De Belgische standaard

785 0
28 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 28 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 08 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gq6qz23972/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

g sas «a<l ..•», MÏ j jBijO |»4- •'-<• S?3 ' i m«i sm*tm Itt 't î»Kfi s aîf' 'r r 7j à bis? ' |-Jf5 £c.';. - us ï màand Sr î.50 g saaaadss g.so aasss îî„if -s-s •K O ' W / w ÏU Sg ■! B.lifKM - Wi«t 5 KM*CoquiH* g»S»IJK ». ïï)W PAKSâg î\ ' Kisia* a*ïào&- <! .' 9 regral "" ■ KI&CL& MER «oljsï»' ov^reea- Wmtt '' KU-BK*< ' N , Va«to Medewerkers : M. E. Belpalre, L, Duykers, P. Bertrand Vaa der Scfcddsn, Dr Van de Perre, Dr. J, Vaa «a-'Vo;itya3, Jaul Filjjaert, Dr L De Wulf, J. Simon*, O. Vfallez, Ad*. H Baek» Hiiaiion Tfcaus V FC E y «3 53 E " G»- s b« >i't -« rtg.- ï«ic1 • oo» «»i<s à«-fn, on** ade* ijfc ?rijs Z '-.aï =ig de modder p 0 'S en. oneoemeiijk-7. «aar Ea de oorï ;siaak duurt a#& e> - fsrijs ea zwaar, eeut ig • -mmend tôt moedeloosheid. e. Zoo zie de* çbgéa &an dageu, den jam-îacrl jkea stoet optrefekea van ransels en gew^ren... de koppea laagr, aéergedrakt q aaar den grond waarop, willoos, trage voe-tea schuiven uaar moard-afschuwdijkhedea. N-. en, jo? fess, 't hoofd omhoog ea met stal stap I W mi : ïiôg kaa do aor fcreken door logge wolken in helder-fclbï'ea glana ; kaa de base- lcog= u, in lichtea dans yaa stûfge-wenn<;l l.Xj-à-i rnoet u* filtre jeugd, ten eiodc - 3.0e, % beuijdiajswfcrk verrichten, door aîl*s he«s ! E hoo; , eea stem spreekt in uw ziei sis '"e «iitri. en iwqtVî» : « De schoot ste ; dsdw atljï- î«we^sa ait Ira ea.tsn leed; het heerHjkste ie^en onisp-itig! uit het bitter-Bie liidea. Moeder-heoft u gebaard in smar-t«n. En ziet, w>sar nituwe toreus rijzen 'ta g ôî ï «rordi uw *vlk, wsar gloeit de f dagÇTHlid «au nJOéil<jk-bebp^Sdenjz.çge,waar | b( ' aat i} ; groeit ict 't y !si« ri t bekomea. : 't is iW w«rk. G egend die 't fcag!" ;ot jL; N —, le aar is '• tocht «-aat uw sla • ;-v» . *■ :ien dag ; ri • duar is 't bt vil î • -X aw Si; ;oo*isle blue 0. jobjî » -aïs- ' - ic oàa«t a's het • o • ',*■&*< .T:.'-. -s wegen, sis de slem^r va«^ d<*zeu ka^ip »ar? werktaigeiijke saoûï.fi'raeniijçhedea i* rM- fï van aw jeagd aan 't kotleu doet fr*.an rv deckt dat, «pijis j allés, de pbchl uw- h a «^«rschï ; «an | spat ffrjt-.r aw geestA. fan «ooraren ir» warmeade epraak- U omboog ea doortrih uw rt, sx;-1 eén ôtfuMg ïîproken Trecgd-j. Xî t dan krielen 00k ^oor 't Rral*. Op uw ••-;t»d' « «ail- druppeo, ais aer bals- , Je*- ' kivpsis g Adïijk bk^J. Oààr'iah' ge | leere , dal iw bepioerieg is: eea fosoa vajs | hoogsle Treugd. Waat h . m atuarlijk aw lijdten aao -*ardea( ia §e«8t rua, kriatelijkr S oa < rwerpi"g is eea fetap ^rder aaar hemél ¥-c. kria en, m «t b»j Gc--*, Van daar heb f.-ï :<tii ërg*ïichi c-p '* Ohiaiïige. 's If m i •~cbi»erm-.ir..sr'!-i iran uw g est om '>net te be^riijp'ïa . van. uw hau oto mer, <e h> -u!- aen, vgn uw fe*oei 01a dui- • zci> "U ; -u<'per de « ftugde te smakac. I 't . iîorip •»,-<>'oai tioor u ea xijo | heu • • met een >:-ieawi achoouheid I ïb u ontlo ea. * m Dan mi. -p. ge ziagen den mùg der asa-gen. Daa aïoogt ge, a!a op een giiltea, war-œca zoaserayond, neersiiten g3an na geda-nen arbeid en aanscboawen de zen, hoe *e groo ea rood in het Westsa aeder^aait, tsrw jl ze de proenè weide en het ^ourlen kor?ave!d mét hasr lioht o^erstroomî, rer \ y wijl dé rozengaur u stm !t. Daa stijgt ia ! uw hart omboog sen -•« a gsroeK s«i| cîi sterk, eftn golnog r ie uw ai,,! rermimt, waarbij gij ai 't gelsden I-ed vergeet. D-«i maftkt ziah measter twi u iets Lu/gs ea îaneriij»?, <iat '-geen wareldsch geaot u getra»i kaa ; da1? juiebt uw geweten om rfe pli<5rst ,T.ar«ul4 mei ba- s imirt... Eea op-wf.iî-nde 1"■'«nabr.ou far» foukïlende vreugd. L r, a « -i a • iisagcit, mijti lie e af, !«' .-f ftctd -m ! .Lj. uw Vivien aie», gcï-u u* lit i*> .i-*n iaè^dérgraéd.',.* G •"*< ::ci>al iclooKi kîuwer- zi-- - . c'j.• hua rreu^de liî (i:- 1 Ki5 ù. Y v.y. io«ar,zij g:j En ia uw loren« v,. ' ■■ a 1 - --1 ri} . atji van < i t iî-jooit meër, liooit 1 •-»>,- 1 . • ■> «icef» ? g<. i ;. - ~ t En ;<iû i :^de (loci * K. E. U ■ ■ " ' ÏÏ Zonûag na Sinxen De T;jaKdeâ >aa jChrisias hebhen bel er zija le -eii rang op aangtlegd ora Hem îe zijne woorden te Tangea ea eecig geïegde uit le lokkea dat z-jo gezag kon ^erœiBde-reu of zijaeie«riag verdacht mskea. Jezua wist niet alieen huariearifiistigebedoelingea te oatmaskerea, paaar tevens daarTaa ge-• bruik te maken om àaa sijae oprechte ker-liagen een of aadsr fewicatige ieeriag ^oor îe hoadea. Dit zien we nogroaais in bet - Efacgâîie ran dezea Zondag of zaogeaaatnd E?aagelie raa den eijuspeaaing : '■ Do Fa-rizeërs bicraadsiaifigdea hoe Jeaas in zijae woorden zéudea *angen. Ea zij s zoadea hunne iesrliagea (die de roufeinsche beer» schappij rerfoeidenj met de aaïigaagers raa | Herodes fdîe intfigendeel romeinsch-geziad , waren) tst hem en zeidea : M^ester,- wij | wetea dat Ge oprecht zijt en den. wtg Gods ! a^ar waarheiu leert, eu U aaa aiemand | stoort, wanl Gij keat geen aaczisn des ! persooas. Zeg ons dus : wat deakt (J, is bet ! geoorioofd dea keizer gehattiag te betaiea ofaiel?Doch Jtzas, die hunae boosheid keade, gpras. : Wa «telt Gij mi} op de proef, huîebeiiiars ? Too t mij den cijns-pïtfntug. En zij hidclen hem een iiealiag roor. Ea iezas zeids hua : Wie;;s beelid ea opècbrifi h 4iif Z J zeide" : van dea Kekeï*. To?a sp; ^"sî lot iidfi : Grejt danaan den | Keizet wat dan Keizer toekamLf en aan God wat God toekomt r Door dit aatwooi'd sloo1 Jr.auai dec mend K&a beidj purtijeh, met eeïsersijds de staat- Ika dige en but seriij s. j mpiiobtiegen tegen-ortr het weliig ge^ag te bevesiig^a, en au-d.rk,ijds de reetnea >an bet meL_chclijk I grzsg zeïf te bspcrkea door de eren oa-| sclietsdbare rechien r&n God. De rechien " vi:.. -den »i»al ku-:nen iram -ça Aei in st-njd » «j1, a»:-t de wet vau God tsazij do->p • een. mâcbtâaistru!^ raa .dea s.aat, en ia dit ge-| val iaa de kcuze mssche^ da rechtan tan God ea de oabiilijke «bahau van de wereid > ;-f. r*'-|-"a-n-i< *■; >..• :Mrtelaren »àa "tijitea hc-bbea getoead Sjoe- deze uif-| spraafe. rai! Ghmîus moe«t feràiaan en toe \ £:.pasl wotdmn Maui.otje «a tyrat;,»isch; | gtzag ai-1. is te qipg-.-n ^schen dat *ij hua lob Etteîijke geloofsd?eitU!si«g zouden a fi g-S gen voor a%c dea<îîeii3t t f sîaalsvèr^ôàiî S Oie getrouwheid aao God en Gui'îshis <* f o ferlons aooit èân " eleïsel |ewe«sl voor 1 de ware Vatférlàsdsiieîiië isita rechtmatigi 'eischea *an het slaaikuadsg geaag ; *ij is iategeudeei de beste waarborg ea deste?ïg-sie grôadsiiaf der vaderîaadsiiefde, welke door de christeu gcdsdieast sis eea plient en eece deugd wordt âàdgeleerd. Aaa God tS ge^en wat God toekomt, zie-daar dan ten alotte |*îh«e! onze plicht, want ; daaria liggc aile sadere Terpîichtiagen, ■zoowel de barg^ii jke aïs gedsdifîisiige ' o gt- la dû Ea- dasro-a spoort oas de K., k ;dl rwegft a# in »oorui».ga g i maken n : de heihginff'O k ,-acd?*5* irir.gi zij isa op aaa. ia d*- Epic tel des Mis, met deze he r-lijke bladzijde uit dea br f >sadeu Apcslel Patslus aaa de gelOtMigea der stad Phitippi (ia MîC^onlë)) wiea da Apoalel eea-; bij-. ' sdrdere liefde toedi'ot'g wfcgeûà huaue TuVigbeid -a voorbeeldige lerénswijse ; ■'Broeders, z?gt bij, wij vertrouweaMn den HeerJczus, iat Bij die in u het f oede werk der beke^fing b'40" U « ft, het uok zal toïiindigftn door de oolhardlng loi op dea -d_.g' -an Gis '.as Jezus (den dag d«-s oor-1 »•-,) • «•-..> t h .t d*ï ik dît ver trou en .;„•»< u a)(«a kues-.cr 'wiji ik u ia mij -• J* rt -la-jg, sr gij aiHea,. zoowe! ia hai e g- &. h«p ais ixi verdediging en bevesugi'ïg van het Evasgeiie, mededeel- j getjooten ssijt van mijne blij^chsp, Waal G^4 mij getui*»*, bo« ik u alleaf" 2f-fh^k ia het harf »aa J.-aus Ghrisius En hi- roi biû ik, dat uwe liefde meer'en rneer toe■ nerrie ia k ïanis eu neigincj tôt al het goed opdat gij weei te ofaderscheidea wat vol maakter is, épdat gij tegea den dïg var ; Gfaristus zuiver ea onberispelifk iijt, ver *uid met de *rucht der gerechtigheid dooi Jeziis Gfaristus, tôt eere en lof van God " ■ ffochtenook wij zulk verlrouwea verdie nen zooals de Apostei Paulus en de geloo vigen vau Pbilippi hadden, en mochîen wij voorai beratwoorden aaa de wenschea vas vooruitgang inde liefde Gods envan volhar-, ding tôt hei einde toe, Dùin Franco de Wyels VAN EN VOOR S ONZE SOLDATES ' Da Balgisohe Oor.ogsuitgaven Eendagblad te Brassel verschijaend,beeft gemeld dat de BeSgiache regeering tôt hedea meer dan zeren milliard aaa oorlogsuitga vea beeft beeteed, Deï8.bescbaldigtï g beeft de Belgiscbe re-geerihg er- toe genoopî 't volgeade t.e ver-klaran : « De Beîgiache oorlogsuiigaven beloopen rsog tôt de Ueift èrr beweerde som niet, Op 16 Septembti 1917 had ûsî Belgiscbe regee-ria? juïst drie mili ard, drie boudeid dertig mâiioen fiaak uUgcgeTen. jhâ deze soin tâ begropea 980 miliioea fr geytort in de kas van de. Amerikaaasebe ko noiissie die de be^oorrading vsa bezet Bti; ë verzekert. Van de«e som moet eissda-lijk 00k afgetrokken wordec het beâràf dsr iairesten noodig voor de ièeûiag die de Belgiscbe Stas'c te Loaden aangiug begia 1914, aihotwel de Duiîschers de. e intres-teo zoiîden. osoeten betaien Termas ïij'de uitbatiag der Belgiscbe spoorwegen gi;-ds drie jaar in hadden hi-bbea eh de leeniifg daarop werd toegestaau. » Belgisohe Vrouwsa Zes ea Iwiiuug BeJgiscfae vrouwen (VJaam-set?, en Waalscae); wat-nusicbeoeea .\ioos« tt r^uster, zi;a in h«i, kacap 'te Hoizmhïden opgesiotea omdat zij wesgt rden te t ;rken voor den vijaad. Zij zija heekotaal sfgesonderd, mogen feep brievea meer schrijvers of orttfasgea, D^ vca'stera 1 a' ha i'ae eeileo sijn dicht ie-siotea. Ze btscbikken over aiets : noch stoel, noch bed. En nocbtabg ailen biijvea staadvgstig en trouw. Noch btdrâsiûgeri, noch oatberlngen, ooçh iijdea kuncea hua oabsdwiagbarea, wil : brekea. I Waardige zusters vaa de heldea die aan den Yzer staa : ! I V j ______ fie Moi 05 le! FM Men îette wel op àS voig .ad-, àdressen : 1. IHoïideîingsche Leergan ea te gea-.ii i de Compagiiie Batterij eta. (ne' m-rk ^eefv aaa de lesg rfffg b -*,ken, ^ bord tn!« E- moetea ten miaste 10 i eilin-| gen deîarfocr'schrijYen aaa: M DE W ULF, P = ' c Hô -si, Cayeux s/M r Sa? me . (Fraice). 2. Leergange» par Briefwis-elfng âtaatsagenten L^ergangen van Werktuigkuude aan: E. H. VAN DEN BEUVEl Aititaoezer.ier D 17- ae 1^, 3, Leergang vaa Houtbewerking aaa M. DENYS, — V»is« 3t. Pierre. , De Panne- » : Ooplo&ife &-Î|«ilr s* > mMSasmÊaamlÊaBmaaBm Het Offensîef ia Vi n zrm De Fr&BSChei?. mmi . Uraai-bsakeBbeiPipgDgeiâPARUS", 26 GcL i5 uar. — Dezea mor-gea hebben wij om 6 uur. tusschea Drie Grachten ea Drasîbat:k aaagevallen. Oû*e troepea trokkea de St Jans- en Gorverbeek door. Het water kwam hen tôt tegea de schouders. Toer? logea sij-ten aaaïaî eabe-werkiielbgdeii een grooten rooruitgaDg Het gehuchte Draaibank, het boscb van Pape-goed ea Terscbiiieade hofsteden zija in onze handea gevailén. Wij aamen meer daa • honderd krijgsgeyangeaen. LONDEN, 26 Oct: ï5 uar.™ Dezenmor-, gea om 5.45 uar hebbea wij iii aausiaiiiag ' met de-Fraaschen a&>.|tyal'ea 0. ea N. 0. . Yper. De toorukîgang is bevredigead. Het regent. ! FRANSCH FRONT, Kalmiti op de Aisne iiuitsctae Pogitsg^a oui Verdun PARUS, 26 Okt. i5 uar. — N. de Aisiie werkten de Duitschers hcel swak tegea. Op den reciiter Ma«soever leverden de Duitschera nieuwe aaû-.'&ilea tegea caseslel* lin^ea N- het husefa vau Ca&ume Na heri-, g» g,:vechtea koa do vijaad slechts in een 1 oaaex vooruit|e>ichoyen postçn dringen, Het Oosteni ijksch offen^ief Italie. Rome meldt : Gister heefc lis vijand met gïoa>:e troepea» Achteîi aangêcatlen op het Iso isofroat. Hij koa op aeksre plaais oazs vooruitgeschavea iiale iirugwerpea tôt aan dea siroooi éa le ferde «iag op dea rechter» oerer vaa dea siroom» Àaîi> allea op het 'Bainsisza piateaii na idea çeen geroig. 't la de koiser lu persooa die 't offensief leidt, OM YP R EN N- DE AISNE Voorsiigâng op beîde ironies ■i 160 kanonneu buttgemaakl / PARUS mc-lt : N. de Aisae tis^bbea de fraasebe troepea hunue vu.-, sien uiîg breid op de ïrtcbter»leugel van bet gerecbtirfront. ! De Duiîschea werdea achteruit geworpea ; van aaa de kapel Se Berthe tet de Bassin à' * Alimeatation. Het dorp Filala is ia oas bei.it. Meer Oostwaaris bsreiktea wij het piate«u ?aa Epias deGhcvigny. Het getal kaao s, siûd a3 dezer, buitge-maakt is g .stegen tôt 160 stuàs waaronder verscbiii,'iîf.ie z'ware stukkea vâfi 210, Elders artilierie-strijd ea ritten, PARUS MELDT Op ? eîfront der yiaan-dera boden de Duiischers geen tfgeastand. Het gctal ki jgàgcvacgeïiëa is gestegen tôt 200 <nen. - LONDEN MELDT Wij votrden krijgsver-richsi jt uit ifet ta beperk doei^it, 0'<ei-. 1 he^beâ we feakagd. SpijU over-gi'joîe u'Otilij ï ht «a hebbea de Casiadeeacha troepe grooieo »<»oruitgaï)g gemaaki N. derspdorweg Yper-Roestlaer(, ia de rich-liiîg - 'ux jPdSctieadaitîe. „ Zij kebbm zlch opgesîeid op de Zuide-. lîjk hciiiog var: dt a s<:am bij 't do«p De K. a -îesche tr«êp«u dro«gen vooruit N.O Poeîcape|ie, waar zij verschili-ade vr sîer te hofated>;n hebbea i gefiomeu, Eea-b; 1er. g.ei cîit woç-it cp dea weg » M aiéii aisook N Poi verhoek, Wij aamsa eea 800 Duiiscaers gerangea. Y. DE TOESTAND JEen uicuwe sprong Nvde Aîsne Gis'er hebbs . de Franschea« eea sprong vaa bekng geda.'a op bet b^peikt aasvals-froat Vaudeason-Parguy-Fdiiia (5 k!m ). Zij ; zija ongeveer 5 klm, ia ds diepte vooruit-ge^aaa ea na het dorp ea ht-t bosch van Pinoa ingenomen te hebbeif, gekomea op dea boord vaa het kaîsaai dat de 0 se met de Aisae verbiadt. Op *aik eer» bep.i'fcî front w rden niet mie dan twee duiieud kjijfs-gerangenen genemen en een deetigtal ka-aoanen buitgeraaakt. Dal bewijst dat de Dunschea voor 't ergst« vreezen ia die streek ea er hua reservsa en materiaàl op-gehpopt hebbea om den oodlottijf.-n af-loop,diea ze ïoorïien, ïooïaci^ mogelijk uit te steib;3. Spijts dit ailes boerea de Fr^n-schea op schittereade wijze door. Z«art-kiikers zuiieq zcggou;: " Peub, eea offoa-sief op viji kiloaieters, 't kaa aiei heipea. - Dat bel op Tijftig kilometers ware, ja dan ! " Wauaeer in Aprii 1.1. Ge» rsal N.'veile ia dezeifde sirces zija offensief inseUs op 4o I klm. w«3 de froaibreedte daa te groot. De . verikîsn konden aiei opwegen tegen de wiust Er\ koo is t sltiji^ iet». Latea we fatt . efcoa vôor goed .o«.ïs ia dat kop prer>ter. oat de F teasche staf er meer van weet -J-éu wij, Ten an der**,de geieverde offè s se ver. hebbea or»s genoeg- onderfiediag bijgebrap""" om de doeriwijzè die thaus in ï *Sv 8oe<^ te kcurea. M av. w op \lelae froalaf-atamS"- ^aid&t eersuns de artiilcrie-voor-&erei«ing vefl degeïijkér kpn geve • ver-velgens tançai mea de veriiesca op het minimum «viî^brengen. Wie i;gt «r oita dat deacifie krij .iverriobtia niet zs.l ge-beur^n »p versctsii'ende pkd'sen van het Aisae front om dan, na dea Duitaeher uiîg put te hebbea door opeeovolgeade sia|>.a, eec groot offensief in te zeiter. ? Ten andere bel feit xelve dat dezekrij|S-Vérricatiog in 't zicht *aa Laoa gebeurt ea rechisirteits i*!â.'ea de stad opgaat, — versterkt is — ipoat -;eaoeg aaa dat het hier, oiwei eèa plas tselijk offettsief is.of^el een voorbereidi g. E- dit iaatste g- loorea we het best. Het' Oostenrijkscb offensief tegen itaiiê Het is sin-is giaier aaa »aaf. Het over» treft de andere iu aterkie en uitgestrekt-heid. We hebbea gi ter de redens aatge-haaid vaa de mogtiiikheiu en de opporta-niieit van eea it»iisaasch off-ûsief ; besla-tigea we aHsenlijk vassiipg dat deze roor-spslliag is bewaarheid ggwordta. Dat Duitschiand eea uiterste gofin^ beoogt wordt uitdrukkeiijk vermeîd in de berieb-ten. Jpuiiscbe troepea r mes asn bet offen» sief deei en ieidea het. Bemerken we ter-loops dat Duitschiand aan Italie dsn oorlog nog niet beeft erkiaard, dat ,k dus eea inbreuk te meer op bel rsêcht. Ma&r Daîtseh-lar.d is vaa 't eerste aiet dood I Duitachland wil door dit ofF«csi«f dej>olitî«àe mis oegd-heid die ia Itslië ' « sebt bklnvloi en. , < Hei is te hopt u é»t n< t et>» te; • orerge» st Sd aitwerksel - a), hefebi* -a viîe pirtijea zsi duen bi.k rormi-j, te.-e î?n ijand ! vaa buitea^ De berichjen mei.es, in s afsSe uur eea bevredigi;iiden t( :staad. De ku&ïtkaarten vaa Claerhoudt De prachtige kuoistkaarîea, aïs kertge-schenk door de « Beigische Siaaâaard » uit-g ti,i, Zij ûoj, te'i !jg« Swiy?: Co'.ïage, De Paaa-j, legeu o,5o fr. de reeks van 2cs, tien cerftiemen de kaart. ■S" Jaar N,84« m Zondag«28 en A-s.aari<L« 2g Octobei 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes