De Belgische standaard

324 0
11 februari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 11 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 07 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/s756d5qb9b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

IDUnaimbiiui «u< V&qt Soldat en: t »**nd tr. 1.25 $1 B»*n<ten 3.50 | K»tadeS 3 75 met solda.ien ln 't land : S mund fr. x-75 9 «utoden 5-5" j »*«iden 5.25 Buiteu 't land ; t nuand (r. 3.50 a*n*&nd«a 5.0e |®»*nden, 7.50 0PSTEL 1 M BEHEBR VILLA « Ma Coquille » Zekdijk DE PANNE Kleine tank on-diçingen : 0.251. de regel RECLAMEN: Tolgens ovsreen-komst. Vaste Opslellers : M. Ë. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr J. Van de Woestyne, Juul Fillîaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, 0. Wattez. - „ i» i n ■...■.muMini-«i«wi EEN VRAAGSKE. — Kan iemand mij laten vvefen hoe de kerkcn zija van Beveren-a/d Leye, Deerlijk, Roxem, Staceghem, Schuyflerscapelle, Vyve-S.-Baafs, Wilskerke, "Wynendaele, Thourout, Zoetenaye (in ge-val er eene bestaat daar, of ooit eene be-staan heeft)? Hoe oud is daar overal de kerk en de toren ? En die er een prinlicaart of an-dere beeltenis van heeft, zou hij ze me niet willen voor een tijdeken in leening geven? Dit ten bate van een studie over onze West-vlaamsche kerken, eerlang over te drukken in De Belgische Standaard. Dann op voorhand, voor 't minste uit dat men mij Kan laten geworden. L. DE WOLF. BeBsitàerseiiïïerlras Yasû8aHaaovanl8akî.l907 Wannecr het Duitscbe leger België overweldigde, werd dadelijk, het Belgisch spoorwegnet,onder de duit-sche militaire bevoegdheid gesteld. Het spoorwegverkeer werd dus een oorlogsinrichting Ten einde de werk, rachten te vin-den om dit verkeer te vcrzeï«eren, deed de Duitsche overheid tôt de in België gebleven staatsagenten, ten getalle van zeventig duizend, ver-scbillende oproepen. Als éen man weigerden aile be-dienden. Hooge loonen, aanmanin-gen, bedreigingen, niets kon baten. Het spoorwegverkeer verzekeren was de belangea van den vijand tegen België behartigen en dat wil-den zij niet Zij waren, hierin, ten voile in hun recht en tegt n aile gewelddaden van wege de Duitschers door de bepalin-geri van de Baagsche Conventie van 18 October 1907 gewaarborgd. Hven als zooveel andere t( vodde-tjes papier " heeft Duitschland 00k dit verdrag verscheurd met de kop-niee staatsagrnten op aile manieren te duivelcn. I?e onderstaande lijst van overtre-dingen is als een reusâchfig rekwi-sitorium dat Duitschland bij de af-handeling der reening niet zal kun-nen wegciifereu De artikelen der Haagsche Conventie. die het wer verpiienten om-achrijven zijn de volgende : Art. 23. — Het is insgelijks een oorlog voeren de part» verboden bur-gers van de tege-partij te verplicU ten aan 00, ;og»verrichtingen tegen huu land, di.cl te »<emen, zelfs bijal-die.- zij vô t dei> oorlog in dienst ware- van eze;< Sîaat Art 52 Opvorderingen in na-tuur en van allerhande diensten k uu-nen van de gemeenten of van de in-woners slechts gevergd worden in de mate der noodwendigheden van het bezettend leger. Ze zullen in verhou-dinggedaan worden met de opbreng-sten van 't land, in zooverre dat zij voor de bevol ingen geen verplich iiig opleggen deel te nemen aan de oorlogsverrichtin en tegen hua laad, Op wel e marner hebben de > -uir-schen deze b palingen van den Haag, bep dingen door Duitschland tegen-getee end, voor Be'gië nage-eefd ? Ce volgende fciteri zulkn het be-wijzenA. Op 15 Aprii >915 werden die werklieden van het arsenaal van Me-chelen aanzocht het werk te herne-men. Zij weigerdeo. Een groot aantal otider hen werd, geweldigerhand naar de werkhuizen gebracht waar ze drie dagen gevangenbleven. Ten-gevolge van invloedrijke bemidde-iingen werde» ze in vrijheid gesteld. B. 256 Arsenaalmannen van LUTTRE, werden op 20 April 1915 tôt werV hernemen aanzocht Op hun weigering wer 'en ze geweldigerhand naar het arsenaal overgebracht. Te LUTTRE teruggekeerd na4maan-den gevangenschap, bleven ze stand-vastig m hun weigering, spijts aller-hande slechte behanddingen die ze onderstaaa hadden - Op bevel van de Duitsche overheid werden zij, alsook hunne huisgezinnen van allen s'eun beroofd. Hun ploegbaas werd ver-schillende maanden lang gevangen gehouden, omdat hij weigerde hen tôt het wervhernemen aan te manen. C. 85 staatsagenten van WEL-KENRAEDT — machinisten, s o-kere, i^mmers, treinoversten — werden op 15 Oogst 1915, naar Duitschland overgebracht omdat zij weigerden het werk te hervatten Na twee maanden teruggekeerd, wierden ze terug naar Duitschland vervoerd omdat ze hardnek ig bleven in hun weigering.D. Op 11 October 1913, weiger den 38 arsenaal werklieden van JE M ELLE het werk te hernemen. Ze worden eerst vier wekea lang in 't gevang gehouden, dar naar Duitsch land overgebracht. Teruggekeerd in België, worden ze naar Duitschland weer gezonden na geweigerd te hebbe* te werken* In September '16 s wamen er achttien terug, ziek ea zuchtig, maar bleven hun weigering getrouw. E. 50 agenten van BERTRIX, die weigerden te werken, werden op 15 Oc ober 1915, in 't gevang opge-sloten en aar Duitschland overgebracht, na zes weken gevangzitting. F. Op 10 November 1915 waren 7 piocheaiannen van MARLOIE reedâ tweemaal naar Duitschland ontvoerd geworden. Zij zaten, iedere maal, 4 weKen fn 't gevang vooral-eer weggebracht te worden. G Op 15 November 1915 wordt het gansche station personeel van ARLON verplicht, onder bedreiging van onmiddellyke doodstraf, t werk te hernemen, Een twaalftal agenten die spijts de bedreigi g, feloe moedig blev n weigeren, werden naar Duitschland overgebracht. H. Om dezelfdc reden worden in Novemoer 1915, 150 mannen van het arsenaal vaa SALEZ1NNES ontvoerd.I Op 16 Maart 1916 worden 50 agenten van WELKENRAEDT aanzocht hun werk bij het spoorwegbe-heer te hernemen. Ze weigerden als éen man en werden drie maanden in Duitschland ge vangen gehouden. Dan werden ze ten getalle van 40 teru^gestuurd, met het inzicht van t were te doen herneme- . De tien anderen waren lot twee iaar vestingstraf veroordeeld geworden voor onwillige houding tegenover de uuitsche ovcfheid inza-e vverkopleggiag Van de 40 terug-gc eerdeii werden er tvvaalf opnieuw naar l uitschland overgebracht om wille van waigering in het werk-hernemen. ** J. Op 27 October 1916 werden 49 staatsagenten van RENOY verzocht zich te Luik aan te bieden, onder voorwendsel werden van openbaar nut, voorzien doorbesluit van 15 Oogst 1915 uit te voeren, maar in werkelijic-heid om hun bediening bij de Staats-spoorwegen te hernemen onder be-dreiging van deportatie. K. In November 1916 werden 50 machinisten van SCHAARBEEK die weigeren het werk te hernemen onder voorwaardelij ke opsluiting ge-sield. Honderd^spoorbedienden, hon-derd remmers, twintig vervoerders werden verplicht het werk te hernemen. Gelijit zi weigerden werden zii aanzocht zich in de drie dagen heraan te melden en bedreigd met ontvoe-ring naar Duitschland, bleven zii halsstarrig. L. Van 14 tôt içjanuari 1915, werden 100 arsenaalmannen van GENT-BRUGGEmetaan 't hoofd den eer-sten ingenieur door de gewapende macht verplicht hun werk te hernemen niettegenstaande weigering en verzet van hunnentwege. Dezelfde handelwijze werd later steeds toege-past.M. In Juni 1916, zijn 300 machinisten, stokers, remmers en stielman-ntn van LE DEBERG-MEIRELB E-KE, door de gewapende macht verplicht hun dienst te hernemen, na zes weken gevang te hebben gedaan. Vijftig agenten d e bleven weigeren, werden naar Duitschland vervoerd. N. De statie-overste van Komen die weigerde te werken voor de Duitschers, is in Juli 1916 naar Duitschland vervoerd. 0 De Toestanci 'tEMemniusselnpl De daad van Wilson heeft niet het gevolg gehad dat velen meenden le voorzien : de oorlogsvei'Klaring aan Duitschland. Van den beginne af hebben we er op ge-drukt dat Wilson feitelijk geen grooter draagkracht aan zijn ingrijpen wilde toe-kennen dan die welke besloten lag in de diplomatiekeafbreuk. Het kwam er ten slotte maar op aan, voor de Vereenigde-Slaten, het standpunt te kie en dat lag in de lijn van de gevoerde politiek betreffende den onder-zeeërs-oorlog, politiek die haar scherptepunt: de bedreiging van afbreuk, nabij was wan-neer de torpedeering; van de Sussex gebeur-de. De afbreuk tusschen de Vereeni^de-Sta-ten en Duitschland is de eindsontwikkelings-daad van de e politiek. Nu zijn er reeds feiten pebeurd die een oorlo.» tusschen de Vereenigde-Slaten en Duitschland 'verrechtvaardigen konden. Wilson verklaarde in ?ijn nota, dat het torpe-deeren van een Amerikaansch schip de Ver-eeni?de-Stalen zou verplichten lot ingrij-pende maatregelen. Een schip va« de « Relief » is getorpedeerd geweesf, deoorlogsverklarins<is niet jevolgd. Moet het beduiden dat onder deze ingrij-pende maalre elen moet verslaan worden : het door Amerikaansche oorlo rschepen he-geleiden van aile koopvaardijschepen ? Wiison's daad heeft geen navolgers ge-had. De andere neutralen zijn builen het strijdpërk tebleven. 'wwwtwo- nr.Ti-iyr^K* *,rnrnrrrxjrfirmK*M-asœiSr Zwitserland, Zweden, Noorwegen en De- ^ nemarken meenen dat het in hun belang niet ligt Wilson na te volgen, ze zullen met Duitschland vriendelijke schikkingen trach-ten te bekomen om tôt een Vergelijk te ge-raken.Deze houding mag, op zijn minst wel schokkend genoemd, waar koelweg^, Duitschland aile neutralen voorenhoudt dat het de belangen van de*e landen .'ooveel mogelijk zal dwarsboomen. In 't aanschijn van de uitdaging en van de bedreiging, vinden deïe landen het no? heelwel vriendschappelijk te gaan beraadslagen. Holland liet nog niets hooren, alhoewel het sedert 1 Februari het verlies van het s/s Gamma te boe"-. en heeft. En Spanje protesteerde op Vrachtdadige wijze maar spree!?t geen tegen-bedreiging uit en hoopt op een vergeliji'. De zal; en staan dus gelij ' voordien. De strijd op ïee blijft omschreven tusschen j Duitschland en de Bondgenooten. Duitschland beweert dat het de duikboo- t ten-actie geweldiger dan ooit doorvoeren s zal. We inoeten dere bedreiging niet als bluff aanzien : de statistie' en bewijzen het overigens genoeg. ; Van onrentwege zal het vervoer doelma- c tiger worden en scherper ; 't wordt sterk tegen ster.-, het tusschenspel is geëindi d ! VAN BN voor s ONZE! SQLDATEN ! ■ . ■ ( « Hobooksch Frontblaadje. » ( Een heel nederig Frontbladje dat îoo pas zijn tweede nummer te »ien «rijgtis't b!ad-je voor Hobo' en. 't Is 200 bescheiden dat^ het ^elfs geen '«lin. ende naam begeert,'twil j en el nuttig ijn aan de talrij^e Hobo'ena-ren in ons leger. Aile Hoboo<ssche jongens worden verzocht hun adres, 't nieuws dat ze uit han dorp en over hun medeburgers ^ouden ont-vangen hebben, en aile andere soorten van bijdragen over gebeurtenissen die hun dorp ^ aanbelangen^ in te lenden bij Aalmoezenier Pauwels, C 77-1. Inzenders ontvangen het bladje kosteloos. Wat ze zooal eten en gebruiken in Bezet België. Onze landgenooten hebben het heel erg in ^ deze tijden en rechts omdat ze er schrap voorzitten irijn zc heel vindingrij". De be- ( nepenheid is de moeder van denijverheid en de Belgen vinden tegenwoordif brevetten ( uit die den sterksten ingenieur zouden doen < bloren. ( Men'eethuidig in België, Vunstmatige ho- j ni?, pastei-en vleeschworsten ronder een ] briezelKe vleesch, boter zonder room, siro-pen zonder vruchten,macaroni zonder aard- 1 appelbloem, chocolaatvan aardappelschillen, 1 puddingen uit allerlei chimische produkten vervaardigd, zoetekoeK uit twee deelen aarde 1 een deel bloem, een deel siroop; men drinKt sofîie gereedoemaaKt met gebrande eikelsen gemorïelde bastanjen. t Ailes is vervalscht, uitgeweerd een goede 1 beafstuk met twee eieren en gebakicen aard- 1 appelen, maar dat 'stegenwoordig een ge-recht voor millionairen. ' In de nijverheidsproduVten is het nog iets anders; men gebruikt solferstevjes zonder fosfoor, taba~ zonder nicotine, lakens zonder wol, Koorden in papier, leder uit zwij-nenpezen en rijke damen dragen Russische pelsen in konijnenvel en zoo voort. Na den oorlog worden we allemaal aarts-vaders en klui'enaars. Ooplogs tijdingeri AMBTELUKE BERICHTEN Belgisch front. — (9 Febr. 20 uur, — Patroelje-bedrijvigheid op het Belg. front. 1 Binst den nacht wederzijdsch bombardement ■ op verschillende plaatsen van 't front,bijzon-derlijk zuidelijk Nieupoort. Fransch front. — (9 Febr. i5 uur.) — Een vijandelijke aan val 0. de Maas om Vaux mislukte heelemaal. In Woëvre en in de Vogezen groote artilleric-bedrijvigheid en patroelje-gevechten. O. Noirmont ver-^ overden wij een Duitschen post. Gister en heden morgen werden bommen op Duinkerke geworpen. ■ Het verweer tegen de Duitsche duikboolen=bedreiging Lord Curzon, lid van den oorlogsraad heeft in 't Lagerhuis verklaard dat aile maatregelen genomen zijn om den duikboo-ten-oorlog tegen te t aan. Ook de neutrale ' scheepvaart zal doelmatig beschermd wor-' den. Minister John Hodge heeft verklaard dat in 't korte iiile ' oopvaardijschepen zullen gevvapend zijn. De paketboot " California " getorpedeerd De paketboot California van de engel-sche lijn « Anchor » zou getorpedeerd zijn. Het schi[) iiad 170 reizigers aan boord. De bemanning bedro<'g 35 koppen. Er zouden 60 personen omgekomen ijn, waaronder eén aiiierikaan, i3 vrouwen en ê kinderen. 1 De torpedeeringen van gister Gister werden acht engelsche, e"«n zweedsch, eeu noorsch, een russisch, een belgisch (de vischsloep Anna-Prosper) en een amerikaansch schip getorpedeerd, 't 2ij dertien schepen. 1 Na de afbreuk met Duitschland De amerikaansche senaat heeft Wilson goed^ekeurd met 75 stemmen te en 5. Holland l.eeft vern'aard dat het Amerika niet kon navolgen omdat het dezelfde rede-nen van handelen niet heeft. Lxaatsie Uui> , De Toestand op 10 Februari 8 uur ' PARUS meldt een welgelukten handslag " 0, Reims. 1 LONDEN meldt dat na de verovering van 1 Grandcourt, de Engelschen een nieuw plaat-1 selijk offensief hebben ingezet weerzijden de Ancre. Een hofstede en een nieuwe loop- ■ gracht werden ingenomen. We namen 160 1 krijgsgevangenenJ Sedert Nieuwjaar hebben wij op Jeen - front van drij mijlen een vooruitgang van , een mijl in de diepte gemaakt. 1 Duitsche aan\allen om Armentières mis-î lukten. Z. Yper geweldige artillerie-strijd. t Wij schoten een munitiedepot in de lucht. i In EGYPTE hebben de Engelsche troepen, den oasis van Siwa, verblijf van de overste » der Senussis ingenomen. De hoofdman is . op de vlucht gegaan. Ha cie afbpeul^. s In Amerika worden aile maatregelen ge- r nomen om aanslagen door Duitschgezinden - te beletten. De Banken zenden hun Duitsche . bedienden weg. e In CHINA, heeft' de niinisterraad beslist _ aile geldbelegging van het tolwezen bij de - duitsche bankiers te staken. De ininislérraad heeft Wilson goedgekeurd. 81' Jaar -- N' 29 ,5s6 .y Zondag 11 & Maandag 12 Februari 1917 ' ■ '-Élu- m -Â I I- ■ iim——iiMiwiiTirniir -T- muni 11 II «Il —— • fc

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes