De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

499 0
15 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 15 September. De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven. Geraadpleegd op 25 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/901zc7sh09/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Berde «Margang, $7. Je ^ M % |<fOi «SX3#»»• vi «•vMli.O*i.1 Zsiàda.g 15 September 1918. De Gazet van Leuven ^\/>»' ..vw -visnjxrr t.r.w^wiwwtaacyxE» »«r -rwww j ftbok'SHer«ej2tsps,,!is : Per jaar 4-00 fr- Voor zes maanden . . . 2.00 fr. Voor drie maanden . • • 1-00 fr. Opstel en Beheer : ! 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN Postcheck-rekenin;? Nr 242 Elk medewerker blijft versntwoordelijk voor zijn l| pstel. - Ongeieekende brieyen of bijdragen worden | jet in aanmerking geri >men. — Handschriften worden • ",nt terug gegeven. AANKONDIGINGEN : Naar overcenkomst. BOEKBESPREKING : Het inzenden van één exemplaar geeft rechi op verraelding ; twee exeinplaren op bespreking. Vlaanderen's- Roodboek □ □ Zooals de verschiliende oorlog-v'oerende mogendheden boeken met aile mogelijke kleuren, dokumenten in het licht hebben gegeven, om hun-ne oorlogspolitiek tegenover de lands-bevolking en tegenover de wereld te verrechtvaardigen, heeft ook Vlaande-ren nu zijn roodboek, dat de bewijs-stukken bevàt, waarin de Vlaamsche aktivistische politiek, zooals ze tijdens den oorlog werd geyoerd, hare voile verrechtvaardiging vindt. Het roodboek der Vlamingen bevat geen diplomatieke notas en bescheiden die door gevolmachtigde ministers met bevriende of vijandelijke mogendheden werden uitgewisseld ; het is eene verzameling van stukken, die door de soldaten van een strijdend leger aan hunne kerkelijke en wereldlijke overheden en aan de verbonden groot-machten werden gezonden, en tevens is het de meest scherpe aanklacht, hetsterkste rekwisitorium dat ooitdoor een volk onder de wapen» tôt de eigen regeering kon wordën gericht. De traditioneele politiek, ten op-zichte der Vlamingen, der elkaar sedert 1830 opvolgende Belgische regeerin-gen,\velkedoordenBelgischen rninister Rogier zoo duidelijk werd samengevat, toen hij aan Lord Palmerston schreef : « Les efforts de notre gouvernement doivent tendre à la destruction de la langue flamande pour préparer lafusion de la Belgique avec notre grande patrie la France », deze politiek had bij 't uitbreken van den oorlog haar hoogte-punt bereikt. Het kabinetvan de Broqueville waar-van de invloedrijkste elementen nu nog, onder Cooreman.te Havere in den ministerzetel tronen, achtte hetoogen-blik gekomen om de zijden koord der verfransching,waarmede het Germaan-sche element in België langzaam werd gewurgd, nu met een forschen ruk toe te halen, om Vlaanderen's stem voor eeuwig te smoren. De leiders der Vlaamsche beweging, die zich de laatste jaren vôôr den oorlog duchtig tegen de verfranschings-politiek haddente weer gesteld, trachtte men in de oogen van het opgehitste volk voor Duitschgezinden te doen doorgaan. Tevens werd onder de militaire diktatuur en onder het schrik-bewind,dat de haatstokende pers tegen al wat Germaansch is had geschapen, elke uiting van Vlaamsch leven onder-drukt. De Haversche regeering was zoo zeker van het welslagen harer plannen, dat ze door hare propagandisten,Raymond Colleye onder andere, openlijk liet verkondigen : « La Belgique sera latine ou ne sera plus! » Toen de Vlaamsche leiders in het bezette gebied, met een klaar inzicht in de toekomst, een laatste poging deden om de plannen der franskiljons te dôorkruisen en zij in samenwerking met de Duitsche bezetting aan de verwezenlijkitig van het doel der Vlaamsche beweging medewerkten, werden deze pogingen van Vlaamsche zijde door heel de Entente-pers als Duitsch maakwerk voorgesteld. Deze leugenveldtocht werd stelselmatig met zooveel kracht gevoerd,dat zelfs som-mige kringen in Duitschland begonnen te twijfelen of de Vlaamsche politiek, waarvan hondeideir gezaghebbende Vlamingen de verantwoordelijkheid met trots op zich hebben genomen, niet door het Duitsche Bestuur werd in 't leven geroepen. De hatelijke verdrukking, waarvan de Vlaamsche soldaten, die 80 per honderd van het- Belgisch leger uit-maken, vanwege hun Waalsche en Vlaamschonkundige officieren bloot-stonden, heeft aan den IJzer eene Vlaamsche frontpartij doen ontstaan, die duizenden Vlaamsche aalmoeze-niers,brankardiers en soldaten lot hare leden telt. Onlangs zijn enkele soldaten als gevolmachtigden der Vlaamsche frontpartij in het bezette gebied aangeko-men, om uitvoerig en onomwonden het Vlaamsche volk vôôr t,e lichten over de Vlaamsche fronttoestanden en meteeh de tijding over te maken, dat van nu af het Vlaamsche IJzerleger samen met het aktivisme in bezet Vlaanderen een onverbreekbaren blok uitmaakt, waartegen de Vlaamschha-terij gedoemd is eerstdaags zich den kop te pletter te 'loopen. Wanneer men de drie deelen van het roodboek der Vlaamsche soldaten, uitgegeven door twee korporaals bij 't Belgisch leger, Karel De Schaepdrijver en Jules Charpentier, doorloopt," en de talrijke weer-zinwekkende feiten leest, die met namen, datum en plaatsen worden vermeld, dan krijgt men de overtui-ging, dat eene beweging, die wist te weerstaan aan een bloedige verdrukking van een militaire diktatuur, vol-doende levenskracht in zich draagt om Vlaanderen's vertrouwen in de toekomst te wettigen. De Vlaamsche soldaten worden door hunne officieren voor verraders uitgescholden. « Favoiiser le flamand ce serait favoriser l'espionnage boche. Sans les Flamands il n'y aurait jamais eu de traîtres »., durfde Kommandant Jacobi tôt zijne soldaten zeggen. De Vlamingen staan in het Belgisch leger bloot aan de grtnvelijkste mishande-ling en vervolging. Zij worden naar de gevaarlijkste deelen van het front gezonden, en.de driestheid der franskiljons gaat zoover dat zij het doel dezer handeling niet eens verbergen : « 11 faut que l'offensive belge ait comme but principal de faire massacrer le plus de flamands possible. Il importe de rétablir l'équilibre quantitative entre les deux races et ensuite d'éliminer tous ces éléments de perturbation pour après la guerre, » zegde Fernand Neuray, de hoofdredacteur der haatstokende XXe Siècle. Honderden Vlaamsche soldaten werden om hun Vlaamsch-zijn met gevan-genis bestraft, omdal; zij Vlaamsche liederen hadden gezongen, Vlaamsch-gezinde bladen hadden gelezen, Vlaamsche samenkomsten hadden bij-gewoond, enz. De georganiseerde werking der Vlaamsche frontpartij begon op 11 Juli 1917, met-een open brief aan den Koning der Belgen, waarin de Vlaamsche soldaten een beroçp deden op hun Koning om het Vlaamsche volk recht te laten wedervaren. Toen ook een tweede brief aan den Koning onbeantwoord bleef en de verdrukking onverminderd voortduurde, werd in December van hetzelfde jaar een brief gezonden aan de verbondene groot-machten.Aan Kardinaal Mercier werd door de Vlaamsche frontpartij ook een uitvoerig schrijven gericht. In dit stuk wordt in eerbiedige, doch openhartige, onomwonden taal de Belgische staats-inrichting als voor de Vlamingen nood-lottig bestempeld en wordt de door de Duitsche bezetting ingevoerde bestuur-lijke scheiding volmondig goedge-keurd. De'Vlaamsche soldaten drukken er hun spijt overuit, dat Z.E. Kardinaal Mercier nogmaals stelling heeft genomen tegen het Vlaamsche volksrecht, door de vervlaamschingsmaatregelen der bezettende macht te bestrijden. De Vlaamsche soldaten hebben het bij deze schriftelijke vertoogen niet gela-ten. Niettegenstaande aile militaire maatrègelen, heeft het Belgisch leger-bestuur niet kunnen verhinderen, dat betoogingen plaats hadden, waarbij honderden soldaten onder het zingen van den Vlaamschen Leeuw, het na-tionaal lied der Vlamingen, door verschiliende gemeenten achter de front-linie trokken. In de straten van de Panne, waar 40 gendiirmen te paard een stoet wiMen rlrRyen draal-den de soldaten niet,van hunne Vlaamsche vuisten gebruik te maken. Te Alveringhem stelden zich Generaal Coppejans der 5* divisie en twee kolonels midden op straat en gaven de betoogers bevel naar hun kanton-nement terug te keeren. De officieren werden tegen de lmizen geduwd en duchtig afgeranseld. De openbaarmaking van al deze feiten heeft bij de Vlaamsche bevol-king de grootste ontroering verwekt.T al-rijkeVlaamschgezinden,die tôt hiertoe aan de vervlaamschingsmaatregelen der bezettende macht niet medewerkten, en zich, om hunne houding te verrechtvaardigen, beriepen op het leger, hebben zich thans bij het aktivisme aangesloten. De Vlaamsche leiders hebben thans meer dan ooit de overtuiging, dat de wereld spoedig zal ervaren, dat het alottde Vlaanderen, met zijn roemvolle geschiede-nis, nog niet dood is, C. V. P. Viaamsch-Katholieke Arrondissementsbond Kf.nspeuk : Ailes voor Vlaanderen Vlaahdereh voor Kristus. Zetel en Sekretariaat : Ravenstraat, 54, Leuven m il Werkzaamheden voor de volgende week : Zondag 15 September. — Boekerij en leestafel van 10 tôt 12 u. 's voormid-dags.Dinsdag 11 September, van 7 tôt 9 uur. — Boekerij en leestafel. Woensdag 18 September. — Van 7 tôt 8 uur, bestuurvergadering van de Jonge Wacht. Te 8 uur gewone verga-dering van de Jonge Wacht. Donderdag 19 September, — Boekerij en leestafel van 7 tôt 9 uur. Vrijdag 20 September. — Te 7 uur Bestuursvergadering van den VI. K-Arr.Zaterdag 21 September. — Boekerij en leestafel van 7 tôt 9 uur. — Te 8 uur zang- en tooneelafdeeling. Kleine Kronijk Reisbibliotheken voor vakonderwijs Meermaals heeft de dienst van het Vakonderwijs de aandacht van de beheerders of bestuurders der vak-scholen gevestigd op de noodzakelijk-heid om de technische toerusting der leeraars, leerlingen en oud-leerlingen te voltooien. Verschiliende middelen werden daar-toe aangewezen. Er werd o. a. aange-toond dat bij goed onderwijs ook eene goede bibliotheek behoort. Vele scho-len hebben zulks ingezien, doch andere hebben het verzoek der regeering niet ingewilligd,om reden namelijk dat het oprichten eener boekerij uitgaven vergt, die door de geringe inkomsten van zekere instellingen niet kunnen gedekt worden. Ten einde die leemte aan te vullen, heeft het Ministerie van Nijverheid en Arbeid reisbibliotheken ingericht,welke op aanvraag worden gestuurd, aan al de vakscholen en leergangen, zelfs aan die welke reeds eene boekerij be-zitten, omdat deze vaak maar over yerouderde werken besckikken. T.a de rcods. wprka.ii worden wetenschappen, bedrijven en ambachten behandeld, waarin de leeraars, alsook sommige leerlingen en oud-leerlingen der nijverheids- en be-roepsscholen of leergangen kunnen belang stellen, vooral nieuwere werken werden aangekocht, zoodat de lezers zich op de hoogte der hedendaagsche techniek zullen kunnen houden, het-geen onontbeerlijk is, indien zij niet in de schaduw van hunne ambtge-nooten of geschoolde makkers van het buitenland willen staan en aan 's lands nijverheid de diensten willen bewijzen die van hen worden verwacht. Een buitenkansje voor onze propagandisten. Er wordt op onze studenten en propagandisten een beroep gedaan om abonnenten aan te werven voor het Staat- en letterkundig weekblad De Toorts. Abonnementsprijs van 1 September tôt einde December 1918, fr. 4. Propagandisten die de adressen van drie nieuwe abonnenten, alsook het bedrag (Frs 12) aan onderstaand adres zenden, ontvangen kosteloos als pre-mie den prachtigen dichtbundel « De Noodhoorn > van René De Clercq. Voor vijf abonnenten wordt een gratis abonnement op de Toorts, voor hetzelfde ternjijn toegestaan. Voor tien abonnenten wordt een halfjaar abonnement op « Dietsche Stemmen », tijdschrijft voor Neder-landsche stambelangen, toegestaan. Inschrijvingen moeten gezonden worden aan den depothouder van « De Toorts », 42, Belliardstraat, Brussel. Slaolie. Volgens het «Naturwissenschaftliche Wochenschrift » heeft de Duitsche scheikundige Dr. E. Graefe zijn pogingen, om petroleum voor de mensche-lijke voeding dienstbaar te maken, met sukses bekroond gezien. Na lang-durige proefneming is hij e'r in geslaagd parafineolie en smeeroliedistillaties uit Roemeensche aardolie volkomen van hun onaangenamen smaak en geur te bevrijden ; de schadelijke bestanddeelen worden zoover verwij-derd, dat zij het menschelijk organisme niet meer kunnen schaden. □ □ XET8 n □ voor iedere week Yan de Weyer V V V 'k Stond weer te droomen op ons Statieplein, op een van die schoone maneschijnavonden, verleden week. VandeWeyer stond daar ook nog altijd in al z'n trotsche standbeeldglo"-rie. De vent zal 't in z'n leven wel zelf niet gedacht hebben, dat het Leu-vensch liberaal gemeentebestuur, — uit gebrek aan 'n beteren « liberalen » kandidaat, — hem daar nog eenmaal in standbeeld in de maneschijn te droomen zou gezet hebben. M'n inzicht is niet, de geschiedénis van Sylvain Van de Weyer te schrijven : de bijzonderheden zijn tocli niet licht te vinden ook, want geen één handbpek dat over hem spreekt, zeker om de eenvoudige reden, dat er zôô weinig over te zeggen is. Wij weten enkel van hem — dat hij een patriot van 't jaar 30 fs geweest, en dat hij deel uitmaakte van 't nationaal Con- orpA, na/ia.t hij rrr-As. vroag«r, vol gens 't schijnt, — zich Engelschman laten naturalizeeren, en dâârbij de protestantsche religie aangenomen had. Zoo heel nationaal is hij dus wel niet geweest. Maar 't is waar ook, dit fameus nationaal Congres bestond voor een goed deel uit overgewaaide vreemdelingen, en in dit opzicht was onze kazakkeerder er dus ten minste evenzoo goed opzijn plaats als d'ander allemaal. In aile geval 'n recomman-datie voor onze stadhuisbazen ! Hij heeft de Vlamingen, z'n lanclgenooten, helpen kullen, en daarmee heeft hij z'n standbeeld verdiend. Maar kom, 'k v/ou hier eigenlijk maar spreken over 's mans standbeeld, nierover deszelfs alleronbaiulligsten persoon. Toen 'k nog 'n kleine jongen was, en we kwamen van ons dorpje met eenige kameraadjes naar de stad, dan werd er gejokt ondereen : « Weet gijlie het al, mannen ? Ze hebben Van de Weyêr z'n standbeeld moeten lager zetten!»—Onvermijdelijk steeds waren er een paar of wat bij, die zich iieten foppen, en rap « Waarom? » vroegen. — En onder uitbundig gelach, hiet het dan : «Wel, jongen, omdat de boerinnekens er beter zouden aankun-nen om z'n achterste te kussen, eh ! » Dât is van mijn verste gedenken. Edoch, de groote gloriedag voor 't standbeeld van Van de Weyer was toch wel die klare winterschemorgend van 't jaar Onzes Heeren achttien honderd en vooraan in de tachentig, toen Leuven, bij het opstaan, met'n onbe-daarlijken lach zijnen held van 't jaar 30 in de' schitterende driekleur ge-schilderd zag : blauw, groen en geel, die z'n driemaal kazak keeren veraan-schouwelijken moesten. Peer, m'n werkman, houdt staan, dat de schil-dering nadien nog wel een paar maal opnieuw heeft plaals gehad, en men zou dan moeten aannemen, dat het 'n soortvan aanstekelijkheid geworden is, om Van de Weyer te schilderen. Maar ik voor mij herinner mij slechts die eerste groote schildering, die niet alleen het voorrecht had, oorspronke-lijk maar bovendien bij uitstek ge-i slaagd te zijn. En ik heet die schilde-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Leuven van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes