De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

1965 0
01 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Februari. De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest. Geraadpleegd op 26 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hd7np1z45r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NUMMER 4. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID. FEBRUARI 191S. De Diestcnaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON DIEST Voor al wat «De Diestenaah» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier C. Van Neroii, D. 264, 15. L. Let wel op. Daar de adreslétter veranderd is, weze iedereen zoo goed ons zijn nieuw adres le laten geworden. Tegen degenen die zich de moeite niel kunhen geven ons dit klein plezier te doen zullen wij ge-noodzaaktzijn een strengen maatregel le nemen : eenvOudig hun naam uit de lijsl sehrabben : want aldus zullen we moe-ten veronderslellen dat" zij. den Dies-tenaar niel langer wenschen le ont-vangen.o Twee Helden. Hier is er nu geen spraak van eenigen onzer wapenbroeders die bloed en goed veil hadden voor 'I Vaderland en hun leven geschonken hebben aan den Yzer of op een ander slagveld, om door die daad le toonen dat hunne vader-landscli liefde niet enkel in woorden bestond. Neen ! ons gedacht gaat naar twee Dieste-naars, de gebroeders Frans en August Deckers die door den Duitsch in Diest aangehouden, naarBrussel vervoerd en daar laf door den kop geschoten werden. Wij hebben dil wreed nieuws met groote droefheid vernomen ; aan hunne broeders en familieleden bieden wij ons kristelijk rouw-beklag. Ons gedacht gaal ook tôt die arme moeder die op zoo gruwelijke wijze, tweeharer geliel'de kinderen aan hare teedere genegen-heid ontrukt ziet door den onmenschelijken overweldiger. Op 't grai' dier twee helden leggen wij onze eerbiedige hulde. Zij ook hebben hun bloed voor 't Vaderland vergoten. Beste vrienden, Frans en August, wij ver-geten u niet ; wij bidden voor u en ja ! wij zweren bel ! wij zullen u wreken. De langdurige oorlog doet ons soins de Duitsche wreedheid en de onmensehëlijkheid minder of meer uit 't oog verliezen.Welnu, zul-ke moord gepleegd op onze vrienden, op onze stadgenooten kan niet anders dan onze sol-daten aanzetten om meer dan ooit hun man te •h'r. staan tegen den vijand en hem zulks l>elaakl te zetten. Dat het gedacht aan het verg'otèjh bloed van Frans en August Beckers, uwen wil Versterke, uwen moed stale om ten voile uwen plicht te doen, voor de bevrijding van 't dierbaar Vaderland, voor de eer onzer gesneuvelde mak-kers.Diep buigen wij voor 'l graf dier arme slacht-offers der Duitsche wreedheid. H. G. Vervlogene dagen. Wat was er op dien droeven dag in Sçhaflfei) en Schoonaarde gebeurd ? Des morgens Augustus kwani een patroelje uhlanen dooi de straten gejaagd en dadelijk begon het gé-weer geknetter.Onze brave burgers hadden zich in de kelders verborgen, denkend alzoo aan aile gevaar le ontsnappen en waçhten vol af-grijzen den aanval af. Zoo zaten er bij Hanêgreefs meer dan dertig bijeen ! En zie, o^ eens ontstaat brand in de eerste huizen aan de statie ; weldra waren verscheidene hoeven in laaie vlam en een onverdraaglijke bitte joeg de inwoners uit hunne kelders. Terwijl ze haas-tig" vluchtten door de aardappelvelden kwamen de moordende kogels der duitschers deze on-gelukkigen vellen. Verscheidene kwamen zoo om ; eenige lijkén werden door de ruilers vertrapten later onken-nelijk teruggevonden. Vrouw Vuyckx die met twee kinderen in de waterleiding ohder den spôorweg was gevlucht werd daar atgemaak! en de twee jonge meisjes werden er doodelijk gewond. De duitsche huurlingen waren razend : ook de zou onnoozele bevolking boeten voor de schooiers die onze dappere soldaten gedurende den aanval van Diest hadden neergeschoten. Met list wisten eenige jongens den dood te ontkomen. Ze lieten zich vallen alsof ze ge-troffen waren en bleven roerloos tusschen bel groen liggen. En zoo ken ik er een die op eenige meters van zijn brandend huis uren door braclit in bange at'wachting terwijl de gloeiende gensters hem armen en lichaam zengden. Iedereen wget hoe de H. Pàstoor van Schafïcr werd mishandeld ; hoe de brave smid droevig

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes