De Belgische standaard

127538 0
08 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 08 November. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 28 februari 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/862b854p33/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ijaai Nr850 80 y TVvn^f»rrtaor R November 1917 g'scB '«terl j|fllS!as!®a . , I d I nitA fr- tM ràeJ n*»»5*6 i-,° , 1 ^ Ml de*l flot Soldat«» 4- dft |g'tUmt: • fr- **?5 iehtil |»uffl4« 5-5° Tg » fr*S 26i ■!*«•* '*u*- •' eod'li®wad lr'a'*° . '■isjtadto J.«o " 18-B luidn 94e *hW tun I DE BELGISCHE STAnDAARD ^ ^ i.X«.*v ' "£^ ^ C h''T^;;:£;^ Ijj H 0P8T8L j j BH l'I brebis Il VUbLA j j «Xi CofuiU» ;| zbbbiji d» pars» , ; Klein* «nsoft-f digingta t ,j Q.*6t.d»r*fl kbclambr L voltcn# ov«r«*B* Ssomrt. ny \3 >v«-y M. «M» : M. E. Bdptire, L, Du,te., P. M»« *» te Urita, Dr V» d, Fer», D, J.Van d. Wo..tyn., Joal Wlljtert, Dr L. De WH, J. S.-»-, 0. W.lto, Ad,. H. B.eb, mri-Tte» Hiemand wset. het! \ De eerste blos van 't mogenrood parper-de het Oostea : ailes was aog stil in de loopgraren, de mannen sliepen. De wachten slieen sUptea eentonig orer en weer op den lattenweg. Plots steekt iemand het hoofd binnen de schuiiplaats : « Louis, seere, komt 'n keer kijkea wat de Duitschers doence zijn 1 » Louis zut in den koek, nog met vakerige oogen, aaa «ijn broodkorst te knabbelea,fn met zijn boterham in de handen stoof hij buitea en weg. Ik had met rooi den tijd om me eens te draai«n op mijn harde legerstede, ik hoorde een pijulijken gil, gevolgd door: «Bran* kardier, brankardier I » Ik snakte mijne ferbsndtesch en... daar lag hij, op eenige sUppeu Tan mij, in njn bloëd, stokkedood 1 Etu kogel had Louis vlak in 't hoofd ge-iroffea : zija mond stoad rekkewijd open sa nog roi brood. Mijn eerste werk was den mond Tan den oogelckkige te «uireren en *ijn hoofd te omwiuden, terwijl ik hem eenige gebeden in 't oor fluisterde : Louis roerde niet. De dokter kwam ©m den dood te bestatigen en met tweëen brachten wij den armen joagen weg. Op den « bureau » ; werden de wapcns en de oorlogsuitrusîing ; va» âea gesneurelde afgelegd ; eenige in* i Jicirtmgen werden opgeteekend, terwijl ik de zakken Tan den joagen oaderzocht om 't een of 't ander kleinood te vinden om als nagedachtenis aan de famille te besorgen. 1k b*d de brieventesch vau Louis boTeuge-haald en door eeae oabehendige beweging Kèf ik het al op den grond Taiien. En wat sag >.k L.. een heele serie vmle, smerige zichtkaarten... walgelijk ! Ik bukte mij en scharreide om de kaarten in mijne handen te krijgen en ce te scheuren, doch de chef was me tôor, en ailes werd in een pakja gedraaid om naar Le Hàrre gestuurd te wordcn. Nog nooit heb ik met zulk sielezeer een doode Terdragen 1 Ik kon mijne oogeo met fefwenden yan d«t blteke, wassige gel&at, wiens htlfge-lokcîis oogen me zoo akelif-droef beloerden, ea telkens rees in mijn geesi, de wreede yraag der eeawigheid, Ea dan kwamen me die walgelijke dingea root de oogen 1...Zijn siel was dood, nog \6or zijn lichaam slierf en nu was hij gansent dood... zijn onsterfc» lijke iiel? N&on, zôo kende ik Louis niet ! Ik wist aist dat hij 't z6o verre gebracht had ! Hij had me steeds zoo braaf geschenen ; hon-derde malen had hy me Tan vader en moe< der Terteld, Tan hun geloof en eenroudige seden, en ik dacht dat hij, als reehtgeaard fciad, ook alioo was !.. Maar die kaarten 1 Uoe kwamen die in lijsien iak T Had hij die çîsdegebrachi uit «ijn laatste Yerlof ? Ho<î Terder we met onaen last Torderden, koe geweldi^r de »mart mijae ziel om-kk&de. t Vader, moeder, Louis is dood!» en in inijsen geest >ag ik, hoe later die arme meR3chen bij mij souden komen en vr*g-*n : « H«bî gij onzen jongen verdra-'^Tk 1 Hoe is hij gasturran? s Mijn oogen oekigî.cn strak het kourle en beweeglooie ijk en ik rrovg htm : * Lou a, wat moet ;k 5iun 7,aggen ? * 7sj auSIen mssschien aijn ae a e gôdaehteaissan ont^angea uit Le tîâfrs... ook dier verdoeinde pastkaarten j !k si» moeder *e m'ij oader de oogen Icg. îe:i, e« luide weejiend kiagen : « Die sija rttn Loa's niet ! Nî*en, dut k«n niet 1 Zfgt ■nij, is 't niet wass' dac Louîs een bra?e j mgtj wai ! Zalke diugen keiade onze jfl^gen niet ! » Louis, wat za! ik antwoorden ? , ' G' T- •1 f VAN EN VOOR ONZE SOLDATES ■ Een electriseh s chip < . ' iq een der laatste engelsche berichten iazen we dat op. de Vlaamsche kust een duitsch electriseh schip was in den grond * geschoten geworden gedurende een seege-\ Techt. Velen hebben zich afgevratgd wat 5 Toor schip dat wel mocht zîja. Uit inlich- tingen blijkt het dat hei een jewoon oorlogs-( schip is, ter grootts Tan as a torpedojager, 7 in beweging gebracht door een motor van | 180 peerdenkracht en hebbende een snelheid î Tan 36 mijlen per uar. Dit schip had geen beraannieg, maar werd Tan op de kust be-: stuurd door een electrischen stroom welke ; Toortgebracht wordt door sterke machie-i nen. | Men heeft dikwijls gewag gemaakt van : een tooTerschip, Dit kan als voorbeeld die* ' nen. Het was gewapend met kanonnen die ; Tan zelfs afgeruurd worden. j In igi4 werden in de baai van Glouces-ter (Vereenigde-Staten) proefnemingen ge-daan met zulk schip. Ge siet dat de Duitschers niets laten verloren gaan. [ | De Ritten op 't Belgisch Front | Hieroader een korte samenratthig van ' wat de Belgeu in de laatste week deden : In den nacht Tan 26 tôt 27 Oktober drin-gen twee detachementen vooruit N. en Z. Diksmuide. Een detachemeut Vordeit tôt in i't kerkhof — 16 krijgsgevangenen. Op 27 Oktoher gaan twee karabiaiers, ; een korporaal en een soldaat, op Terken-t niog, op een bootje naar Vijfhuizen,precies I als gingen ze op jacht naar waterwild. Ze I komen weer, nernen " reafort,, mee en Ter- Ioveren " V^jf huizen. " Op 28 Oktober, in vollpu dag, steken ze-ven mannen, geleid door een sergeant den I Blanckaartnj?er over en nemen *ji krijgs- * gcYangenen. I Op 28 eu 29 is het warkeiijk al een offen-I sief. Eeaige troepeu driagen ia Diksmu de, ! Twee bruggea werden ofer den Yser ge» worpen en men vecht met de greaaden oa-der de bloemmolen. 23 krijgsgeraagenea. Een andere compagnie drisgthct kasteel op den weg naar Woumen in. — 16 krijgsgevangenen.Eindelijk in den nacht Tan 29 tôt 3o driagen ze door tôt de Warande boven Woumen. Ieder soldaat draagt een passerelle om 't water te o*erkomen, breagt een passerelle weer mee en eéa krijgsgevan-gene.Totaal 110 kHjSsgerangenen. | NAAR WIJD EN ZIJD. Een Roman. xv Port-Villez, 17 Mei 1917. Mijn beste H ter de Veer, \ 1k rerheug me in uwe toenemende beter-f schap. Het lenteseizoen zal u herscheppen l en nieuwe krachten geven. Gisteren heb-| ben we hier een gesellig aTondfeestje gehad. Het Vlaamsch was beter dan naar gewoon-te Tertegeawoordigd op het programma. Mag ik eens eventjes opsnijdea met mijn eigen persoontje ? Ik heb hier « Moederken Alleen » van Hullebroeckj en « De Twee Koaingskinderen » gezongen. De joagecs hebben met handen en voeten tocgejùicht. Willens nillens moest ik terugkeeren. En waet ge wat ik dan gezongen heb ? Raad eens ? Uw lied 1 De woorden hebben 't pu-bliek in Terrukking gebracht I lk zal m* uw kus gedeaken waar ik al *ingend Taar, het zweerd omgord, en waar S de schoone dooden wenken... De muziek is een vondst ! Ge zoudt zwe-ren dat het éin van die melodieën uit den schat onzer middeneeuwsche liedren is. \ Na de Tertooning heeft de Bestunrder, Meneer Van Doren, me nog OTer u gespro-! ken. Hij heeft een groote bewondering Toor , n en Toorspelt u terens een schitterende toekomst. Hij houdt Tan uw gespierd, wel-Iuidend proza, sw vrankea kijk op de din-' gen. Uw oorlogs«hetsen zijn fresko's : breed aangelegd en forsig geborsteld ! Daar beeft ; 't gekoper van krijgsbaCuinen dood. Uwa vrachtbaarheid verbaast hem soms. Hoe vlug vliegen de dagen hier nu voor-bij 1 Ik ben tôt bestuurster der keuken be-▼orderd ! Ge moest me aan 't werk «ien bij »t roode vuur der ovens, Ik sta aa» de bat-terij Tan potten en paanen als een kaaon. nier aan zijn stuk ! In den beginne liet ik het Tleesch wel eens wat aanbranden en waren de aardappels wat licht gekookt maar kom nu eens kijkea. Ge zoudt er uw Tiagers Tan aflikken ! 't Gekiskas Tan een kipje of 't gestoom yan een theeketeltje is weliswa&r een moaotooa aria,maar de ver-dienste auttig te sija, aan voîk en land, rer-schaft me meer genoegen dan 't goddelijk- ^ s le gezaag. Laag heb ik hier mijn incogaito kunnen behouden. We zijn hier met verschillende ziekendieiislers. Ea de eene benijdt de andere ! Soms kon ik me niet iahouden te : neuriën. 't Was me te slerk. Siads er ech« ter geregqld feestjes ingericht worden en ; ik daaraan mijn medewerkiDg Terleend heb, hoef ik me niet meer te beteugelen. Ik deun er boud op los ! Na 't ayondmaal ben ik Trij Dan trek ik 't denneaboschje in, dat ons langs aile kanten omringt. Daar loop ik dan te mijmerea op mijn eeatje, dsnk aau huis en al wie me dierbaar zijn. la 't • geheim doet er eu een pittige geschiedeois de ronde bij mijn beminnelijke (!) coiiega's. | Mijn eenzame waadeiiagen sebijuen hen ' verdacht. En ze spianea met hua venija | een ballade rondom mijn fantaisie, waarran . ik de heldin ben en 'k weet niet wie de 5 held is.Kostelijk ! Hun onderstellingen laten ; me natuurlijk koud, ofschoon ze me dage-lijks met hun b ikken twintig maal Tieren-: deelen. De oorlog heeft op die menschen ; geen Tat, zeker ? | Heerscht er oader de maaaea zooveel t afguast en jaloerschheid ? Ik geloof het f niet. I Er ioopen hier 200wat een duizend *er-| miakten en gebrekkelijken. Die kerels zijn prachtig om zien : roi haop en moed. Ze leeren hier een nieuw ambaeht. Eerlijk ge-sproken : ze verrichten wonderen. Hebben we geen klepper, die dactylogrefieert met twee mekanische armen, letterszetiers en drukkers zonder beenen, mandenvlechters die blind zija, schoenlappers m@t éénahand enz. ? Anderen gaan ter school, krijgen les in boekhouden en vreamde talen, stadeeren voor onderwijzer. Maar bijzoader met het 00g op de kunstaijrerheid wordt er hier gearbeid. Dit is een uitmuatead leidmotief. We hebben dien tak te lang verwaarloosd. Is zulks uwe meeniag ook niet ? Je m'éclipse. Anders gaatmijn soep over-koken. Mag ik in 't kort een woordje van u Terhopen ? Vriendelijke groeten, Louise Meautourt. Fritz Francken. iljoi; Fransch*Engelsch front Parijs 6 N»v. i5 uren. la België pa« troelje gerechten, We pleegden verschillende handslagen tegen de daitsche linie Z. St. Quentin en W. Auberive. W. den berg Gornillet verijdelden wij een duitsahen hand" j slag. Londen 6 Nov. i5 uren. Om 6 uren des morgens hebben we de Daitsche posien j naar Passcheadaele aangerallea. De yoo/'uit-gang is bevredigend. E en rit op de duitsche steliiagen naar Hulluch bezorgde ons krijgsgerangenen. Een Italfaansck echec op de Opper-T agliamento (Rome 5 Nov.) De vijaad heeft enkele krachten bij Pinzaao orer den stroom kunnen brengen eu duikt op oszen linker Tleugel. Ook op het Trentia front begianen de Oostearijkers te beukea. De warboel in Ruslaod Ea is weerom iets uit den hask in Ras-laud. Op 2 November zouden er ernstige beroerten te Petrograd zijn losgebroken. In 't ministerie is er oneeaigheid. Men Toorziet het aftreden van de miaisters van oorlog en buitealand. Intasseheatijd zijn de werkliedea vau verschillende groote muaitiefabrieken in sta-kipg gegaan De politieke toestand in Frankrijk De onderzoekrechter Morand heeft guter een besluit afgekoadigd waarbij er geen gevolg zal gegeren word®a aan de komplot-zaak tegen de Repabliek, tea laste gelegd der Koaingsgezinden. Er zija geenbewijzea. Twee rechtsche leden zullen de regeerittg onder»ragen over 't gebeurde, in de eerste Kameriittiag. Mea den^t dat de regeeriag de oumiddelijke besprekieg zal w:.'igeren. Polen woi dt Keninkrijk De Staatacomaiissie heeft 2ijn werkzaanî-heden op volgende be&luitgele» gsëindigd : De Slaat neemt den Katholieken God*-dienst aan. Poleu wordt een grond wettelijk Koaink-rijk, de eerste koaing zal door het Parlfw ment gekozen worden. — De toestemming tôt het huwelijk *aa den koning moet door de Kamer gegeven w&rden. Het parlement wordt gekozen op grond> slag yan 't algemeen gelijkig stemrecbt. Uni» Passcbeodaele ingenemeo Londen meldt : De aaa « al der duiische stellingan begoanea om 6 nu? 's morgeos beleefde eeae guastige ontwikkeling. De ge-vechteu waren blosdig. De Caaadeezen lererden slag om en in Passcheadaele. N en N.-O het dorp was de «rijd heel bitter. De vijaad had opdracht gekregen deze steliiagen tôt het uiterste te behouden.Hij kon het niet volhouden eu moest r>a een heyig geyecht Passcheadaele ontruimen. We b?-zetten het dorp en drongen y oor uit. Een oogeablik later viel het gehucht Mosselman en de Goadberg in ons beiit Te middag waren al onze doeleinden be-reikt. De artillerie-strijd daurt bitter aan. PARIJS meldt : Groote artillerie-strijd op^de Chemin des Dames en nabij het bosch van Chaame. Hepfstschoon Hoe ligt de luister van den stillen najaarstijd Op al de boomen nu verspreid. De parkea in de slad, 4e bosschea wijd in't [ land Staan heinde en ver in vlammenbrand. ! _ t 't Vonkt brons en geel dooreen, 't laait ' [ paarsch en helderrood, En stilte heerscht au, wijd en groot. [ [ Ter hoogte deiat de lucht, etherisch-ijl ea teer M-.-ar straall in zomerglaas niet meer. Toch t loeit sij 's aronds soms tôt hellea kleu- [reagloed Van roze en ud of str jomead bloed. î Ea'tvisioea der licht en heerlijkheid becéan l Smelt tôt éea gioriezicht ineen. i \ De herfstzoa weeft een spel van glans en [ glaasgedroom Om de eeasaamheid van eiken boom. : 0 vlyerhoogde pracht die 't al met schoon- [ heid kleurt, s Weidsch duikead wat hier droef gebeart. i ; Hier sterft de lach, de bloei, de wonne en [ zaligheid \ Van lente, Msi en zoenetijd. f Zie hoc het ieven hier aan 't leyen sfscheid [laeht. ; Zijn laatste is ook sija hoogste pracht. \ Dit heerlijk sterven baart een îeveajoag en [groot. : Reeds jaieht zija zege ia dezea dood. ' Sterft u«r gelak, mijn volk, in bloed'gen [wee iomsschi|n, ^ Herieven zal 't ea groot weer zija. = Loadea, Oktober 1918 Arth. GOUSSENS i DE TOESTAND \ . De r&mp die lia'ië hseft getroffea, heef tuch tôt iets goeds gediead : mea hefft eindelijk oatdekt dat een eensgezinde en geza-meaJijke werkiug op aile frontea hoogst acodig is geworàen wiilea we den oorjog winnen. Aile yoordeelen door Duitschlaad behaald, zija de vrucht geweest vau éena ' leiding en van éeuea wil. Waar de Keizer sprak, was het iedertens wil en wet. 't )> , de samenwerkicg vaa Oostearijkers en ! Duitsehers ea Buigaren, die tôt de veroTe-| ring yan Seryië |^idde ; Tan Duitsehers, Oostenrijkers en Tarkea die de inaeming ; Tau Polan ea Galicie voor gevolg had ; Tan Daitscbers, Oostsorîjkers, Turken ea Bal* garea die Rosmeaië verpletterde en Tan Duitscheis, Oostenrijkers, Turken en Bul. garen die den afsocht yao Italie meebrackt. De Bond^enootea integendeel werkten altijd voort op hun eentje, elk ia zija land of op j zijn afgebakend front en waar wij eenmaal daarvan afwekeo, in Macedonie, gelukten we ook &iet omdat er in plaats van éen hoofd er zes waren. i Zonder hoegena^jsd afbreuk te doen aan de britsche lsgerleiding en krachtdadigheid, zal iedereen toch bekennen dat we voor 't oogeablik wellicht oyerBrugge hadden geie-; tea, indien het offeasief door engelsche, fransche, italiaaasche, japaneesche in * gelijke verhoudiogea]was aangeyat geweest. ■ De rerantwoordelijke hoofden der bond-genooten zija thaas te Rome vergaderd,bij-sonderlijk om die eensgezinde sameuwerking

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Periodes