De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent

470 0
01 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Januari. De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent. Geraadpleegd op 10 april 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sn00z71w9k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE DRUKPERS Oïîicieei orgaan ïer Sletfelijke Federatle van ne BoeK- en Druknl]verQeid van Cent — Vsrscnijnt maandelljKs ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België 1,50 Buitenland 2,50 Ailes wat Redactie en Adminislratie hetrejt te zenden : VAN AKENSTRAAT, 8. — GENT. AANKONDIGINGEN : Volgens overeenkomst en voorop betaalbaar. Strijdt Voor een goed loon Hebt uwe vakvereeniging liej Werft nieuwe leden De vereenigingen bij de Stedelij\e Federatie aangesloten, zijrt verantwoor-delifa voor al hunne Wederzijdsche in-lasschingen. Tariefkwestie In de laatste dagen hield het bestuur talrijke vergaderingen om nog enkele bepalingen in het tarief vervat en door de patroons nog niet aan-genomen te bespreken en hervoor te stellen. Tôt hiertoe zijn wij op ailes tôt accoord ge-komen, uitgenomen eene kleinigheid voor de boekbinders, en voor wat de letterzetters betreft is het de verhouding, die door de patroons nog moet besproken worden. Op dezen oogenblik weten wij nog den uit-slag niet, doch wij vermeenen dat de patroons in hun eigen vcordeel zullen begrijpen, dat het volstrekt noodig is dat de verhouding der halve gasten en leerjongens in het tarief bepaald zij. De verhouding bestaat op dit oogenblik op aile werkhuizen, en wij kunnen niet begrijpen waarom men er zou van afzien dit in het tarief op te nemen, Door ons werken zijn wij tôt dien uitslag ge-komen, en wij zijn niet zinnens al onze gedane mceite op te offeren tôt ons eigen nadeel. Het spreekt van zelf dat wij zullen voortgaan te waken opdat de verhouding op aile werkhuizen behouden blijft, dit is onze roi als vak-vereeniging. Enkelijk willen wij opmerken, moest men de bepaling der verhouding in het tarief opnemen, vele geschillen zouden verme-den worden en iedereen weten zou aan wat hij zich heeft te gedragen. Wij hopen dat dit punt tôt ieders voldoening zal opgelost worden,en daardoor de jarenlange onderhandelingen een einde zullen nemen om plaats te maken voor een duurzame vrede. 3k 7k 4c Bovenstaande was reeds gezet toen wij bericht kregen dat onze voorstellen door de patroons zijn aangenomen. Eindelijk zijn onze voorstellen door de patroons aanvaard. Wij bekennen, het heeft veel tijd gekost en veel moeite. Nu, beter laat dan nooit en op een beetje moeite zien wij niet. Wij zijn tevreden over den bekomen uitslag. Het-geen wij hebben verkregen steît eene gansche ver-betering daar in onzen zedelijken en stoffelijken toestand. Als vakvereeniging zijn wij door de patroons erkend, het tarief is erkend en den Verzoeningsraad definitief ingesteld. Ook de verhouding der halve gasten en leerjongens is aangenomen. De vermindering der werkuren hebben wij niet bekomen, 't is spijtig, doch de besprekingen dien-aangaande kunnen aangevat worden en wie weet, misschien vroegsr dan wij denken zal dit ons ook toegestaan worden. Van verschillige zijden worden wij geluk ge-wenscht om den bekomen uitslag, en waarlijk, wij herhalen het nog eens, wij zijn tevreden. Hervormingen en loonsverhoogingen op vredelie. vende wijze bekomen, zijn hechter en duurzamer dan diegene door strijd afgedwongen. Wij brengen hier een openlijken dank aan de bestuurleden der drie vereenigingen. Waarlijk, het betreft hier geen gewoon bestuurs-werk meer en bedenkt wel dat het al jongens zijn, die over dag hard moeten werken en dan 's avonds naar de zittingen togen, een stuk in den nacht, en dit soms twee, driemaal ter week. Altijd kwamen zij op, beurden elkander op, zoch-ten nieuwe uitwegen, tôt eindelijk hunne verwach-tingen met goeden uitslag bekroond werden. Ook aan onze vrienden-leden van den Verzoeningsraad, die maar altijd door hun best deden om van de patroons zooveel te bekomen als immers mogelijk was. Aan allen hier onzen openlijken en hartelijken dank. Dien welgelukten uitslag wreekt hen over de vui-ligheid door zekere lieden op hen geworpen. De leden zullen nu kunnen nagaan hoe en op welke manier, zij door hunne besturen aan de patroons geleverd en verkocht zijn. Nog een woord van dank aan de heeren patroons-leden van den Verzoeningsraad, de heeren Van Doosselaere, Vander Poorten, Vander Haeghen en De Keghel. Die heeren hebben altijd tsn onzen opzichte en in aile onderhandelingen steeds met een geest van verzoeningsgezindheid bezield geweesi. Bijzonderlijk de heer Van Doosselaere, Voorzitter, wist in aile omstandigheden de zaken zoo te schik-ken, dat verdere onderhandelingen altijd mogelijk waren. Persoonlijk heeft hij zich noch tijd noch moeite ontzien om de zaak tôt een goed einde te brengen. Wij hopen dat die voorkomenheid tegenover de werklieden zal blijven bsstaan en dat de overeenkomst van 5 jaren, die nu zal gesloten worden, door geene erge fouten zal verstoôrd worden en dat ailes wat nist in den haak zit door den Verzoeningsraad zal opgelost worden. Aan de leden zeggen wij : blijft uwe vereeniging jetrouw, woont de vergaderingen bij, helpt de besturen in het herinrichtingswerk, dat nu gaat aan-jevangen worden, licht hen in over ailes wat niet joed in den haak zit, doet uw plicht als werkman ;n als bondslid, en gelooft ons, als ieder der onzen lit begrijpt, dan zal de werkerssolidariteit grooter :n grooter worden en meerdere lotsverbetering zal )ns deel zijn. LEVE DE GENTSCHE FEDERATIE VAN HET BOEK. In het toekomend nummer zullen wij al de bepalingen mededeelen. Wilt Gij lotsverbetering ? Wordt dan lid der vakvereeniging. * * * In de vereeniging alleen ligt Uwe macht. * * * De vereeniging is des wer\mans eenigste hoop in de toef^omst. NEGENDE JAARGANG. — Nr 9 10 CENTIEMEN HET EXEMPLAAR GENT, 1 JANUARI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1905 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes