De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

301 0
01 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 03 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f18sb3zj1b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

lâîstï» 285 S9» laar. G.B@firaevè,SeteIve§MS DBKLEÏNS paiki JS Zaîerdag a Dâcsml>3P 1311. Pr3fa » eeahemea lUÎÎSCHE BSBICBÏIÎÏ van hsi Grost ffoofdkwaïils? Estes ta Sultsob bericnfc. Wosîsl jk krlfgstasnsel. BERLIJN, 29 November. Zt€i+ci'froiit oitn vjldftiQursohAlh hroonpnfis Ruppreclit van Delaren Beiersche sormtroepen baalden tan Oostcn ïati Merkem 46'man en twee machienge-Weren uit de Belgisçhe liinen. Den d?g door îag sterk vuur op de stteek bij Poe.kapelle en tusschen Bece'.aie en {jheluveit. Ten Oosten van Arras veimee:-derde kanonbedi ij vighéid.Ten Zuid-W esteu vau Cambrai :ustle het gevecht gisteren. TuïF.chefi Mœuvrea en Bourlon, bij l'on-taine en Cièvecôeur was het vuur tijdehjk veimeerderd ; ook Camb:ai werd door do Eiigelscnen bescho en. Klcine gevechten brachten gevangenenen michiengeweren in. ïtegsrgroep van den Duitschen Kroonprins. Op de beide Maasoevers herleefde het vuur 's r.amiddags. Eigene verkènr ngen vetliepen vveigesFaagd. Bij Dieppe werd een Fiansche aanval afgeslagen. ©astel'Jk kriSastaosiee! en Kaoaâonicoh front. Geene groote geveehtshandelingea. ïiallaaascli krligsîoansei Italiaansche aauva'.len tegea onze berg-Stellmgeu op den Westelijkea oever der BrentsF-eu op den Tombaberg mislukten. Oa aorla^ in ha!" Qasîaa- Baïgaarsoîi berlobt. SOFIA, 29 November. Ambtelijk bericht t»a 23 Norember. Ifiaoeâonisoh front i 'l'en Westen van BitoI:a,op de hoogtestei-Hiîgen in de Cerna-bocht en in de Mog'tena-vlakte, ten Zuiden vau 't dorp Gradeschitza, fcield de levendige artil'eriebedrijvigheid £a:>. In het Stroemadal luchtbedrijvighe;d. £)obm<lscha-front. Bij Tuicea en Isaccea geweervuur. OP ZS1I3- 29 T@rscherpte duikbooiea-oorlag RPTTERDAM.28 Nov.—De«Maasbode» Ï uelât dat de Engeischc stoomer Clangula, 754 b. r. t., op reis van Liverpool naar Rot» ierdam werd getorpi'.jeerd en gezonkea is. De Enge'sche zeiler Ramona, 127b.r.t., is «ezorikfm.Volgens een bericht uitStavacger js ten VViisonstoomer dcti 10 Novembei uit lîulfîiaar Noorwegen afgevaien, ov-jrtijd. M en denLt dat h ij uit een sedeit dieu aan-gekomen begereidingîkonvooi werd uitge-eehoten.De Noorweegsche ^toomerVic.o ia, ©06 b. r. t., weid den 17 November getorpsl-jeerd. De Noorweegsche stoomer Krosfond is den 22 Novernbei ofwel op eerjp. mljn éefoopen, ofwel vverd hij getorpi'.jeeid. De Zwacdsehe stoomer EsœeKuda wetd.Hfcdei* jtond peboord. AMSTERDAM, 28 Nov. — Reuter me'd' u't Li Co. una in dafum 27 Nov. : 21 over-ievendeh van den Amei ikaansche > stoomer Actacon, 5000 ton.dis Zoiidag middag getor-piij^erd werd, kvvameu aan iand. ROTTERDAM,21 No-.—De «Maasbode» Eîeîdt : Het Nooiweegsche zeiischip Oeda:-bani, 1825 ton, woreft :edert 9 Mei \e.rnisf. De Noorvveegsche stoomer Thor,4739 b.r.t., is op i eis vati San Francisko naar Yokoham.i •veigaan. De s!oomerj Mica!, 2744 b. r. t. en Villina, S?5 b.r.t.,werden in de Middelîand-schcrzêe getoipiljeerd. Da,stoomers Halifax, 1872, b. t. en Rio de Janeiro, 3883, wèrden lu den (pond geboord. BERLIJK, 29 No Vf-— Ambtelijk.— Door de bedrijvigheid o:.zer duikbooten werden cp het Noordelijk krijgsioo ;eel oanieuw B sloombooten eïi 1 zei er vernield, cfâarOi -der eene E ge!sche vjachtstoomboot van jninîtens 5000 Ion, alsook de Engelscha iuo'ciEchoo;.e!- «Xlorning Slar» met 180 (on potaarde van,Portsmouth naar Ffouaan.Een der Etoombootea werd uit eea konvooi ge-jehoten.Clerlog ia Bslgie ea in Frankrijk, S'ranaohs bsrioîitea. PARIJS, 28 November. — In de streek van St-Quentin hebben we gemakkelijk |v?ee Duusche overvallen afges'agen. Onze patice'jen ten Westen van Tahure en bij oamognieux hebben gevangenen binnen-^ebracht, waaronder 1 officier. Een oreL-TaiKpoging op een onzer posfen ten Oosteu van het Chaume-bosch m;slukte. Het wordt bevest gd dat bij den Franschen aanval van SI November diî Duitsche pos.'en ten M2NGELW2RX.— 1 December 1917. 69 DEGENTENAAR-DELANDWACHT In 't begin was ik-onthutst ; ik kon r.iet denken, dat msa mijn liefde voor dedochter der VVeddings kende. En zij ketiden ze ook «iet. De eiiùele gedachte aan u bracht mtj volkomen in verwaning, tôt ik den anderen ream hoo-de, toen werd het helder als de t^ag in mijne ziel ! Zij noemden prinses Cïfimeritii e, en Weddings Ehrentraut aljeen js jcch mijn geluk 1 Met etn ruk maakte ik mij vrij. Papafluisterie mij toe, dat het tijd was mijn aanzoek te doen ; da hertog had de prii ses aan de hand en kwam mij hal-«fruege te gemoet. Toen snelda ik weg »aar buiten, tôt u, Ehrentraut ! Ge zijt de mijne, niet waar, het kan niet anders zijn ; de mijaeofoor altijd en eeuwig ? — Eeuwig 1 stamelde Ehrentraut met een van geluk stra'end ge'aat. Zij diukte het fraaie mar.nenhoofd \ast aan liare borst. — Ik wisthet, kwam het jubelend over Carolath's lippen. — Ik v/ist het, sinds ik u gezien heb. Leg txw hand nog eenmaal op mijn voorhoofd en îteg : Voor eeuwig ! r- In cood eu dood de uwe, autwooidde Zuiden Juvincourt zeer ernstiga leden. ] Het aautal gevangenen, dat we daar maak-ten bereikt 47G. Oader het materiaal dat we baitmaakten, bevinden zich 13 mitraljeuzen, 3 granaatwerpers, 3 loopgrachtkanoaaea ea 400 geweren. PARIJS, 28 November. — Geschutstrija tea Noorden der Aisne ea Argoane an op den rechter Maasoe/er, in doa sektor vaa Chambrettes. vOo:4esri]ksch-lSalïaansch3 Oorlog Staliaa^3oh barioSit. ROME, 28 December. — Gister middag heett de vijaud na onze stellingen op den Col Berta beoosten hct dal van de Brenla met een verwoed bombardement te hebbea bestookt, eene heele divisie daaitegen tea aanval geworpen. De strijd werd zeer ver-bitterd en de verdedigera zouden misschiea ten laatsic, door het onstuimige afsperrings-vuar vols'agen van andere afdeeiingen afge-s!oten, aaa het aantal ea de felheid der aanvailers ten offer zijn gevallen, iudiea te huuner versterking niet de fiera Siciliancn der oude en toemrijke brigade uit Messina, alsmede een bataljon Alpenlroepen uit het dal vaa de Brenta niet waten toegesneld. Na in klceka vaart^ hat doodelijke gebied te hebben overgestolTen, wierpea onze troepan zich met onweerstaanbare aandrift op den tegenslander. Ze wierpea hem overhoop ea dvvongea hem met zeer avvare verliezea de wijk ta nemen, waarbij hij gevaagehen achteriiet. • - ■■■■ --Do Enteniskonfarancia îa Parijs, GENEVE, 29 Nov. ~ Dorsderdag voor-middag kwam oader vçjoriiitterschap vaa Clemenceau, de Parijze$|Cntente*konferen-cie de eerste maal bifeerK Als vertegeawoor-digers vaa Engeland zîja aangekomea : Lioyd Gaorge,lO! d Balfour.generaal Robert-son, kolonel Millner, lorct"Jsliiave, îord Reading en Geddes ; voor Italie : Orlaudo, Sor.nino, Di'loiio, Blanchi. Kapiteia House, generaal Blitz en adnii-raal Bensoa vertegenwoordigea de Veree-nigde Staîen ; Serbië is vertegenwoordigd door Pasitsch ; Griekealaad door Veaizelos; Jap;-.n dooi zijne Gezaaten te Parijs ea te JLonden ; Portugal door zija miaister-voor-zitter Castro; Brasilia, Siam ea Monténégro, door hunrie Gezanten te Parijs ; de Russi-sche gezant te Parijs, werd enkel orlofficiëel toegelaten.Voor Frankrijk nemea behalve Ciemenceau en Pichon nbg esnige andeie Kabii.etsleden deel aan da bespre-kingen. Da \ ertegeii vvoordiger vau België wordt niet geaoamd. m*» " ■ ■ In do Twaedc; HoHandschs Kanisr. DEN HAAG, 29 November. — la dç tweede Kamer zegde gister miîïister-voor-zitter Cari \aa der Lindeu : lievuii Bitoa'atattt lwt bolang aaa t*-t' 'S"d{ het vobrtbesiaaa vaa het vadeila'id. Om da: doei te bsreiken moetea wij aUes doen om niet ia Je.i oorlog getrokkea te wptdea ea de handhavins: - va i o ize onzijdigheid t^ vrij waren. Oader dat opzicht is de re <earing van ééa en hetzelfde gedach?. E ke twijfel daaraaa iso ib.liijk ea maakt eea gevaar uiîfvoor ons la-;d. Wat de zware vooruit ie zie-ie toékomit betreft, zio kan enke! eea vo'karenbond de mogelijklieid £cli«ppeu op ee.ie algemeeae ontwapeaing ; ec'acer staaii geweldige moeilijkhedea de vervvezenlijking vaa dat kîeaal in den weg ; vervo'gens is de weg tôt eeuen volkerenbo id de eenige weg tôt eenea d u zamea vredeentot balioui der beschavisig ; voor een kleia land zooals Hoiland is de volkerenbond eeae kwestie vati levensbe'.ang ; maa mag eveheeas, wat le^er ea v!oot betreft, niet zoo* handeien aLof dat Ideaal leeds bereikt wara, zijne weermacht heeft Holl'aad tegea dea oorlog beschermd. Nopans deonzijdigheidspolitiekder regee-ring zegde de minister, dat vaa het begin af vaa den oorlog voor, op eersten rang, dea wensch bestaaa heeft tôt behoud der onzij-digheid ea dat zij zich daarvan niet laat afbrengeu zelfi als de gebeuitsnissea aadai'3 zijn daa zij verwacht heeft. Hoiiand is vaa da were'd afgesloten ea heeft zware lastea te dragen ; niettegaa-staande heeft de vegeering irrimer aaa dat-gene vastgehouden, wat zij als haar recht aanzag, eu links en redits strenge onpaitij-digheid in acht genomen. De regeerii.g heeft voor den vrede gedaaa wat mogelijk is geweest ; da Zwitsersche gezant heeft madegedeeld dat volgens dea Ehrentraut zacat. Zij herinnftidfs zic'a Richards vcrloviog ea zijne woordan, daar bij ui'gesproken. — Neen, over het graf heen, zeg: eeuv/ig. — Het zij zooals gij gezegd hebt : voor eeuwig ! Opdebîeeke vermagerde geîaatstrekken der weduwe Wedding was een lic'ite straal van hoop verschenen. Zou het laatste harer 1 kinderea het voile geluk daelachtig worden ? Was het wrekende zwaard vaa daa Almach-ti»e in de scheede gestoken en strekte zich Gods vaderlijke goedheid over het Heve« lingakind haars harten uit. Ik wil boeten ea goedmaken, wat ia mija macht ligt, bad zij bij zichzelve. Zij raakta 'sprinsea hand slechts viuchtig ea met zachten diuk aan,als vreesde zij daardoor oageluk over te storten. — Maar de vorst, wat zal die zaggea ? glimlachte zij pijnlijk. — Mijn vader keht mij : hij wil mijn welzijn en mija geluk ; ik verwacht met zekerheid, dat hîj in onze echtverbiateais toesteait. Ik zelf was er getuige van, dat hij zija hoogste achting voor dea naain Wedding uitsprak ; hij legda vooral dea nadrulj op het fert, dat in dit ges'acht de eer voor het hoogste gs'df. Maak u geen zorg, mevrouw, da liefde ia een machtiga advo-caat. Ik feQop ut ©ije QQ®, di5 feU .ftBi. Zwesdschen gezant do Zweedsche reg«e-riug voornemeas is da oaziidiga Staten samea te roepea tôt eene voorafgaànde ko iferencie over de ekouomische vraagstak* ke'i na dsn oorlog. indien Hoiland aangeralîea werd, zou het zich, zoader te vragen naar. de kracht-verhoudiagen, zich verdedigea ; doch buitea het geval van zelfverdedigiag zal het niet-ingrijpen in den oorlog. iisr ïixjBLA.isro- ea da neutralen. BAZEL, 29 November.— Zooals door da « Ba-der Nachrichten ') uit Berne gemeid v;ordt, heeft de regeering van Lenin dea Bondsraid uitgenoodigd een voorstel tôt wapeastilstand met het doel vaa vredes-verhaadeliagea aan da oorlogvoerendea over te makea. Da Bondsraad heeft de uitaoodiging afgewezan na dea toestand onderzocht te hebbsn. AMSTERDAM, 29 Nov.—Da Spaansche Gezant heeft aaa Trotzki geichrevea dat hij, in overeenstemming met den billijkea .vensch vaa dezea laatste, de nofa van Trotzki, nopsns eeaea onmiddellijken wapenstilstaud en het aanknoopea vaa vredesonderhandelingen aan zijne regeering heeft gete'egrafeerd, opiat deze het'Spaaa-sche volk ter kennis gebracht worde. , De Gezant voegde erbij dat hij ailes zal doea wat hij kan, om tôt het sîuiten vaa den vrede bij te dragen, naar waike de gausche menschheid verlangt. DEN HAAG, 29 November. — Da « Daily Chroaicle » meîdt uit St-Petersburg: Eea bevel der regeering is toegekoman aan dea kommisfa'is bij de legerbevelhebbers van het Zuid-Westelijk leger tôt het weg-trekkea der Russische regimaatea van het Rumeensche front. AMSTERDAM, 29 Nov.— Reuter maldt: De Maximalistea meldea dat zij na een gevecht vaa 4 dagen meester gewordea zija van Taschkeat. Serl'ja an St-Fatsrsbnrs. | LONDEN, 27 Nov.—Eaa telegram uit i Washingtoa laidt : Da gezaat der_ Veree-! nigde Statea te St-Peteisbarg bericht dat St-Petersburg ea Berlijn per draadloozen teîegraaf'in verbinding zija. Tfotzkl'a proïram. BERLIJN, 29 November. — Da « Ber-îiner Lokal-Anzeiger » schrijft uit Stockholm : la het middenkomiîeit vaa den werkliedearaad sprak Trotzki eeaeprogram-redevosriiig uit, in welke hij oader aadere zegde : Da werke ;de k'assen vaa Earopa hebben ia dea beginae het Bolschewikitische vre-desmanifest als eene zuivere partijïaak aanziea. Raslandj bondgeaootan hebbe i zich erg vijandig aaageste d. Da diplomatea m St-Petersburg aanga-steld zija ia praktische rechtskwastien reads met de' Boiscaawikls ia oadac_iiaa"aSflfeg getredea. Engeland stelde zich hat meest vijanda-Iij ic aan, daar het bij.het voortzettea vaa dea oorlog het minst gevaar îoopt. Frankrijk bevindt zich met hat miaisterie Clemenceau in hat laatste imparalistische tijdvak, Italie heeft de (Russische) ravolutie met begeestering begroat ; Amerika heeft enkel uit beurzen-interest in den oorlog ingegrepea, terwijl Earopa »eejs senoeg afgemat is. Zal het tegenover de Russische So'.vjet-regeeriag gematigd zija ? Ile zal door mijae politiek dea druk op West-Earopa vermeerdsre.i. ■■■wiurfhgffffii.mfciljww 1 ■- ALLBBLEI Da konforaaols dsr KRISTIANIA, 23 Novemb. — De koaing vaa Zwedea en de koniag vaa'Deaaflajy^en zijn, vergezeld vaa haane ministers-voorzit-teis en ministe;s vaa buitealandsche zakaa hier aaagekoman. Koaing Haakoa was naar de statie gekomea om ze te ontvangoa. De stad is bavlagd. 's Avoads had ter eere der gastea een ga'ra faestmaal plaat3. Da twasda Stoeklxolinsaha konîerenols. LONDEN, 29 Nov. — Het uitvoerend Komiteit der Werkliedenpartij heeft op eene samenkomst, hier gehouden, beraadslaagd over de HoUandsch-Skaudinaafsche uitaoo-digingea tôt deelneming aaa de tweede Stockholmer konfe. encie. Da uitaoodigingea zuileu overgemaakt wordea aaa het veree-nigd Komtteit, bestaande uit vertegenwoor-digers der Werkliedenvereenigingea en dar Werkliedenpartij. Iogeert, een bondgenoot te krijgea om aile hinderpalea uit dea weg-te ruimea. ■ Mevrouw Weddiag'was ineeagekrompen, zij antwoorddo niets, maar een oauitspre-kelijke smart vertoonda z ch ia hare braa-dende oogen. Prias Alain omvatte Ehrentraut stormachtig ea jubelde luida : — Het laatste kind der Weddings is mija, en hua naarn gaat in het vorsteugeslacht dei Carolatha over... Een overschoone morgend straaîdegver de weide ia het park. Hat weelderige "grÏÏs-:_ tapijt prijkte mat tallooze bloamen, waar-over onteibare insectea schilteread en goazead vloge;i. Onder den reuzeaeik stond een eenvoudig marmerea krui'3, met dea naam vaa George Wedding en zija sterfdag gesierd. Tegea dit gedeakteekea leuade Ehrentraut ia haar vlekkeloos wit gewaad, mat de zwarte rouw-jerp over de borst. Reia geluk, oabeschrijf-lijke zaligheid lagover haar schooa geluat gespreid. Onafgewead staarde zij door het ijzerea hek ia het vorstelijke park, als zocht zij dea geliefde, die haar verzocht had, hem hedea hier te wachtea, omdat hij ia het vroege ochtenduur reeds vaa do resideatie wiide komen, om haar gewiçhtige mededee- Jâses te SLoea, * j IIST ID CJIT'SGïrUlj A-ISTID 3131 programma van dan rljkakanssllsr. BERLIJN, 29 November. — De Berliner Lokal-Anzeiger baricht : Nadat de rijkskanselier Woeasdag voor-middag de leiders der frakties van de meer-derheidspartij bij zich had genoodigd, oat« *ving hij in dea aamiddag de leiders vau al de rijksdagfrakties, om ia eene bespreking !vaa ongeveer 3/4 uurs, in het kort, het programma zijner redevoering in d'en rijksuag, ea zijao inzichtea en plannea voor den eerst-komenden tijd voor te leggen. N'a de konfe-rencie in de rijkskanselarij had 's avonds, om 7 ure, in dea rijksdag eene interfrak-tio eele bespreking plaats. BERLIJN, 29 November. — De rijksdag veigadert heden namiddag. In de zitting zal de rijkskauselier zijne redeyoaring vaa intrede uitspreken, terwijl wellichtde staats* sekretaris vot Kuhîmana dea buitenland* schen politieken toestand zal bespiekea. De leden der interfaktioneele konferencie vergaderdaa Woeasdag avoad tôt eena lange bespreking, waqraaa ook weder de vertegeaw©ordigers dar nationa^l-liberale fraktfe deeluamen. Na de redevoeriag vaa dea rijkskansélier zal da rijiisdag de Ie ea 2e baspreking vaa het kredietvoorstel aauvangea. Vrijdag veigadert de begrootingskommis" sie, ea Zaterdag zal, ia algemeene vergade-ring het kredietvoorstel in 3- lezmg afgehaa-deld worden, wanop da rijksdag zijne zit-. tiagea tôt het nieuwe jaar verdagea zal. Da redevoeriag van den rijkskanselier zoa vol-geas loopende geruchten, o igevear 3/4 uurs duren, ea Eeaevens da basprekiag vaa dea aigemeeaen politieken toestand o^.lc bijzon-dere verklaringea bevattei^over Ruslaad ea Polen. De bladea zija eenparig vaa oordaeî dat de Rijksdagzittijd vaa kortea duur zal wezen. De Germaaia verhoopt dat deze zit-tijd heel ea gansch glad vaa stapel zal loo-pea ea zegt : « Partijea en regeeriag zijn overeençeko-maa zich beide in huane wederzijdscha weasch&a te beperken, daar zij erkenaen dat het biaaealàadsche « eeaheidifront » vaa allargrootste beteekenis is voor de oor-logsvoering daarbuiten. Den 29 November kan ea moet da haksteea wordea der bin« neaiandsche politieke geschiedeais vaa den oorlog, vaa waar de weg vast ea zeker zal leidea tôt eeaea eervolle vrede, die oader aile betrek oaze toekomst verzekert. » De «Germaaia» verneemt dat er ook vanwego daa Boadsraid eïae verklaring zal afgelegd wordea ov»r den tiieuwea iaternatiaaa'ea po itiekia toestand, gischapea door ds vredespolitiek der B l chewiki; msn sal de bîteekéaii van dea vre îeswil dffr huidigo politietro machtbsVleedsrs in St-Petersbarg nie: slilzwijgead ter zijde laten. Dui'sehland es Ruslaud bavon len zieh viiôr dea oorlog ia geena dergelijke togenstrij lire voor-waarden, dat zij nooizakeiijk eene bloeli^ô ver-hlaring moss'ea uitlolcken. De « Vorsvifts » eV^uiB3c:3 m<5ent dat mat daa 29^? N irenber een nl«uw kaoii.tet in de ga-schiedenis vàa den Rijksdag ed^raa het rijk sal aan van,ren. De « Bôrsatîz itan? » spreekt van esaoâ nieuw gesohipen gj Isvreds. De « Berliner Lokal Anre'çer» sshrijft : Voor hït oogenblik bastiat er la Rusland geen sterker ordevvoord als di laus vaa onverw.jlda vredes-sluitiar. Da grondslag der sterkte van de Bol-sche.viki ligt voorziker ia bat fait dit zij zulk» erkenn-îa ea zulks tôt hua groadprinoiep àebbea gemaakt. Eîn^valssh garaoht. De « Nor Ideatscho AU^eraeiae Zs'tung » fclrr.jft : « Verseheideno bladoa dru.ssciu daa srtikel over doi « Dautsc'ae Tageszeitung », watria bavveerd wordt, dat da afgevaardigles Ezbergjr, zondar twijfel bij wa;e ea op aanspa-riag der zoogezegd'j polfei.'ka leidin», op dea Rrondslag der Pauzcliike notarast d-i Fransshea zou oador'aaadeld hebbea over het afstaan vaa El'.as Lothiring;n. Wij kantien in dia kwasîle het volgeado va^t-û.a poiitisika leiding heeft tôt (îargelijka o i ■ KrHrt cTe t ! iiïfêx ge.ano opdracht gegevea ea h t ministeris van bui ealasdsch'o zakein waet dair niets van ; dia oaderhandelrngsn hebbsa ook in't gehaal niet plaats gebai. Dj bewaria» gen der « Deutsche Tageszeituag » zija loutef yerziusel ». Z?e troonreda in Badan. KARLSRUHE, 23 November.— Helen werd ia naatn vaa dea Groutheitog, da Badeasc'aa landdag gaopend. Na opsamniia^ vaa eoaijje wetsontwerpea zeîtde troonrede : B'j het einda van den oorlog zullen wij op dea drerapel s tua. a ran eenea nleuwen tij l. De grondwet, wetgeving en bssttmr raa den Ba Inischen staat, wijzea eena r'ch ing aan ia den zin eeaer sterke deelneming vaa allé volks-kringen aan de leiding en het beiiasr der opaa-bire aaagelegenhelen onder instandhonding van de baproefde groaJslajea vaa ons staats-wezen zullen .er aan da ins'ellin^en yan dea stait, der bestuurjijke oraschrijviasen ea der gemeeaten, in vertrouwea voila saraenwerking '■"■vifrrTerst'VoUc en hervormingen te brengen zijn die den stempal drâgea vaa don nieuvvea tijdgees'. ; i De Rijksdag. Oflaisel Kasalaali veorstal toi vrod33< oncisrliaad.sllns'on. BERLIJN, 23 Novembar. — la zitting van den Rijksdag, heden namiddag, deelda de rijkskanselier, graaf Hartling, het vol» gende mede : « Da Russische regeering heeft van uit Tsarkoje Selo een radio-teiegram naar hier gestuurd, het handteeken dragende van de i kommissaris vaa het volk, afgevaardigd bij het ministerie van buitenlandsche zaken, M. Trotzki, en vaa den voorzitter van dea volkskommissaiissenraad, M. Lenin, aan de regeeringen en volkeren der oorlogvoerende landen, volgeas hetwelk deze voorstellen,' binnen een koit termijn onderhandelingea aan te vangen betrekkeiijk eenea wapen< stilstaad en eenea algemeenen vrede. Ik zi« er geen bezwaar in te verklaren dat men in de voorstellen van het Russisch gouvernement, zooals zij tôt hiertoe gekend zijnt i groadslagen kan vinden tôt bespr'ekingen, L tea eiuds QadeiÛaadeliQge.a aaa te vangea#i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes