De Belgische standaard

1290 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 21 Juli. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 18 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8c9r20ss8q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

î " • ■aaî, N° 107 iantiemeu het numm©p Woensdag 21 Joli 1915, De Belgische Standaard Ta .al en Volk 3Z> 3E3 Foor 0ocl ea H&ard an L&nti < vtv utvM^:w:'.ïw^..^u« acsKHTw» trw)m&&3UP8*GVA3a&w*\-yvtomj&j^>iz*r •.-■>• ■.-^ v « il£ 8FI9ÎSQHE STAXOMBP » nmfcijBt digeip Afconnementsprijs voor 50 oamtners bij voonxiibetaliog. V-io.*" 4e soldâtes» : 3,50 fr. voc v • nîeî>soid».teis — /« '/ iand 3.50 ïr.} bttttm 'i tard 4.59 !.. I - '«M' -^iar s.v ni» *lk HumtHir wordt* smr^agê, wo»~« ée abo»n*mt*t* _ ,y# w>. - ^ _ . __ ' _ ".Oostia.xir'ci.eir : 1S.0EF9NS PEETERS. - sTS otaTBkLBRS : » E. BÉLPASBE, L DUYKERS, Vfctor VANBRAMSERE^ Bertrand VAW 3E8 SCHEIOE# iuut FIIJLIAERT, v >'.,»* ■-. • vsào > ifaaa» WJGM>«wfc; . • T<5WSi«-z^v^fâ4i^^^JAM5®nry»s5isWkWESKi«ï«me« Voor aile mededeelingen zich wendea ■ t.: Villa MA COQUILl. B, Zee.dijk DE FAflfHË Aankondîgiagen : 0.2$ fr. de r:-r , — Eekîaroen : • . rsf!. Viuchtelingen : 3 inlasseKngen van 2 regels» 0.50 f- . îiiuschc verwaandheid. b a V Het is wel de moeite waard van tijd tôt tijd een kijicje te doen in de panger- 1< maansehe dagblàden van over den Rhyn; s zoo lijnt zich in den geest duidelijker en z vastsr de voorstelling, het besef af van de verregaande, « kolossale » verwaand- h heid van de Duitschers dezer twintigste z eeuw. 13 Vooreerst. ^ ■ Het spreekt van zelf dat voor elken y echten Duitscher, die naam en die eer „ waardig, « das grosse Deutschland » zoo y 011sch.ui.Ug is aïs een pasgeboren kind $ en « da& kieine Belgiën » zwarter van £ zonden dan de zwartste duivel uit de \ hei. Of zijt u de fabel van den wolf en s het lana soms vergeten ? En de straf voor 2 ai die misdaden ? Wel, de wolf slokte 1 het lam biniien of, met andere woorden: ^ « das kieine Belgiën » moet natuurlijk aan « das grosse Deutschland » gehecht worden tôt meerder eer en glorie van « das liebe Vaterland ». Amen ! Het zij zoo... aldus leeren de ketters, maar... er is ja, een « maar » aan, niet waar, Belgische piotjes ? ^ jovenstaande stelling is die der zui- f verc radikale Imperialisten, van de man- j . nen van « Deutschland iiber ailes ». Die ( lui ke^aen maar een gebod meer (of het van God komt, geloof ik niet) en dat is : ; Bernin Duitschland. boven al en het ove- i rige : eer, rechtvaardigheid, recht, enz. < enz. is iarie. 5 Nu, er zijn in Duitschland nog wel 1 menschen, nier en daar, die zoo gemak- ! kelijk met al die dingen uit den ouden j 1 tijc niet durven omspringen ; die hebben j nog zoo'11 soort kristelijk geweten, zie, eu dat geweten moet gesust, moet in , siaap gewiegd worden en daarom rede- neeren ze, zoeken ze, vinden zij uit en ; wat dit;s meer om 't goede recht van 1 « das licbe Vaterland » te stutten en te 1 steu.*;en. Luister. < t. Geschiedschrijvers beweren en be- ( wijzen : a) België is altijd Duitsch ge- I ! weest ; b) Nergens zijn de oude Duit- sche bejSchaving en kunst zoo zuiver be- j waard geble^en dan in Vlaanderen ; c) Julius Cœsar zaliger heeft gezegd dat ] de Belgen Duitschers waren. . II. Ec nomisten beweren en bewij- , ^en : a) België is zijn voorspoed op ge-bie van h-mdel en nijverheid aan 't j Duitsche kapitaal verschuldigd ; b]/Ant~ w-rpe k-' en bij uitstek Duitsche stad ; c) De Belfdsche handel is heelemaal in Duitsche handen. III. Phi.'ologen beweren en bewijzen : a) 't Waalsch is verwant met het ■ ' Dui' 'ch ; b) 't Vlaamsch is een Duitsch ' J diai et. , IV. Sta-ît undigen beweren en bewij- ' , zer; : a) België is een politiek misbak- ; ,t sel ; fe) Bti dë moet bij Duitschland in- : gel fd /orden, v/il het iets zijn in de j toe omst, efiz. enz. al te lang om te mel'en. 1 Well e Duitscher, hij weze nog zoo 1 « scrupuleus », kan na die bewîjzen van hooggeleerde en breedgebrilde heeren professées nog.twijfelen aan het goede ; recht l't lieve vaderland en moeten ï J ail 1 dan niet eenstemmig beamen : ( Be: ;ië was Duitsch, is Duitsch en zai 1 in car • uwi ^heid Duitsch blijven ? ; , Och me i >ch! Waarmee die mensch- jes ievre en zijn ! Wil ik u wat anders , zeggei. ? A. En^eland, Holland, Denemarken, Noorwegei , Zweden, Ysland mo=ten bij Duitschland ingelijfd worden, want daar ; 00k wor en « duitsche » dialecten ge-spro en. j , B. Frankrijk, Italië, Spanje, Portu- ( gai, Oostenrijk, Hotagarië, enz. moeten { b , Duitschland ingelijfd worden, want * daar wt den vroeger « duitsche » dialec- j ten gesproken. , i C. Heel Èuropa en half Azië moeten ; ij Duitschland ingelijfd worden, want i de Indo-Europeesche talen starnraen an 't oud-duitsch af. D. Heel de wereld moet bij Duitsch-md ingelijfd worden, want Adam, de tamvader aller menschen, was vast en ' eker een « true-born » Duitschman. Ec denkt ge dat de Duitsche verwaand- j eid dat ailes niet zou slikken ? Wel eker ! Kolossaal is immers zinverwant 2 îet Duitsch... Halen wij doodeenvoudig de schou- ^ ers op bij die belachelijke en tevens atelijke grootdoenerij en laat oris ho- ^ en dat we binnen kort verlost worden ^ an allen Duitschen dwang en geweld * oor de vereenigde stuwing van dé. Ver- ; londene Mogendheden, die « das liebe aterland » zoo niet kleiner, dan toch • tillekens in zijn eigen Duitsch hoekje | ullen weer zetten, waar bec, de mensch-teid ten goede, nooit had moeten uit- ' :omen. Zoo helpe God ! V. N. ^ m ihiwi 1 1 11 .1 1 1 ■■■■■■■■m mm mur j De Paus heeft gesproken. | Interviews gelijk dat van Latapie geraken < naar niet vergeten van den dag tôt morgen. 1 )aar in dit onderhoud de houding van den 1 'aus tegenover Belgie ailes behalve vriende- t ijk weergegeven werd, vroeg onze Gezant ; >ij dea H, Stoel, Miuister van den Heuvel 1 :ene terechtwi|zing. < Deze terechtwijîving is verschenen. Niet . dleenlijk is ze voor Heer Latapie en consoor- i en die zijn zoogezegd onderhoud m£,t allerlei .< :ommentarien doen overntmen in de parij- | :che boulevard pers, waaronder « Le Matin » t oonaangevend mag genoemd worden ; een j caakslag van belang, maar voor ons land 1 nzondtr is het éen klaar bewijs vaD 's Pau- sen geoegenheid tooi BelgiB. Nist alleec er- j sent den H. Vader dat de onzijdigheid van ] België onrechtveerdig door Duitschland werd ] jeschonden, maar 00k betuigt hij dat het lot ] fan Beigie meer (Jan deelnensing verdient. j Sewondering en eerbied. Dit blijkt duidelijk ] ait het antwoord dat Minister Van den Heu- ■ fel van zijn Eminentie Gasparri, Staatsse- :retaris van Benediktus XV ontving. Hierr ] )nder den beknopten inhoud van dit hoogst ! jelangrijk stuk. 1 i° De H. Stoel kan het interview van i latapie niet aannemen of goedkeuren,omdat 1 lit ten heelemale valsch is. 20 De H. Vader heeft door zijn daden ge- : îoeg getoond dat hij rechtstreeks ingaat te- J fende beweringen van Latapie. Hoe kunnen le menschen Latapie's woorden gelooveo als- 1 wanneerde daden van den H. Vader het te-jenovergestelde bewijzen, 1 30 Betreffende de schending van Belgie 's >nzijdig: eid ; logenstraft Z. Heiligheid ten itelligste Latapie 's bewering. Op4 Oogst 14 leeft von Bethman openlijk verklaard dat de nval ia Belgie een daad was tegenstrijdig net aile internationale wetten. Z. Heiligheid leeft deze uitspraak beaamd in zijne consis-:oriale aanspraak van 22 Januari laatstlèden svaarin hij aile onrechtvaardigheid langs velken lmnt zij 00k moge homen m om welke 'eden 00k begaan, uitdrukkehjk veroordeelt. 40 Betreffende Mgr, Mercier schreef Lata-jio volgende woorden den H. Vader toe : t Ik zal u verwonderen. De Kardit aal Mercier is nooit aangeheuden geweest. » Nooit îeeft de Paus dit gezegd. Gister reeds gaven ye daaryan de logenstraffing. 50 Eindelijk voor wat bgtreft de fssiilee-:ing van pr^sters en de deeineming van îijne Heiligheid in Belgie's rouw en ellende :oont Mgr Gaspari door bewijzen van brieven, lat Z. H. de Paus altijd de grootste genegen-îeid getoond heeft voor onze verdrukte ïeestelijkheid, dat hij deze verdedigd heeft Dij de Duitsche regeermg zelf met eène open-ijke protestatie van den Nuntius te Brussel, sn dat hij ia de toespraak ter gelegenheid /an de benoeming van Minister Van den Heuvel aïs gezant bij den H. Stoel Hij er steilig heeft op gedrukt hoe dierbaar 't lot ; /an 't ongelukUige België Hem ter harte lag. ; Dit document is voor ons, Belgen, een 1 /erheugend feit en voor de heeîe kristenheid < ;en bewijs van 's Pauzen meening om ons : £oede recht tegen wie 00k te verdedigen. 1 Waarom zwijgt de Parijsche Boulevard- 1 >ers nu als vermoord ? Waarlijk heel kea- < ichetsead ia deze droeve tijdea vooral. c Qorîogvsnleuws. OS* DEftf YZER De Duitsche loebassen schijnen er op be-,ist te zijn m en dan, de kalmte van 't Yzer--on.t te storen op een zeker punt. Eerst was et bij Diksmuide, gister al de kanten van St. oris en vandaag gebeurt het te Scheewege. ammer dat het ambtelijk bericht ons niet egt van welke Scheewege hier spraak is, rant we kennen er op zijn minst vier van St. oris tôt Diksmuide. Nu dat doet niets ter za-:e, want met den aanval die volgde, hebben e Duitschers weer een davering van belang ifgeloopea. Anders blijft het op 'tYzerfront Leel stille, de onderbroken bombardemeatjes iaargelaten. Dat is dage'ijksche kost en aan t alledaagsche gewent men zich in eerste ilaats. En daaî die periodieke beschietingen naar gebeurei op de voorste loopgrac'oten -inie, valt men onmiddelijk daarachter in een >ngewone, schoone stilte midden de heertij-;e natuur die 't allenkante zco heerlijk op-iloeit in bloem en plante en gôwas. Eén uur raa de uiterste linie af, gaan de dagen oage-;toord hua weateliag voort ea men is er zelf oe gekomea,zegde oas gister nog iemand die ran ginds kwam, te gelooven dat ailes ge-laan is, vergeleken bij 't eendelijke geweld ran deze tragische Yzeidagen. Op zijn ge-nakje sientert men door de velden en weiden lie hooge staan van groene weelde en men îou allicht in de waan verkeeren dat de strijd lit en tenden is, ware 't niet dat nu en dan, ;en verloren schuiîelaar over u gesist komt în eenige meters van u met een pang in den deigroad openspettert, herinneringe bi entend dat de oorlogAanduurt. Is het niet iets jrachtigs dia kalme bewustheid van iederen iolaaat, hij weze soldaat kort af of hooger in jraad ? Onze jongens laten zich dan 00k deze 'r p: —,t-''~tand,, wel gevallen. Als ze moe ïiin van in hunne kotjes ofte abris, te dob-jelen.te slapen of te kaarten en dat de verve-ing langs het lage deuropeningske binaen-iomt en mordicus aan de zoldering blijft îlakken, springen ze buiten en gaaa ze den lag doorbrengen met visschen in de water-oopen die zoo talrijk het Veurne-Ambacht-sche doorsnijden in aile richtingen. In den t Koolhofvaart », « De Beverdijk », « De pleine Beverweg», de " Oude Vliet », " 't Slopgat" ea andere zitten ze dan op hua ge-nak te heagelea achter paling. Ze zijn allen •azende henge'aars geworden en ze sakke-:en somtemets als een shrapnell.sngevraagd, n 't water komt kletsen en de visschen ver-ichuwt; Die Duitschers kunnen 00k niets ijden, eeuwige spelverbrodders.die ze zijn ! Ze houden 00k veel vaa 't zwemmen.Dit jrengt zoo een deugddoénde kalmte ia hunne ijven en 't is- hun een allergrootst genot in iezelfde waterloopen, spelead als bengels, ;en spoelingske te nemen. 's Avonds keeren ze naar huis. Naar huis ? Ja zeker, want ieder kotje of abri hebben ze tôt een huizeke ;emaakt. Door den band is het dan nog een villa en al buiten staat het gemerkt te lezei], Deze opschriften laten seffens het karaktei raden van den bezetter. Oneindig vele «lieve» namen versieren den ingang van ettelijke woonsten en heel de vrouwelijke woorden-schat gaat er door. Hier moeten vroolijke Brusseiaars van den genia gelegen hebben want 't staat al vorea : «Bar du génie ». Ver-ierwii een commandant oiibekend blijven, 't en ware het een liefhebber van stelkunde is : « Villa du commandant X- » lezen we.Tei memorie van het ongelukkig dorp heeft hier iemand Ramscappel veieeuwigd in " Villa Ramscapalle " en een andei verdraaide't tôt; " Villa Ramschrapoel ". In 't midden op de sere-plaats prijkt : " Lusthuis de Yzer." Wat verder kan men voetbaden nemen : " Villa Marie, bains de pieds, bains de mer ". De spotlust sperkelt 00k overal uit o. m. in "Hô-:el des Puces ; men wordt verzocht dezen ibri rein te houden Hier houdt er een aan jijn vel, want hij zit geblindeerd " Villa Blindé".Verderhuizen de mitrailleurs :«Villa les Mitrailleurs ». Onze Vlaamsche taal komt 00k :ot haar recht en prachtig daarbij 1 Het speelsch karakter van onzen volksaard komt lier tôt zijne ware uiting. Wat zegt ge van leze : « Spring buiten » ; t Welkom » (tôt selfs de vijandelijke obussen zij a welkom, vaar 00k, dat ze negentig maal op honderd liet ontploffen) ; «la den lustigeu Beer », s Bij Mie ICatoen, koffie van 's middags tôt len noen », « Binnen zonder bellen » (dat is Belg. Qr. Hkw. 19 Juli, 15 uur. De vijandelijke artillerie heeft enkel eenige voqru'ig-eschoven posten op 't front rond Diksmuide beschoten. Onze artillerie dreef verschillige ploegen vijandeliike werklieden uiteen. Parijs iç Juli, 15 u. Hevig bombardement op onze loopgrachten van St-Joris. Het dorp en de kerk van Boesingte werden beschoten. Rond Atrecht op een frortt van 1200 meters deaen de Duitschers een aanval ten Westen van Souciiez, maar werden teruggeslagen. Duitsche - aanvallen in Argonne bîeven zonder succès. In 't bosch Van Apremont bommengevecht. In Lorrnnen worden eenige voorpostgevechten gemeld op den Zuid-f Westelijken zoom van het bosch te Marchorie. , nu eens een nagel met een kop !) en andere. Met den avond zit men dan rond het stove(ke, te.praten, te vertellen, te jokken en te zin-gen. In de schoonc stilte klinken dan de op-wekkende of weemoedige tonen van een harmonica en ia de slepeade melodie van een innig wijsje wieken de gédachten naar 't verre verleden en naar huis. Dan is het mooi~ stil in de rumoerige lijven en in de hoolden gonst een nagalm van een heerlijk geluk. In den dag bev/eegt het lijf, in den nacht leeft de geest. Uit beide wordt dekracht geboren. God schept den dag, ze gaan er door en wachten op de verlossing. ACHTER DEM YZER. Achter den Yzer, in de rustdagen die gere- i geld komen, weten de jongens zich ook op , bijzondere manier onlèdig te houden. Hier is het sport aan 't order van den dag. En als we sport zeggen dan is er voor ieders goestiug en bevcegdheid. Nooit is er meer sport gespeeld gewordes dan in dezen oor- | logstijd. Dit verkwikt de zinnen en hert en geen gelegenheid wordt verzuimd om onze jongens in staat te stellen eenig vermaak te -genieten. Het yoetbalspe) wordt in deze zo-mersche dagen met evenveel driftgevoerd s als in de bijtenste wintertijden. Doch niet ; altijd afzonderlijk spelen de jongens maar t sportfessten met volledig programma worden ingericht. Zoo mochten we onlangs een echt ï sportfeest bijwonen. Daar was voor aile goes- î tea. Koers met hinderpalen ; worstelkamp ; ; hanenkamp ; peerdenloopstrijd. Bijzonderlijk de haaenkamp had een eaor- g me bij v al. De deelaemers hebben eea stok | tusschen de beenen, de armen worden onder | den stok gebonden en 't is te doen ©m 't eerst te vloeren! Aile andere nummers werden met -eene ware, levendigheid betwist. Het deed waarlijk deugd te zien hoe de ineeste vnend-schappelijkheid heerschte tusschen toeschou-wers, van hoog tôt laag en deelnemers. Na het feest sprak de divisie generaai D nog eenige aanmoedigende woorden tôt de soldaten 4iede geestdrift d^den ontvlammen. Zulke feestjes dragen er dan ook veel toe bij om de wederzijdsche achting en sterkte levendig te houden en door de vroolijkheid en 't genoegen die ze verschaffen, onze jongens ^ aangenaamheid te doen gevoelen dat allen,''#00 een van gedacht,zoo een van wil op elkander mogen steunen. Het betrouwen groeit uit de vriendschappelijke gemeen- ' zaamheid en dit wordt door zulke bijeenkom- • sten betracht. BIJ DEN VIJÂND. Daar moet iets haperen in 't zoo goed s ingerichte raderwerk van den vijand. Alhoe-wel de Duitsche censuur schrikkelijk streng werkt, komt nochtans nieuws, buitenlands toe, dat te keanen geeft dat ists op handen is. Sedert eenige dagen loopen steeds hard-nekkige geruchten dat mogelijk werkstakin-gen bij Krupp te verwachten zijn. De socialisten !romen ook aiet overeea aieer. Bankroeten volgen op falingen en de eetwaren worden schrikbarend duur. Er is gebrek aan bier, zoodanig dat de Duitschers tlians Hollandsch bier moeten lusten. Maat-regelen werden in de Kamers van Wurtem-burg getroffen om de eetwaren aan den minst hoogen prijs te stellen en te Munchen heeft de overheid aile olien en vetten opgeëischt. Het katoen datalsoorlogscontrabandais aan-zien nu, steeg op éen dag met 5o centiemen per kilo. Te Weenen gaat het kalfvleesch thans 60 kronen (in plaats van 30) de loo kilos. Waar het rookt, is er vuur ! De vrouw en de oorlog* Terecht deed onze niedewerker L. D. N. op-merken hoe eensgezind en hoe edel, aile Belgische vrouwen thans samenwerken om in de rampen die ons land tijdelijk treffen, ook hun steunen hun daad bijbrengen tôt heeling van aile wonden en tôt opbeuring van aile smarten. In aile standen krijgen we daarvan dagelijks staaitjes onder de oogen, die ons sterken in de meening dat ook door deze werking, België la-ter grooter en heerlijker uit de bange dagen /al komen. Tôt staving daarvan dienen we slechts te ver-melden het werk dat onlangs tôt stand kwam, ten doel hebbende fondsen te verzamelen om laterde beproefde weduwen en huisgezinnen bij te staan en te helpen. Dit werk, onder eere-voorzitterschap van oud-minister Francotte en waarvan het secretariaat waargenoroen wordt door juf. M. BelpaireenL. Duykers, (Swiss Cottage, De Panne), mocht reeds de bijtreding van aanzienlijke mannen aanstippen en tôt in het Buitenland vond het weerklank. Zoo liet ons de Voorzitster van het vrouwen-komiteit van Italië — dat gesticKt werd om zooveel mogelijk heul en troost te schenken aan aile beproefden van dezen wereldoorlog — weten dat, in blijk van hooge waardeering voor België en in herdenking van de dagen die onze eerste lijdensuren waren, op 8 Oogst in Italië, een België-dag «Pro-Belgio» zal ingericht worden onder de hooge bescherming van den Beigisdhen gezant en Msr Vaes. Brief uit Engeîand. (Van onzen gewœien briefwisselaar.) Zaterdag, xo-7-15. De betee'kenis van Louis Botha's prachtige reldtocht en prachtige eindoverwinning. Het grootste nieuws dezer week in Engeland, is onbetwist de eindoverwinning van Generaal Louis Botha.' Op Vrijdag, Juli den gsten, om 2 uren 's morgens f'ginder 4 u. 's namiddags) aanvaardde Botha te Bloem-fontein, in 't noord-ooster uiteinde van den spoorweg waar hij hem gedreveA had en daags te voren een ulti-maturc gezonden; de overgave, zonder voorwaarden hoegenaamd, van Seitz, Gouverneur van Duitsch Ztiid-West Afrika, mctgansch zijn leger! Zoo sehonk Botha aan Engeland eene nieuwe Kolonie van 320.000 vier-kante mijlen uitgestrektheid, zoo groot als de helft van Duitschland, en redde terzclfdertijd, de zuid Afri-kaansch-Engelsche bezettingen van een altijddurend gevaar. Een meesterstuk van een veldtocht, mag zeker Botha's strijd en overwinning heeten. Een Engelsch officier schreef vol begeestering, hier in de bladen : ik wil eenen generaal als Botha volgen van hier tôt aan Cairo,... van zoo'n krijgskundige bestaat geen tweede voorbeeld... Botha's veldtocht is ook dwars door een zuid-Afrikaansche strijd geleid en gevoerd uitsluitend volgens Zuid-Afrikaansche gebruiken, die, ter hand van mannen als Botha, De Wet, enz., tijdens den Boerenkrijg, hunne werkelijke waarde getuigden en wereldroem verwier-ven ! Er is zeker geen land ter wereld waar die gebruiken ▼an naderbij bestudeerd werden dan in Duitschland, door den krijgsstaf. Doch, Botha heeft'die boekgeleer-den van Berlijn eens eene les van werkelijke krijgs-kunde gegeven, die de keizer zal doen knarsetanden van woede ; en, terzelfdertijd heeft Botha bewezen onbetwistbaar te zijn een der groote krijgskundigen onzer eeuw. Het ware ondankbaar hierbij te vergeten de bijzondere verdiensten van Botha's hoofdgeneralen en beste steunen : Generaal Smuts en generaal Manie Botha, zijnen eigen neef, alsook de dapperheid, het taai geduld en het prachtig weêrstandsvermogen van Botha's krijgers, enkele Brïtten, maar verre meest Boeren, Nederlandsch sprekende Zuid-Afrikaanders. De moeilijkheid van binnenwaarts komende, die Botha te oveikomen had, spruit uit twee verschillige bronnen : de wilde, dorre natuur en de sterke, fel gewapende duitsche bczetling. Natuur. Gansch Zuid-West Afrika is eene dorre woestijn, waarvan het midden gedeelte eene hooge

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes