De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent

277 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 01 Mei. De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent. Geraadpleegd op 02 maart 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sf2m61cm1j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

TIENDE JAARGANG. — Nr 1 10 CENTIEMEN HET EXEMPLAAR GENT, MEI 1914 DE DRUKPERS Olïlcieel orgaan iisr stedelljKe Federatie van ne Boek- en Druknijverfield van Dent — tferscnijnt maagdelilksch ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België , 1,50 Buitenland 2,50 Ailes wat Redactie en Administratie betrejt te zenden : VAN AKENSTRAAT, 8. — GENT. AANKONDIGINGEN : Volgens overeenkomst en voorop betaalbaar. Strijdt Voor een goed loon Hebt uwe vafyvereeniging liej Werjt nievwe leden De Vereenigingen bij de StedeUjl^e Federatie aangcsloîen, zijn Verantwoor-delijl? voor al hunne Wederzijdsche in-lasschingen. Aan de Leden. Sinds 19 Januari 1.1. is ons nieuw tarief in voege. De moeite en zorgen die zulke uitkomst van ons heeft gevergd gaat aile gedacht te boven, iedereen van ons is daar ten voile van overtuigd en daarop komen wij niet terug. Wat wij hier wel zullen aanhalen is de lamlendigheid van en\elen onder ons. Het tarief is in het lang en het breed in de algemeene vergadering besproken geweest en in ons vakblad verschenen. Al de leden zijn verwittigd geworden dat, in geval zij klachten te doen hebben zich tôt hunnen sectionnaris moesten wenden; ieder sectionnaris heeft eene vragenlijst bekomen, dus er is niets verwaarloosd geweest om de leden op hunne rechten te wijzen. Bijna aile werkhuizen hebben voldaan aan hetgeen hen gevraagd werd, doch enkelen hebben zich gewaardigd onvolledige inlich-tingen te verschaffen en er zijn er die totaal niets laten weten hebben; eene vragenlijst is -ons teruggezonden waar geen letter op geschreven was. Niettemin hebben wij toch getraeht de inlichtinçen zoo volledig mogelijk te maken door links en rechts te informeeren en zullen zij door ons aan den Verzoeningsraad onder-worpen worden, die de zaken wel zal klaar krijgen. ♦ * * Voor wat de patroons betreft moeten wij zeggen dat het juist hetzelfde is. De overgrootste meerderheid voldoet stipt de aangegane verbintenis. Hier en daa,r is er een die door de mazen van het net zou willen sluipen, of bijzondere bepalingen willen. Door onderhandelingen is reeds veel veref-fend en de rest zal ook wel gaan, nochtans zijn er een drietal die maar de oude wet volgen en gebaren van niets te weten. t Is ook de Verzoeningsraad die de zaak zal moeten effen maken, en, in geval van moedwil, zal er tegen die patroons gehandeld worden. * * * Uit al het bovenstaande blijkt, dat er eene standvastige werkzaamheid aan den d&g zal moeten gelegd worden. Onophoudend zullen zekere werkhuizen en gasten door ons moeten onderzocht en bewaakt worden. Ten koste van ailes mcet de hand gehouden worden aan datgens wat wij na zooveel zorgen en werken wisten tôt stand te brengen. Wij zijn vast besloten aile lamlendigheid der gasten of begunstiging van patroons met aile middelen die in cns bereik zijn tegen te werken. De besturen der drie vereenigingen en der Federatie doen al het mogelijke om daarin te verhelpen, doch, vrienden, hier zit de knoop : die menschen worden daardoor overlast. De besturen hebben hun handen reeds vol met bestuurlijke zaken, als z j dat goed willen doen blijft er hun niet veel tijd meer over. Als men hen nu nog de controol over de werkhuis wil doen bij verrichten, dan loopt men gevaar dat het een onder het ander zal lijden. Het bestuur der Federatie heeft die kwestie grondig onderzocht en besloten, dat in iedere vereeniging eene commissie van 5 leden zal samengesteld worden die zich uitsluitend zal bezig houden met de controol over de werkhuizen. Die 5 mannen zullen genomen worden onder de leden die geen en\el ambt vervullen aan het bestuur der vereeniging oj zijne bijzondere ajdeelingen. Zij zullen vergaderen zoo dikwijls als zij het goed vinden en werkhuis na werkhuis onder-zoeken om te zien of de werkvoorwaarden in regel zijn. Zij zal besluiten nemen, die aan het bestuur der vereeniging zullen overgemaakt worden en die dan samen met het Federaal bestuur een eindbesluit zullen nemen. Te zelfdertijd zal die commissie nagaan wat gebreken het huidige tarief bevat, wat er zou dienen bij- of afgedaan te worden: ook zou zij zich gedurende de loopende 5 jaren bezig houden met materialen te verzamelen om den 9urendag in het nieuw tarief te doen aannemen. Ziedaar, vrienden, in het kort de werking dier commissie uitgelegd. Hare instelling voor ons is van het grootste belang en daar zij zich uitsluitelijk met het zelfde werk zou bezig houden, zoo zal zij nuttig werk verrichten waarvan wij allen later de vruchten zullen plukken. [ Wij rekenen er vast op dat de toetredingen i van zelf zullen komen. Er zijn onder ons flinke kerels genoeg die weten waar het schoentje wringt. Wij hebben u den toestand geschetst zooals hij is, zonder er doekskens om t^ doen, aan U nu om te handelen. Ieder lid kan zich van heden af aangeven bij den Secretaris of Voorzitter. mmmmmmmmmb De Verhouding. De verhouding van het getal leerjongens en halve gasten tôt dat der voile gasten, in andere woorden : de regeling van het leerlingschap, is ten allen tijde ingeschreven geweest in de opvolgenlijke tarieven van den Gentschen Boekdrukkersbond. Alhoewel wij er nooit in gelukt waren een dergelijk tarief te doen erkennen noch door het patroonssyndikaat, noch door een patroon afzonderlijk, en deze bepaling dus om zoo te zeggen slechts een platonischen wensch daar stelde, was dit artikel eenigszins wet geworden in de Gentsche drukkerijen en werd tamelijk nauwkeurig gevolgd. De enkele werkhuizen waar het niet werd nageleefd waren zoo weinig talrijk, dat die uitzonderingen den algemeenen regel in niets wijzigden. Nu wij met de patroonsvereeniging een gemeenschappelijk kontrakt gesloten hebben, waarin de regeling van het leerlingschap is ingeschreven en dit artikel bijgevolg kracht van uitvoering verkrijgt, willen de patroons er eene uitlegging van geven die regelrecht tegen onze opvatting indruischt en tegelijker tijd wordt weerlegd door de gedragslijn, welke zij zelven tôt hiertoe hebben gevolgd. In onze vorige door de patroons niet erkende tarieven luidde de bepaling aangaande de regeling van het leerlingschap als volgt : « Het zal den patroon slechts toegelaten zijn één leerjongen en één halve gast op vijf voile gasten aan te nemen ». Dat is klare wijn,of zeggen we liever... klaar water, want de helderheid van den wijn is ons slechts bekend door er over te hooren spreken, terwijl ieder van ons duidelijk weet wat klaar water is. Dus voor elke catégorie van vijf voile gasten mogen de patroons twee onvolwassenen aan-werven, wat wederkeerig ongeveer 70 en 30

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1905 tot 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes