De Belgische standaard

261 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 21 Maart. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/804xg9g002/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BELGISCHE STANDAARO » verschijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : re®r de soldaten 1.50 fr. — yoor de niet-soldaten 2.os fr. Voor 't buitenland : 2.75 fr. Bestuurder : ILDEFONS PEETERS, 0. M. C. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREN, Bertrand VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIAERT. Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE. ' Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. DUITSCH KATHOLICISME Dat wij, katholieken, ons altijd hebben laten in doekjes leggen door de uitwendige schoonheid van 't duitsche katholicisme, is klaarblijkend genoeg aan den dag gekomen, wanneer de duitsche benden ons laadeken overtrappelden in eer en naamschennis en dat toen geen protestaties opgingen van die-zelfde katholieke heeren, die ons op aile con-gressen niet genoeg konden bewonderen, in aile gelegenheden niet genoeg konden bewie-rooken, op aile samenkomsten ons hun zoo-gezegde liefde tôt in 't lyrieke uitbazuinden. Dit kwam toen hieruit voort. Wij katholieke Belgen, waren eerlijkvolk, treffelijke menschen. We hadden voor ons, deswegens,eene levensopvatting tôt stand ge-bracht, die ons andere katholieken aan ons eigen inwendig gevoel deed toetsen, eeren, bewonderen en beminnen. We dachten openhartig dat katholieke moraal, sijnoniem mo«t zijn van katholieke eerlijkheid en kat-holiek-waardigheidsgevoel. Daarom brach-ten we op andere over wat we zelf bezaten. Want we meenden dat in de wederzijdsche achting de eerbied voor elkander gelegen is, en natuurlijkerwijze, 00k de vriendschap. De huichelarij is nooit ons kunnen aange-wreren worden.We waren eerlijk bewust ▼an al 'tge«n we deden en daarom waren al onze daden oprecht. Hi«r 00k «og eens, gelijk in aile andere zaken, die dezen oorlog aanbelangen.zijn we 't slachtoffer gèworden van onze te verre-gaande goedheid, van onze goede trouw. We hadden maar moeten denken dat aile eerlijkheid de hoogste veropenbaring is van aile zieleschoonheid en dat aile zieleschoon-heid, noodzakelijkerwijze, afgunst moet ver-wekken bij dezc die niet waarlijk met u éens zijn in gedacht en gevoel. Als we inzagen dat de duitsche katholieken niet de christelijke moraal voor-opstelden in hunne daden, maar dat hunne daden geregeerd werden door de materieeie moraal, waarover een kristelijk vernis was jestreken, aangezien we in de laatste tijden bestatigden dat hunne zoogezegde heerlijke opbloei, waarmee ze de wereld wilden verba-zen, niets anders was dan eene in 't geheim samengaande beweging, om tegen aile mid-dels in, «lechts dit te bewerkstelligen dat altijd den droom was geweest van de duitâche hoogmoed: Duitschland grootheid : Deutsch-land iiber ailes; moesten we noodzakerlijker-wijze tôt het besluit komen dat duitsch katholicisme heelemaal niet met 't onze kon overeenstemmen of't onze goedkeuren kon. Dat het Duitsch katholicisme aan dezen grootheidsdroom zijne medewerking_verleen-de lijdt geen twijfel. Dat heeft iedereen kunnen bestatigen. Het week, alzoo,van zijn waar doel af, dat plicht en eer boven schraapzucht en schen-ding van 't woord moet stellen. Het is geval-len in 'tkluwen van de moderne théorie, die door de middels het doel rechtveerdigen, al-hoewel de kristelijke moraal haar grondslag heeft in de rechtvaardigheid alleen. We hebben het kunnen bestatigen in 't begin van den oorlog. Geen protest is opge-gaan van wege de duitsche katholieken om de duitsche handelwijze ten opzichte van België te schandvlekken of af te keuren. En zwijgen is instemming verleenen. Niets nochtans zou gemakkelijker zijn witing hebben kunnen vinden, als we over-denken dat godsdienstige (en niet wereldsche) katholiciteit, het werk is van den Heer en God niets anders wil dan vrede onder de menschen, Het protestantsche Duitschland heeft den oorlog gezocht en gewild, heeft daardoor in 't schenden van Belgie's neutraliteit, een ge-weldigen kaakslag gegeven aan de kristelijke uiting van de moreele grondvesten van aile katholieken, die katholiek zijn in princiep en daad en niet in sebijn, en heeft, niettegen-staande, van wege de Duitsche katholieken volledige instemming gevonden. Doch er is meer. In een zijner laatste nummers drukte « De Tijd », dit, uitgaande van een Duitschen correspondent : « Ook weet men in het buitenland, dat niet » de Duitsche katholieken verantwoordelijk » kunnen gesteld worden voor al hetgeen met » dezen oorlog samenhangt. Vertrouwend in » in het woord van den Rijkskanselier en de » hoogste çvçrbeden dje meer weten dan de 1 • » eenvoudige burger, nemen zij aan, dat bij I » den inval in België inderdaad de noodweer » aanwezig was, door de katholieke rechts-i » begrippen bevorderd, om zoodanig'en irival ~ » te rechtvaardigen. » s Deze wat laattijdige verklaring zou aile , verdere commentaar overbodig maken, î 'ndien ze ons de gelegenheid niet gaf daarbij 1 twee kantteekeningen te plaatsen die mis-schien wel van waarde kunnen zijn. Immers ze bevat eene dubbele schuldbe-1 kentenis en tracht eene slaafsche onderdanig- - heid aan 't protestantsche element te ver-duiken, weg te moffelen, zooniet te rechtveerdigen.De schuldbekentenis ligt hierin dat ze , hebben instemming en goedkeuring verleend , aan de woorden van den Rijkskanselier. Dat se hem in meerdere mate en in eerste plaats s hebben geloofd zonder onderzoek te doen oi , zulks wel de waarheid was, zonder raadple-1 ging op hen zelven te hebben gedaan en op 1 hun princiep, Het feit dat de Rijkskanselier beweert dat hij meer van de omstandigheden afweet dan zij, is geen b«wijs om zoo meteen hun ver- - trouwen in hem te stellen. De grootste , menschen en de schranderste bollen missen allicht, en missen met opzet, daar waar eigen- - baat en ikzucht den boventoon voeren. t Daarbij het gezegde dat de Rijkskanselier 1 voorhoudt: dat noodweer aanwezig was is geen doordragend bewijs van de waarheid î van dit gezegde. Waar en hoe werd en wordt . die bewering gestaafd ? Ten andere niet het gezegde moet de instemming rechtveerdigen, maar in de eerste ; plaats was het den Duitschen katholieken ! hun plicht, te onderzoeken of die schending rechtveerdig was en instemming kon yinden met het katholiek princiep. Noodweer komt ; hier slechts in tweede plaats. En de noodweer valt van zelfs omdat iedereen weet dat . het Duitschland was dat den oorlog heeft . gewild. Noodweer is dus hier, opzijn aller-; minst, eene bittere ironie. ; Dat de katholieke rechtsbegrippen, des-; gebeurend, zulke noodweer zouden rechtvaardigen schijmt me meer dan een raadsel : en is feitelijk een uitvluchtsel om eene oneer-. lyke daad als eerlijk te doen voorkomen. ! De schending van het recht is en blijft de schending van de eerlijkheid, en wie alzoo handelt is een oneerlijk mensch. Von Betthman heeft dit te rechte bekend. De Duitsche katholieken moeten dus ook dit gezegde beamen ? Waarom protesteerden ze toen niet ? Waarom bleven ze met Betthman alswanneer de Paus, hun katholieke Opper-herder, het recht van den kleinste, verdedig-de tegen het onrecht van den sterkste ? Dit ailes bewijst ons ten overvloede de slaafsche onderdanigheid aan 't protestantsche element en wanneer men ons nog spreken zal van de katholieke Duitsche zelf-standigheid, dan zullen we dit onthalen met een bitteren glimlach en een schouderop-halen.Hunne dubbelzinn.ge handelwijze heeft het ten overvloede dan ook verdiend ! J. F. Een Zeppelin te Kales. Van onzen byzonderen correspondent U-F-B In den nacht van Woensdag-Donderdag is een zeppelin, komende van den N oord-kant, boren Kales gevlogen, rond 12,30 ure. Hij heeft een vijftiental bommen geworpen, waaryan eeu terecht kwam op de midden-statie. Brandontstond daardoor in een spoor-wagen, en vijf bedienden werden erin ver-brand; vijftien vluchtelingen dia huisden op een wagen ernaast werden erg gekwetst; eene andere bom trof nog bureelwachters en doodde ze. De linkere beuk der kathedraal S van 0. L. V. werd ook besehadigd, en yele brandvensters lagen in scherven. De Duitsche Zeppelin werd ontvangen op eene geweldige kanonade; doch gelukte erin dank aan den dik-duisteren nacht, te ont-''snappen en terug te vliegen langs den Noord-kant.Onder militair oogpunt, heeft die luchtraid geen het minste voordeel aan de Duitschers verschaft, GOEDE BELOONING aan wie kau terugbezorgen aan F. Symoens, voerman, Panne, eenen groenen camion met ressorts, met plaat Edward Maerten», voerman Panne 1907, alsook eenen ijzeren zwin-kel met s zware ressorts. ^ GEBED. îr s- 0 Maagd, zoo rt n, zoo schoon al Wij '.MMïk oon. I. le 0 Maagd, zoo rein, zoo schoon, Aanhoor d'ontelbre stemmen Die smeekend tôt U klemmen g. En tôt uw eengen zoon. II. y- 0 Maagd, wier zeegnend hand r- Bewaakt ons veld en steden, t- Aanhoor ons smeekgebeden En red ons vaderland. se III, 0 Maagd, zoolang vereerd, ^ In zooveel beevaartsoorden, ts Laat niet uw volk vermoorden, Uw beeldnis niet onteerd. •p IV- O Maagd, wierheiligen naam ^ Zoovele kerken noemen, n Laat op geen puinen roemen r_ Den vijand van uw faam. :e V. n O Maagd, voor wie ons kroost Zijn handjes leerde vouwen, 1- O laat ni»t onze vrouwen :r U bidden ongetroost. is .d VI" O Maagd wier teeken gloeit Op 't hart van uw soldaten, 1- Gij zult ons niet verlaten e Als 't vuur des oorlogs loeit. n VII. O Maagd, versterk ons hand, n Kom onze harten stalen, lt Leid ons, al zegepralen, Terug in 't Vaderland. Oorlogsnieuws. —WESTELIJK FRONT.-- De dagen komen en liggen bij elkaar, maar hebben geene gelijkenis. Inderdaad sedert maanden waren we de lijde-c lijke toeschouvvers gebleven van de overwinteringsperiode zonder beweging [ of ernstige pogingen aangewend om de t Duitschers in hunne schuilhoeken te dui-e velen. Doch nu, eenige dagen geleden, 1 schijnt een heele ommekeer gekomen te - zijn en eene gansche beroering in de ge- - ledene liniekalmte. Bijzonderlijk wat het Belgische front betreft. Daar zijn onze ; legers bij mindere voordeelen niet stil-gestaan maar hebben den Yserzwaai ge-' heel gezuiverd van vijanden en de ver-~ overde stellingen doelmatig versterkt. Langs Yper en Neuve-Chapelle hebben de Engelschen ook van hen doen t spjreken en hunne macht doen gevoelen. In Argonne en Champagne tôt in den Eizas toe, spreken de dagelijksche berichten maar steeds van behaalde voordeelen. Zou het zoo lang aangekon-digd ofîensief aangebroken zijn? De werking van de volgende dagen zal ons daaromtrent wel zekerheid bren- gCn' « OOSTELIJK FRONT.- Daar is ailes kalm gebleven in verge-lijking met de vorige achtdaagsche période. Mogelijk wachten onze bondge-nooten op eene gunstige gelegenheid en plaats om hun doordringen te begin-nen. Hunomringsgordel rond Presmyll gespannen snoert de Oostenrijksche ves-j ting, intussçhentijd maar immer meer toe en waarschijnlijk hooren we in de eerste dagen het nieuws dat deze versterkte stad is gevallen. Op zee. Daar 't belangrijkste van de oorlogs-fciten zich tegenwoordig voordoet op 't water, geven we hieronder een bijzon-der artikel over : 't Geweld rond de Dardanellen. 't Qeweld rond de Dardanellen^zee6ngte, besluit niet alleen een krijgskundig doel, 't Is een van die zeldzàme oorlogsverrichtingen, die ' I Laatste Bericîiten. In Beïgie. — Ons moedig leger heeft zijn vooruitgang op den Yzer nog vermeerderd. De artillerie beschoot met goed gevolg een munitie-trein op den weg van Dixmude naar Eessen. In Frankrijk. — Van de Leie tôt de Oise : de vijand heeft het bijzonder gemunt op de gemeenten O. L. V. van Loretten, Carnoye en Maricourt. In Champagne zijn wij eenigszins vooruitgegaan ten Noord-Oosten Mesnil en in de richting van Beaus&jour. De vijandelijke tegenaanval werd afgevveerd. In het bosch van Consevoye, ten Noorden Vtrdun, hebben we den vijand twee loopgrachten ontnomen. Te Hartmannsweilerkopf hebben we grond gewonnen. De verliezen van den vijand zijn groot, en zijne loopgraven liggen vol lijken. Op 't Oostelijk Front. — Op den linkeroever van de Niemen, hebben onze Bondgenooten Kopicowo ingenomen. Op de beide oevers van de Orzee, was het gevecht hevig, maar de uitslag is ten onzen voordeele geweest : De Russen hebben 1 zwaar kanon, 8 kleine stukken en 7 mitraljeuzen buitgemaakt, en 500 gevangenen ge-nomen.Op de Vistule, onveranderde toestand. In de Karpathen. — De sneeuw maakt er vele slachtoffers. Nabij Smolinck, mieken de Russen 2400 gevangenen waaronder 36 officieren, en namen 17 mitraljeuzen. Uit Oostelijk Galicie komt eveneens goed nieuws toe : 2000 gevangenen en 7 mitraljeuzen. —- - _ ook, en misschien het meest, een diplomatisch oogwit bezit. Zeker ! 't verwuft Mahomedanen-ras, dat sinds 1453, den Europeeschen bodem onteert, moet voor goed — 't is meer dan tijd — uit Europa verdreven. Engeland heeft het gezwo-ren, en Turkije, voor al zijn gewetenlooze fanatieke vossenstreken, vijf eeuwen lang, zal eindelijk verdiende tering naar nering krij-gen.Zoo zal 't met heel zijn Aziatische kluts van dogmata'sen zedeleer, die Europa niet passer,, heel en al en voor altijd, langs den Aziatischen • oever, zijn beêweg naar La Mekka opgaan. Strategisch beschouwd, is het oprukken der verbonden vloten allerbelangrijkst. Om zijn gestolen Constantinopel te vrijwaren ; zal de Oude man — zoo betitelt de Europeesche scherts Turkije — we! gedwongen zijn ; zijn toch naar Egypte te staken. Zoo wordt Engeland, langs dien kant, van een vijand verlost. ; Den eenen of anderen dag — te meer, daar hij, ' | zoo 't schijnt, schietvoorraad te kort komt, zal : , hij er ook toe verplicht zijn den vrede af te - smeeken. Door het verlies van dien vereerden ! , maat, mist Duitschland de schoone kans, nog : langer in het Oosten de Verbondenen bezig te . houden. Is twee ! ; Nummer drie is van geen minder bedied. . Rusland — beziet enkel de kaart om er u van te overtuigen — is ter zee, van de » Anglo-Fran-sche vloot », heelemaal afgezonderd. Met het doorsteken der Dardanellen, zullen de drie landen malkander vervoegen; naar willekeur zal aile in- en uitvoer kunnen geschieden, wat allergewichtigst is, gezien Rusland de graanzolder is van Europa. We deden reeds opmerken, hoe vier bijzondere factors, den oorlog uitmaken : geld, brood, ivapengeweld en diplomatische fijnheid. Meer levensmidde-len en grootere oorlogskracht levert, zeker, het zegepralend doorvaren der zeeëngte, op. Maar verliezen we 't volgende niet uit het 00g : Engelands wraak — omdat de Sultan den Duitschen Keizer in de hand werkte —- getuigt klaarblijkelijk van eenediplomatischespitsvon-digheid. Engeland wil duidelifk drukken, uit al zijn kracht, op de twijfelende en wijfelende onzijdige Staten. Och! laten we ons niet te veel paaien door onze heerlijke droomen over 't on-baatzuchtig ! en ridderlijk î optreden dier natiën. Ze staan daar immers, lijk loerende handelaars op den kijkuit, om te weten langs waar de wind der kans zal waaien. Er hoeft van tijd tôt tijd een reuzenslag geslagen, om ze stil en koes te leggen, of, om ze vooruit te zweepen. We hebben reeds gezien, hoe de reuzenslag der Dardanellen, invloed had op GriekenlanJ. Venezelos, de volksman dei«Hellenen, wilde aanstonds, nu de gelegenheid zich voordeed, zijn volk ter verovering zenden. 't Zijn zijn eigenste woorden « nu is de kans schoon » en toen hij door den bangen, schrikkenden Koning over boord werd geworpen, was zijn droeve zucht « het kwaad is onherstelbc ar ! » Bulgarie, 't werd ook reeds bestatigd, alhoe-wel Duitschgezind, zal nu zeker aarzelen eer 't den Duitsciier een huipende hand toereikt, Tôt nog toe, was zijn loensche houding eene be-dreiging voor Griekenland en Rumenie. Nu, i daar 't een afgunstig 00g op Adrinopel gericl houdt, en zeker ongaarne Constantinopel i t Russische handen zou zien vallen, zal het w< , er zeven maal op nadenken, vooraleer in 't haï t nas te wippen en Rumenië en Griekenland naa 't hoofd te springen. Heeft de ministerieel ; crisis reeds niet bewezen dat 't Bulgaarsch ge , vaar voor Griekenland niet meer bestaat ? Op Italie en Rumenië ook, zal het krachtif 1 vlotenoptreden indruk verwekken. Mijn gedach rechtuit ! Rumenië's houding schijnt me weini| 1 besiissend ; zelfs, als we een geleerden Rume niër moeten gelooven, zou Rumenië nooit ui • zijne onzijdigheidstranchée te rukken zijn Denkt er enkel op, dat zeven dagbladen Duitschland ten dienste staan te Boekarest. D< gezanten van Oqstenrijk en Duitschland zitter gedurig met de voeten onder 's Konings tafel De Roning, wie twijfelt er aan, is Duitschgezind. Voeg daaraan toe, dat Duitschland? schietvoorraad, goud, officieren en soldater Rumenië dweersten naar Turkijè, en Brantano, eerste minister, reeds van 't begin af der vijan-delijkheden, Oostenrijk ter zijde wilde staan. Italië zou ook — natuurlijk ! — liefst zijr eischen voldaan zien — zoo 't kan — zondei een druppel bloed te moeten vergieten, Maa« onthouden we dat zijn belangen niet enkel in Europa liggen ; zijn heerschzucht dringt door tôt in 't Oosten, namelijk tôt in Klein-Azië, waar het met vastberaden wil, economische voordeelen eischt. Zou dan, die doordrijvende kracht van 't geweld in heel het spel geen verandering kunnen brengen ? P. Bertrand van der Schelden. Bulgariè zou welhaast kunnen bijspringen. Het nieuws, dat Bulgarie zou beslotem hebben met het Drie-Verbond tegen Turkije te vechten, heeft in Rumenië een buiten-gewonen indruk teweeg gebracht ; want daardoor zouden de Turksche troepen totaal aan oorlogsvoorraad missen, gezien Rumenië den eenigen weg voor de bevoorrading der Turken kan afsnijden. Het Duitsche loo'dksartier rerlaat Ryssel. Men meldt dat het Duitsche hoofdkwartier , sedert Vrijdag avond Ryssel verlaten heeft en de Belgische grens over getrokken is in de richting van Doornijk, Duitsche gruweldaden. Een telegram uit Kiew door een officier der kozakken gezonden, meldt dat deze in Oost-Pruisen een loopgracht ontdekt heeft waar 12 Russische soldaten met strooi om-wonden door de Duitschers levend verbrand werden. Andere Russische lijken waren den neus afgesneden en de oogen uitgestoken. Bommen op eene begrafenis. Een Taube boven Dampierre-lez-Bois vlie-gende, liet op eene voorbijtrekkende begra-vingsstoet 2 bommen vallen. Daarna vloog hij in allerhaast v^eg. Gelukkig werd niemaaà gekwetst. ,l8te Jaar. — N° 28 Vijf centiemen het nummer Z'ondag 21 en IWaandag 22 Maart 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes