De Belgische standaard

165 0
05 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 05 December. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 13 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/862b85494c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4de Jaar � Nr 262 (nss) f "i1 j' i". Donderdag 5 December 1918 Voor'�Taal en Volk feigfccHe '�i EENERACHT R EENEHACHT BAART MACHT VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, * Van de Perre Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filiaert, Dr. L. De Wolf, O. Wattez, Adv. H. Bads,>ilarlon Thanl' Voor God en Haard en Land ABONNNEMENTEN : Voor Soldaten : 1 maand ff. 2.50 � 2 maanden fr. 5.00 � 3 maanden fr 7 50 Voor Burgers : 1 maand fr. 3.00 � 2 maanden fr. 6.00 � 3 ma��iden fr. 9.00 Stichter-Bestuurder ILDEFONS PEETERS OPSTEL; EN BEHEER WULFHAGEST|RAAT, 13, BRUGGE Papierlingen We moeten houden van juiste bepalingen: Onlangs las ik in De Belg. Stan- daard: La Nation Belge, alias XX� Si�cle f'Wij moeten hier waar- heidshaive een � distinguo � maken. La Nation Belge is de dochter van XX" Sl�le welke gedurende den oorlog nog al wel evolueerde, van vel veranderde, tuitte en ra- ziaande als een poeper-almachtig, met 'nen air van onfaalbaarheid altijd aan en slag om slinger de 'nieuwe leer doceerde over Belgi- cisme, Flamingantisme en Catho- licisme, voot nieuwe leus aannam � omnia instaurare in Fernando I � � In Chrlsto is immers wat ver- ouderd en Christus was nu toch eenmaal niet een neutraal man � en tot in 't diepst van de hel ver- doemde, of door alle ridderlijke ! middeltjes verdacht maakte alwien het ongeluk � of het geluk � had den catechismus van den XX' Si�cle te verwerpen. Van dien ge�volueerden XXe Si�cle(we\ke de Vlamingen gaarne zag � la fa�on van den ezel, die streelde met zijn staart en den stempel van zijn hoefijzer op het gelaat van zijn lieven meester plakte) is La Nation Belge de logische evolutie. Tel p�re^ telle fille 1 Maar La Nation Belge is langs geen zijden de dochter van � Le XX� Si�cle � van v��r den oorlog. Dit heeft me een zijner meest ge- vierde redacteurs van voor den oorlog verzekerd. Eene nieuwe richting,een nieuwe geest, eene nieuwe redactie heeft La Nation Belge in handen. La Nation Belge zou de eerlijkheid moeten hebben het te bekennen. Het gaat niet te sp�culeeren op de faam en den naam van den ouden Le XX� Si�cle � en dit om abon- n�es bij de Vlamingen te winnen � als men den naam en het pro- gramma van den ouden Le XX� Si�cle veranderde. Als La Nation Belge met dees waarschuwingsje niet tevreden is, zullen we deze herrekinhistorie wel eens wat nader uiteendoen. breken of aan een andere ramp komen, vooraleer ge den trein neemt : � Het ministerie van oorlog, waarborgt in geen geval, de aan- komst der treinen, aan onver- schillig welke bestemming. Het neemt geene verantwoordelijkheid op zich voor ongevallen die onder- wege zouden kunnen overkomen hetzij tengevolge van den staat van het spoor, hetzij om hetzelve welke reden � Wanneer zal het rijk der ezels- vertalers dan uit zijn in Belgi�? En gaat het oud regiem van � Comprends pas Monsieur > weer ingevoerd worden? Ik ben in Vlaanderen reeds verschillende j bedienden en ambtenaren tegen- gekomen die op mijn vragen, mij z�o moesten antwoorden. S. ��Kf.mira KLEINE AANKONDIOINQEN : fr. 0.50 de regel. REKLAMEN volgens overeenkonut De Kamers -^-e- Om te staven dat ze nimmer een woord tegen de Vlamingen schreef, haalde La Nation Belge onlangs de getuigenis aan van den Heer August Monet, gewezen redac- teur van Laatste Nieuws van Ant- werpen, thans redacteur aan de Telegraaf. Guste! quel honnenr on vous fait ! En 't is 't eenigste bewijs dat La Nation Belge kan aanhalen ! Hierbij nog een ander dat Le Matin, onbewust, in dit- zelfde pro domo-artikel levert " La Flandre beweert ze, est un pays bilingue I � Ziet U hoe haar ezelin- ooren uitsteken! Wat gij er ook van zegt, Nation Belge, Vlaanderen is geen twee- talig land. Vlaanderen is eert een- talig land waar veel Vlamingen eene tweede taal, het 'Fransch, kennen. Ongelukkiglijk zijn er eenlge verbasterden die Vlaming geboren, geen Vlaamsch kennen of geen Vlaamsch spreken. Is het om die eentallgen misschien dat Vlaanderen tweetalig is? * Met de volgende belangrijke aanmerking kunt ge uw pooten Over de schade voortspruitende uit bedrijfsstilstand Of/lcleel wordt medegedeeld. Het ambt voor Oorlogsschade zet zijn onderzoek voort, ten einde zooveel elementen mogelijk te vergaren tot het vaststellen van de aan Belgi� verschuldigde vergoe- ding. Het stelt tweetalige formules- vragenlijsten ter beschikking van de belanghebbenden, opdat dezen de schade zouden kunnen aan- geven, voortspruitende uit den voor den Duifschen inval, door de bezetting van het grondgebied of door de daden der oorlogsvoeren- den teweeggebrachten stilstand hunner beroepsbedrijvigheid : de bezwaarindieners zullen, namelijk, de schade mogen aanduiden wegens gedwongen stilstand van handel, nijverheid en landbouw, wegens de sinds 1 Augustus 1914 uitgebleven jiormale winsten, [eti wegens verzwaring of handhaving van de, ondanks den stilstand hunner bedrijvigheid, enz., op hen drukkende lasten. De uitslagen van dit nieuw onderzoek zullen de door het Ambt voor Oorlogsschade reeds ver- kregen uitslagen aanvullen, welke het heeft gecentraliseerd bij middel der eerste formuliers, bedoeld bij het in den Moniteur Belge van 18-24 Augustus 1914 verschenen bericht, rakende: 1 schade aan personen ; 2o schuldvorderingen ten laste van vijandelijke onder- danen ; 3� schade aan goederen en belangen. De formules-vragenlijsten zijn te verkrijgen op het Ambt voor Oorlogsschade, 33, rue F�lix- Faure, Havre, op de Belgische gezantschappen te Parijs, 's Gra- venhage en Berne, op de bureelen van den Staathuiskundigen Raad der Belgische Regeering, 110 Ca- non Street, te Londen. Het Ambt maakt andermaal de belanghebbenden bekend, dat het vooralsnog de gegrondheid niet heeft te onderzoeken van de inge- diende bezwaren. Het zet hen tevens aan om alle overdrijvigheid te vermijden bij de aangifte der geleden schade, dewijl het onderzoek alle waar- borg van echtheid en nauwkeurig- heid dient aan te bieden. Havre, 11 November 1918. De Minister van Staathuishoud- kundige zaken. Cooreman. De jongste zitting van de Kamer werd gewijd aan de verkiezing van het bureel. donder voorafgaande afspraak, werd de Heer Poullet, gewezen Minister van Kunsten en Wetenschap- pen, tot Voorzitter gekozen met 130 stemmen op 135. Hij sprak de vol- gende redevoering uit : Ik ben erg in de war met de eer welke gtj mij aandoet door mij tot Voorzitter uwer beraadslagingen te kiezen. 't Is niet zonder kommer dat ik deze zending aanvaard, welke Inzon- derheid kiesch is voor een medelid, dat qooit deel uitmaakte van ons bureel. Ik zal mij bezielen door het voorbeeld van mijn voorganger, M. Schollaert, wiens dood in balling- schap wij betreurd hebben. (Toef.) Na vier jaar stilzwijgen, is aan de vertegenwoordigers der natie het woord teruggeschonken. Het hoort mij niet toe, mij in uwe plaats te stel- len om aan'het leger en aan de natie de hulde te bieden, die hun verschul- digd zijn. Het antwoord op de troonrede zal u toelaten, uwe gevoelens van erken- telijkheid uit te drukken aan het leger en aan zijn overste, den Konlng(roe/.), aan de Koningin (toej.), aan de ver- bonden legers (ovatie), onder welke gij mij zult veroorlooven in 't bijzon- der degenen te vermelden van de waarborgende mogendheden, die aam hun verbintenissen trouw gebleven zijn : aan Groot-Brittani�, aan Fran- krijk (toef), aan het jong leger der Vereenigde-Staten (nieuwe toef),, aan het Belgische volk, van hetwelk M. de Broqueville zegde dat het, zoo het overwonnen werd, nooit zou onderworpen worden (toej.), aan het Nationaal Komitelt, aan de Commis- sion for Relief, aan hare beschermende ministers Villalobar en Van Vollen- hovens. De leden van het Parlement hebben onderschelden posten waargenomen. Ik groet degenen die uit de Duitsche gevangenissen terruggekeerd zijn. Ik breng hulde aan hen die zijn gestor- ven : Verhaegen, Hoyois, Delalieux, enz... Wij [moeten werken aan de spoedige en volledige herstelling der in ons land gemaakte puinen. Maar de taak die u wacht is nog zwaarder dan dat. Het behoort, een volledige demokratlsche omwending te verwezenlijken. Zij zal vergemakkelijkt worden door de nati- onale regeering en de hulp van den almogenden God, die Belgi� be- schermd heeft eu het zal steunen in het groote werk zijner heropprijzing. De Grondwet van 1830 was een prachtig toonbeeld der vrijheden welke alsdan aan de nati�n werden toegestaan. Deze welke wij zullen op- maken, zal haar voorgangster waardig zijn. (Toej.) Daarna ging de Kamer uiteen na besloten te hebben maar twee dagen per week, In plaats van vier te zetelen. Doch op ieder van die twee dagen zouden drie zittingen gehouden wor- den, nl. 's morgens, 's namiddags en 's avonds, zoodat de Kamer acht uren per week meer zou zetelen dan vroeger. Aan het parlementsgebouw zou een spijs- en drankhuis, alsook een nacht- verblijf worden toegevoegd. de eerste Minister Delacroix in zijn verklaring beloofd heeft dat de herstelling van de oorloogsschade volledig en ten spoedigste mogelijk zal worden vereffend. die hei op zijn ^weg in Duitschland tegenkomt. ENGELAND r-JSk. BUITENLAND FRANKRIJK Rond de Vredesconferentie In de eerste weken zal de Vredes- conferentie geopend worden. De vijan- delijke mogendheden zullen er niet vertegenwoordigd zijn. De vredes- voorwaarden zullen onder de Bond- genooten geregeld worden en Duitsch- land zal ze voojloopig moeten onder- teekenen en aanvaarden. De afvaar- digingen van de Bondgenooten zijn alle op weg. Men verwacht te Parijs de Engelsche, de Amerikaansche en de Italiaansche afgevaardigden. Be- trekkelijk Belgi� is de samenstelling van onze afvaardiging nog niet gere- geld. Wilson zal de Amerikaansche afvaardiging leiden. Daarvan zullen nog deelmaken Lansing, kolonel House, Henry White en generaal Bliss. Clemenceau en Orlando (eerste mi- nister van Italie) zijn naar Londen ver- trokken om er met Lloyd George de laatste maatregelen te treffen voor de bijeenroeping der Vredesconferentie. Onze koning te Parijs De Koning, vergezeld van deKonin- gin, de Prinsen en Minister Hymans, zal den 4 December te Parijs aan- komen; de plechtige ontvangst zal den 5 geschieden. In den avond zal koning Albert terug naar Brussel vertrekken. Te vergeefs hebben wij op 't verslag van de eerste Kamerzitting volgend op de plechtige zitting van de troon- rede gewacht ; met het onregelmatig verkeer zal de correspondentie van ; onzen briefwisselaar onderwege zijn gebleven. Bij aankomst zullen we ze volledigheidshalve en alhoewel wat ten achter, toch geven. Melden we toch van nu reeds dat SPANJE Catalona zelfstandig In de Cortes is een wetsontwerp neergelegd dat de zelfstandigheid vraagt van de provincies die het grond- gebied van Catalona uitmaken. Vol- gens dit wetsontwerp zou Catalona de vier provincies bevatten die .1 noorden van Spanje uitmaken. De wetgevende macht zal aan een Kamer, gekozen door 't algemeen stemrecht, toever- trouwd worden. De uitwerende macht zal verantwoordelijk zijn. AftJe Staats- eigendommen in Catalona gelegen zullen eigendom van den nieuwen Staat worden. De regeering zal in volle onafhan- kelijkheid alle inlandsche vraagstuk- ken oplossen. De regeling van de buitenlandsche aangelegenheden, het leger.de vloot enz. blijft in de bevoegd- heid van 'talgemeenSpaansch bestuur- wezen. Daaruit blijkt eens te meer dat alle volkeren naar zelfstandigheid haken en die noodig hebben voor hun vol- ledige bloei en ontwiktosling. DUITSCHLAND De politieke toestand Kurt Eisner, de eerste minister van Beieren heeft door allerhande mid- delen gepoogd, Beieren uit het Duitsch statenverbond te rukken, ten einde een afzonderlijken vrede te bekomen. Hiervoor wilde hij alle Zuid-Duitsche staten in ��n bond groepeeren en zich dan aansluiten met den Duitschen staat van Oostenrijk. Tot nog toe is het hem niet gelukt en 't zal hem ongetwijfeld niet lukken, wantD'Solfs positie, krijgt hoe langer hoe meer vastheid. Daaruit mag men dan ook afleiden dat de revolutie in Duitsch- land meer een behoudsgezinde zege- praal zal wezen danken socialitische. De socialistische leiders bekennen het trouwens zelf dat zij niets bijge- wonnen hebben met de laatste gebeur- tenissen. Het mag als zeker aanzien worden dat Duitschland als federatieve staat zal blijven bestaan. Nog een feit van belang is dat het zesde Duitsche leger, al de soldatenraden ontbindt Rond de verkiezingen De veridezingsst�fd wordt volop gevoerd, alle politieke partijen hebben hun eigen programma weer aange- "omen;_Tot zelfs Asquith, die in 't eerste ;Oog�nblikj zich tegen een ont- binding der Kamers had verklaard voert nu volop strijd tegen Lloyd George wien hij beschuldigt den wil van 't volk te verwringen, vermits duizenden soldaten aan de verkie- zingen geen deel zullen kunnen nemen. Asquith heeft zich dus met zijn groep uit deH coalitie-blok der regeering terug getrokken. Ook de werklieden- pirtij treedt afzonderlijk op. Men is nochtans algemeen van gevoelen dat Lloyd George weer de bovenhand zal hebben. Een eigenhandig feit is wel dit : verschillende Engelsche officieren en ��n soldaat hun kandidatuur heb- ben gesteld. Daar ze naar Engeland niet kunnen gaan om te redevoeren, doen ze hun kiezingspropagande per briefwisseling. DENEMARKEN Sleswig weder Deensch Men weet dat zooniet ambtelijk dan toch half-ambtelijk onderhandelingen werden gevoerd tusschen DeNolf van Duitschland en een Deensch ver- tegenwoordiging, betrekkelijk de Sles- wig-provincleJLMoet zljadat maUe akkoord is gekomen, want de Deen- sche minister voor 't Buitenland komt thans alle verbondene mogendheden in te lichten dat Denemarken, op de Vredesconferentie haar rechten op de noorderlijke provincie van Sleswig zal doen gelden. HOLLAND Nieuwe ophelderingen gevraagd Men weet dat de Hollandsche regee- ring de ophelderingen gegeven heeft die door de Entente gevraagd werden betrekkelijk den doortocht der Duit- sche troepen door Limburg. De Hol- landsche regeering had gemeld dat alle troepen ontwapend werden. Deze verklaring wordt door de Bondgenoo- ten niet voldoende geacht en nieuwe ophelderingen zijn gevraagd. De Hol- landsche regeering zit in een slecht straatje. -ZS-SBi-- Ouza Trambedienden Voor wien het aangaat Op den oogenblik dat ik aan 't schrijven ben zijn onze mannen reeds een goed eind opgeschoven, 't land in. De trams volgen gedurig ons ieger na. Wie weet zullen onze mannen ook tot aan den Rijn niet gaan, om de bevoorrading te ver- gemakkelijken. Allen moeten me- degaan, alhoewel ginder het duur leven hen te wachten staat. Het is te hopen dat er van hoogerhand zal gezorgd worden, om hun het noodige dagelijksche voedsel te bezorgen om hun werk te kunnen uitoefenen. Ja, velen hebben reeds ondervonden dat het leven daar veel duurder is dan � bachten de kuipe �. � Bachten de kuipe � hadden onze mannen alle gemak om zich te bevoorraden ; maar wat zal -bet ginder zijn? /: In de tramwereld zitten er nog vele zwarte wolken die nog moeten opklaren. Waarom mogen wij niet behan- deld worden evenals de andere bedienden? We staan nog altijd met zeven maanden achterstel in de betaling; en waarom krijgen wij dit geld niet? Is het geen wraakroepende zonde het loon der werklieden achter te houden? Ze hadden ons nog beloofd ons verlofgeld en ons ziekgeld weer te geven, en we hebben dit ook al nog niet te zien gekregen. Ze gaan toch ni�t zeggen zeker dat iemand ziek is voor zijn plezier? Iedereen verstaat dat het geen beetje aange- naam is, na eene pijnlijke ziekte, nog geldverlies te moeten onder- gaan. Dat men dus aan dezen die eene ziekte deden van 60 dagen, het dagloon terug betale welk hun afgehouden wierd; 't zal moed geven aan ons volk om tot het laatste oogenblik toe, hun plicht en werk met getrouwheid te ver- vullen. Nog iets : Op onze verbintenis die wij geteekend hebben en welke de handteekening draagt van onzen bevelhebber, wordt aange- duid : � Gedurende den tijd van verbintenis 1.1. z. binst den oorlog, te beginnen van heden, zal mij een dagloon van x franken en eene dagelijksche vergoeding van x fr. toegekend worden �. De eerste maand die wij in dit tijdperk door- gebracht hebben telde 31 dagen. ,.Er werdftns maar 30, dagen be-w taald ! Waarom ? Wie heeft recht zulke verbintenis te schenden? Waar is dat gald naartoe ? En dat heeft zoo wel twee jaren aange- sleept. De maanden Februari werden er 30 dagen betaald. Wij vroegen dat niet: en we vragen enkel dat men het verschil betale dat nog te betalen blijft. Wij vragen aan den Heer Mini- ster met alle goedwilligheid deze zaak te willen onderzoeken, opdat er voldoening zou gegeven worden aan het volk dat zoo gewillig het eervolle Ieger opvolgt. Dan zouden ze kunnen wederstaan aan de levensduurte die hun in het oud bezette Belgi� wacht. Als er voor ons volk niet gezorgd wordt, waar kunnen ze komen met hunne dag- loonenl Wij wenschen dat er voor ons voldoening zpu gegeven, dat onze achterstel, verlofgeld alsook ziekengeld zouden betaald worden. AI onze mannen zullen het met de grootste dankbaarheid aanvaar- den en met gretigheid hunne beste en schoonste handteekerr geven. In naam der trambedienden bedanken wij op voorhand met de hoop dat er gevolg zal gegeven "worden aan onze vragen. Een trambediende. -^��* Mededeelingen Postdienst De dienst der aanbevolen brieven is hersteld ; men hoopt binnen enkele dagen de hulpbureelen van de poste- rijen te kunnen openen. Van heden af wordtdebriefwisseling twee maai per dag in de Brusselsche omschrijving uitgedeeld en eens per dag in bijna gansch Belgi�. Om nieuws te hebben van onze soldaten Wie nieuws verlangt van een militair, moet zich wenden tot het ministerie van oorlog, te Havre. Het inllchtingsbureel blijft, inderdaad, te Havre nog gevestigd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes