De Belgische standaard

346 0
09 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 09 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 04 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/q23qv3dd4f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

jd« Jaar — N1 5g Vrijdag 9 Februari 1917 I$À3S£STS?33 g toB\—— #fl»r SoMatfl,K îr:I«u»d fr- ***5 7 • Agiigadcs '*5° 1 ggfttoUB WS {(fit, PCl y*enH fr« x-75 | •gkiniH* 3*5° 1 5^5 ! us:»*lt«n 'tl#ad ; 1er yi»»*n<â '*'• a 5° he! Éà*»4®* S-00 er_ |é*«odeB 7 5" 'an 3 DE BELGISCHE STAnDAARD b h OPSTEL B M i behebr 1 VILLA 1 « Ma Coquille » ZSBDIJK | g db PANNE k Kkioe aardton- y digingen : 10.S51. de regel reclamen : Yolgens oversrn-komst. ^■rrs rachi b aart m * » ^ ^ M T — S ti C h t e P - B eTfHTuTdirr^ ïldcfons Peeters, Vaste Opstellers : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, 0. Watte ' Iviaamsche Studenten I en ■Activisten&Passivisten [ Ikherlees met fierheid en liefdc dewarme woorden van den studentenvriend Pater fCalbrccht : « Vlaanderen willen we redden, 1 jwlaanderen willen we vrij, Vlaanderen blij en heerlijk zonder iemands steun vanwaar hij ook kome, door on3 eigene kracht en i Gods hulp ». , ■ Doordrijven op eigen kracht zonder vreemde bemoeiing zal ons ongetwijfeld, . zekerst yrijwaren tegen aile reactie door ! • jedere inmenging losgerukt; zal een stand-punt vestigen waarrond gemakkelijkst uit-eenloopende gedachten terug zullen samen-, scholen. Dit eischt onze vlaainsche beweging en daarom betrenren wij elke voortvarende . beginselsplitsing enverfoeien wij elke benaming om die verdeeldheid dieper en lang-duriger los te stoken. | Moet dus het historietje herbeginnen : Nederlansch, Vlaamsch, VlamiQg, Flamingant, Democràat.... en nu, activist en pas-sivisl, in tijden van nood als enkel door-dacht, positief werk geëischt wordt? ■ Wij Vlaamsche studenten, wij zullen dat karweitje ni et laten woekeren toi op het front. Neenl Zoo de oudere broers daar winst <>f belang bij zoeken. Wij niet 1 Ons kapip blijft ééiï en geene kracht is er teveel. 1 Het \V~as eene zwaiiheid in onze studen-tenbeweging te vaak voort te gaan op woorden, te slrijden voor woorden of personen zonder in ons, eerst, een overtuigden grond te leggen , dien we zelf doordachten en zelf doorvoelden ; het was een verzwakking ge-woi'dcn, onder de eerenamen van» flamin- m. gànf, sociaal, katholiek, te vaaK onbedacht eer! imminuteitstitel te vinden, die den naam Bbet de dû«d tergîstte. Daarom schuwen wij ! aïft- soortgelijKft sto paardjes 1 Verheugend mag iK. verzeKeren dat in geen arbeidsveld, beter dan in het vlaamsch \ a n het front, ecndracht blijft onder ons, udenten, in wil, overtuiging en streven. L,itbesluit ik, in;'t samenspre en met de meest overtuigde wtrKers alhier, uit samenKomsten waar kei-Koppen hunne gedachten wisselden. Wij verbannen dit goochelen met woorden, omdat in de sentimentaliteit der bena-: mingen gemaKKelijK de verrechtvaardiging van lamlendigheid en een deKmantel voor werReloosheid gezocht worden ; omdat dij<-wijls in de sentimentaliteit der benaminS en onder hare beschutting, menige onrijpe voorlvarendheid het recht zocht en den waan vindt le spreKen in naam van « gansch het Vlaamsche VoIk », in naam van « Vlaanderen t> zonder uilzondering ; omdat dijcwijls de sentimentaliteit der benaming oorzaaK wordl van meer negatief dan opbouwend werk. »3Die benaming, hetzij activist, helzij pas-sivist, spreeKt dus niet in onzen naam, en heeft het recht niet ons te scharen achter haar vaandel. Onsjeugdig gemoed en jonge geestdrift, zullen we niet verwarren in woordspelingen, zullen we niet op hol ja-gen voor ledige doordravendheid van be-titelin^en.jfWij Vereeren en eerbiedigen de rijpelijjc oVerwogen, en Kundig doorgedreven daad tôt benadqring van ons vlaamsch ideaal, omdat wij zelf immer daadvaardig staan en blijven. Wij besluiten met Pater Calbrecht : ALLEN, allen hebben we toch dieu warmen rustloozen harteKlop voor Vlaanderen, de gebalde vuist tegenover de 'janden onzer beweging en den onbui^/. en wil datgene te yeroveren voor hetwelK zooveel rein bloe I yergoten, z<n vcel jongere ievens vveg-geniaai ^ zoaveel Kiemende Krachtcn gedood, zoo'- eei hoop -, i-nieligd werd. | la;>msch-overtuigde studenf.eii, voor zuIkc ' d^Jvaardigheii bUjveu wij borg 1 VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Solo Slim Miel Dhondt speelde er een met een derde van Schuppen Aas en zes van de tien, Koe-S<en Aas en heer en Klaver Aas en heer. Medespelers : Rospoort Adolf, Versichel R. en Herman Jantje allen van G 275, ioecomp. Arthur Ketsman won er oo t eene met een achtste van Schuppen Aas, een derde van Herten Aas met de achten de negen. Medespelers : Adolf Buysse, H. Mus en Ras-schaert, allen van C l\2, 2e comp. Amerika's macht Indien de Vereenigde-Staten in oorlog moesten jtomen, wel macht zouden ze in lijn ikunnen stellen Op 't land kunne. ze niets uitrichten. Er bestaat om zeggens geen leger. Amper een honderdduizendtal man landweer, die 't wapenhanteeren dan no g verleerd hebben. El*e AmeriSaan tôt 45 jaar fcan nochtans opgeroepen worden, en dan ïunnen veertien millioen burgers onder de wapens Sfomen, maar 't Zou jaren duren eer ze zouden ge-drild zijn. We zien het thans in de straf-expeditie tegen Mexi o, die van arinoede naar huis is moeten terug-seeren. J3et eigen-lij e soldaat-zijn is in de Ver.-Staten een ambacht lij* een ander. Ze worden ge leed, gevoed, trelken 97.^0 fr. ten minste in de maand en Vrij en een pensioen. Het le cr is een feorps om de ,s;emeenschappelij■ e be-lan en en de goede orde te vrijwaren. Op zee is het echter iets anders. De Ver-eeni de Staten hadden voor den oorlo » een vloot bestaande uit 4^ pantserschepen, 10 gepantserde' ruisers, lôpalroeljeer-kruisers, 48 destroyers, 8 torpedoja ers en 27 onder-zeeërs. Totale tonnenmaat : 878.213 ton. (En eland beschiltte over 2.224.865 ton, Duitschland i.o54-ooo ton.) De Vereenigde-Staten kwamen op den derden ran . Er zijn te enwoordi? no? een derti. tal schepen —waaronder verscheidene pantser ruisers—in aanmaa^. Verschillen-de daarvan moesten bepn 1916 reeds jr;e-reed zijn. Ameri' a zou de eerste zeemacht na Engeland, worden. De vrouwen in den oorlog. In FranVrij'ï: wer^en de vrouwen in de munitiefabriu .en, hebben er al de praatis&en der mannen reeds over^eërfd en gin:en in sta^in?. Ze besturen de trams in de groote steden, doenden handel, worden bedienden in banVen en inslellin en van allen aard. Thans hebben ze> den hoo sien trap betor-den: ze zitten in het ministerie van oorlov, waar op bevel van Lyautey zii bi;na aile diensten zullen waar nemen. In En?eland & ri j « t de vrouwenbewe in • een zelfde evolu-tie. Hier dri-ft men de zaas no^ veel verder en men vindt er vrouwen die stojrerszrn op de treinen. Nog ,eenige maanden oorlog en ze dalen in de mi n. Dan is de zege 2eker [ De gpaanoogst en de handel van Frankrijk Re^enend op een opbrengst van elf tôt i3 Iwintalen per hectaar wordt een oogst voor-zien van 53 millioen kwintalen voor de 11a-jaarsvrucht en tien millioen kwintalen voor de lentevrucht. Fran^rij verbrui it van 80 tôt 85 millioen wintalen -raan. Dit kan een edacht?even van wateen onder^eeër-oorlo<•' onder -enade "ou leweejjbrem'en. In 1916 werdenvoor meer dan i5 milliard waren in evoerd, te en n milliard in 1915. De uilvoer bedroeg 5 milliard te.en 3 mil-liard voor 1 <j 1 ô. Gefabriceerde produk'.en werden ten bedra^e van 3.587.000.000 fr. te en 2.34i;j2Goo.ooo Frank voor j915 uit- 1Do Toestanct De anire Mm tegen hMM. Wilson deed een uitdrukkelijk beroep op aile neutralen opdat ze zijn voorbeeld : af-breken met Duitschland, zouden navolgen. Door deze daad zou de vrede kunnen bespoe-digd worden. 't Is drie dagen geleden en geen enkel neutraal land is het standpunt van Wilson bijgetreden. Zeker, ze kunnen redens hebben om anders de zaken te be-oordeelen, maar het doet vreemd aan dat allen die wachtende waren naar het gebaar van den voorzitter der Vereenigde-Staten, thans moeten wachten op een ander gebaar dat het gevolg zal wezen en dat zich in deze vraag omschrijft : « Wat zal Duitschland doen » ? Zioitserland is van oordeel dat het de Vereenigde-Staten niet navolgen kan.S'panje, Brasilie, Chili, keuren Wilson goed maar vergenoegen zich echter, deze goedkeuring in een protest tegen de Duitsche methoden van oorlog-voeren le omlijnen. Van Hollcind, Zweden, Noorwegen en Denemarken is er 110g geen nieuws. Wel gewaagt men van instemming, maar een uitdrukkelijk vooruit-komen van deze landen is nergens te be-speuren, hetgeen dubbel vreemd aandoet, waar wij de pers in die landen met klem Duitschland zien veroordeelen. Het pleit in geenen deele voor de eer der menschheid en der beschavirig. Het feit dat in de klaarheid van het gepleegde onrecht, de toeschouwers van gisteren, slachtofFers rap heden, geen standpunl weten te kiezen wanneer de grootsle nalie der wereld hen voorlichtjis verbijsterend voor het eergevoel van de velen die, met uitdaging, belrok-ken worden in het konflikt. Duitschland bedreigt aile neutralen hun vrijheid van handelen te onlrooven of le ver-nietigen, hun ontwikkeling te belemmeren en de uitgedaagden durven het niet aan, niet openlijk tegen op te treden. Men wachtte op Wilson. Nu wacht men op Duitschland. Het Kan misschien voor-zichtig doorzicht aanduiden, maar deze houding is toch niet de openhartigste. Wat Duitschland doen zal, blijft een vraagleeicen. De lezingen van de duitsche radio's laten én eene verslagenheid én eene grootewoede veronderstellen. Het laatste een noodzakelijk gevolg van het eerste. Maar zal het die woede uitwerken ? Zoo ja, dan zullen aile neutralen ertoe verplicht zijn een zelfde standpunt als Wilson in nemen ; zoo neen dan zal het bij de afbreuK met de Ver. Staten gebleven zijn, hetgeen voor de ande-ren niet schitterend zou wezen om hun durf te bewijzen. In beide gevallen Komt het ons ten goede, vermits we ofwel de heele wereld tegen Duitschland zullen gekant ofwel de bedrei-ging van de duikbooten-oorlog zonder ge-nade, en bijgevolg een gevoelig verbes op zee, zullen geweerd hebben. ONS KERSTGESCHENK De Panne (3e Lijst) L. Heyvaert, aalm., R. A. L. fr. 10.00 Oplieger 10.00 Huis Blomme (Charcuterie) 10.00 H. Lixmer 25.00 Heer eu Vrouw Eereboudt 20.00 Onleesbaar 10.00 Oud-Studenten der Brusselsche Hoogeschooi 20.00 Sergent, A. Raport, Naamloos, Onleesbaar, Onleesbaar, Handjaen, Major, Furtu, Léonard, Quilot, J. Wenckers, Delaere, Proost, Hoop, Ghequiere hulpdoKter, Bartrez, Onleesbaar, De Haene, Onleesbaar, Willocq, Mevr. Hauron, Tyc% Marc. Pelgrim, Lamarche, Angerhieux, Naamloos, Mevr. Olinger, Naamloos, Familie Tavernier van Yper, Danc^an Liebt, VanHoutte, Vandervogelen, Onleesbaar, De Leuze, Amirble, Le-bleu, Geenuc er, Michel, Ch. Cauters Delvore, J. Colie, Onleesbaar, Bri-cault, elk 5 fr. 220.0c Onleesbaar, Naamloos, Naamloos, Naamloos, Onleesbaar, De Lannoy, elk 3 fr. i8.oc Naamloos, Onleesbaar, Janssens, Naamloos, luitenant François, Naamloos, Stevens, Onleesbaar, luitenant R. Standaert, Onleesbaar, Onleesbaar Longrée, Dr Branens, Mahonnet, Onleesbaar, Pierlot, Dans, Hublet, Ronde, Naamloos, Laevens, Rossey, Dierendonc", Naamloos, \andenvee-gaete, Devleeschhouwer, Onleesbaar Bruynoghe, OnbeVend, Dobbels, Phi-logene, Naamloos, P. Velghe, Mevr. Van Gaeren, R. Butteae, Cappon, Dehaes, De ConincV, H. Clemont, Legein, Huysseune, Van Sluys, Van-derMies, Onleesbaar, Mevr. Jooris, Ketsuil, A. Debock, Macloy, elk 2 fr. 96.0c Korporaal, Tuyon, De Jonghe, Onleesbaar, sergent Dubois, Naamloos, Naamloos, Naamloos, Naamloos Onleesbaar, De Meyere, Schocaert, Naamloos, Bergum* Vercoullie, cen horlogiema er, franquet, Baelde, Verstraete, Cappoen, Demeyere, Bor-re, Bossuyt, Ryc mans, el 1 fr, a5.o< Naamloos, Deputter, Deenop, Naamloos, Onleesbaar, Onleesbaar, Govaert, Van Ac'<er, Baesens, Onleesbaar, Inde" en, Stubbe, Hamot, Roose, Rackelboom, Brac'--, Mostaert Parmentier, Teller, Van Hin, Ver ^ Yzer, Velghe, DeLooze, Vercauteren elk 1 fr, 24.o< Van Royen, Naamloos, weduwe Legein, Onleesbaar, Bloevoet, Maria Acou, Onleesbaar, Laury, elko,5o 4-o< Ernest Piret i.5< Lempereur 2.5( Totaal Fr. 5o6.o< Overdracht 29,650,1: Totaal Fr. 3o,i56,i: HERJ7ST Wie slaat de ste en op de trom? Met doedelza en rinkelbom de winden stormen aan, en smaKKen 't blad, van boom en blor ten grabbel langs de baan. De zon breekt door de wolken heen en klieft den hemel steil in tweên en stort een bleeuen glans van goud, op lossen iezelsteen en op den blarendans. Jt Is uit met 't ruischend loovergroen. De laatste bot ten aan 't verbloên op kaal gesnoten stronic, zal die de zon nog opendoen met bliKsemend gevon* ? Om ons zal weer de stilte zijn van winter-illen maneschijn en dagelij schen nood. En diep in ons, de scherpe pijn te 1 i j den lot den dood f -rrarwi mu ri—an— OopIoqs tijdingen AMBTELUKE BERICHTEN Belgiscb front. — 7 Febr. 20 uur. — Om Ramscapelle, Diksmuide en naar Sleen-straete wederzijdsche artillerie-bedrijvig-heid. Bij Het Sas geweldige bommenstrijd. Fransch front. — 7 Febr. i5 uur. — In Lorreinen, na een hevige beschieting hebben de Dnitschers een uitsprong onzer lijnen aangevallen bij Erbemenil. De vijand werd uit de gedeelten loopi'raven gedreven die hij had kunnen bemeesteren. Wij pleeg-' den handslagen in het bosch Parroy, op den Rechter-Maasoever. De artillerie-strijd was hevig. Luitenant Huertaux heeft zijn 2oen tegen-strever, Adjudanten Casale en Moudon elk hun vijfden neergeschoten. Duitsche vlie-gers wierpen verschillende bommen op Duinkerke. Andere fron en niets bijzonders te mel-den.Generaal Lyautey op 't Belgisch front Generaal Lyautey, rninister van oorlog van Iuankfijk heeft enkele dagen op 't belgisch front vertoefd. Hij werd door den Koning en den stafoverste generaal Ruquoy ontvan-gen. De Konirsg heeft hem het Leopoldsorde en bel o jrlogskruis toegekend. Zsobrugge gebombardeerd } Engelsche waterv liegtuigen hebben de ha-ven van lirugge overvlogen en bommen ge-worpen op de viool torpedojagers in de haven gemeerd. Hangaars zijn brand gesto-ken geweest. Na de afbreuk met Duitschland De bevoorrading van Belgié ) Uit jongste berichten blijkt dat de bevoor» rading van België geen gevaar loopt. De Times verneemt dat Holland, Zwitser-land en de Scandinavische landen het werk ran het Relief zullen overnemen, dat thans geplaatst is onder de bescherming van Koning Alfonso van Spanje. Duitschland zal aiet terugschrikken ) De duitsche rninister van buitenlandsche zaken heeft verklaard dat de daad van Wilson in geenen deele verandering brengen zal in de houding van Duitschland. De duikbooten-oorlog zal voortgezet worden. De toestand Het is het statu quo gebleven. In de ! Vereenigde-Staten werkt men koortsachtig j tôt het bereiden van den oorlog. De andere neutralen hebben alleenlijk geprotesteerd. De torpedeeringen. Eer isteren werden vijf, gister vier stoom-schepen getorpedeerd. Holland heeft bij de duitsche regeering om uitleg over de torpe-deering van de boot Gamma aangedrongen. Te Liverpool zijn verschillende Ameri-kaansche. schepen toegeKomen..Ze werden in de torpedeerzône niet verontrust. Laatste Uup De Toestand op 8 Februari 8 uur PARUS meldt artillerie strijd om Verdun en patroelje gevechten oostelijk Soissons. LONDEN meldt de bezetting van het dorp Grandcourt (Somme) dat de vijand moest ontruimen. Eenige gevangenen. De artillerie strijd om Yper wordt hevig doorgevoerd. In 't zicht van Brest heeft de Fransche stoomsloep « Cabra » een duitschen onder-zeeër in den grond geschoten. Het gevecht

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes