De Belgische standaard

685 0
13 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 13 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 09 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ng4gm82k9p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3^ Jaar N- 3 3 587/ Dinsdag 13 Februari 1917 IMHSEMBSÏSPBDI ; Voor Soliaten: t maaad fr. 1.25 a maintien a.50 S maand«n 3 75 met soldi&B in 't laad : 1 maand fr. 1.75 a maanden 3-5° S maandco 5*5 Baiten 't Iaad : t maand fr. a.50 a maandea 5.0° | maanden; 7.50 DE BELGISCHE STAnDAARD os i <£ © > * 1 lirf I OPSTBL S M BBHEER villa « M& Coquille » <Kbedijk DB PANNE Kleine aankon-dlgingen : 0.55 f. de regel RECLAMES : volgens overeen-komst. ^^TDRACHT - B A A rt AVApTT^ 1 ïidefon Fas/e Opsiellers : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, 0. Wattez. EEN VRAAGSKE. — Kan iemand mij laten wetcn faoe de kerken zijn van Beveren-a/d Leye, Deerlijk, Roxem, Stœceghem, Schuyfferscapelle,Vyve-S.-Baafs, Wilskerke, Wynendaele, Thourout, Zeetenaye (in ge-val er eene bestaat daar, of ooit eene be-staan heeft)? Hoe oud is daaromtrent overal de kerk en de toren ? En die er een printkaart of andere beeltenis van heeft, zou hij Ze me niet willen voor een tijdeken in leening geven? Dit ten bate van een studie over onze West-vlaamsche kerken, eerlang over te drukken in De Belgische Standaard. DanK op voorhand, voor 't minste uit dat men mij Kan laten geworden. L. DE WOLF. FresMent Wilsoa reflsYoering I. De boodschap. De voorzitter der Vereenigde Staten van Amerika heeft in zijn wereldredevoering de beginselen van een duurzamen vrede uiteen-gezet, en de toepassing dezer beginselen als voorwaarde der toetreding tôt een interna-tionaal verbond gesteld. Deze beginselen zijn ; Ten eerste : gelijkheid van rechten voor groote en kleine naties. Recht op het leven. Ten tweede : het gouvernement heeft al-leen rechten door de toestemming der be-stuurden. Het recht om volkeren van den eenen potentaat aan den anderen over te leveren, alsof ze eigendom waren, bestaat niet. Geen vrede is duuvzaam, en hoeft niet duurzaam te zijn, die dat beginsel niet huldigt. Als voorbeeld haalt voorzitter Wil-son aan : Polen, Polen moest zelfstandig, vereenigd en onafhankelijk opslaan. Maar altijd is het niet mogelijk de volkeren te scheiden. Verscheidene volkeren zijn soms zoo gemengd dat er van indeeling geen spraak kan zijn. De Joden zijn over heel de wereld verspreid. De Armenianen vormen een kleine meerderheid in Armenië maar zijn toch over heel Azië thuis. Macedonie is een mengelmoes van volkeren. Meest altijd bestaat er tusschen twee volkeren een lusschengebied waar beide volkeren vermengd zijn: Elzas-Lotharingen, Fransch-Vlaanderen, Bukovine, Bessarabie, enz. enz. Bovendien zijn er Ianden wier volkeren, verschillen in veel opzichten maar toch samen huishouden en goed overeenko-men : Zwitserland. Voor al deze gevallen waar de indeeling der volkeren onmogelijk of soms, zooals in Zwitserland, niet weqschelijk is, moet de vrije keus aan de bevolking gelaten worden. Ten derde : Door dien vrijen keus doen deze volkeren 110g geen afstand van hun zelfssandigheid. En dat is hun recht : « Aile staatslieden zijn het overal er over gent dat voortaan de zekerheid van leven, Van gelooj', van industrieële en sociale ont-wikkeling zal gewaarborgd zijn aan al de volkeren die tôt hiertoe geleefd hebben on-der de macht van gouvernementen gehecht aan geloof en doeleinden tegenstrijdig met de hunne. » Wij xunnen dus de gedaciite van Wilson samenvatten. De wereld moet ingedeeld worden volgens de nationaliteiten. Zij be-slissen zelf tôt welke natie ze behooren. En in die nalie zelf moet elk zich vrij Kunnen ontwikKelen. Ziedaar in één zin de boodschap van président Wiison aan de wereld en aan de vechtende mogeudheden in het bijzonder. II. De uitvoerbaarheid. Enkele bladcn hebben hier in Engelahd de boodschap met een heimelijken glimlacii ontvangen. Utopia van een wijsgeer ! En dan dacht ik dat Onze Lieve Heer heel gemak-kelijk de belofte Kon doën : « Vrede aan de menschen van goeden wil », vermits de menschen van goeden wil zulke « rari nantes » zijn. En loch hoop ne, dat de alge-meene opinie sterk genoeg zal zijn of worden, om de boodschap van Wilson te doer aanvaarden en uit te voeren, al zij het dar 00k bij benadering. Is het hersenschim dat Polen vrij kome : vrij van Duitschland, vrij van Rusland, vrij vanOostenrijk? Wel neen, dat zal 1 't Is Polen die de nationaliteits-idée aan d< wereld heeft opgedrongen — voor Poler was er geen spraaic van nationaliteiten — en 't zal Polen zijn, dat eerst heerlijker dan ooit uit den smeltkroes van Europa zal ver-rijzen.Is het hersenschim dat het Finsche volk. een der beschaafde volkeren der wereld, zijr boeien zal breken ? Mogen we er 011s niel aan verwachlen dat Rusland eindelijk zijr traktaat zal eerbiedigen, waardoor het aan Finland de vrijheid toestond ? Is het hersenschim te meenen dat hel Fransch gedeelte van Elzas-Lotharingen te-rugkeere naar Frankrijk ? Is het hersenschim dat de Italiaansche oeverbewoners van de Adigo terugkomer naar Italië ? Dat de Tjekken van Bohemen. de Ruthenen van Gallicië, de Roemenen van Bukovina en Transylvania, de Croaten van Croatie en Slavonie, de Slovenen van Garniola onttrokken worden aan de heer-schappij der Magyaren ? Is het hersenschim te hopen dat Armenië terug zal verrijzen uit de klauw van Turic en Rus? Ook al hersenschim dat Frankrijk de vlaamsprekende bevolking van Fransch-Vlaanderen, door eigen onderwijs in eigen taai, aan zijn onwetendheid zou ontrukKen? Of mogen wij, Vlamingen, ook al niet zeker niet, dat, na dezen oorlog, ons vlaam-sche volk in 't vlaaajsch ?al bestuurd en onderwezen worden. Hersenschim of niet 1 ons zij Wilson's boodschap 1 Hoe hooger ons ideaal, des te edeler ons streven, des te grooter offers zul-len wij het brengen. D' Vande Perre. (Slot morgen). ituau uit M MerieM Aan Alb. Biliau. \ Voor ons dierbaar Vaderland Strijdt Papa in Vlhanderland ( 1 ) 0 1 die taal na twee jaar strijden 1 Twee jaar vreezen ! Twee jaar îyden ! Neen, dat is geen klagelied Die dat zingen klagen niet ! Hoort, hoe lief die mooie woorden; 't KliiiKt als hemelzoete akkoorden : « Voor ons duurbaar Vaderland Strjjdt Papa in Vlaanderland 1 » 0 I GQ die niet wilt begrtfpen, Dat er nieuwe Krachten rppen, Met in 't hart die heldenvlam Eigen aan den Vlaamschen Stam ; Buig en kniel in 't stof der aarde... Zeg ons wie het evenaarde 't Volk dat enkel om zijn Recht Twee jaar lijdt en strijdt en vecht I Hoort ! nog steeds idinkt onze stemme « Nooit zult gij de leeuwen temrnen ! Want « Voor 't duurbaar Vaderland Strijden wij in Vlaanderland 1 » G. Hodister (1) Uil een brief. VAN EN VOOR ONZE SOLDA TEN Voor de Verlofgangers naar Parijs. Bij Ministeriëelen omzendbrief wordt vast-^esteld, dat Luitenant-Kolonel de Quebedo, 19, Rue d'Astorg, Paris, uitsluitend belastis feworden met het huisvesten te Pari{s van le Belgische soldaten die in de e stad hun ferlof willen doorbren?en. Bons voor de hier vol ende instellingen vorden alléen door hem verstrekt en zijn naar geldi? wanneer zij îijn visa dragen. VIen hoeft zich dus tôt hem te wenden voor let logeeren in « Het Tehuis van den Bel-jischen Soldaat. » « Cantine-Refuge » van het Vie Arrondissement.« Het werk van het Schotsch Hospitaal ran Dr Bonnet. » « L'Œuvre du poilu permissionnaire sans :amille.» « Het werk van Mrs Bromson, rue Tait- 30Ut.» « L'Union des femmes de France.» « L'Œuvre de la rue Vaugirard.» Het verschijnen van het artikel iat voorloopig door de censuur voorbehouden werd is niet toe» gelaten geweest VLAAMSCHE MENGELMAREN Hilarion Thans De zoo gunstig beKendc franciskaansche dichter van « Omheimde Hoven » werd in België, waar hij de letteren en schoone kunsten aan ieugdige medebroeders te Reckheim (Limburg) doceerde, door den Duitschen bloedraad veroordeeld. De on-kiesche en baatzuchtige bezwadderaars on-zer Vlaamsche Beweging hadden op den steun van Pater Hilarion durven rekenen. Zijn antwoord klonk verontwaardigd en vastberaden : — « Liever verbrijzel ik mijn pen onder den liiel dan ze te hanteeren ten bate van uw arglist en kuiperij ! » En de dichter was begeesterd in zijn voede en verachting. Zijn haat voor de erdrufeker van zijn volk joeg het vuur van ;':ln liefde voor zijn martelaarsland heviger >p, en die liefde ontbrandde welhaast in iàar hevigste opflakkeren : de smart. De Man van Smarten rees voor z\jne in->eelding, heerlijk en glorievol. Hij ontmoet-e zijn Land op denzelfden lçdensweg als veleer de Verlosser. Zijn volk werd veroordeeld, bezweek on-ler den last van zijn kruis, stierf verlaten n gehoond, maar ging rusten in het graf n afwachting der glorievolle verrijzenis. )àt is de gedachtengang van het heerlgk, liepzinderend gedicht : « De XIV Statiên an den Belgischen Kruisweg ». Om dit gedicht werd Pater Hilarion ver-lordeeld : om het epos van dien lijdensweg tesloot de tyran hem langs een even pi n-Qke lijdensweg naar de strafplaats te voe-en. Maar Gods engelen waaKten. De veroordeelde dichter ontsnapte aan ijn beulen, wonderlijk en heldhaftig. De imstandigheden zal Hilarion Thans zelf nogen verhalen... als de t^d gekomen is. ?hans bevindt hij zich in vrijheid, in 't ;aslvrije Engeland. Ik heb hem gezien en gesproken, ik heb ijn hand gedrukt en hem in de armen ge-loten. Hij was blij en vroolijk als een kind, leslist en Koen als een ridder. Hilarion Thans leeft ookvrii, nu, en zijn lichterlijke ziel vangt nieuw leven aan, angs zegenriike, glorievolle wegen. Heil 1 dichter, Vlaanderen houdt het stra-end 00g op uw edele figuur gericht ! E. V. M. ^onden, 5-2-17. 2£>e Toestanci VVEEROM IN 'T YERWEER. Het tusschenspel is geëindigd. De daad ^an Wilson zal alleen dit gevolg hebben garni,onze zaak een grootere zedelijke waarde sij te zetten, spijts de terughouding van al-e andere neutralen, die onverschillig zijn jebleven bij de bedreigende uitdaging van Duitschland, dat ook tegenover hen zijn itandpunt van « het recht van den sterkste » >vil doen doorgaan. De oorlog wordt doorgevoerd na een )ogenbli« gewankeld te hebben indien, ja )f neen, hij de beslissendc wijziging zou jeleven. De beide kampen staan te?enover elkaar, iu, gelijk ?ij eene maand geleden, tegen-)ver elkander stonden. Er is alleen meer /erscherping, meer verbittering in den strijd te ver^achten. Zonder twijfel zal de houding van de Ver.-Staten er veel toe bij dragen om den toestand ran Duitschland nog kritieker te maken, lioofdzakelijk in den zin van geldelijke aan-jelegenheden,en onder opzicht van bevoorra-iing, dewijl de Vereenigde-Staten er van nu voortaan meer aandacht zullen aan wij-ien indien de uitvoer van allerhande waren met bestemming paar Holland, Zweden, Moorwegen en Denemarken voor deze Ianden of in feite voor Duitschland zullen zijn. Met het nazicht door de engelsche vloot uil-: eoefend hébben we dus een dubbel (oezicht op den duitschen onrechtstreekschen invoer. Zal dit voordeel opwegen kunnen tegen de nadeelen die voortspruiten zullen uit den door Duitschland uilgevaardigden duikboo-ten oorlog? We mocten het niet ontkennen : tgdelijk zal de duikbooten-oorlog ons veel spel en veel schade berokkenen ; de statistieKen in-zake schepenverlies loopende van 1 Februari tôt 8 Februari getuigen het ten overvloede. We hebben een pemiddeld getal van tien torpedeeringen per dag. Indien het zoovoort-gaat dan komèn we aan drie honderd getor-pedeerde schepen in de maand. In Januari waren er slechts 120 getorpedeerde schepen. En dan moet nog ingezien dat de scheep-vaart voor de twee derden, tijdelijk, is stop-gezet. Daar iigt voor 't oogenblik het groot-ste gevaar: de ontreddering in de scheep-vaart.Wat al ongemakken daaruit voortvloeien zullen, moet niet bewezen worden. Krisis in het overzeesch vervoer is verlamming van handel, met een ongunstigen weerslag op economisch gebied voor ons, is belemmering van oorlogsbevoorrading die ons voor een groot deel door het buitenlani nog wordt geleverd. Het weze dus *oor ons een kwestie van opportuniteit, want, de Yijand is in staa't in dit tijdelijK voordeel den noodigen steun te vinden om te lande door te werken. En dit moet verhinderd 1 Ooplogs tijctirigeri AMBTELÎJKE BERICHTEN Bslgisch front. — 11 Febr. 20 uur,— Wedeizijdsche artillerie-strijd den nacht eh dag door. Fransch front. — 11 Febr. i5 uur, — In het bosch van Apremont zijn wij in de vijandelij e s'cllingen gedrongen en namen negen ' rijgsgevangenen waaronder drie on-derofficitr.n. Duitsche handslagen in Argon-ne en Lorreinen mislu ten. De houding van Zuid=Amerika Naar aile waarschijnlijkheid zal Zuid-Amerika, de Vereenigde-Staten navolgen. Peru zou reeds twaalf duitsche schepen aan den kabel gelegd hebben. De torpedeeringen van gister Gister werden twee Engelsche, een Rus-sisch, een Amerikaansch (met man en muic vergaan), een Spaansch en drie Noor»che stoomschepen getorpedeerd. Een groote Engelsche transatlantie^ er fou oo- gezon en zijn. Oorlog tusschen Duitschland en de Vereenigde=Staten ? Het torpedeeren van de "California" waar bi drie Ameri anen het leven verloren, heeft de spannin<e tusschen Duitschland en de Ver.-Staten doen toenemen. In Duitschland is men er erg voor beducht de oorlog te zien uitbreken. Engelsche dienstplicht- Bij ministerieel besluit worden aile uitge-stelden van 18 tôt 22 jaar onmiddelIi;K onder de wapens geroepen. Laaatste Uup De Toestand op 12 Februari 8 uur PARUS meldt artillerie-strijd op het Fransch front. Een duitsch tni? werd neer-gehaald. Deullin schoot zijn efden tegen-strever neer. LONDEN meldt duitsche aanvallen ora Sailly (Somme). Afge»lagen. Wij hebben vervolgens een heel net loopgraven 3/4 mijlen front ingenomen N. de Ancre. 2i5 ^rijgsgevan' enen. In MESOPOTAMIE vielen de Turken aan. Afgeslagen. Wij veroverden vervolgena de turKSche stellingen op een front van z%» Klm. en één Klm. in de diepte. Uit BERNE wordt geseind dat iedereen in Duitschland verplicht is geweest aanoifte te doen van de voorraden bloem die hij be-zit, ten einde eene indeeling per man tç Kunnen doen. /

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes