De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

732 0
28 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 28 Augustus. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zg6g15vh0v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

33e Jaargang. Nummer* 35 DE DUIVEN VRIEND Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , A BON N EM ENTSRRIJS : fb 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 „ particulieren .. 8 00 het buitenland. voor hollano fr. 6 00 Elk abonnement is vooraf belaalbaar en eindigt op il December van het abonnetnentsjaa: Afzonderlijke nutnmers i5 centiemen î' OPSTELRAAD: DE BUREELEN ZIJN CEVESTIGD TER DRUKKERI) GEB1ROEDE1RS OIELTJE^S Antwerpen Oude Vaartplaats, 63, Telephoon 510 HET BLAD VERSCHIJNT : des Zomers elken Donderdag. des VVinters eiken Zaterdag Aile merîedeelingen moeten franco toegekomen zijn op bel bureei der Redactie ten laatste DIN'SDAG 's MORGENS. H4N0SCHBIFTEN WORDEN NIET TERUGGEGEVEN EIk« inzender blijft persoonlijkverantwoordelijk voor zijn schrijveu in onsblad ' AANKON OIGINGEN & die bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomst Elke aankondiging eener verkooping van duiven kost Fr. 3 00. Eene bedanking kost 50 centiemen voor de niet geabonneerde. Korte verslagen van oplatingen, tentoonstellingen, uitslagen, enz.. worden voor de geabonneerde maal-schappijen gratis opgenomen f In tijd van Oorlog. Droevige gevallen. Een welgekend en deftig liefhebber uit de 8e wijk werd, dezer dagen, in een zeer netelachtige toestand geplaatst Men weet niet voor welke reden, misschien wel door eene hatelijke aanklaging, werd dien per soon verdacht spioenduiven te verbergen. Eene huiszoeking werd gedaan en ailes in regel bevonden toen men in een verloren hoek van zijnen zolder een klein doosje vondt waarin men hem, over twee of drij jaar, eene verdwaalde duit had terug-gezonden. Ongelukkiglijk droeg deze doos een duitsch opschrift en werd als bewijs-stuk aangeslagen en de man opgesloten. Met veel moeite en dank aan de tusschen-komst van onzen altoos bereidwilligen voorzitter, M. Louis Van Cutsem, werd van de beschuldiging algezien en de onge- lukkige liethebber in vrijheid gesteld. ★ * * Ziehier een tweede geval : Een persoon, geen liethebber zijnde, had, met het doel zich een voorraad voedsel te maken, een 18 tal duiven aangekocht, welke hij op zijnen zolder had laten vliegen. Dit was ter oore der policie gekomen (wederom waarschijnlijk door verraad); de duiven werden in beslag genomen en naar het krijgshok van het kruishof gebracht terwijl de ongelukkige eigenaar insgelijks in de Begijnenstraat werd opgesloten. De heer Lamproye, onderzoeksrechter, gelastte twee experten, de heeren Van Cutsem en Gits de duiven na te zien. Die heeren bestatigden dat het een mengel-moes was van allerlei opgekochte duiven, deels met belgische ringen, andere zonder ringen, zooals men ze op de markt trelt. Hun verslag had voor gevolg de eigenaar te doen verlossen, na 5 ot 6 dagen gevangen geweest te zijn ! De oorlog geeft aanleiding aan allerlei ellenden ! Reporter. Hoe moet men met ziin duiven om.qaan ? ( Vervolg) Wij aller), en bijzonderlijk de jonkmans, ver-kiezen eene plaats waar men ons aantrek doet, waar men ons lieve namen geeft, enz. enz. Met de duiven is het hetzelfde. Neemt een liefhebber die met ziine duiven ruw omgaat : om ze in te korven heeft hij er ferm moeten achter-zitten, en wie weet of hij onvrijwilhg de eene of de andere duif haren schouder af slag niet ontwricht heeft ; maar 't doet er niet aan ; de dierkens worden in de mande gedopt en... vooruit ! Zij zullen zeker snel naar huis komen gevlogen. Zijt gerust ! Zij hebben eene goede memorie ; zij weten wel welke behandeling zij te verduren hebben van hun meester. Zij schrik-ken hun hok, en kunnen het bijgevolg niet beminnen. Kunnen zulke duiven prijs winnen ? Allo! liefhebbers die in het geval zijt, watvoor-zichtiger te werk gegaan ! Begin met van uw hok te verwijderen ailes wat van aard is de duiven vrees aan te jagen. Zoo bijvoorbeeld tracht wel de vreemde katten verwijderd te houden, en komt 00k niet met geweld op het hok gesprongen, zulks verschrikt de duiven. 1k wil daarom niet zeggen dat gij er precies met uwe kousen moet opgaan, want eene duif moet gewoon gemaakt worden aan kuischen. Maar de liefhebber moet bijzonderlijk nalaten van de duif te achtervolgen. Indien de duiven zeer schuw zijn vermidert hun rantsoen ; door den honger aangeprikkeld, zullen zij zelf hun eten komen vragen en zich gewagen dichter bij U te komen. Alzoo zult gij er wellicht toe geraken dat ge uwe duiven kunt nemen binst dat ze eten, of op de plaats waar zij gewoonlijk rusten. Maar de geschikste plaats om de duiven in handen te krijgen, is wel het plekje, welke de vogel 't meest bemint, 't is te zeggen zijn nest. Voor de inkorvingen van de leer- en prijs-vluchten kan ik met genoeg aanraden de duiven daar te pakken. In het begin zal het zeker wel wat moeite kosten; maar met wat geduld zult gij er zeker toch wel komen. Gaat voorzichtig te werk, en jaagt ze zachtjes en stillekens aan naar hun nest. Ge zult wel zien hoe blijde ze daar zijn, en hoe zij door hun geronk hun tevredenheid te kennen geven, als wilden zij alzoo een „ tôt wederzien " wenschen aan hun wederhelft of aan hun jongen. Neemt ze dan en korft ze in. Zullen zulke duiven niet beter vliegen dan deze waarachter men moetschermen? Geeft hun dan 00k van tijd tôt tijd eenige lekkernij, 't zij zaad waarachter zij verzot zijn, 't zij beschotten en weest verzekerd, dat zij er U weldra zullen op kennen, want zij weten wel van waar het goed komt. Doch, hier opge-let, zulle ! Maakt ze niet te veel gewoon, bederft ze niet te veel, want gemoet toch altijd denken dat gij met duiven te doen hebt, en dat over-daad altijd noodlottig is. " In midio virtus „ zegt het spreekwoord, houdt den juisten midden. En toen uw duiven terugkomen van de reis, ja zelfs gedurende de leervluchten, dient hun eenige lekkernij toe, welke gij weet dat zij gaarne hebben, zij zullen het onthouden ! Zij zullen veel rasser terugkeeren naar hun hokje, waar zij zullen onthaald worden door een meester die ze goed behandelt, en die hun als belooning van hun goeden wil eenige snoeperij toedient. Liefhebbers volg mijn raad, ik heb mij met die handelwijze goed bevonden, en ik ben bijna verzekerd dat gij er goede uitslagen zult mede bekomen. En indien gij er wel mede gelukt, hetgeen ik u wensch dankt het aan..... ( De Scheldeduif. ) Duivenliefhebbers-Bond van Antwerpen STADSBOND GRONDGEBIED : ANTWERPEN, BORGERHOUT, BERCHEM ALGEMEENE AFREKENING VAN DEN Eereprijskamp van Bretigny van Zondag 12 Juli 1914 ingericht door de Maatschappij Bogaert ONKOSTEN 1. Verzending, vergezelling, retour der keviën » 67.20 2. Huur van 6 keviën aan fr, 1 . . » 6.— 3. Druksels en materieel (volgens tariei) » —.— 4. Aftrok ten voordeele der Bescherming maatsch. te Brussel 1 cent, per duif op 178 duiven » 1.78 5 Aar, duiveneten . . . . . » 6 6. Huur en bestell. van — zeltwerkende toestell. » 3.75 7. Regeling der toestellen en bureelen classeeren » 10.— 8. Rekening van den horlogiemaker > 2.— 9. Onkosten op dagen der inschrijvingen, teekenen hoofdbureel . . . . . » 23. Onkosten op dagen der poules . . . » 10 50 iù. Aan de ringen en enveloppen voor gebruik van 178 duiven .... » 4.64 11. Gereedmaken en vervoer der keviën . » 4.20 12. Aan toezichters der aangesl. bonden inschrijving poules en uuropname dagen . » 22.50 13. Berekening afstanden . . . . » —. 14. Uitmaking der prijzen en schrijfwerk — cen tiemen per duif 178 .... » 19.58 15. Loon der constateurs contrôleur en hoofdbestatiger . . . . , » 10. 16 Opname uitsl. in het weekblad . . . » 19.50 17. Aan den Secretaris der geldelijke beheer. oommissie . . . . . . » 15. Brutto onkosten Fr. 225.65 Af te trekken Bijduiven Creil — duiven aan fr. —.— » —.— Dto Eereprijskamp 4 » » —.— » 2.— Vrijwillige inleg aan 1 fr. 3 o/Q op fr. 156.— » 4.68 » » » 2 » 3 » » 292.— » 8.76 » » »3»3» » 366.— » 10.98 » » » 4 » 3 » » 276 — » 8.28 » » » 5 » 3 » » 280.— » 8.40 » » » 10 » 3 » » 200.— » 6.00 Poules en sériés. . . » 995.— » 29.85 Overschot van den vorige Eereprijskamp Fr. —.— 78.95 Blijft netto onkosten ir 146.70 Verplichtende Inleg : 116 duiven aan fr. 1.50 maakt fr. 174.— ) • 251.50 > min netto 62 » » » 1.25 » » 77.50 ( J onkosten 146.70 fr. 104.80 Aan den knaap der inrichtende maatschappij 1 0/o » 1.04 Te verdeelen in 67 prijzen van fr. 1.67 met een overschot voor de volg. eerepr. fr. —.— » 103.76 Aldus op gemaakt den 15 Juli 1914, door de geldelijke beheercommissie. De Secretaris, Frans VERBINNEN. Gesien en goedgekeurd door de leden ■' MM. H. Janssen. V. Fabry. J . Van Breedam. STAM BOOM Beknopte raadgevingen, dienende in het bestuur van een Duivenliefhebbers-hok, is op ons bureel te verkrijgen aan de prys van 1 fr. Tegen opzending fr. 1.10.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes