De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

540 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 15 Mei. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Geraadpleegd op 22 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n29p26rq8n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3e JAARGANG - Nr 4 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Mei 1916 DE EIGENAAR aswi.1 wmm «uni ^ Officieel orgaan der Maatschappij r»r*»r* r* r\ /\ P-fi /-ii r\ 1 /-I f\ 1 n C! rv/n A4-Â Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTA.FIISHZJIS, "Winkelstraat, 1, Gent. REDACTIE EN BEHEER : Dampoortstraat, 1 Rue d'Anvers, Berichtgever van onroerende goederen Bulletin Immobilier toebehoorende aan de leden der maat- de la Société Eigenaarsbelangen. schappij Eigenaarsbelangen. ... — Xr. . , ,. . * a ~ i A la disposition des membres pour annoncer Kleine aankondigingen van 3 à 4 regels rachat, la vente, la location ou demandes I worden opgenomen aan den prijs van d'hypothèques sur leurs biens immeubles. 0»50 fi"- pr, 0,50 l'annonce de 3 à 4 lignes. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. 0,25 den regel en per nummer. Maatschappij EIGENAARSBELANGEN, lokaal : Notarissenhuis. Maandag 8'n Mei, om 8 ure 's avonds, HALFJAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING ER ZIJN : verschillige badinrichtin-gen te Gent MAAR EEfNS : dat gij de Baden der Beurs bezocht hebt WILT QIJ : niet meer veranderen. | Koaphandeispiaats, 12 OEMT. De leden en de geabonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-der van het Notarissenhuis te gaan halen. EIGENAARSKREDIET Leeningbank in 't leven geroepen en uitsluitelijk door Eigenaarsbelangen ondersteund, ten behoeve van kleine huiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden die wij beleven, maar al te zeer getroffen zijn. Daar dezen, die de minste grondbelasting betalen, door aile hulp- of steunkomiteilen van aile onderstand worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij in deze benadeeling voorzien met haregoedediensten aan hare al te beproefde leden aan te bieden ; zoo leent zij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerende dan onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan-deelen en obligaties). Zetel : Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, Gent. Bureel open den Vrijdag van 7 tôt 8 uren. Belangrijke Berichten —O — Het word t den belanghebbenden herinnerd.dat het Bestuur van Eigenaarsbelangen de leden in gehoor ontvangt aile Vrijdagen van 7 tôt 8 uren in het lokaal Notarissenhuis, Winkelstraat, nr I, ter stede. Enkele proceduurkosten door het bestuur, of in spoedige gevallen door dezes leden schriftelijk goedge-. keurd, worden aan de leden gansch of gedeeltelijk vergoed. Het gebruik van dreigbrieven wordt voorloopig ge-schorst.—o— Het bestuur van Eigenaarsbelangen brengt ter kennis der leden dat aangezien den buitensporige prijs van het papier, voortaan de huishuurboekjes aan 0,0 4 en de soucheboekjes aan 0.50 moeten verkocht worden. —o— Inlichtingen voor Eigenaars. Aile eigenaars of zij lid zijn van Eigenaarsbelangen of niet, worden beleefd verzocht, ten aile tijden, doch zoo spoedig mogelijk, ons kennis te geven van aile verandering die hun woonhuizen onder opzicht van inwoners mochte ondergaan. Aile daaromtrente mededeeling kan men aan de brievenbus, ten dien doeleinde in het Notarissenhuis geplaatst, toevertrouwen. STICHTING VAN HET Proïiiiciaal VerM isr HiiseipkmMniiiiiip van Oost-Vlaanderen — 0— Niettegenstaande de voorschriften der wet en de plaatselijke gebruiken, heeft de wantoestand waarin wij verkeeren, onder vele opzichten den huurder ten nadeele van den eigenaar bevoordeeligd. Daarbij komen nog de vrij zonderlinge houdingen welke sommige gemeentebesturen en hulpcomiteiten jegens de verhuurders komen aan te nemen, zoodat men uit dit ailes wel tôt de gevolgtrekking mag komen, dat waar er vaak tusschen huurder en verhuurder een strijd van belangen bestaa', het belang van den verhuurder op wie gansch den last dezer toestard drukt, deze verplicht zich te verdedigen tegen de ongelijkheid welke deze tusschen de partijen heeft geschapen. Er zooals het reeds zooveel standen onder andere opzichten hadden beproefd, hebben de huiseigenaars in de ver-eeniging hun heil trachten te vinden. Zeker telt men er vele onder deze welke naar den oorlog niet hebben gewacht om zich te vereenigen. Enkele eigenaarsmaatschappijen hebben reeds meer dan eene halve eeuw bestaan's achter den rug, hetgeen bewijst dat onder deze niet alleenlijk altijd plichtsge-voel en solidariteitsgeest heeft bestaan, maar dat zij ook ten aile tijden zich moesten verdedigen tegen al te veel plichtvergetende inwoners of onrechtvaardige besturen. Gent, Geeraardsbergen en Aalst in Vlaanderen, Luik en Verviers in het Walenland, hebben de eersten ge-weest om het voorbeeld en de prikkel te geven. Enkele jaren nadien hebben de eigenaars hier en daar hunne stappen gevolgd en heden onder den drang der omstandigheden, hebben deze maatschappijen zulke groote uitbreiding genomen en ten aile kanten zich zoo zeer verspreid, dat het kleinste of verst afgelegene stadje van België heden eene huiseigenaarsvereeniging telt. Zooals bekend sfaat houden meestendeels deze zich bezig met inlichtingen omtrent sommige huurders te nemen, inkasseering van huren, voeren van processen tôt ontruiming op gemeenschappelijke kosten. Anderen stelden zich in betrekking met gemeente- of belastings-besturen om verzachting of uitstel van betaling voor sommige taksen te bekomen. Terwijl men er telde die, zooals Eigenaarsbelangen hier te Gent, eene geheele reeks nieuwe instellingen zooals : hulpbank, oorlogri-sicos, enz., in 't leven riepen, om de al te beproefde eigenaars te helpen en te ondersteunen. De groote bijval en de goede uitslagen welke deze huiseigenaarsvereenigingen overal ontmoeten, deed sommige besturen dezes tôt het besluit overgaan deze in groote centrale organisaties te vereenigen. Zoo bestond er over een twintigtal jaren eene Bel-gische bond van huiseigenaarsvereenigingen, welke samen een tienduizendtal leden telde, twee, drie maal welgelukte congressen inrichtte, maar welke ongeluk-kiglijk door partijgeest en taaltwist spoedig het onder-spit moest delven. Sedert dien hadden wij van dergelijk verbond niet meer hooren spreken, toen over een paar maanden wij bijna tegelijkertijd twee uitnoodigingen ontvingen om eene nieuwe Belgische Federatie te helpen stichten ; de eene was ons door de Bergsche Centrale Vereeniging ingezonden, terwijl eene tweede in het vlaamsch opge-steld, ons uit Leuven toekwam. Alhoewel de ondervinding ons heeft geleerd dat er hier in België weinig praktische uitslagen van dergelijke verbonden zijn te verwachten, heeft het bestuur van Eigenaarsbelangen, aangedreven door solidariteitsge-voel en plichtsbesef, onmiddellijk aan beide zijne bij-treding gezonden. En het heeft zeer wel gedaan. Doch in het vertoog, waarin wij onze toetreding toe-zegden, deden wij aan de inrichters opmerken, dat het eenig middel om hunne pogingen te zien lukken in het decentraliseeren bestond der samengebrachte krachten, en zulks niet beter kon geschieden dan de bestaande maatschappijen in provinciale afdeelingen te verdeelen, waarvan de besturen het beheer der federatie in handen zouden nemen. Door een zelfde taal vereenigd en door bijna overal dezelfde plaatselijke gebruiken beheerd, kan een Pro-vinciaal verbond onder praktisch oogpunt veel meer nut opleveren en bijgevolg betere uitslagen verzekeren dan eene nationale federatie, waarvan de bestuurleden, in Walen en Vlamingen verdeeld, soms elkander niet verstaan en dikwijls geheel andere doeleindert betrach-ten, zonder rekening te houden der hindernissen welke de groote afstand en een al te ver verwijderd bijeen-komen kunnen opleveren. Het heffen van provinciale taksen, soms gansch ver-schillend van provincie tôt provincie, de bezwaren welke men daartegen inbrengen moet bij de bestendige deputatie ; de inlichtingen welke sommige eigenaars die goederen in verschillige steden en gemeenten der zelfde provincie bezitten, nopens huurders, gewoonten of bepalingen, enz.; hetinvoeren van een model formulier van huurkontrakt ; het onderzoek van zekere schadelijke wettelijke verplichtingen; de wijzigingen welke de huiseigenaars in zake van toepassing van sommige belastingen werschen te bekomen; en een aantal andere beweegredenen, pleiten zoo zeer ten voordeele van een Provinciaal verbond, dat het bestaan ervan bijna onontbeerlijk is geworden. Maar buiten deze plaatselijke aangelegenheden zijn er eere heele reeks hervormingen waarvan de noodza-kehjkheid zich sedert lang aan onze aandacht opdringt, en welke door de Provinciale komiteiten en de Alge-meene federatie aan de toekomende wetgeving dienen te worden uiteengezet. Zoo bij voorbeeld : — Onder opzicht van belastingen, het gelijkstellen van een gedurend een jaar nie opbrengend huis (door niet-betaling van huishuur) met een ledigstaande huis welke van aile grondbelasting is vrijgesteld. — Verandering aan het art van het B. W. welke het bevestigen door getuigen verbiedt, van aile monde-lingsche huurkontrakten boven de 150 fr., van hetwelk zooveel plantrekkers misbruik maken om de eigenaars te bedriegen (immers in het opzoeken der waarheid dienen aile redelijke middels in 't werk te worden gesteld). — Toelating om op een en dezelfde dagvaarding een huurder voor het gerecht te brengen om betaling van verschuldigde huishuur en uitzetting te bekomen, hetgeen de tegenwoordige wetten niet veroorloven. — Recht van den eigenaar om zonder de minste proceduur of vonnis een meer dan drie maanden niet-betalende huurder buiten te zetten. — Verplichting der gemeentebesturen en officiëele weldadigheidsoorden, om de behoeftigen van woonst te voorzien en den last ervan, zooals het nu gebeurt, niet uitsluitelijk door de huiseigenaars te doen dragen, terwijl men gedurig deze nieuwe belastingen oplegt. Wij zouden deze lijst van gegronde eischen nog wel met vijftig grieven kunnen vermeerderen, doch wij dachten dat de opsomming dezer alreeds voldoende is om aan de huiseigenaars het bewijs te leveren dat er van nu af, genoeg werk op de planken ligt om onze vereenigingen bezig te houden. Immers, het is onze plicht tegen aile deze onrecht-vaardigheden bijtijds te protesteeren, willen wij niet dat men later ons stilzwijgen als een goedkeuring aanzie, en de gedwongene rust aan dewelke zooveel van ons zijn onderworpen, te gebruiken om de middels te be-ramen en in gereedheid te brengen, om later, alswanneer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent behorende tot de categorie Advertentiebladen. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes