De Belgische standaard

930 0
30 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 30 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 20 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/fx73t9fg7m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

fi r- auniiiRHSi ; -.fSî S»»r à Biaàsd fr. ï.aS tsaatt&ia s.|o ii maaode» |.?s tM êoidMten ! in 't land ; : aiaàad k. 1.75 3 mm. dte 3.50 sa»»»?:#» ?•*£- Jatte* 'tl*ad t i asastcid fr. 3.50 âœ**nd*n |,so , :s««.eâ«K f^e ' t OPSTIL SE, 3bhbbb VttLA m Ma CoqutU» zbbbijk dbpaotw y Klein» MiQkon- digiugîn : 0.861' d» rfî f: kbclambh L ?olg*at ov«r««m-komrt.L —a— 7? Va»te Medeverkers : M. E. Beipsure, L, Duykers, P. Bertrand Van der Scheldea, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyae, Jaul Filliaert, Dr L. De Wulf, J. Simons, 0. Wattez, Adr. H. Baels, Hilanoa Thaas Î3e HePopbou\xr 1T A TVT T Belgié. Zosder het einde Tan den huidigea war-boel opgelost te hebben komt reeds ter dege bij alla rolkerea, de kommer over den heropbeuw rau het iand, op den voorgrond. Dr Van de Perre schreef er ' orer in dit blad ; hij besloot dat de taak met te onder-schattea ^ait en dat wij overtuigd moeten blijren vt 1 het reuzenwerk dat te wachten staat. Jammer liet de censuur zijn tweede artikel nu t door. Na den oorlog zullen wij niet alleen dee-lenen stukken ran gewesten en nijrerhedea te herbouvven of herin te richten hebben, maar gansch het land met het complex zijner talrijke rertakkingen welke tôt den bloei en de welvaart raa eea volk bijdragea. Men kan zeker voordeel of zekere hulp verwach-ten : an maatregelea genomen tegen het indringen ran den vreemden handel, tegen de overrompeluig onzer nijverheden door buitei ianc'scne inmeiigiug en werking, noch-tans de erustige en duurzaamste krachl, én cm te weerstaan, èa om op te bloeien moet komenuit eigenijver, uit eigen ontwikkeliag en orgamsatie van aile onze nationale werkkracLten. Een algemeene richting aaa-duiden, Zcrgen voor eea hoogere leiduig, wdke fùri and en samenwerking onder die werk&rachiea moet houden, zal een zware taak zijn voor een gouvernement. Esn dringende aoodzakelijkheid zai dus wezen, mannea met kennis en doorzieht aan het bestuur, — Kamer, Senaaï, Minisierie — te hebben. Lererde de poiitieke dotning van voor deaooriog, ons die bekwaamheid? 1k durf het b^iwijt'sien i Vele rertegenwoordigers ran ons pol-, meetLg, en soms pintenstelsel, waren aangfc - tfclde personen om de belangen van allea te benardgen. Menscaea die zich kon-dendraaien en ploeien naar de verscniileade , eiachen huuaer rerschillende klaaten en d;e met eten reel minzaauiaeid en uiterhjke beiac^stelU jg) vandaag de tnesis van dezen micîitigen ilaat aan kleefden, en morgen de anuthems ran die maatschappij^beloofden te behartigen. WiS het soms niet onrerstaanbaar hoe sommige p^rsanen bijna sportaciitig reraa-derden, o.a nu het een dan het ander deparï ;ment te besiuren ? ( Het laaxi jeide ons aan dragers ran groote godac sn3 m aan maunen raa weteaschap, stielmauneu in organiseeren ran roort-bri,ngstaii(d .îelen, spscialiteiten in de vakken weike het complex der algemeene welraart oitmaken. Ik traag mij af, of daarom de wending ' welke in ès laatste jaren ottzer poiitiak te bestatigen riel,- en welke personen uit zekere organisme», uit zekere klassen, uit zekere nijrerheden ais *akmannen naar de Kamer y m XoJkB/ertegenwoordigers rond roor de degelijke verdedigmg van belangen, of die wending r tet rerder met reei nut zou wor-den doorg drerenl Of de toekomende om siandighe-^ m weike ons zullen brengen in t a laid, c doen hergroeien met al sijne 1 j/erisid Vakken en werkinrichticgen, liiet mser viast en voordeel zouden trekken uit cen besiuur meer steunend op ec.siîomîsc ie groepeering 1 Het be!.; ag z^lf onzer christelijke demo-çr lie vraa^t de breedere erkeauirg en beiere w^ard^tri) g ran sterke organen, welke door de af aardsg'ing van hanne rakmanoen krachtige leicsing en doclmatige hulp kun- 1 Heu verscbsffen. i Het asytpenstrengelen ran aile krachteu , i mrrr-i1>iTTni>*ffrir'-~f-Tf—^ 1 ■ tcetmm rerstale lot de roacht di^ België zal doen herworden. Mpchte ons land daartoe de kundîge en sterke leiding rinden. J. R—. N. B. De zedelijke waarde ran een rolk blijft natuurlijk de eerste factor roor zijn stofielijken opbouw- VAN VOOR j ONZE gOLBATE® \ ' Eeu Belg die vijftig Duitschers levert | Tusschen de op de Aisne krijgsgeyangen • genomen Duitschers berond zich rolgens ' Parijzer oorlogacorrespondeuten^eu Belg, | die geweldigerhand in 't duitsche leger was | ingelijfd geworden. Hij rertelde dat op 't | oogenblik van den aanral hij zich met vijf-; tig Duitschers in een schuiiplaats berond. | De Duitschers wisten niet wat doen en had-; den niet reel goesting om weerstand te ! biedea. \ Dit aiende, sprong de Belg bai.tenjzwaai-i de een zakdoek en weekte aldus de Fiau-; sche troepen. | Vijftig Duitschers werden aldus zonder s complimenten gerangen genomen. Dat is nu ieecs een welgelukte Poets weder Poets ge-weesl.\ i Esti dagelijksch '• incidentje " op 't Belgisch front " Niets te melden ", zegt ons bericht. ' Maar dagelijks gebeuren diagen die meer dan 't rermelden waard zijn. Zoo o. m. Tolgebde patroelje-geschiedenis ustgevoerd ; in den van 21 October, Noordelijk Diks-muide." Esn patroelje, onder 't geleide van luitenant Kerryn de Merendré, had bevel gekregen de duitsche stellingea te gaan rerkennen. Zij overschrijdt den Yzer, en ran obusput tôt obusput komt roor de duitsche iurichtingen. Edoch, de verken-ntng was opgemerkt geweest. Hier en daar sluipen duitsche scirmmen weg en op het zelfde oogenblik opent de duitsche artillerie haar vuur. Het schijnt onmogelijk verder te gaan. Plotseling weerklinkt de stem ran ser-geant Shoder : " Voor uit ! " Ze werpen zich rooruit, orerkliminen de duitsche ver-sterkingen en zitten weldra in de vijande-lijke stelliagen. Het regent obttssea iond-om heu. De verkenners doen hun werk roort. Geen Duitscher ta zien. Ea toch moeten ze krij^sgetraDg^an mee hebbfn, heeft de kolonel gezegd. Dan maar verder gezocht. In een rerloren hoek ran een ge-cimenteerde schuiiplaats oatdekken ze twee erende Duitschers die hun armen, opgehe-ve j, om erbarming smeeken. Ze worden als twee zakkea opgebracht. Op dit oogenblik besluit de orerate de rerkenning verder door te drijren, maar een hagel granatea oatploft te allen kante. Een duitsebe patroelje heeft hen rerrast. Een bloedig ge-recht rolgt midden de uitbarstingen ran graaaten en obussen die neerkletteren Na eeaige oogenblikkea kiezen de Duitschers het hazenpad.Onze mannen zitten hen op de hieles, gletsend in 't slijk. De nacht is apookachtig rerlickt Een Duitscher blijft steken in 't slijk ran eea obusput. Hij = wordt eruit getrokkeaen met deanderen op- ? gebiacht Wij rerloren gfea enkelen man l en de kolonel had zijn wensch." S j h LEEST EN ViéaSPiîEIÛT DE BOLOÏSCHE STAJVDAÀRB ; 1 FRANSCH FRONT 2 8 Oktober, i5 uar. — Kalme dag op het Aisne-front. Wij drongen eene duitsche loopgraaf binnen Z Forges. (Linktr Maas-oerer.) PARUS meldt : N. de Aisne groote ar-tillerie-bedrij righeid in de streek ran Pinoi> s Chatignoa. Eea machtige aaaral tegea Ionze stellingen N. de hofstede ran Froid-mont mislukte. !0p het Italiaansch front woedt de strijd bitter door. De ontscfaepiag op de i Livonische kust j ; Uit Petrograd wordt gemeld dat de Duitsche troepen, ia grootea getalle, ont-; scheept hebben op de Lironische knst ia't ; zicht ran Werder. Het westelijk gedeelte ! ran 't schiereiland is ia hun bezit. De weerslag van den oorlog in Spanje Het ministerie Dato heeftjgezien, de laatste gebeurtenissen, het noodig geoordeeld zijn ontslag te geven. De Koniny heeft het aanraard maar Dato met het oprichfen ?an een nieuw ministerie gelast. Brazilie verklaard Duitschland den oorlog In algemeene zitting heeft het braziliaansch parlement den oorlogr tegen Duitschlaod verklaard. Brazilie hesft rerichillende duitsche schepen metende samen 225 000 ton in hare havens aan en kabel. Ze zullen on* te pas komen. 1 De poiitieke toestand bij de bondgenooten Het itali»an3ch ministerie heeft zija ontslag raoeten indieaea. Vaa nu af is het zeker dat de tôt nu toe gerolgde politiek zal door-gevoerd worden. Waarschijalijkj wordt heden Orlando. minister ran binaealaad, *anggs'eld om 't nieuw miaisterie te ror-mea.Het Engelsch bericht bevestigt onze bebaalde voordeelen Londen 28 Oktober, —• Wij hebben onze stellingen rerruioid in de streek ran den dea spoorwef Yper-Roeselare. In den nacht ran 26-27 hebben de Bel-gea ia een handslag geslaagd N. Diksmuide. Gister morgen rielen zij aan in aansluitiog met de Franschen Zij doorwaadden het overgestroomde gebied en bezetiea de pos-tea raa het schiereiland van Merckem in de streek vaa Vijf-huizea. \ ITALIAANSGH FRONT De Oosteni ijkers op de Italiaansche grens Op eea front ran 5o kilometers hebben de Oostenrijkers en Duitscheis hun offen-sief ingezet Na drie dagen hardnekkigen weerstand waren de Italianen rerplicht een jedeelte vaa dit froat te ontruimea ea moestea zich op de greazea vaa hua land terug trekken Heden wordt gemeld dat bloedig wordt gestredea om dea vijaad het adringen op 't Italiaansch gebied te belet-en De toestaoj is erastig Het offensitf yordt geiererd van aan Tolmino tôt aan :ee. i UIT DEN ZAK Zou er middel zija om a&n de [schooikin-deren le JVeurnt en elders nog in West-Vlaanderen, ten mieste drie dagen per week bescbaafd Nederlandsch te Jeerea praten,lijk dat gebeurt in de u Schoolkolonie, rue de la Santé Parisj » (Zie Nr van 19-10-17). —Mogen weîbeleefd vragen dat ze op het inlichtingsbureel betreffende Belgische sol-daten (Ministerie van Oorlog — xste alge-meen bestuur) gelijk ze deden tôt over een rijftal maanden, in 't Vlaamsch touden ant-woordea op Vlaamsche brierea. 't Is nu al Fransch... — Mogen de jongeus van de Etappea vragen dat de rerhuizuigea niet meer zouden ge^chieden 's Zondsgs 's mor-gens, — en natuurlijk 00k niet cp Allerhei-. ligen ? Qy Zondag 3o September, op 6 Gies waren e* 4 aan 't verhuizen, 1 naar 'twerk en 1 nanf^'tbad. Enkelen onder deze laat-sten-kozden de kans vinden van mis te hoorea. EiMil onder fleffaiBis! —«§o§»- Het eerste deel ran A Student in Arms is mij 00k ouder de handea gerallea en ik zou er weer wat lezenswaardigs wiilen aan : ondeeaen — des te lijver daar mijn arti- -kels niet- oaopfemerkt bleven. (Mag ik ter- 5 loops aanstippea hoe ^anmoeàigeaJ het is, j roor ons, werkers op yiaanjsch sociaal ge- i bied, w.-.nnetr wij door briefwisseling ir< | nauwer voeling koroen met degenen die wij willea opbeurea en voorthelp^n ?) De zelfde hoedanigheden die 't tweede ! deel van den « Student » keemerken, vindt mea ia het eerste : Zijne waardeering vaa de mauaea, vaa '1 volk, ran de taaie aaa-houdieg, de offerraardigheid, de dappere blijmoedigheid raa het rolk ; doch wat eea Belgiachea lezer rooral zal treffea i3 de lof dea Eiigelscheu oflicier toegezwaaid. Eea heel hoofdstuk is gewijd aau The Belvoed Captain — « De geliefde kapiteia » — en bij 't lezen dier bladzijden rees voor onzen geest de gestalte vaa eea zeer « geiiefdea » Vlaamschea officier op wien voorzeker a wat in 't boek staat, toepasselijk zou zijn, maar er is spraak vaa officiers ia 't alge-meen, ea dit is de getuigeais van iemand die " 't leger kent als een simpelen sol-daat, als een ,N. C. 0. (onder officier) ea als een officier. Ik aarzel niet te zeggen dat in de orergroote meerdeirheid vaa ge-vallen de betrekking tusschen de offteierea ea de maanen buitengewoon goed is. In de meeste compagnies of pelotons is de officier âer van zijn manaea ea omgekeerd. De mannen verrichten hua werk blijmoe-dig, en zija terredïa. Naïuurlijk grommen aij. Dat kan niet aoders. Maar er is geen bitterheid of wantrouwen. Da maaaen rertrouwea hua officiers, ea de officiers rertrouwea hun mannen, ia eene maat die 't burgerlijk levea niet kent. " Dit is moeilijk te begrijpen, het werk ran eea soldaat is zoo weinig intéressant • lange, eentoaige urea raa dril ea lichame-lijke oefeniagen, onderbroken door siamtur en hard werk .. Alhoewel dit lerea gezoad is, is dat aiet genoeg om dea goedea geest tôt stand te brengea. die orer 't algemeea heerscht ; ea ik ben verzekerd dat, feiîe-Ujk, die berredigeade toestand te daaken is aaa de traditionaeele goede betrek- kiagea tusschen officiers en mannen Wanneer een officier strict is, weten de mannen juist wat xe te doen hebben ; zij 1 weten wat raa hea rerwacht wordt, ea wat nalatigheid zal vo jrtbreagea. Zij heb- < f • ben eea boogea standaard, ea de bewust-heid dat zij di«n hebbea, verhoogt hua zelf-eerbied en huaue tesrredeuheid. Zij zija te-vreden met hunne officieren en met zich-zelven ; er is esprit de corps .. Deze stipt-heid is die van den officier, die ia zichzelf ea in zijn mannea gelooft, ea die daarom zich niet zal te vreden houden, dan met het hoogste resultaat. Zulk eea officier is aooit vijaadig tegenover zija mannea jzelfs als hij hel strengste is, is het eakel omdat hij niet kan rerdragen dat zijn mannen zich-zelre niet waardig blijven. De mannen weten dal ; zij erkennen dit hij zij n eigea lof niet zoekt, maar den gemeenen roem. Hij is naijverig op de eer raa zijne compagnie, nitt omdat zij de zijne is, maar 00k omdat zij de hunne is Zulke officieren zija taîrijk in het Brifsche leger. Men zou het met waarheid kuanen zeggen, dat de officier in 't a/gemeen, een hoog ideaal heeft voor zija mannen en voor jzichzelf, ea dat hij er ztlden in mislukt hunne loyale mede-weikiig te bekomen." Dit is hooge lof voor de Engelsche officiers ; het komt mij niet toe te onderzoe-ken of d« officiers van ons leger aan Zulke houge beiweegreQenea gehoorzamea. ('t VervoJgt.) M. E BELPAIRE. Het Offensief in de Vlaanders De Btlgen drioga ia Lcygfcem - Verkenningen in de richting van Woumen In den nacht van a5 tôt 26 dezer hebben wij een rit tegen onze stellingen rerhinderd, Op 26 beschotea wij steîselmatig de vijan-delijke siellingeu tusschen Diksmuide Woumen. De vijaad beschoot Oostkerke In den aacht ran 26 tôt 27.ua eene uitzendiug van gaz in de streek N. Diksmuide, dror g een onzer verkenningen in de duitsche stellingen en bracht een twintigtal gevangenea op. Heden hebben wij de fransche artillerie ondersteund die 't offensief voorafging ia de streek vaa Merckem. Een Belgisch détachement. na doorwading der overstrooming, kon voet vattea in de rijandelijke stelling in de streek ran Luyghem. De Duitschers werkten zwak tegen. Dezen morgen, heeft het Belgiseh détachement dat in aansluiting werkt met het Fransch leger vooruitgang gemaakt in de streek van Vijfhuizen. Verschillende krijgs-gevangenen vitlea ia huant handea alsmede talrijke mitral'euzea ea 3 mijoenwerptrs. Een onzer patroeljen heeft de Blanckaert doortrokkea ea eea 20 tal krijgsgevangenen opgebracht. De artillem-strijd was heel geweldig. 6e Fraoseben bezetteo Merdio 28 October. — De Franschea rielea aan om 5 uur 's morgens tusschen den weg Yper-Diksmuide, Op eea froat raa 4 klm. werdea al de doeleiadea bereikt op eea ge-middelde diepte vaa 2 klm. Wij bereiktea dea Westelijken rand van het bosch ran Houthulst eu reroverdea het dorp Merckem alsmede de gehuchtea Ashoot, Verbracdemis eu Kippe. LONDEN meldt : gedurende den dag zija de operaties der Fransche ea Belgische troepea N. Merckem met welslagea uitgc roerd [jgewordeu. Het gehuchte Luyghem sverd ingenomea ea bijna heel het iaham ma Merckem is in de handea der bondge-jooten.We rernemen 00k nog dat de Belgea xich >pgesteld hebben O. dea Blankaërt. "T3-i <$DË Jaar - Nr243 8ooj Dinsdag 30 October 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes