De Belgische standaard

393 1
21 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 21 Februari. De Belgische standaard. Geraadpleegd op 03 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xp6tx3655w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land Bttïv.r&jsu-zsiurxit* ïjkt > '-czx> >? f-- 3 TKaoMMfcttastac : raracocwxcsiia^wj^TMtMaKS^^ \/r»r\r* ollp m^rlp rî^^lmcr^n vir»!"! xxrAnrlpn fr»f • yy;.»'.' F yvJX&V3SX1?£leSV&\rje;Vi3œ9X>JXVQ<jnaitSJMXX*JXttXmK3lZri!lttUX « DE BELS1SCHE STANOAARD » verscliijnt 3 maal te week. Abonnementsprijs voor 10 weken bij vooruitbetaling : In België : voor de so-ldaten I.50 fr. — voor de niet-soldaten 2.00 fr. Voor 't buitenland : a.75 fr. «■wwaw^tMMf/wMa.T-irtTIii III1 Mil IIII^nHnnnITIHTT T IITIT^I Iirir--| -n-Trrir-mrïïiifi-r- Bestxiurtier : ILDEFONS PEETERS, 0. M C. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREfJ, Bertrand VAN DER SCHELDEN, Juul FILL1AERT, Firmin DEPREZ. Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk' DE PANNE. Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 ir.lasschingen van 2 regels, 0.50 fr. Eene Duitsche Rede De correspondent van De Tijd inKeu-len zendt aan zijn blad het relaas eener vergadering gehouden door 't Volksve-rein en waarin Z. Em. Kardinaal Von Hartmann het woord voerde. « Zijne Eminentie, zegt de correspondent, heeft zich in tegenstelling met de geestelijk-heid der vijandelijke landen, betrekke-lijk weinig over den oorlog uitgelaten en zeker niet de vijanden des lands als bar-baren of «Hunnen» gesmaad». Er was van dat feit eene zeer eenvou-dige verklaring die den correspondent van 't Hollandsch blad schijnt ontsnapt te zijn,namelijk dat de Duitschers alleen zich als «barbaren of Hunnen» aanstel-den. Hoe had men dus de andere oorlog-yoerders kunnen uitschelden voor iets dat zij niet waren? Doch tôt daar. Laten wi]' de rede zelf van Kard. Von Hartmann toetsen. Deze was vooral eene uitboezeming van vaderlandsliefde, en wij, Belgen, die er zoo fier op zijn te mogen wijzen naar de prachtige houding van onzen Kaardinaal-Aartsbisschop in benarde omstandigheden, zullen zeker .de laatsten zijn om dat euvel op te ne-men bij den Duitschen kerkvoogd.Noch-tans kan het ons wel eenigszins be-vreemden een prins van die zelfde Duitsche kerk zoo deemoedig te zien neer-'buigen voor een Keizer die tegelijkertijd Koning van Pruisen is en de klein-zoon van hem die het Katholiek geloof zoo jvreed vervolgde, priesters, kloosterlin-geï.i, bisschoppen over de grensjoegof in btjnden sloeg, onschuldige nonnen verbancie. Dien Keizer weet de Kardinaal te roemen als gesierd zijnde «met aile deugden der Hohenzollern.» Niet hem alleen dus vyordt lof toegezwaaid, maar het heele geslacbt, van het hoofd des huizes af, dien afvaliigen bisschop van Brandenburg, die tijdens de Refor-m&tie, het practischer vond te huwen en zijn bisdom als erfelijk eigendom aan te slaan, tôt en inbegrepen den brutalen Friedrich-Wilhelm, vader van Frederik II, den «verlichten» Frederik II zelf, en den eersten Keizer van Duitschlând, Wilhelm, die in de persoon van Bismarck, den kerkvervolger, toch te Ca-nossa moest verschijnen. Niets bloediger dan de ironie der historié. Doch schijnt de Kardinaal van Keuletf zich dat niet bewust en in vollen ernst roemt hij den «edelen Keizer». Doch er is meer. Mocht de kerkvoogd zich vrijwillig of onvrijwillig vergissen over de persoon van een vorst, minder is het hem toegeiaten dé godheid zelve te betrekken in de twisten dermmschen. Dit doet hij nochtans door te bey/eren dat het den Duitschen legers goed gaat «omdat God ons bijstaat, die nietzal toé-laten dat het godloochenende Frankrijk en het orthodoxe Rusland het bloeiende godsdienstig leven in ons vaderiand zullen vernietigen». Het is altijd gevaarlijk geloof en deugd ïnpacht te nemen. Misschien had Zijne Eminentie wijs gehandeld met zich af te te vragen of de Duitsche Kulturkampf niet juist het zelfde had gedaan als het «godverloochenènde Frankrijk», en in elk geval was het niet tegen «orthodoxe» .Russen dat de Duitsche horden in ons vaderiand een krijg voerden die Turken en Wandalen vvijd in de schaduw laten. Doch het Duitsche volk heeft geen /in voor fiere onafhankelijkheid. Het kruipt voor zijne verdrukkers, en verwacht van anderenhetzelfde.Jaren lang liet het zich schoppen, vertrappelen, vertreden door Napoléon, zonder uit den lammen slaap op te staan; eu zonder Engeland, dat nooit het doel uit het 00g verloor — den dwingeland doen tuimelen — zou Euro-pa zich nooit losgevvorsteld hebben. Nu 110g speelt Engeland de zelfde providentieele roi. Wij, Belgen, 00k hebben ons nooit laten verdrukken. Vrij en vrank hebben wij altijd aile juk afgeschud,en de tegenwoordige strijd bewijst dat wij niet ontaard zijn, waar-voor zij Gode dank in den hoogsten hemel! Fier zullen wij voortgaan, onder God en rond vorst en vlag, ons te scharen, bètrouwend op de gerechtigheid onzer zaak en hop end op de onmisbare en ver-blijdende overwinning. M. E. Belpaire. 19 Februari 1915. N ieu we Luchtraid 48 van onze vliegers boven de belgische kusten. Een officieel telegram uit Londen van 17 Februari meldt dat in den namiddag van 16 Febr. 40 Engelsche en 8 Fransche vliegers opnieuw de streek van Zeebrugge-Oostende gebombardeerd hebben en zoo hun reeds be-gonnen werkmetgoede uitslagen voortgezet. Er werden 240 bommen geworpen. De uitslag is nog niet gekend. Koning Albert Yliegt boven de duitsche lijnen. Wij lezen in een Franschblad dat onze koning Albert deze laatste dagen aan eene ver-kenning per vliegmachien deelnara. Hij had plaats genomen in een tweedekker; zoohaast hij boven de duitsche lijnen was, werdhijdoor eengeweldig kanongeschot begroet zonder nochtans geraakt te zijn. De verkenning heeft omtrent een uur ge-duyrd, en onze koning Albert is gaaf en ge-zond(naar het hoofdkwartier teruggekomen. Duitsche Tronies / II. DE KROONPRINS. «Een aartje naar z'n vaartje ». Dus de weerdige afstammeling van hoog-moedigen waanzin en verblinde hooghar-tigheid, de vrucht van de huichelarij, de navolger van gezochte grootdoenerij ; doch met wat meer pretentie, meer manieren en meer verfijnd. Bijgevolge : een geraffineerde schurk,een voorname snob. Ik bewijs. Gieljom was, in zijn gedacht, in de wieg gelegd om te heerschen. Hij is er niet toe gekomen door verstand en vernuft, omdat hoogmoed maar bekrompenheid voortbren-gen kan. Hij wil er geraken door geweld en moord. Van als hij tôt de jaren van verstand is gekomen, zat de grootheid hem in 't hoofd en 't kruit hem in 't bloed. Die twee bestand-deelen mieken vanhem een kluchtigen hui-chelaar, want zijn spel dat hij verduiken wilde, kvam nooit klaarder aan den dag. Zijn zoontje kreeg van hem meê, het es-sentieele van dit dubbel wezen. Getroeteld, gestreeld, gekoosd, groaide het zijn vader .boven het hoofd, omdat, eens zeker van de baan die het volgen raçest, het zondor om--wegen die baa$ betrad. Het w⧠zijn ooren volgepompt geweest van : jnacht om heer-schappij te verkrijgen. Het dacht zich machtig oin aile hinderpalen uit den weg te ruimen. Dus moest de heerschappij volgen, Die zekerheid bracht bij hem de geest op liol, doofde allé gevoelens, maakte hem gebieder. Een gebieder, bewust van zijn kunnen, verduikt zijn plan niet, maar stelt het ten toon als een daad van belang. Dan nijaar reent door op het doel ! En omdat hij meent zeker te zijn van den eind-uitslag, zal hij voor niets achteruitwijken, omdat hij, die eindoyerwinnaar is, opper-ste rechler is en ailes schikken kan vob , gens goeddunken. Hij zal niet terugdeinzen V( or daden die eerlijke menschen nooit zouden durven uitdenken en het tegenover-gestelde a an een eerlijk menseh is een schurk. Hij zal die schurkenstreek omvlech-ten met gezi.chte yersiersels, omdat zulks de zekerheid verleidelijker maakt, daar die uitwendige prachtbijzetting, zijn eigenlief-de streelt en hem een gev uelige behaaglijk-heid medebrengt. Hij zal folteren, moorden, branden, voor zijn plezier. Hij wordt geraffineerde schurk. Hij is meteen een voorname snob. Bewust van zijne maeht, overtuigd van zijnb heerschappij,gaat hijdoorde wereld als eendie't ailes beter weet, ailes beter kent. Zijn oor-deel is het juiste, zijn daden rechtveerdig, zijn doel oprechl. Hij blikt op ailes en op allen neer, uit de hoogte. Hij dringt overal binnen, omdat hij weet dat ze hem dulden moeten. Hij redeneert tak op, tak af en hij verzekert dat zijn uitspraken evangelie zijn. Hij kan niet liegen, niet missen, niet falen. Hij is de alwetendheid, de almogendheid in persoon. Hij weet dat men hem veraf-schuwt, maar hij weet 00k dat niemand het laten blijken zal om hetgeen 't zou kunnen volgen uit wraak. Deswegens, tart en duivelt hij iedereen op aile manieren, in zelfgenot, uit zuiver plezier. Hij zou willen alleman verbrijzelen onder den stamp van zijn hiel. Hij doet dat met gemaaktheid, gemeten, uitwendiglijk kalm maar inwendig verbitterd. Hij doet dat als iets dat beraamd is in oogenblikken van studie, omdat dit uitdagende tarten meer genot bijbrengt eenerzijds, meer lij-den doet anderzijds, omdat brutaal geweld seffens verbrijzelt. Duizende speldeprikken doen duizendmaal meer pijn dan een stamp. Z66 is de handelwijze van dezen misbak-ken kroonprins. Hij heeft den oorlog gewild, omdat die oorlog hem in 't bloed zat, omdewille dat hij slechts door dit middel zou kunnen heerschen. Zijn volk zou hem dienen als werktuig. Dit volk moest dus zijn de zondebok van zijn hooveerdigheid. Hij slachtoffer het, jaagt het op tegen den dood, vernietigt het. Het einde wettigt de middels. Hij schopt op zijn volk, geeselt het ten bloede, verkracht het. Hij is de doodskop van zijn volk ! Inmiddels gebruikt hij dit werktuig gelijk een moordenaar een mes gebruikt. Hij pijnigt ermêe de anderen die hem in den weg staan, wroet met welbehagen in de toegebrachte wonden, lacht om 't ge-kfeun en geween dat hij hoort, glimlacht Mi 't zien van de verkrachting, grijnslacht vol lust en hegeerlijkheid op al 't onedele en 't onwaardige, danst van vreugde voor een brandenden gloed, als een bachanaal die een helsch feest uitdacht waarvan hij de held zou zijn en al de deelnemers lij-dende martelaars. Hij is zot van bloed omdat hij geen menschenbloed bezit, want wat mensehelijk is kan lijden en medelijden ge-voelen.Hij is een geraffineerde schurk in 't we-reldtooneel van vernieling, de bijzonderste speler in 't schouwspel van den dood. Want als een voorname snob, blijft hij achter de schermen. Zijn uiterlijke doening is de weersplete van zijn innerlijk gevoel. Want volmaakt huicheien kan hij niet. Zijn vader kent het niet. Hij kon het dus niet erven. Zijn rotting of krawats, die hij immer bij zich heeft, is het karakteristieke van zijn wil. De jeukte van bandelen ait hem in 't lijf, hij moet slaan, hij moet geeselen. Is het zijn hond of peerd niet, dan is het op de steenen. Op zich zelf 00k somtemets als hij te veel is opgehitst. Hij zou het op anderen doen, op elkendeen dien hij tegenkomt, doch zijn snobisme yerbiedt, het openbaar-lijk schandaal. Pe gedoreerde cigaret is het tijpische van zijn snob-zijn. Gedaagde, gezetene, gezapene menschen smooren treffelijke pijpen of weerbare cigaren. De cigaret is voor hen uitzondering, een extratje. Snobs maken vaai het extratje hun gewoonte. De keeraafschheid van hun handelen is het kenmerk va.11 hun leven. Ze vinden dat veel hooger, veel meer " gekultiveerd". Zijn kultur is de zweep en de cigaret. Zijn bestaan op de wereld heeft de be-teekenis van een schurk en een snob. Hij meende in de wieg gelegd te ziin om heerscher te spelen, hij bezit nog de bekwaamheid niet om slavendrijver te zijn. N. P. Belo-ische soldaten leest en verspreidt Uw blad "de Belgische Standaard!,, Laatste Onderbroken bombardement op 't Belgische front. Onze batterijen hebben met vvelgelukken gewerkt. Van aan Ypsr tôt aan de Aisne artilleriegevechten. De inname van twee reeksen Duitsche loopgrachten ten Noorden van Arras (Roclincourt) heeft den Duitschers schrikkelijke verliezen toe-bracht.De Duitschers hebben op deze plaats vijf tegenaanvallen gedaan om de verloren loopgrachten te hernemen. Deze aanvallen zijn afgeslagen geweest, op schitterende wijze. In Champagne (Perthes-Souain-Beausejour), hebben de Duitschers eerst in den nacht van 17 tôt 18, dan in den morgen van den ig dezer beurtelings twee geweidige tegenaanvailen gedaan om hun verloren terrain te heroveren. Ze zijn met groote verliezen teruggeslagen geweest. We hebben honderden krijgsgevangenen gemaakt. In Argonne hebben wij niet alleenlijk het gewonnen terrein behou-den maar daarbij nog vooruitgang gemaakt in het bosch van Cheppy en ten Noorden van Malancourt. In Lorreinen hebben wij ons meestergemaakt van het dorp Norroy. In Elzas hebben wij in de laatste gevechten een bommenwerper, vijf mitrailleuzen, honderde geweren, en ander oorlogsmateriaal in groote hoeveelheid buitgemaakt. Op het Risssissche front wordt officieel den aftocht der Russen in Oostelijk Pruisen bevestigd. In Gallicië onveranderde toestand. In de laatste gevechten zouden de Russen 1400 soldaten, 10 officieren en 3 mitraljeuzen buitgemaakt hebben. In Bukovine schijnt de de voorwaartsche duitsch-oostenrijksche beweging gestuit. Een groot gevecht wordt rond Czernowitz geleverd. Oorlogsn ieu ws. OP HET WESTEIJK LESERFRONT Op 't Westerîront is niets bijzonders te melden tenzij de Duitschers een offensief be-proefd hebben in de Vogeezen. OP HET OOSTELIJK FRONT. Aftocht der Russen i;i Oojt-Pruîssn. — Nadat ze in Polen en de Carpathen met schrikkelijke groote verliezen zijn afgeslagen, hebben de Duitschers nu het offensief genomen met vier nieuwe legei troepen tegen de ver-gevorderde Russissche troepen in Oost-Prui-sen. Wijkend voor de overmacht, hebben de Russen zich in goede orde voor de tweede maal in dezen oorlog teruggetrokken op den Niemen, onder de bescherming van een lijn versterkte plaatsen, die loopend vun af Kow-no langs den Niemen tôt de rivier Narvew naar Warschan toe, de groote spoorweglijn van Sctrogriid naar Warsçhau verdedigen. Zoo zijn de Russen 80 km. ver yan de Oost-Pruisische grens moeten achteruit trekken, alsmedede troepen die in Noordelijk-Polen tôt Scierpo waren vooruitgegaan. De grootste Russische beweging wordt waargenomen in Noord-Oosten van Warsçhau waar ze alree een aan val van dekanten van Lyck met groote verlifezen voor den vijand hebbçn afgeslagen, Het is moeilijk het plan van den vijand te raden, maar het Russischlegerbericht spreekt « van een grooten en langdurigen strijd die beslissend zou worden voor den veldtocht in Oost-Pruisen. 9 In de Carpatfjeji integendeel gaan de Russen steeds vooruit, terwijl in de Bouckowirça langs de Roumeni>.che grens de Oostenrijkers ; °°ne geweidige aanvallende beweging hebben ingezet. DE OORLOG TER ZEE. Op 4" Februari verklaarde Duitschlând de zeeën rond Engeland een oorlogsterrein van af i8n Februari; al de vijandige koopvaardij-schepen zouden daar gezonken worden en de onzijdige schepen zouden datzelfdç ge-vaar loopen aangezien het misbruik van de neutrale vlag door de Engelsche regeering goedgekeurd is. De Vereenigde Staten in hun antwoord kennen Duitschlând alleen het recht van on-derzoek van de onzijdige schepen toe. Indien Duitschlând zijn recht te buiten gaat zal men de noodige stappen aanwenden om de Ame-rikaansche sçhepen en de verworven rechten van de Amerikaansche burgers te verdedigen. Tôt nog toe heeft Duitschlând slechts door eenzijner afgevaardigden laten verstaan dat het niet zal handelen indien Engeland in geve uzen tsch-( zijn plicht blijft. Dewijl de nota tôt Duitschlând streng was, is die tôt Engeland gericht veeleer vriendelijker. Weliswaar is het een oorlogvoeren-len toegelaten de neutrale vlag te hijschen om te ontsnappen aan den vijand maar Engeland mag dien oorlogslist niet als een algemeen beginsel voorhouden en goed-keuren.legenover de bedreiging van Duitschlând zou dit middel geen bescherming zijn voor de Engelsche schepen enhetzou toch een voort-durend gevaar opleveren voor de Amerikaansche schepen. De Engelsche minister van Zeewezen heeft in het lagerhuis gezegd dat de bondgenooten binnen kort met voile kracht hun drukking ter zee op Duitschlând zullen doorzetten. Dipiomatische Oorlog. III Duitsch Verstand. (Vervolg 2.) Getuige daarvan de laatste gebeurtenissen. Dat zotgewordene volk had, ailes voorbe-reid wat sluwheid, valschheid, list en geweld was. 1s het niet waar dat een wijs volk noch list noch bedrog hoeft te gebruiken, om eerlijk door de wereld zijn weg tç bunen en tôt zijn doel te komen ? Geen onverstandigé luchtkasteeîen bouwt het... Duitschlând had er opgericht... en 't moest ze tôt wezenlijk-heid verheffieji. Na wat dubben en dralen of 't Frankrijk zou aanpakken langs Zwitserland of België, werç] met. twee stemmen meerderheicj beslo-ten, de kans langs ons Vaderiand te wagen. En zie! zij diç ailes voprzien hadden, tôt de benauwdheid van Ëelgie toe — waar 2e zoovet?- Yp,'raders hadden gekweekt — zij die dachten dat we op nunne oorlqgsverkk-ring gingen beginnen te beven ais schuwe kinderen, werden plots veertien dagen tegen^ ' gehoucjen door den levenden muur van ons heldenvolk... eu heelhun plan viel in dui-gen. Eerste onvoorziene missiap weldra ge-volgd door çen tv/eeden : In hun verwaandheid hadden ?e gemeend — wat een eenvoudige Universitair van de eerste broek nooit zou durven denken hebben — dat Engeland koes ging blijven en van op zijn eilapd als nienwsgierig spectator het verpletteren zou nakijken vg.n Rusland çn Frankrijk. Ilebt ge ooit ellendiger en naïef-dommer verontschuldiging weten uitkramen, dan deze bijgebracht door den Duitschen kanselier « Gaat gij dan, grootmoedjg Engeland. u bekommeren, om een voddetje papier !!» Net een kleine jongen die bij het oor iwiiiiMMi -iMiiwnMinTirM-îriimnfTTriiiiiwDiwiiiiiiii 11 t imiLii_LL.ijiLiiULimimaim—ijwhiihiiw—*■—— m i—hiimmwi iw—>—iMMMiirw<minimrniniiMitfrrrrr--nr"i-nrirrrnrrMmiT-ir---i—mrmT 1 r-f -i—r—-rf ——1 - ■ » ■ ■ ■■ lste Jaar. — N° 16 Vijf centiemen het nummer > Zondag 2\ en iaandag 22 Februari 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Belgische standaard behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in De Panne van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes