De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland

1402 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 13 April. De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland. Geraadpleegd op 22 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bg2h70973t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

TWEEDE JAÂROANG No. 32. ZATEiRPAS 13 APR1L 1918 LOSSE NUiMERS VA CENT Opiage van de week: 6317 Nos. I— WC33——g————g—WMPM De Belgische Socislist Tweetalig Weekblad van den 8ond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnsmantsprijs in Nederland : 90 cent per 3 maanden. - Redactie en Administrai: LONGVILLE, REMBANDTSTR. 316, "s-GRAVENHAGE. - Abonnementsprijs voor het Buitenland: f 1.50 per 3 maanden. Hoogverraad ! Hoogverraad ! Hoogverraad is een woord, dat toe-gepast wordt op burgers, die met of zonder mede-werking van vreemdelingen of andere natiën hua land in 't gedrang brengen of nadeel berokkenen. Wanneer de Engelsche Staatsburger Casement optrad voor de intégrale bevrijding van Ierland tegenover Engeland, zoo werd dezé daad in Duitsch-land en andere vijandelijke landen beschouwd als een prijzenswaardigen vrijheidçkamp voor een onderdrukt volk. In Engeland daartegenover werd Casement beschnldigd voor hoogverraad. Wanneer Lichnowsky's mémorandum nopens de Duitsche politiek, waardoor de schuld van Duitscli-land aan den oorlog bewezen werd, aan de publici-teit is overgeleverd geworden, dan heeft men in de Entente-landen gejubeld. Lichnowsky werd begroet als een eerlijk man, de waarheid getrouw. Maar in Dnitschland dacht men er anders over t de Duitsche pers en ook de autoriteiten beschuldig-den Lichnowsky en vooral degene die het geheim verklapt heeft, voor hoogverraad. Lichnowsky zit in 't een of ander gekkenhuis opgesloten voor on^oe-rekenbaar, terwijl tegen kapitein von Eeerfelde een vervolging is ingesteld wegens hoogverraad. Wanneer prof. Masarijk, die ellendige, erbarme-lijke Masarijk naar de meening van Czernin aan-stalten maakt om het Tchechische volk te bevrijden van den Ôostenrijkschen dwang, dan wordt Masarijk in Engeland en elders toegejuicht en geholpen tôt welgelukken zijner onderneming. Natuurlijk in Oostenrijk denkt men er anders over en moest men Masarijk te pakken krijgen, dan zou hij zonder vortn van procès gehangen worden. Wanneer de Vlaamsche activisten, met den steun en op ingeving van Duitscliland agiteeren en propa-gandeeren voor een vrij, onafhankelijk Vlaanderen, los van België, dan kunnen deze activisten zich roemen op de gelukwenschen van Duitsche politici en andere pangermanen, omdat de politiek der activisten in de lijn ligt van de Duitsche invloeden en belangen. Heel anders denken er de Belgen en de Belgische regeering 'over. Zij zeggen aan onze activisten: Wat gij daar doet, staat gelijk met hoogverraad ! Hoogverraad is geen zedelijke wet, die buiten de ruimte en den tijd staat. Hoogverraad is integendeel een staatsaangelegen-heid, welke geldt voor elken staat als staat, in zooverre de belangen van den staat aangesproken worden. Wat wij als eën misdaad betitelèn, wanneer het ons treft, juichen wij toe in 't teeken van een weldaad, wanneer het den vijand treft. Zoo is het ook gesteld met de revolutie. Elk der ooilogsvoerende landen wenscht de revo-lntiç in het vijandelijke kamj? en zal al doen wat mogelijk is om ze te bevorderen. Nochtans worden er tevens de strengste maatregelen getroffen om het eigen land te vrijwaren voor de revolutie. Waar zij elders begroet wordt als de redding, wordt zij in eigen huis aangezien als de pest. Hetzelfde verschijnsel nopens het uithoudingsver-mogen en de oorlogsmoeheid der bevolking. Al wordt in 't werk gestêld om de burgerbevolking;d~r vijandelijke landen te demoraliseeren, te ontzenu-wen. Men spreekt met een gemaakte vooringenomen-heid over de ontzaggelijke verlîezen aan goed en bloed, altijd voor zoover het den vijand aangaat. Maar tevens' wordt ailes op hargn en snaren gezet om den strijdlust, het uithoudingsvermogen, den wil om te 'vechten tôt het bittere einde op te voeren tôt de spits, terwijl er van de verliezen in eigen kamp niet gerept wordt en de levensnood der bevolking doodgezwegen wordt. De oorlog wil nu <emnaal, dat men zich verheugd over de onheilen en tegenspoed van den vijand. De goede patriot wenscht den vijand al wat op de baan ligt van het verderf, het verval, den ondergang. Hoogverraad, oproeren, revolutie komen hier vooral in aanmerking;. nochtans dat dezelfde patriot alzoo natuurlijk, bewust of onbewust, dezelfde wen- schen van den vijand vergoelijkt. * Welke gronden zijn er nu voorhanden, ten aan-zien van al wat men in 't raam stelt van hoogverraad ? In de eerste plaats wordt een sterk diepgaande ontwikkeling der natiën geenszins bevorderd noch door de staatkundige regeling, noch door de verhou-ding der natiën tegenover elkaar, noch door de ver-houding der natiën tôt den staat, dit ailes is 't kader, zooals zich dat vooralsnog heeft ontwikkeld. De noodzakelijke vorm, welke toelaat, dat natiën nevens elkander en met elkander kunnen leven, met eerbied voor al de mogelijke belangen en be-hoeften voor elke natie, bestaat in theorie, maar heeft zich, nog niet getoetst aan de werkelijkheid. Wanneer de natiën vrij en ongedwongen nevens of met elkander konden leven in een en hetzelfde staatsverband, zoo zou er uit den aard der zaak zelve meer samenhoorigheid, een onderling vertrouwen en ook samenwerking' tôt stand komen on natie en staat zouden gespaard blijven van het pijnlijke con-flict, dat men hoogverraad noemt. Deze vrijheid moet gesteund zijn op het inzicht en den vrijen wil van de betrokken natiën, en niet is opgelegd door een maclit van buiten. De wijze, waarop de toekomstige vrede tôt stand komt en de voorwaarden, waarop hij zal gesloten worden, zullen beslissend zijn voor de pas aange-geven conclusie. Hoe men inBuitsehland clenkt over het verbod tegen „De Belgische Soeialist". „SozialIstische Auslandpolitik Korrespondenz", 4—4—xS : Dikwijls hebben wij teksten gepubliceerd uit het blad „De Belgische Soeialist", het kranige blad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland. Van af zijn verschijnen voeide dit orgaan een hardnekki-gen kamp tegen de annexionisten en oorlogshitsers ten allen kant. Noch Belgische partijgenooten, noch de Belgische regeering, die zich uitspraken voor het ,,jusqu'au boutisme" vonden verschoning. Gelijkmatig werden de fouten zoo van de eene als van de andere zijde aangegeven en zelfver=tandig werd er ten scherpste opgetreden tegen socïalistische partijen en groepen, die een stelling innamen, welke leidde tôt versterking .van het impérialisme en het kapitalisme. De toon van ,,De Belgische Soeialist" is frisch en vastberaden, zijn taal is ernstig. El'<e arbeider,(, die zich maar ietwat met politiek înlaat, moet ver-staan wat dat blad brengt en wat ht-t wil. Erhte' wat gebeurt er nu : kranten en tijdschriften, die zich' ten doel stellen, de massa tôt nadenken te brengen over de oorzaken van den oorlog en te drijven naar den vrede, staan in geen geur ,van hei-ligheid bij de regeeringen en de militaire partijen. Zoo heeft ook de Belgische regeering de Nederland-eche regeering den wenk gegeven de Belgische Soeialist den toegang te ontzeggen tôt de interneerings-kampen.In Nederland heeft men dit verzoek ingewilligd, hetwelk ons te meer onîiegrijpelijk ,is, omdat de „Belgische Soeialist" geen strijd heeft gevoerd tegen Holland ; hij heeft de neutraliteit tegenover dit land ten strengste. geëerbiedigd en slechts stelling genomen, waar het liep over de onmiddellijke belangen der geïnterneerden. Voor de Nederlandsche regeering bestonden er dus g?en gebiedende beweegredenen om in te gâan op het verzoek der Belgische regeering. De organisatie der Belgische Arbeiders in Nederland heeft tegen den getroffen maatregel nopens haar orgaan energiek geprotesteerd. Het verbod van het blad heeft het verband tusschen de hoofdleiding der organisatie en de nog niet al te stevig georga-niseerde arbeiders losgezet. Met het verschijnen van dit orgaan Ontstond er een heropbloeien der Belgische Arbeidersbeweging in Nederland, terwijl nu het gevaar dreigt, dat deze arbeiders den onderlingen samenhang zullen verliezen. In het protest van den B. B. A. N., wordt gezegd dat de „Belgische Soeialist" geen activistisch blad is, zooals van Nederlandsche militaire zijde wordt beweerd. Zijn program nopens België luidt: België vrij ! België onafhankelijk ! België schadeloos gesteld ! De kans is niet uitgesloten, dat het-verbod weldra zal ingetrokk-en worden. De Hollandsche partijgenooten hebben het op zich,genomen hun regeering er op te wijzen, dat het de Nederlandsche militaire autoriteit onverschiliig moet wezen, welk blad er door de in Nederland geïnterneerde Belgen gelezen wordt. De bond heeft zich ook gewend tôt de Belgische legatie in Nederland. Hij protesteert in naam Van de 5000 geïnterneerde Belgen tegen de opheffing van de vrijheid der drukpers en anderzijds vraagt hij. aan Vandervelde te zorgen, dat dit bevel* ingetrok-ken worde. P. S. Om aile misverstand en kwade be<?oe!ingen te voorkomen willen wij hieraan toevoegen, dat dit Duitsch Socialistisch weekblad onder de leiding staat van Dr. Bieitsclieid, BerYistein, Block, Haase, Kautsky en Strôbel. Algemeene toestand. Het offensief in 't Westep. Voorloopig wordt de algemeene toestand in Europa beheerscht door de militaire partij. De vredesactie is tijdelijk uitgeschakeld ; het kanon is aan, 't woord. De Duitsche militaire partij Jieeft na eenige dagen pauze het offensief hervat en 't is niet te verwachten, dat zij er zoo onmiddellijk zal van af-zien, noch zich zal laten verschrikken door de offers aan goed en bloed, noch zich zal laten overtuigen, dat een militaire beslissing uitgesloten is. De Duitsche militaire partij moet vechten, moet doorvechten eenerzijds tôt behoud en versterking van haar prestige en haar macht; anderzijds tôt op-flikkering en versterking van het uithoudingsver-mogen der Duitsche natie, welke in den waan ver-. keert dat, ingevolge de halsstarrigheid der Entente-regeeringen,. de algemeene vrede slechts kan be-vochten worden met de Duitsche wapens. Valt er, tegen onze verwachting in, dan toch een militaire beslissing, dan hebben wij den vrede, een algemeenen vrede, maar geen duurzamen noch vol-ken vrede. Het zal een militaire gevechtvrede zijn, welke de doodgebloede natiën den tijd zal vergunnen om terug op adem te komen en dan te herbegiunen. Het ligt voor de hand, dat de arbeidersklassen al moeten presteeren, wat zij menschelijk kunnen, om ons nageslacht te besparen voor zulk onheil. De oogenblikkelijke groote taak wordt vervuld noch te Stockholm noch te Bern ; maar in Frankrijk op de vuurlijn. ' Onze soldaten moeten er voor zorgen, dat de Duitsche legers niet doorbreken en dat zij geen militaire beslissing bevechten. Wanneer morgen de toestand zich dusdanig aftee-kent, dank de vastberadenheid en de offervaardig-heid onzer soldaten, dan weer komt de politieke actie van het proletariaat aan de beurt : hoe paradoxaai ook, de militaire actie dekt hier de proletarische politieke actie. Wanneer het dan ten zooveelste maie zal bewezen zijn, dat een militaire beslissing uitgesloten blijft, déia zal er ten aanzien der nieuwe ontzaglijke offers aan menschenlevcns en andere rijkdommen zich ongetwijfeld in de oorlogvoerende landen, maar vooral in Duitschland een zoq sterke contra-reactie ontwikkelen tegen de voortzetting van den oorlog, tegen aile militair geweld en voor een algemeenen demokratischen vrede, dat de regeeringen zullen moeten ofwel toegeven, ofwel bezwijken. Dan nogmaals is ten andere maie het psycholo-gisch oogenblik aangebroken voor het proletariaat om in te grijpen en al zijn invloed in de weegschaal te werpen tôt doorzetting van de vredespolitiek in 't teeken van dit moet de îaatste der oorlogen zijn \ Huysmans te Londen. Onze vriend Huysmans heeft van zijn aanwezig-heid in Engeland gebruik gemaakt om in voeling te komen met de aldaar verblijvende Belgen. ' Zoo sprak hij den 2 Februari yoor de Belgische metaalbewerkers en diamantbewerkers te Londen. Onze leden en lezers. kennen de politiek van Huysmans, die ook de onze is. Nutteloos daar verder op in te gaan. Enkel de volgende passage zullen wij uit zijn rede knippen: y lEen lasterveldtocht van het laagste allooi is tegen mij gevoerd. De modder werd uit Holland naar Le Havre uitgevoerd om dan naar Londen en elders overgebracht te worden. Ik vrees die open en bedekte aanvallen niet. Ik ben daaraan gewoon. Sinds 25 jaâr sta ik op de openbare tribuun als soeialist, en gedurende al dien tijd ben ik gewoon geraakt aan al die kuiperijen. Mannen van aile kleur en aile gading hebben aan dien veldtocht geholpen. In Stockholm hebben we de aanvallen in knipsel nit de bladen « gesneden en ingeplakt. We hebben 32. deelen, van 600 bladzijden elk. Dat bewijst genoeg op welke schaal de ridders van de pers het noodig gevonden hebben ons te bekladden. Ik ben verkocht aan Wilhelm II. Dat is echt°r niet genoeg. Ik ben ook ve^cocht aan Poincaré. Ik ben ook geen Belg, ofschoon ik van Belgische ouders in België geboren ben. Ik ben een arrivist en daarom werd ik flamingant om in Brussel een kamerzetel te bemachtigen. Men zegt natuurlijk niet dat ik sinds mijn stu-dentenjaren Flamingant ben en het steeds bleef. De kameraden van Brussel weten maar al te goed hoe er te Brussel in de Partij weinig voor-deel te halen was met flamingantisme. Het tegendeel is waar. Wat in Pruisen mag gezegd worden. In de ,,Sozialistische Auslandspolitik Korrespon-denz" van 31 Maart is een artikel verschenen van de hand van Kautsky en getiteld „Eenige Kritieken tegenover de Bolcheviki". Het is ons onmogelijk het artikel in zijn geheel over te drukken, omdat het te#lang is. Het een ea ander willen wij er onze lezers over mededeelen. i Hier laten wij nu Kautsky spreken: „Scheidemann wijst dus de revolutie van de hand, niet als dusdanig, omdat hij het streven naar hare. ontwikkeling ondoelmatig acht, maar omdat de zege-vierende revolutie Duitschland zou rnïneeren. Het Is' de eerste maal, sinds het bestaan der Duitsche sociaal-demokratie, dat een sociaal-demokraat nilk inzicht verdedigt in den Rijksdag en nog wel met toestemming van een groepje partijgenooten. Vooralsnog verkeerden wij in de meening, dat, wanneer de door ons verdedigde politiek zou zegevierçn — en dat zou gebeuren door de revolutie — dat zulks zou te beteekenen hebben, niet Duitschland's ondergang, maar wel zijn redding. Onze kritiek tegenover het Bolchewisme staat in een ander licht. Wij verwijten het niet, dat het de revolutie van Oost naar Vfest heeft willen overzet-ten en in dit vooruitzicht propagandeerde in 't buitenland. Onze kritiek wendt zich vooral daartegen, dat het Bolchewisme geen rekenschap heeft gehou-den met het verschil der' toestanden in Rusland tegenover westelijk Europa. ïn West-Europa is. het gansch anders. De bezit-tende klasse is voldaan met het heerschende regee-ringssvsteem. Voor haar bestaat er geen aanleidende oorzaak dit systeem te veranderen. De eenige klasse,' die voor een werkdadige verandering opkomt, is het proletariaat. Bij dezen strijd heeft het de gezamen-lijke burgerpartijen tegenover zich en zal slechts dan gelukken het staatsorganisme te ordenen naar zijn inzichten, wanneer het sterker is dan de overige maatschappelijke klassen. Waaneer het proletariaat nog nergens aan 't be-wind is, zoo is dit grootendeels te wijten aan het gebrek aan eenlieid. De Scheidemannen en Stamp-fei's zullen beweren, dat zij z6ô itnrner gesproken hebben en voor de eenheid altijd zijn opgetreden. Doch de feiten spreken hun bewering tegen. De eerste voorwaarde voor de eenheid bij de arbeiders-klasse bestaat niet daarin, dat het proletariaat ge-dwee eenige leiders achterna loopt. De eerste voorwaarde voor de eenheid Ivan het proletariaat is veel, meer zijn geestelijke zelfstandigheid, en zijn onaf-| hankelijkheid tegenover de burgerlijke partijen. De bevrijding van het proletariaat, zelfs in de demokratische landen, *'waar het beschikt over de meerderheid der bévolking, leed vooralsnog schip-breuk, omdat in grooten deele de massa de bourgeoisie, in plaats van te bekampen, nog ondersteunt. Zoo zijn ten dage nog vele arbeiders in Engeland in het liberale, in Amerika in het demokratische of republikeinsche, in Frankrijk in het klerikale vaar-water verzeild. Ook in Duitschland is de Roomsch-Katholieke arbeidersorganisatie nog sterk. De leiders van de sociaal-demokratische partij en der vrije vakbonden lieten zich doorgaan als volledig onafhankelijk van de burger-ideeën. Hoe weinig zij het zijn, heeft de houding van tal van hen .sinds het uitbreken van den oorlog bewezen. Zij hebben zich onderworpen aan dè leiding der burger-partijen, hebben beroep gedaan op den goeden wil en het vertrouwen der vooruitstrevende bourgeoisie. Zoo lang de splitsing van het proletariaat in een van burgerlijke partijen afhankelijke groep en een onafhankelijke groep voortduurt, ià er in West-Europa niet te denken aan een diepgaande verande-> ring in hît heerschende systeem. De oorlog heeft deze splitsing met overwonnen, maar veel meer ver-diept. Zij kan alleen door groote, doortastende ge-beurtenissen overwonnen worden. Editer dat is slechts een mogelijkheid, maar zekerheid is het niet. Ongetwijfeld zijn wij economisch in Westelijk Europa verder gevorderd dan in Rusland, echter juist daardoor heeft zich het westelijk regeeringa-Systeem veel beter aangepast aan de belangen der bourgeoisie dan in Rusland het geval is en houdt deze bourgeoisie het proletariaat, omdat het talrijker is, voor gevaarlijker. Het nadeel, verbonden aan dit hooger ontwikkeld economisch procès, heeft tegenover zich een groot voordeel. Wanneer in Westelijk Europa het proletariaat eenmaal aan 't roer komt, zijn aile factoren voorhanden • tôt doorzetting van het socialisme. Zoo is 't! De „Nieuwe Tijd", orgaan der Antwerpsche min-derheidsfractie, publiceert op datum van 6 dezer een artikel getiteld : „H et Kapitalistisch Bloedfestij n". In dit artikel komen enkele uiterst belangwek-kende passages voor, zoo o.a.,s

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Rotterdam van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes