De Belgische standaard

1443 0
06 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 06 Oktober. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 02 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4x54f1np27/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

»J»M JN-tS6«lh. iaterdag 6 October i ■ «gijBasaraiii , • U. < F«er tfolMm: jî m*àaé Iï. K.a5 • amM.sàff, a.50 % «aiwMdos. 8.7s ; """ !> Met£old*t»a ; in'tlmnd: i;! lai ad fr. 1,75 : A mu iiea s.go ; 1 Boit» '* i«nd ; . Smtsiad fr. a.Jo \ a mts,nden «jjo | ;£»aai#B ;,]c ; «■PXH DE BELGISCHE: STAnDAARD jf OP8TBL i m p BBHEB8 VILLA * • { « V# Ooqaili» » 'i Zebdijz y D!S PAHWB $ BfCKLnflfcXUt y | Kleiae **nkoo- digiageu s & 0.S6I. d» rf*l 1T1-——— y rbclabbh «olgcoi ov«r«*B-feomit.1 -a-k- iMiMji,iiiLiiiiiiiLLJ-La - |''-'-wrrHrMTiinr—-»twi /a fAîêtNS? V!32RîïïS3^j W*ae2> U . ®**m9rton fedprtr», ^gâqÉM, ?„ Itotfattd Y«& êm «MwMro-. % V« «• Wm*, Br." I. Va» *s Wms*?»« la«l Fîïks,^ & i. Lh Wtii, t. iék4 L». Watt«, ffeu*. Ons Kerstgeschenk 1917 i De winter sUat aan de deur. De winte: met zijn doodende verveliag, zijn ellende ;oude, natte, saeeuw, weemoed, zijn pij nigende verlatenheid die de menscaen oat zenawt, terneerdrukt, entzielt. De wiutei staat aan de deur. lu de verbeelding schep pea de ged&chten gezelîige huisjes me dicatges.fotea raampjes, met lampeklaartt en deugiîdoend kachelvuur. 't Mag buitei: winteren, eenzaam zija, akelig en verlatea ; feinnea is het goed. Dit was alzoo in dec ;;oeden vredigen tijd. Wis sal nu nog dur-Vga ver wijlea bij ee» bisaenhaisje als hij e en aan âen winter denkt ? Dde jwar lasga reetJs, drïe eeuwen, staat bij er zoader buis : de vader, de zoon, de verloofdt ; drie winters, onmenschelijk-wreed, stoad hij er, wakead, hopend, red-dend ; eea vierde winter zal hem overval-ienjZal hij lijdzaam onderstaan — een beetje mesr gtbogen, feruggekromd, verbleekt, met ia het feart een. diepère woade en eea grootere ba;?eerte, maar in zijn ziele nog iïsiaer de rotse kracht raa het recht. Bj ■wi'.ter is voor alien die daar buiten te stfijdea staan eeu onuoemiijk leed. Wij "ergeten k< sraaaer, eiîeade, verdrieî, baiJirig-scaap olï te denkea, nabij en verre, hier, i uda ea in den Ti eemde, op hea die wa-Laa, hop^u, reddea en pal blijvea voor oas aîier heil, tea Yzer. Nog luïtel zija zij die al dizea kant van dea heiJigen stroom of in den vreemde rondgestrooïd, geea vader, geea zooa, geea brosder, geea verloofds bebbea die niet aïs verdoken beld zija plicbt doet, stille, onge» wetea, eenvouîHg grooîsch Maar hoevelea Zïja er nog, die vaa giadschea kaat noch taal aocà teekes ontfaagen, versîokea biij-vea vaa uiîâtorteade liefde ea alleea lesea voor zich eu ia zich,in uiterste verwachting vaa dea verlossingadag ? Geen eakel leger "i der Verbondeaea is met het onze te verge- ! lijken. Het onze staat voor de htlft, tijde- î lijk, ouderloos, van aile gemeenschap met | de dierb reu verstokea, vaa allea omgang j met verli fdea loagerukt. Wie zsd er op die denkea als de wiater | hesrscîien z*A ? Zekerlijk, eea liefdestroom ' zal de ge iachtea, meer daa ooit, cîoea wis- f selwerken al orer den Yzer heea ; maar ze zullea tocîi de schamelea blij rea ia verge-lijking met hea die af ea toe naar huis kunnea wippea, om ia dea huiselijkea i kriajj of in eea familiemiddea op te mon- ! i sSerea, op te kuappen, nieuw leven en oieu- | I werj moed te puttea : eea nieuw mensch te 1 wordea ; se auliea de schamelea sija in ; 1 zer eîîjk ea measchelijk opzscht. Geen be- \ ^ too ende liefdj in gebaar of gescbenk. » Eea plicbt vaa liefde, eea plicbt van i èaiàbaaiheid is feet voor. ons alien, ook i j &zea te gei.enkea. Ze stsau aiien gelijk in 't gevaar om oaa voort te reddea lot den € Trijheids.daiT. E«a dubbele piicht dragen t we met o: s mee zooîacg de ooriog duren c zal, en t u. du bêle scfauld bebben v/e te h rf.gr.i gver oas ssif en tegenover g geme<'.asch. p sija wij de schuldenaar-3 } o«er Joî Voor cas hebbea ze ailes ? • rotsee d, ^lios gelsden, ailes ondersiaao •n de dood he^ft duizeadvouciîg de opoffe-r g gsâ i! A. B No:jU nS'« we 't kunneo vergélden : Qi ver| het «e»en n<et. Op S aui rid- • t ds ... ;«s teu ff>~! vais gioiie ; feet ; -»• schi 'tk 1 tca Wel a a iitfde. Eau g:> P= ïchcak, b je hoa aedt-ri^ ook is voor • Oiisse jong*ns aooveelalaeea aerakiuîs: daar va ^ iigt impers bat hart ; eea gescnenk ia s Aa hanflflruk, een zoen, een kruiske ! I alli ( En hoe befeekeniavol è»t juist in di • winter de geschenken der liefde ligfea. V 1 I hebbea Kerstdag, we hebbea Nieuwjaar. jj la dezea tijd is eea gemeeaschappeli l geschenk een daad van groote beteekenis j een liefdehewijs van ons volk tegenov p ' zijn edelste bloed, een verinniging van di , j zenden ea duiseadeu zielen in het gemee ■ | schappelijk lijden. ; ■ I Dit jaar willen we nogmaals de ban ■ | zijn tusschen leger ea volk gelijk wij h I! reeds twee jaar waren, We schrijvea 01 een derde kerstgeschenk uit, onze jonger ten goede. Tea goede, zeggeu wij. Eea geschen dat voortduurt eu waarvaa de fuitwerksele Ilater aog zullea tastelijk oplevea ea hei inaeringe breagea aaa wat mea heeft g< kregea in liefde, is duizendmaal te verkb i zen boren een geschenk dat slechts ee tijdelijk vroom gedacbt opwekt. Dat hebben we bij 't aanvatten van Oit Kerstgeacbenk Toor oogen gehouden ei stichtten dan ook : " iDe leeszalen " D School op 't Front ", " E>e Tooneel- ei Muïiekboekerijen "en " Het werk de Lichtbeelden Dat deze daad ten voile door oas volk ii begrepea gaweest. blijkt uit de onvermia derde bijdrage vaa Oïts tweede Kerstge scbenk. Oagetwiifeld zuilen allea met oas 't gedacb't gedeeld hebbea dat later,— wsa neer we eens onze jongeas zullea booreti vertellen van hua soldatentijd en er bijroe gea suslea : en ia dea ooriog heb ik ook mijn taal, miju schrijfkunst, mijn vak geleerd en mijn geestoatwikkeling kua-aea bewexken, dank de werken die gesiicht werdea met 't Kerstgescheak uitgeschreven door de « Belgische Standaard » en gejeund door 't volk, — wij dan ons eigea zullea mogea dankea, aldus onze liefde ea dank-baarbeid betoo^d te hebben. We beginuen van bedon af de in-schrijving op ons derde KERSTGESCHENK voor onze jongena Niem^H blijve ten aohter. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN De Belgische Sooialisten We veraemen door de " Nieuwe Tijd „ het blad vaa dea aaarehiat Joris te Antwer-pea,dat de Belgische socialistea op 22 Oogst huaae algemeeae vergadering in het Volks-fiuis vaa Brussel hebben gehouden. Met algemeeae stemmea werd er beslist " aaar i Stockholm aiet te gaaa. ,, Het congres biacbî ook eea blaam uit ■egea Kamiel Huysmans die te Stockholm egea ailes iB,esn mlercationale bijesnkomst wil belcggen. Joris, die naar Stokkholm ia gegaaa zou a de xaal der beraadslagingëta niet toe- \ reîatea gaweest zijn. V aa een ïnderen kaat veraernen wa door ea aatwoord rau dea bevosgden minister i p eea'vraag van volksvertegenwoordigers, ' iat Yaadsrirelde, inzake socialistische be- < joeiingen en vredeswenschen alleeneen per-aoulijk gedacbt vertegec- woordigî en voor-taat.Solos van de Week t Gesp^eld door Jozef Verachtert tegen De f acker Aifoes, VaaTroost P. eu Vanackere jJ len van D 4 îoe Cie. I i Hdr» je Prins een der flinke keukeoiers -ia D 174-ie woa er ook eea tegea Hector \ 1 «ee, Baroit Jacobs eE Miel De!t»:j!!e. Gilliatvus speelde de laatste met een tieede 5 f a SchupperiS en een derde van Kîaverea ^ s tegen Develtere, Speliers ea Guudjser f :n van D o§-6« Cie. { î k ■ ■ X}£çixJL-is • * Qowtog» aljctingo» ik Het Vredeprogramma el van Minister Czerni ii. De eerate minister van Oostenrijk Czeraii a- Aeeft in een redevoering nitgesproken l Budapest verklaard dat Oostenrijk onrnk d delijk vrede wil sluitea op volgende groac 8t sfagen : lg 1, Geheele internationale ontwapening lg 2. Vrijheid der hooge zeeën en niet de aeeëogten ; jj 3. Wederzijdsche schaderergoeding ; n 4- Geen ecenomische ooriog. .. De toehaling van den Blocus !- Van 8 Oktober af is door de Engelsch q | regeering allé uitvoer van 't is gelijk welk !s goederen in bestemming van Zweden Noorwegen, Deaemarken en Holltind ver boden. i, De Ooriog ter Zee r Een groote Oostenrijksche kruiser soi door de Italiaansche vloot op de Dalm&ti * sche kust gezonken zijn. ■ | — Daitsche torpilleurs zijn de Fialand-' | sche golf binneirgedrongen en hebben eer 11 aanvaî tegen verachillende steden gepocgd. De H. Stoel en de Vrede a De H. Stoel heeft gisteren door bemidde-| ling van den Engelschen gezant het aat-| woord vaa Daitschland en Oostenrijk aaa l al de Boadgenooten laten geworden. | Er wordt verzekerd dat Kardinaal Gaapar-f ri, terzelfdertijde, in een korte nota de Bondgenooten gerraagd heeft het antwoord f welwilland te onderzoeken. | De Engelsche Zegepraal in Mesopotamie # | Gister deelden agentschappea het nieaws - mee dat meer dan tien duizend Tsrken ^ krijgsgeraiDgen werden genomen bij de in- | Berne van Ramadie. Een Engelsch ambtelijk bericht meldt ^ thaus dat het getal krijgsgevangenen vier 8 duizend man bedraagt. Getal dat we reeds 5 ®ver Tier dagen als het eeaig zekere aanga- ; Ten. 't Is reeds heel mooi. ! i ! î Omf j Het Oflensief om Yper | i Vooruitgang op 13 klm Poelcapelle gedeehelijkjingenomen | 3000 Krijgsgevangenen ! LONDEN meldt : Wij zijn ten aanvaî I getogen op een frent van S mi j len gaaade | van Z. den ksm Tower-Hamîet tôt den f ijzerweg Yper-Staden. Al de voorgestelde doeleinden werden | bareikt. Tôt na werden reeds 3oeo krijgs- 1 gevangenen geteld. Wij zijn in béait van de bijzonderste f hoogte en richten ons in op iooo meter N. I Broodseyade. Wij beheerschen tbans op t 5 klm Oostelijk Yper heel het terrein. Wij hebbeu veroverd : uit het Polygone-iosch, de gehuchteo. Broodseyade, Rentel foordhoek. Wij drosgen Poelcapelle binoen en be-■eikteu onze doeleinden O. de kerk. Volgeas inlichtiiigen had onze aanval ' Jaats juist tienige miuutea voor een grooten \ uifschon aanvaL TejeriaamaiJonhaddeCi geea gevolf, i —■flaean'iwu siifn.j iriJii^wnwgMraawBgaa^G^r^u^jKfeJxcQsa; _ ?s; fzœusax * EEN FIER ANTWOORD D« En^dscbe Vrouwenbond Cathol Women's Leaguc heeft bij monde'v&a zijc U voorzitster, Mrs James Hope, een fLîr auî • wojrd gestuurd aan de Internationale Vei eenigiag van Katholieke Yrouwenbonden ■e ! die in Zwitserlaad eene vergadering plande met pactfistische doeleinden. Ziehier eei - nittreksel uit het Engelsch antwoord. _ , « Wij achten het onmogeîijk voor Engcl ' ache vroawea Duitsche vrouwcn in vriea r i delijke samenspraak te ontmosten, zoolai3| de sebelmstukken tegen godsdienst ei ^ menschelijkheid, op bevel van 't Duitschi f bestuur bedreven, onberouwd en nie . . ontkend blijven. Wij bedoeîen hier gaascl * afzonderlijk de moorderijen en heilig' b scheadende verwoestiagen ia België eE b ; in 't Noorden, van Fraakrijk gepîeegd, de » j; maaaen- ea vrouweaontvoeringen naai - kaechtschap ea oateering eu de moorcpoli-| tiek op zee ingericht. Zoolaog deze schelm-| stukkea niet uitgeboedt zijn, Kuacen wij î de Duitzche vrouwea jaiet a!s zusters ia het i » geloof begroetea ». . | Dit is eeae fiere taal, en deugddoende ia * den moud eeaer vroaw,op eea tijd dat maa-. | aen zich aoms wat iaf ea mank uit$prekea 11 — deugddoeade aan 't bart der Belgische j,- vrouwea voorzeker, zij die ten voile dit f verontwaardigiogsgevoei beamea. Ik heb ■ eene gansch bijzoadere reden om deze | woerden mee te spreken, vermits ik voor-| zitster ben van dea Katholieken Vrouwen-| boad « Constance Teichmaun », die zoowel ï als bet Catkolie Women's League aaoge-» sloten was bij de Interaaiàcnaie Vereeni-5 ging. Docb had ik geene kennis vaa de 1 geplande vergadering. Waarschijalijk dat 2 de convoeatie, zoo zij uitgestuurd werd, ' naar Antwerpen werd gezonden, naar den | zetel van den Vrouwenboad. Naar het "f laatste uithoekj e van vrij Balgie, zal men j wel niet eea verzoeuingaschrift gestuurd ^hebben... | Wat er ook van zij, ten voile kaa ik met i i? de vooîzitster vaa dea Engelschen boad, in | mijnen naam, en in naam van ai mîjne ; medezusters, ik bea ervaa overtaigd, ver- ! klarea, ,dat zoolang Daitschlaad door dea moad zijaèr geesteiijkheid, door den mcad 'î zijner katholieke vroawen, niet de afsebu-1 welijkhedea verloocheat ea berouwt, ge-pleegd tsgea dea godsdienat en, in de eerste ! plaats, tegen de loutere menacbelijkheid, nooit of aooit eeaige betrekking kaa aaage-knoopt worden, oader welkea vorm ook, met het land van gruwel eu moord, vaa leugea ea lastertaal. M. E BELPAIRE. De Panne, den 3 Oktober sgiy. e»® T.o«wrt*m«i i EEH LDCHMFilSIEr! TEGEN DUlTSCilLAND WORUT ■ NOODZAKEL1JK. e We bele^ea voor 't oogeablik eea woa- : deren tijd, Niemand twijfelt. nog aaa de nederlaag van Duitschland, maar de aeder- i laag wordt in Duitschl&nd aog aiet beele- l maal aangeaomea, omdaî *3 aog betrouwea ï ■ op hua meesterschap ia de lucht. Duitschland ia dea begiaae van den strijd, meeade de Boadgenootea klein te < krijgea op zuiver militair gebied. Dit ge- ' iacht bîeeft voortbestaan maandea ver, 1 «raaneer het overal schijnbare voordeelea j J sehaalde en de Bondgenooten tôt een afwe- f v •eaden strijd kon dwingen Editer de ver-| i ichiiiende offsnsie?en op het Wesîlijk front |1 raven weldra duidelijk te kenoea dat eea t e iverwinning op dit gebied een hersengehim \ oor Duitschland was feworden. Oe heog. n -i « afia îMidaaa W-K V'ib lUv uuiï-. i ï \ „ Jl draveade toon die de ovsrmacht bezong ia militair opzicbt, verdï'wh uit alla duitsche 'e redevoeriagea. Toen zag men het verschijn-e sel van Duitscblanas nood ten voile aaa 't . Iicht komen. De blocus had Duitschland op ■_ den rooster gelegd, alhoewel door menig-, ruldige omwegen de eetwaren nog lângs de , neutrale grenzen in Duitschland toekwa-! ■ men. 't Wierd voor Duitschland een taak van uithoudén. Wie bel langst den strijd , zou uithouden, zou overwinnaar zijn Een . tweevoudige pogiag kregea we vanwege , Duitschland te bestatigen : het inzetten van 1 j offensieven die alîeealijk ten doel hadden . | de rijke graacsïreken en petroleumgronden j | van Europa te bensachtigen ; het belemme-( | rea van de bevoorrading der bondgenooten. . | Vandaar bet *>fft:asief tegen Roemesie om , - de strekea vaa dea benedea Doaau te bezet- I, jj ten en bet offeiigief tegta de Russen om , \ Galicie met zijne p "trolbronaea ia te pal-« mea. Vandaar ook de oameedoogende oa-derzeeëroorlog om Ea^-ciand net spook vaa den hoagersnood op dea aek te halen. j Gelukte Duitschland la hei eerste gedeelte | vaa zïjji programma, ia het tweede liep het I 6611 leelij-ke fiassco op Maar door hetiagrij-| pea van Amerika werd ook zija behaalde \ voordeel inzake be^oorradiagsoffeasieven geaeutraliseerd. Eea eake e E.^al waagdp de duitsche j vloot eea uiîrai. Zc werd deerlijk verslagen Verslagea op militair ea économisait gebied, beproeft het ihaos zijn laatstc kans meii; eea ofemsief ia de lucht. De laatste hoop van Duitschland Iigt in de lucht ! j la Duitscbl'îad worit beden aile aaa-- dacht gewijd aaa den aaubonw vaa vlieg» v taigea, gelijk men overtsjd aile aaadaeht Iwijdde aaa dea aanmaak vaa onderzeëers. In aile landea is de begeerte aaar vrede even groot. Deze begeerte op nadeelige 3 wijze beïavloedea is het uitboudirgsver-| mogen eea gevoeligen slag toobreagen.Van ; daar die meiîigyuldïge, ritten die de Duitsche ; vliegers thaas tegen Eageland plegea en bijzonderlijk tegen de hoofdstad Londea. Want een militair nut kunnen die rittea hoegeaaamd niet afwerpea. Het giat hier slechts om de bevolkiag te latea beseffea dat Duitschlaads macbt in geenen deale geknakt is. Tôt nog toe hebben de Engelsche vlie-gers nog hun overmacht in dit nieuwsoor-tig effensief niet getooad. Ze bombardeerea wel de vijaadelijke ;vlie§pleiaea ia BelgiS en de /erkaerstaties onmiddellijk achter hua froat, als daar aija : eencrzijds Goatrode, SL Denys-Westrem, Etterbeek, Ghistel, Varsst:aaere, anderzijds Roeselaere, Kort-rijk, Cortemarck, Licttterrelde, Rambeke,, enz., maar dat is ^srk vaa iederea dag en iiî verband met de krijgsyerrichtingen te lande. De Efuitschers 00 k doen zulks. Echter vaa regelmatige vlie^ersaaavallea op tfaifsche stedea wordt luttel melding g'.œaskt en de cerise afzoaderlijke geval-i«n vaa enkele .Freosche viagers die twee 0* a rie àuitscae stedea gaaa bombardeerea volstaar. niet rm den gewcldigen icdruk d:ea bet Daitsche vo^k ondergaat bij 't lezen van c agebjksche rittes op Londea en boren Eageland weg te bèmei;. De duitsche rittea moTfsterea het Duitsche rolk op,dat hieria steua viadtvoor zijn ver-trou «rea Het wordt een noadxakelijkheid eut betrouwea ook uiteen te schokkea. Dan ware de o?itgcocbeliag algeaeen ia Duitschland. Men spreekt vaa de duizeade toeatellen lie we gereed mskeâ. Woordea baten niet aear. Mea wil dadec ea 'i aou misschien vel de grootste overwinning mogen ge-loemd —• omdaî. zif het grootste uitwerk-e' zau bebbea — indien hoederdén onzer begtuigen regelmatig Essen, Muachea, L en ja Berlijn ko^deu gaau bom aïdeexetij De afslandea t^Ilen niet meer n zool&ag dit niet is gebeurd mogen we sggea dat Duitschland nos een stean a geeft aaa zijn volk om in de over* 'inning te gtloomi, A

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes