans — het roode triumviraat — te Stockholm vertoefd, waar zij al gedaar hebben wat menschelijk mogelijk is on de hinderpalen te overwinnen, die di conferentie in den weg stonden. Het internationale proletariaat had op nieuw vertrouwen gekregen, de hartei der arbeiders waren met vreugde en trot vervuld : hun Internationale zou eei einde gesteld hebben aan de menschen slachting, 2011 den vrede, den volken vrede, gebracht hebben. Maar weldra kwam de teleurstelling Çe regeeringen weigerden paspoorten enkele socialistische leiders keerden Stock holm den rug toe.~ Stockholm is mislukt: niet de politiek maar de conferentie. Stockholm heel ons den algemeenen vrede niet gebrach terwijl Stockholm, symbool onzer levend en handelende Roode Internationale, i blijven voortleven in de harten van d arbeidersklasse. Stockholm, het werk van Troelstra me Branting en Huysmans zal in de ge schiedenis ggboekt staan als een de schoonste episoden uit dezen werelc oorlog. 3. Londen—Parijs. Troelstra en Branting worden naa Londen geroepeti door het Engelsch prolelariaat om in samenwerking met d Entente-landen de politiek van Stockholr voort te zetten. Sinds Stockholm zijn deuren heeft ge sloten hebben de gebeurtenissen niet st gestaan. De arbeidersklasse der Entente-lande is op de intergeallieerde conferentie t Londen ten slotte 't akkoord gekome tôt het beleggen eener internationale socii listische conferentie. De oorlog, hoe dan ook het beeld de militaire situatie moge veranderd zij tegenover het tijdstip der conferentie va Stockholm, geeft geen uitkijk op ee militaire beslissing. De regeeringen der oorlogvoerende . groepen staan nog immer even ver van elkaar; van toenadering is er geen spraak; het woord is nog altijd aan 't zwaard, ° net alsof er nog niet te veel millioenen j der onzen geofferd zijn aan den Afgod-Oorlog. ^ De regeeringen kunnen niet alleen, maar durven geen vrede sluiten uit vrees v voor de volkswoede wanneer het zou ° blijken dat de vrede, welke zij nu zouden ? sluiten, reeds veel vroeger had kunnen , bereikt worden. , Maar die vrede is niet onze vrede. De uitputting en de volksarmoede ® nenîen met den dag grootere afmetingen r aan, en moet deze oorlog voortgezet 1 worden tôt dan is een volledige T inzinking onvermijdelijk. Het internationaal proletariaat bevat in ? zich de materieele en moreele krachten ! om een einde te stellen aan dit ontzag- ' lijk werelddrama. Het internationaal pro- c letariaat vertegenwoordigt die grond- r beginsélen, die aan de basis liggen van c den demokratischen vrede, omdat het proletariaat het levende beeld is der c werelddemokratie. Troelstra met Branting gaan naar Lon- , dên om het onderbroken werk van Stockholm te hervatten en in samen- [ werking met Huysmans, Henderson, Thomas, Longuet, Vandervelde en c.s. * de baan te effenen, opdat het internatio- 1 naal proletariaat zich weldra zou kunnen 1 kwijten van zijn historische taak langs ^ den weg van de internationale socialisti- ' sche conferentie. 1 Te Londen en daârna te Parijs zal , het voorbereidend werk voltooid worden voor de internationale conferentie. De ( godsvrede zal bepaald opgezegd worden ; ] de arbeidersklasse zal hare zelfstandig-heid en onafhankelijkheid hernemen. Dit voorbereidend werk, het tôt stand j brengen dezer voorwaarden zullen te Londen en te Parijs volbracht worden * tôt voltrekking van de politiek van Stockholm. Het Roode Triumviraat van Stock- ! holm zal dus te Londen en te Parijs zijn begonnen werk voortzetten. Laat ons , 1 hopen, dat wij ditmaal gespaard blijven van de bittere teleurstelling van gisteren ; ' dat al de hinderpalen zullen overwonnen ■ worden, hetgeen mogelijk is, wanneer i ■ bij een ieder den vasten wil bestaat om I tôt een resultaat te komen. Voortaan daghet het in het oosten. Wij wenschen Troelstra „goede reis" en spreken de vaste hoop uit, dat de ; wenschen en de betrachtingen van het internationaal proletariaat ditmaal mogen vervuld worden. î 4. Zijn Terugkomst. Op het oogenblik, dat de uitnoodiging uit Londen Troelstra bereikte, was al zijn 1 tijd in beslag genomen door de Kies- I campagne. Op 3 Juli hebben er in Nederland algemeene verkiezingen plaats op basis van het zuiver algemeen kiesrecht. * De Nederlandsche arbeidersklasse heeft ' den strijd voor de politieke gelijkheid gewonnen en 't is best te begrijpen dat Troelstra, die een der voor-kampers ge-weest is in dezen strijd, af zijn kracht en zijn invloed in de weegschaal zou ;; werpen, opdat het Z. A. S. de beste ' vruchten zou afwerpen ten gunste der arbeidersklasse. Midden in dezen strijd ontvangt hij de boodschap, waarbij het internationaal proletariaat hem elders roept. Hij moet " zijn werk hier staken, om elders op te e treden voor de levensbelangen der bloe-s dende en stervende volken. Hij heeft niet geaarzeld zijn strijdpost in Nederland te verlaten om zijn plaats | te hernemen in den schoot van het internationaal strijdende proletarische le-,r ger, waarvan de Nederlandsche arbeidersklasse een schakel is. Wanneer Troelstra zal terugkeeren van Londen-Parijs, zal het Z. A. S. voor de r eerste maal in Nederland gesproken e hebben ; en wanneer wij zoo even de e hoop hebben uitgesproken dat Londen-Parijs onze verwachtingen zouden mogen vervullen, dan wenschen wij dat Troelstra ■■ zal vergast worden op een volledig [' succès der Nederlandsche arbeidersklasse bij de algemeene ^verkiezingen door het a zuiver algemeen ltïesrecht. « e Troelstra! Gij vertrekt naar Londen: II Goede reis, volledig succès voor het l" internationaal proletariaat! r P.S. Ter elfder ure wordt er door de ners n medegedeeld, dat de Engelsche regeering het n paspoort aan Troelstra zou geweigerd hebben. n In ons volgend no. komen wij op deze kwestie terng. . Internationale rubriek. De Judaskus. Het stuk speelt in Duitschland vanaf J 4 Augustus 1914. Cl De Duitsche meerderheidssocialisfen, ook wel Scheidemannen genaamd — de v ' officieele naam is „Afhankelijke Sociaal- p demokraten" — hebben tijdens den oorlog ^ verzaakt aan het zuiver Socialistisch idee, jj het proletarisch ideaal. Voôr den oorlog v ' waren zij internationalist, tijdens den e ^ oorlog zijn zij enkel en alleen „Duitscher" a gebleven ; vôor den oorlog waren zij met j. ( het internationaal proletariaat 't accoord, dat in geval van oorlog de arbeiders- g klasse van dezen uitzonderlijken toestand j J gebruik moet maken om het kapitalistisch s J regiem neer te halçn, tijdens den oorlog ^ t zijn zij den schutsengel geworden der Duitsche Regeering, de prototype der j Europeesche reactie ; vôôr den oorlog ^ stelden zij de politiek hunner Regeering ^ i in 't teeken van logen en misleiding, ^ . tijdens den oorlog beroepen zij zich op g | officieele mededeeling derzelfde Regee- c ringslui tôt justificatie van Duitschlands-oorlogspolitiek. ' j. t Zij hebben den 4e Augustus 1914 de ' oorlogscredieten gesteund. Na den val van het tsarisme; na dat £ het bewijs-materiaal voor handen ligt, dat j ^ Duitschland den oorlog heeft uitgelokt ; ^ nadat zij, met de feiten in den hand, ^ hebben ondervonden dat deze oorlog j een oorlog is der Duitsche imperialisten, t j' in verstandhouding met de Pruisische < n militaire kliek; na dit ailes zijn zij voort- j gegaan de oorlogskredieten te stemmen, : den godsvrede te eerbiedigen, de Duitsche j imperialistische regeering te rugsteunen. ; Voorwaar de Pruische Jonkers en de A Duitsche machthebbers hebben nooit ge- A droomd zulke machtigen steun en mede- , werking te vinden in een fractie der s' Sociaal-demokraten. Deze onverwachte hulp verdiende dan ( ^ ook een zekere tegemoetkoming, zoo , e ten minste zullen er de meerderheids- ' n socialisten wel over gedacht hebben. Sinds jaren wordt in Pruisen den strijd ] gevoerd tôt vervanging van het drie-klasse , kiesstelsel door Z. A. S. Nu dat de afhankelijke JSociaal-demo- \ kraten zulke onweerstaanbare bewijzen ! geleverd hebben van getrouwheid aan \ ^ vorst en land, waren er voor de Pruisische ar Jonkers geen bezwaren meer tôt toe-^ kenning van het gelijke Kiesrecht. i Degenen, die zoo gedacht hebben, de i Scheidemannen in eerste plaats, hebben zonder den waard gerekend. [e Sinds weken staat het Kiesprobleem aan de dagorde van den Pruisischen-n Landdag. Reeds driemaal heeft de meerderheid de invoering van de politieke gelijkheid verworpen en het behoud van het drie-klasse Kiesstelsel bekrachtigd, & Ten vierde maie is de quaestie in den "ddag verhandeld geworden. s" itmaal hadden de burgerparcijen een kompromis op volgende basis gesloten : le. elke kiezer heeft één stem : is 2e. een bijgevoegde stem zal veileend worden : ^ a. aan dengenen, die minstens 50 jaar oud zijn; ^ b. aan dengene, die vanaf den ouderdom van — 25 jaar zelfstandig functionnaris is, of sinds minstens één jaar als leidend functionaris fungeert; die meer dan zeven jaren werkzaam is als hoofd-beambte in de stedelijke ofgemeentelijke diensten of meer dan 10 jaar in eene Duitsche korporatie van hetOpenbare Recht eene eerefunctie bekleedt er of als vast aangesteld beambte die meer dan 10 jaar als niet-leidende functionaris in hooge ''j aanstelling werkzaam is. Als zulke gelden aile beambten in den zin der et . Verzekeringswet voor bedienden, of meer dan te 10 jaar als opzichter, voorwerker of groepsbaas werkzaam zijn en regelmatig opzichter zijn van meer dan 5 arbeiders. >st t Een echt Pruisisch fragment, zooals t men ziet. e_ De meerderheid heeft dit voorstel aan-_s_ vaard met 251 tegen 147 stemmen en het algemeen stemrecht is voor de zoo-in veelste maal gekelderd. £e De toedracht en de beteekenis van het aangenomen voorstel springen zoo klaar j en duidelijk in 't oog, dat aile kommen-n_ taar overbodig is. an De meerderheids-socialisten hebben "ra den Pruisen groote, onschatbare diensten ij. bewezen ; de Jonkers hebben de diensten 's aanvaard, hebben er de vruchten kunnen t van plukken, maar van wederdienst is geen spraak. . Liever den Judaskus dan een greintje j af te staan van hun machtspositie. 't Is dan ook part. Strôbel, onafh. Socialist, die de afhankelijken nogeens jrs duchtig de les spelt in den Landdag met i«t zijn verklaring; sn. ^De redevoeringen van Pachnicke (Radikaal) tle en Leinert (Afh. Soc. dem ) gelden slechts een (Vervolg 2e bladzijde). Eenige Historische Beschouwingen. John Reed is een der voornaamste correspondenten der Amerikaansche pers. Sinds den val van het tsarisme heeft hij verscheidene maanden doorgemaakt in Rusland en is ooggetuige geweest van al wat er zich aldaar heeft afgespeeld tijdens het bewind van Kerensky en" na diens val. Zoo pas teruggekeerd in de Ver-eenigde Staten heeft hij zijne bevindingen aan de openbare opinie medegedeeld langs den weg der pers. Wij willen den lezers van de B. S. het genoegen verschafïen te vernemen wat John Reed zegt en denkt over de Russische Revolutie en inzonderheid over 1 de Bolcheviki. Wij verleenen dus het woord aan John Reed: ^ ; De Bolcheviki keeren zich ten allen > kant tegen het impérialisme. Het best bewijs nopens dit feit is, dat de Ukrain-1 sche Bolcheviki, zoodra het geheim ver-drag,gesloten tusschen de UkrainscheRada en Duitschland gekend was, de Rada hebben verloochend. Het beste bewijs, dat de Duitsche imperialisten het vooral gemunt hebben op 1 de Bolcheviki is dat de Duitschers de 1 Finsche revolutionairen hebben aange-vallen en gevochten hebben aan de zijde van de Finsche Witte Garde en de Ukrainsche Rada tegen de Bolcheviki terwijl zij door intriges en manoeuvres de Sovietregeering in Rusland willen ten va brengen. Niemand, die de laatste maanden ir Rusland niet vertoefd heeft, kan zich eer idee vormen omtrent de toestanden er voorwaarden, welke van beslissenden in vloed geweest zijn tôt het aanvaarder van den vrede. r Het tsarisme kenmerkte zich door d< corruptie" in grooten stijl, gepaard me 1 een desorganisatie van gansch het maat 3 schappelijk leven ; terwijl het slechts koi gehandhaafd worden door eene sterki politiemacht en de Russische kozakken Bij het uitbreken der Maart-revolutii e was het transportwezen ontredderd to dat punt, dat stellig vijf jaren noodij zouden zijn om het te herstellen. Het Q zelfde gold voor de nijverheid, het lege n en de vloot. De meeste liberale critici over d Bolcheviki zullen in eerste plaats de ont zaglijke verantwoordelijkheid van he e tsarisme voor dezen stand van zakei n moeten erkennen. Maar weinige schijnen te weten, da n hetgeen onder het tsarisme door d pangernanen werd volbracht tôt ondei mijnen van het Russisch nationaal idee voortgezet is geworden door de Russisch d bourgeoisie onder Kerensky tôt ondei mijning der Russische revolutie, welk einde Augustus het uitzicht kreeg van ee n proletarische beweging. n De Sabotage der Bourgeoisie. Het moet bevestigd worden, dat d Russische bourgeoisie, de financier de industrieelen, de commercianten, d lui van de Kadettenpartij dezelfde mi ' thoden en tactiek gebruiken als de han< langers van Niklaas II. Zij saboteerde t. de nijverheid, dreven de ontredderiti j.' van het transportwezen verder door, de ,n organiseerden de levensmiddelen-voo | ziening en aan het front bereidden d dt nederlaag voor, zooals o. a het geval geweest te Riga. Zij beproefden c ,e demokratische instellingen ten val i brengen zooals de Socialistenraden, c er Soviet, de arbeidersraden in de fabriekei 3n En meer of minder voor dezelfde redenei as wanneer zij voor de keuze gesteld werde 3n zich te onderwerpen aan een regeerir van .het Russische proletariaat of ee js regeering van Willem II, kiest de bou geoisie de regeering welke hare priva belangen zal eerbiedigen. Dat mag ee socialist toch niet verwonderen. Wanneer de Bolcheviki aan 't bewin kwamen, was Rusland volledig gedeso et ganiseerd. ar Het plan der Bolcheviki. n- Het is een vaststaand feit, dat c Bolcheviki de eenige groep in den scho :n der Russische natie was, die bewijze :n gaf van eenige organisatorische en a< :n ministratieve bekwaamheid. De schen ;n van den Bolchevistischen Staat is een d< is grootste en meest progressieve planne van een modem georganiseerden Staa je De Bolcheviki komen aan 't roer wa neer Rusland is verslagen en geruïneere h. wanneer de soldaten, ten getalle ] is millioen, dreigden in massa huiswaar et te keeren, wanneer de vrede niet geteeker zou zijn op 1 November. al) De Bolcheviki overtuigden de soldate en in de loopgraven te blijven ; de positie ai 't frnnt to in ofnropKtiniî viî t\& vrede zouden voorstellen aan aile naties. Zij stuurden groepen van 5000 zeelieden afzonderlijk uit tôt verzamelen van levens-middelen ; zij stuurden kleederen en an-dere benoodigdheden naar Siberië tôt verwisselen met brood. En terzelfder tijd —' het mag niet vergeten worden — waren het de regi-menten en de oorlogschepen der Bolcheviki, die weerstand boden aan den vijand. De Entente weigerde het Russische vredesvoorstel te aanvaarden. De Duitschers aanvaarden en de vredesonder-handelingen begonnen te Brest-Litofsk, maar de Bolcheviki lieten zich niet mis-leiden door de Duitsche aanspraken. In plaats dat, ovërstelpen zij de Duitsche loopgraven met revolutionaire propagan-daschriften. Deze propaganda had zulke afmetingen aangenomen dat de Duitschers te Brest-Litofsk protesteerden. Deze revolutionaire propaganda ge-holpen door de .verbroedering was van zulken aard, dat het Duitsche front stil aan 't verbrokkelen ging. Duizenden déserteurs kwamen over ; heelder compagnies revolteerden en in de dépôts achter de vuurlijn, weigerden de soldaten te gehoorzamen aan de bevelen der : officieren. Wanneer dan per slot van rekening de Duitschers bevel gaven verder Rus-: land in te dringen, dan bleek het, dat [ | men troepen van andere fronten had ; overgebracht ; feit waarvan de Bolcheviki i onwetend waren. De vredesstroomingen bij de Bolcheviki. In de schoot der Bolcheviki bestonden i er twee tegenstellende stroomingen omtrent den vrede. ; Lenin was van oordeel de eerste vredes-t voorstellen der Duitschers te aanvaarden om de Sovietregeering de gelegenheid te i verschafïen Rusland te organiseeren en ; te hervormen in een proletarischen Staat; waarvan de uitwerking en de invloed î zich weldra zouden doen gevoelen over t de grenzen heen. 5 T rotzky zij nerzij ds wenschte te beproeven de sociale revolutie in Europa voor te r bereiden met te beginnen in Duitschland. In dien verstande was het noodzakelijk s dat er een revolutionaire drukking der massa zou uitgeoefend worden op de t regeeringen der Entente-landen in dit voor-i uitzicht de vredesconferentie te onder-schrijven op basis van de Russische t, formule : noch annexaties, noch oorlogs-e schatting, zelfbeschikkingsrecht dervolken. 't Is om deze redenen, dat de Bolche-viki aandrongen, opdat de vredesbespre-e kingen pùbliek zouden zijn en 't is om deze redenen, dat Trotsky te Brest en al e de organen der Bolcheviki te Petrograd n het impérialisme en het kapitalisme hebben gedenunceerd. 't Was nogmaals om deze redenen, dat zij de geheime trac-taten gepubliceerd hebben. Trotzky had niet alleen voor taak de 5' vredesonderhandelingen të rekken om f tijd te winnen tôt bewerken van het J' Duitsche volk, maar ook om de Bolcheviki in Ukraine en in Finland de gelegen-" heid te verschafïen hun regeeringen, die 5 in stilte met Duitschland onderhandelden s~ voor een separaten vrede, ten val te r" brengen. Omtrent de revolutie in Finland en IS Ukraine liep de berekening van Trotzky e uit op een korten termijn ; terwijl hij e omtrent Duitschland niet over dezelfde e nauwkeurige gegevens beschikte. Ten 1- andere het was voor Trotzky zooals voor 1' aile buitenstaanders onmogelijk een juis-n ten kijk te hebben op de ontwikkeling der revolutionaire beweging in Duitsch-n land. Met dit ailes heeft de massa-actie r" in Duitschland bewezen, welke dan ook e de teleurstelling achteraf moge geweest n zijn, dat de Duitsche arbeiders begrepen , en nog begrijpen, wat er in Rusland zich had afgespeeld. Achter ailes is dat r" dan toch Trotzky's grootste werk geweest. Het afbreken der vredesonderhandelingen en de Duitsche opmarsch in Rus-le land gaven Lenin gelegenheid Trotzky at scherp te berispen, want Lenin beschouw-;n de gansch de zaak als hebbende bankroet d- gemaakt. la De politiek van Lenin paste misschien ;r beter aan den Russischen toestand aan, n terwijl Trotzky vooral 't oog had op een t. algemeenen volkenvrede door de revo-n- lutie. Trotzky, ten spijte de bittere 1 ; teleurstelling welke nu over de wereld 2 zweemt, had in den geest en de harten ts der groote volksmassa's over gansch de id wereld het idee tôt bewustzijn gebracht, dat deze wereidoorlog een eindtijdperk :n zou zijn van het kapitalisme, het begin-in tijdperk der werelddemokratie door het >n onr»ioltcmo

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Rotterdam van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes