De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

449 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 14 Mei. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 29 november 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/222r49kb0v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT . Niai. 119. M- iaar. G.De Graeve, Ketelvest.lS DE KLB1NE FATR1QT Dinsdag 11 Mei 181S Prijs s eentiemea fFFIClESLE DlJITSCHE SE&ïCÏÏÎEN 405 VSKOKDEWIN» tôt bevorderlns tlar taalt em van bat sasaien van zwijnen. Onder ophcffiag der tôt au toe uitgevaardigde dieaaangaaade verordeaingea wordt tôt bevor-dering der teolt en van het mesten van zwijnen voor hat OparatlagebleiT be3temd aïs volgt : Ain de iuwoners wordt het slachten van iwijnen voor de eigene huishouding op de vol-gende vocr<vaardea toegestaan : § 1. a) Wip in don loop van 9 maaadan als elgenaîr slechts één zwijn ten rninste gedureade 8 wektn tôt een leveadgewicht van tan minste 75 kilos ze[f gsmest heeft, mag het slachten eu gedeeitelijk roor zijne eijene huishouding be-houden. Hij verkrijçt als bijzonderegua'st 33 ten hoaderd van het slachtgewicht van dit zwijn zonderaanreksaingop het aanzijnehuishouding toekomend vleeschraatsoan. Buitendiea is het toegalatan, dat het aarr de tyuishouding toekomend vlaeschrantsosn voor ean zekêren tijd, maar ten hoogsie voor 9 maan-dën voorhands van het geslacht zwijn mag.ont-vangen worden. Voor den duur van dezen voorontvang moet de vleeschkaart ingetrokken worden. Het ove-rigcgedeelte van het vltesch wordt aan het legerbestuur of aan de gemeente toegewezen en moet op liaar vleeschrantsoen aangerekend worden. bi Twee eigenaars die ieder één in den bovaa aaugiduiden zln slachtrijp zwijn, samea dus twee enen zwijnaa aan het legerbestuur afge-Icverd hebben, mosen gemeenschappelijk eea «lerde van omtrent hetzeltdegewicht'voor huana ei>,en huishoudlngen slaohteu. Zij varkrijçen als bijzondsre gunst ieder de helft van het slachtgewicht van dit zwijn zonder aanrekening op het abn hunne huishouding toekomend vleeîch-raa S5?n. c) Op 2 aan het legerbestuur afgeleverde, in den boven aangeduûea zin slachtriipe eigen ïwijiien, mag de eigenaar telkens een derde van omirent helzelfde gewicht voor de çigan huishouding slachten zonder eenige aanrekening op het aan de huishouding toekomend vleeschrantsoen. De afgeleverde 2 zwijnen rekenen telkens van af de laatste toegestans eigen of gemeen* Schappelijke slachting. d) Van wiea bewezen is van ééae ea dezelfde fokzeiig tea miasts 24 biggen geluveekt en of sea gemest or ter verdere mesting verkooht te foebbaii, mag één zwijn met e-en leveadgewicht van 75 tôt 100 kilos roor zijne eigene huishouding slachten zoader aanrekeninï op het aan de iiuisiiouding toekomend vleeschrantsoen. S 2. Priacipiëel mooten ter verfaagîng van elk volsens § 1 a)-d) zilfgcslacht zwijn binnea 14 o«Kçn na da slachting tea minste 2 biggea te ?«rders mesting g^plaatst worden. la bijzondere omstàndigheden kunnen de Grts-Kommaadan-tuien uitzonderingea toestaan. §3. Voor aile zelrslachtingea is de schrifte-lu»e toelating der Orts-Kommandantur noodig. Eaze loelating moet Jjévatten : Naira en woo^plaats des eigenaars, nummer occf- netwelk net te slachten beest op da môn-îteringslijst iageschreven is, ouderdom, geslacht «i leveadgewicht van het baest, §4. De toslating voor de huisslachting mag Slecîîts overhandigd worden nadat do aaavrng^r een je.vijs onderteekeud Hèsft hem verplicii-tenae tôt het plaatsen van 2 biggsn binnên de 14 uagen na de slachting, voor zoover hij aiet voigens g 2 van het pLiatsen van bi^gen oct-tiageca js. In het geval van § 1 b) moet ieder «er îwse leveraars van zwijnen teikens één mggen mernv plaatsen. — Zouden beiden of eea Oezc te gronde g^an, thans moet dadelijk I [ de vervanging gezorgd worden. Dehuisslachtingen moeten in de door de Ifo Kommandan}uur bepaalde slachthuixen n worden. ;( i Orerigess iîmonvsnpîanTan denr.ienwen gît can de zwijnenhouders premies toe td kea-d Loor hen voederkoren of geschikte voeder dee en te gevec. H. Q., den 25 Aprii 1918. V. S. d. A. O. K, von REDERN Oberst und Oberquartiermeisler. 5. BESLUIT. Miinheer G. Van de Weghe, advokaat aan 't hof a beroep ta Gent, wordt in p'aats van den erleden Mijnheer D'hondt (S. A. E.) tôt vrede-ôht'r voor het lcanton Oudenaarde benosmd. s r: Verwaltungschî'f » (Hbofd van he.t' Burger-k Bestuur) voor Vlaandsren, woidt mei ds t'p. ring van dit besluit selast. Brussei, den 20 April 1918. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Falkenbausea, Generalo'oerst, Bovenstaand besluit breng ik do?r deze te ©penbare kennis. E. H. O., den 5 Mei 1918. Der Etappeninspektaur, von Schickfus, Generaal der Infanterie. MENGELWERLv. — 14 Mei 191S. 9! Hs!ew MSddlefoïi Ik ontwaakte als de klok tien ure sloepr en al tastende liep ik rond de karr.ar, vont de deesmet zwavelstokken e'i oalstak lient Dan r ng ik naai mijnen lessenaar en pistcoi uit de schuif genomen hefaoende legde :k het op de tafel en zette mij dan nee om eenige regelen aan mijnen vader t sch; ven. Ik gaf hem een kortbondng ei redci""k -amenhangend verslag van hetgeei ik geuaan had ; ik verzocht hein aile opzoa kingen uit te stellen tôt wanneer ik mij d middelen zou veischalt hebben om de som die ik vervreemd had, terug te plaatsen ; M. îvîiddleton zal niet vveigeren, vosgde i crbij,mijnen naam van de openbare versma ; dingîebevrijden,uiteerbiedvoormijnezu&te — Wanneer ik deze laatste woorden neei scheef, wanneer ik den naam van mij n zuster gebruikte, legde ik de pen neder, e gaf m:j gedurende eenige minuten aan ht hevigste verdriet over, zoodanig dat ik allé LVergat, behalve het o^geluk, dat ik haa [ ging tcebrengen. Te: wij 1 ik in eene schuif naar zegella ; zocht, laakte mijne handeen boek aan, di ri»i o r cûiior+ dss^âii îngesioten Duifschd barichiaii BERLIJN, 10 Mei. — Arabtelijk bericht : De • tweede poging der Engelschsa om da hua mat dea dag ongemakkalijkêr vrordande duikboiten-basis in Vlaanderen te bere.kea, trof ons mariae-korps even zoo voorbereid als de eerste. Het was te voorziea, dat de Eagelsche Admiraliteit het bij eea poging nist zou laten. Da rsdeaen, waarom dszen keer slechts een aauval op S Oasteade oadernoinan werd, zija op dit oogea-blik nog niet te o.erzien. Wel ward er voor Zeabrugge tezelfdertijd als den aanval op Ojstende veel kunstmatigen navel oa.wiîkeld, dit geichiedde echter maar otn onze aandacht af te leiden. De vijand opande dea 10 Mei tegea 2 uuJ 45 van op het land en de zeé het vuur op onze batterijen bij Oosieade. Eukele minutea later werd er een dichte ku3tmatige nevel voortge-bracht. Toaa er 2 minuten na 3 uur ten oosten van Oostaade twee kruisers in den uevel wardaa opjjemerkt, begonaen onze batterijen oamidde-ljjk eea gped doeltreBfaad vuur; nadat er >oorhêen reeds sparvuur voor de invaartgele^d was. De eene kruiser draaide naar hei westen af, de andere naar het noordea. Deze laatste werd herhaardelijk in den nevel wed er zichbaar en talkens opni8u\Tfe{^schoten. Ta 3 uur 34 doWS: hij nogmaals voor den invaarlwag op en zonk, langs aile kaatea onder zwaar geschutvuur genomen, buitea hat vaar-water. Oadertusschen warden door onze duik-booten eakele erk^abare eenhedea ter zee be-choteu. Een stilliggead, niât schieteud moni-tor, welke buiten gevecht was, werd te 4 uur 30 ontdekt; hij weri echter onniiddellijk door den vijaad weder in nevel gehuld. Volgens gevonden papieren ii de kruiser de « Viadictive ». Onze ver'iszGn zija, gelijk bij de esrste ondernsming, wedar zeer gering. vaa hst sroota HoafdkswarSla?. jgarsîa auiisoli bsrloht. BERLIJN, 11 Mei. Wssislljk krilasfaoîssoï. ^ InhetK^inmelgebiad wa3 de gejchutbedrîivicr-heid tusseheapoozead levendig. Wij voerden met sukses klainereonderneminfen uit.Fransche gedseltelijke aaavallea ten Noorden van den •Kernmel en bij Loker werden afgeslagea. Op het slagveld aan da Sjmme oatv/lkk'jlden zich rar-schillende keerea heviga voetvolkgevechten. Enge'sche regimenten vielen na eea gsschut-werkiag van varschillende uran onze liaies ia hat woud van Aveluy te vergeefs aan. Hun aan-valsgolven lede/i in oas vuur do zwaarst® ver-liezen. Evsneens mislukten nachtelijke aan-vallen van dsu vijand op Htngard. Op dea Westelijken oever van de Avro vatte ds Franscb-mau in het park van Grivesnes voet, voor het ovori^e zakte ook hier zijn aanval insen. Verkenain?sge7echten aan het Oise-Ai^ne-kanial, lu Champ agile en ten noordoasten van Pont-à«Moiisson. In het woul vaa Apremoat sloogen wij door p oiieren aa vlatnmeawerperî versterkte^ Fransche bata'joas af. Door hevig mijnvuur barokkeai®n wij aaa da Amarikanaa tan Zuid-VVesten van Apramoat ea ten noordan va'i Parroy zwara varliazen. ESaoa'Ionisoh front fan noordwcstea van Makovo dron^en Duit-sche aaavalà'roepen ia Fransche loopgrach-tea en maaktea ,sevangeaea. T waacla aultsali berionê van 11 Hïai. BEIiLIiN, il iîei, a>/onibaricht. — Piaats^-Ljke infaateriegavîchten aan de Zuidelijken oa. er van de Lei 01 op dea Oostèlijken 00 >>er van de Avre. Eld^rs niais van bjlang. IHsrats IQaitaoIi beriohê. BERLIJN, 12 Mei. ïVcaî^IIIk kpjJgstooae«2l. Op de gevechtsfroa'e-.i bleef do garechtsbe-dri;vi^h^i i lotplaairrfj ■; " «evechtaondcrneiuirï-gea beperàt. Ten noorden vao. de Kemmel en op de a zuidelijken ojver vaa de vj < ^ vijand na hevise geschutvoorbereidiag aa^. verschilleude punlea rukte hij voor sterke ver-kenningen op. Ten Noorden van Kemmel delen wij ia g.e7echten van man tegen man don vijaadeiijken aanval in onze liaies mlslukkea. Voor het overiga trokken zijn aanvaLtroepen reeds onder ous vuur terug. Op daa Westalijken oever vaa de Avre oatstonden er nie een eigen aanval ten Zuid-Westen van Mailly hevige gevechten, tijdens welke wij over de 30 gevangenen maakten. Ttisschen Avre en Oisa herhaaldalijk verkeaningsgevechten. Op het ove.ige front, niets van bîteekenis. In luchtstrijd werdea tijdens de beide laatste dagea 19 vijandelijko vl.egtuigen naergehaald, 12 van hen b;ac'at het tôt nog 10e door kapitein vrijheer v. Richthofen geleid jachteskader tea val. Luitenaat LoeWenhart behaalde zijn 20° en 21e overwianing in de lucht. Ofîicieelâ Oostsnrijkscha berichtsa WEENEN, 11 Mti. — Aan het Italiaaasc'nè front was gisteren de verkeaners- en vlieger-bedrîjvigheid zeer le/eadig. » Het was een klein Nieuw Testament, dal • zij mij geîchonkei had voor dat ik naai Oxford vertrok. Ik moet het kort maken me! ! , mijne geschiedenis, Helena, anders zou il ' u zeggeu hce deze toèvallige omstaadigheic , mijns gedachten veranderde ; Iioe ik mij I scliie'ijk herinnerde dat ik, no^ kind zijude, ai vvat dit boek oaderwees, geloofde, an dal > ik er sedert diei, geiooven of niet, nooi , meer aan gedacht heb. Ik wist dat ik ging r sterven, en in dat boek was er een zeke^e 3 zin, dien ik in dat oogenblik zeer duidelijn i begreep. Het is va-stgesteld dat iedereen za 1 sterven en daarna hst oordeej. Ik weet niet hoeikmij dit zoo goed herinnerde ; wan e sedert lange jaren had ik het niet henezen niettemin het was toch zoo, dan (lacht 11 wederom dat ik 't verstand ging verliezen le want ik moaàt mij zelfmoorden, en îndiei dit waar was, het baatte weinig langer t r denken en zoo keerde ik terug tôt aan a - tafel. Eh wel ! Helena, luister bedaaul naa e mij, ontstel u niet, om Gods wil, weas ge a rust. Indien Alice oncwaakt, v/at zoude z: t ,jee3 mjj geweld aan, overmeesterd r mijne ontroer'ing en gaf hem teeicen va voort te gaan. . k _ Juist als ik de pistool laadde,zegde hi; it werd er 00 de deur geklopt, ik greep ontnic <•, dellijk 't wapen, sloot het in den lessenas Ifsrsshsrptâ Duikboetonoorlog BERLIJN, 11 Mei, officieël. — Nieuwe duik-bootsuksassen ia de Middellandsche Zee: Zes s'oîm3chepea, twae zeilschapen, samen over de 25,000 ton. Onder de in den grond ge-boorda schepen bevonden zich het Portugeesch bewapead stoomschip « Aveira », 2,209 ton, met oeae ladiag materieel ea paardea, alsook het Ençelsch transportstoomschip « Wilbeck Hall » 5,453 ton, dat waarschijalijk aramuniîie aan boord had ea onmiddellijk na het torpedoschot met eene geweldige oatploffingia delacht vlooiï. BERLIJN, il Mei, officiëel. — In het sper-ge'o ad rond Engeland werdea opnieuw 16,000 B. R. T. vijandeiijka handelsscheepsruimte tôt zinkea gebracht door onze duikbooten. 0a oorîoj in haï Oosîôîi. ïsirksob berichton. ' KONSTANTINOPEL, 11 Mei. - Aaa het Palestinafront vaa tijd toc tijd verhoogda nrtille-riebedrijvig'aeid. Tea Oosten vaa den weg van 'Jerusalem naar Nablus werd eene vijandelijké varkenningsafdseling door ons verdreven. In het kustangebied schotan onze vliejfers twea vijaadelijke kabelballona neer, die braadend vielen. Op de aadera fronien is de toastand onveranderd. Bulgaaraoli barlabi. SOFIA, 11 Mei.— Aan het Macedonisck front tusschea het Orhrida- ea het Prespamaar ver-sirooide wij eene Fransche iafaaterlsafdeeliag dia na artillerievoorbereidiag onze loopgrachten trachtte te naderen. Indeazelfdea sektor droâg een oazar afdeelingea in da vijaadelijke stel-liagon op ds>\ Mali Sateakaerdemetgevangenen ferug. Ten N jordea van Bitolia, tea Oosten vaa de Cerna, bij het dorp Stravina, op den Drobo-poljeenten Zuidea van Huma was de vuurbe-drijvigheid vaa tijd tôt tijd hevig, Onze posten hij het dorp Sborsbo en tea oostan van den Wardar verjosgen door hun vuur aanvallende Servische ea Engelsche afdeelin-gen. . Oabsdsîîboiid voor dan Vrada. Woeasdag, 15 Mei, ia St-Stefanuskerk, Paters Augustijnea (O.-L.-Vr. vaa dan goedan Raid), tijdeas de 7ure;ni3,algemaeae Kommunie. STADSNIEUWS. S«hiiiirn3nn?teba:ianeQ vaa0,25a. Q-auai0â,pi3i het bhd Annmom.g, ■aaa 1,S3 îe. Ca.la.n-derstraat, 3, GENT. 387S — Bs Banane l'Union Su Créait da ©and. Naamlooze Vennootschap, geslicht in 1855, Maatschappelijlcen Zetel : St-Michielsplaats, 16, Bygavoegd bureel: Viaanderenstraat, Ii2, Gont, heeft de eer het publiek te berichten, dat zij van a-f Woensdag 1 M^i 1918 een bijgavoeg l bureel hesft geopend op da Elisabsthlaan, 19, Gant. Het bureel is ooea : 's morgeads van 9 tôt 12 uur, ea 's aamiddags vaa 2 1/2 tôt 5 1/2 uur, s Zaterdags namiddag uitgeionderd. 4(23 — Drooff Branclhont, dua Rijshout 2 m. 50 zeer droog eikoahout ia spiisea : S fr. : ia geer-dea : 12 fr. per 100 k., Bleaierijstraat, 21. Vaa 9 tôt 11.30 u. Enkel eenige dagea tôt uitverkoop. 4647 te huren, omtrek Stroplaaa, Huis metkoetspoort en magaz. Schrijr. Geatenaar G. M. — Elan vraag'S te huren ia het midden der stad, ruime iokalan in nette staat. Zich aan-bieden, Reep, nr 14bis, Gen^, 455J — Honten âaarkruTiksn nog staeds te bsko-maa, sterk en gosdkoop, voor groot ea half-groot, Schaapstraat, 24, Gent. 4701 — Ta huran : Schoon Haadelshuis, midden stad. Bevra>>oa Hoornstraat, 5, Gent. 4702 — ïTârloran : Dinsdag, op tram 4 of 6, vijf uuizen l frank. Goclc belooaing aan terug-brenîter policlobureal IXe wijk:. 4703 Oàilï'3 damezoekt schooi Kwartisr, 2*3 plaatsen, vooricaurçentrum. Schrij r. bur. b'iadX. B. 4705 — ^Sofîla^iang'sal «Lasîira », Léon Rotsaert, 7, Poermagaïijnstraat, 7 (bij St-Liavenslaan). 4506 darflT^if'^antoor Jsilaa Dossoba, Brabant- - betaling vàft'/Vl verkoop van Publieka Fondsen, — PabHaka Foàà^ta^cktiagea. 3321 en oerkoap vaa allé waardefï:-\33)3:ag. ~Aan-Lange Violettenstraat, 37, Geat. "J-I LET, — Flnanai99la inïiobtlagan. — In- en vei-. koop van publieke fondsen, koepons. rerschillige financieele inlichtingen bij G. Wtterwulghe, wisselagent, Coupure, 59, rechter oerar, Gent (Refuge de Marie). Bureel vaa 10 tôt 12 ure. 4609 GllV Brugschepoortstraat, 16. Gaeft bijsqn- dan groote prijzan voor : Horlo^iéa, Kettingen (sautoirs), J uweelea, Zilverwerk. 4627 — ©asnllsardo Caoao « Margot », L. Rotsaert, 7, Poermagazijnstraat, 7 (bij St-Lierenslaan). 4603 — Sobsikandlgo SÎ93t3toff3a. — Oude firma « Ju'es Leireus », opvolger : Achiel Da Bosscher, Ledeberif. Superfosfaat, Potaschzoutea, Samsa-gestelde vetten voor aile vruchten. 4592 —SSulgaioaâara.gebruikt Crème Beurrette op het brooJ, eenigst goîdkoop breedsel. 4653 en ging naar de deur. Ik mee nde eene meid of mijnen eigenen dienstbode te zien, en ik viel bijua achterwaarts, toen ik de deur : opende, en Me'/r. Tracy, Alice's groot-moeder zag staan. Hare komst v erbaasde mij zoodanig, dat ik vooreerst niet dacht haar weg te zenden of haar te ver bergen dat ik in eenen staat van zooderlinge ontroeting verkeerde. Ik zette mij op den ee rsten stoel dien ik voud eu bezag haar stilzvvijgend. Zij sloot de deur, en zich recht voor'mij neaer-zettend, zegde zij op eenen bedaarden docu i vastberadeu toon : — M. Henri, gij hebt dezen avond iets afgrijselijks begaan, en nu zijt ge te wege > nog iets erger te 'oedrijven, doch dat zal met : gebeuren. • — Ik wilde opslaan, ik stam elde dat zij 1 uitzinnig, buiten haar verstand was ; dat us l bezig en vermoaid was, dat ik haar verzocht 3 weg te gaan. dat ik er op aandrong, ik r trachtte mijzelven aan te jagen. Zij stonçj • op,en mij in'taangezichtstarende zegde zij ^ ernstig : e —Lieg niet,Henri.Ikkan u.ik weet wat gij ,, gedaan hebt, wat gij van zin zijt te doen,docli God heeft mij gezonden om u te redden, — Dat kan niemand van u, Tracy, riep ik 1- in hevigen drift uit, verlaat mij, nu aan-,r_l s'onds, verlaat mij ! LoodglatarlJ F. Callaert, Keizer Kareî-straat, 45, îjzere pompuitloopea, 12 fr. 't stuk, plaatsing iabegrepen, verzorgd werk. 4590 — Xngsvoardo Sohoankraam, best« mer-ken, altijd groote partijea vooehanden. Bijzondere voorwaarden voor komiteiten ea voori-verkoopars. Depot : Koornmarkt, 19/bis. 4648 — Craata-Powdor Fax, het Ajuste produkfj Purpere doosjas « Pax-chocol»t ». Bruina doosjes « Pax-vanille ». Blauwe dooîjes « Pax-bittere amaadels ». 3032 — Watar- blaaa- nier- on vronwalskton. Genezingdoorspecialist, Zou-, Dins- ea Vrijda<. van 9 tôt 12 ure, Savaanstraat, 54, Gent. 3377 — Crsldlsanlngsil op Eigeadommen 00k voor 't Aaakoopen ervan. E. MINNAERT, ;.r 21, Begijahoflaan, Gent. 4334 — Voor tronw» bodienlng'. wendt U tôt da oudgekeade koffiebraaderij VanWaeyenberghe-Varmaulen, Doakersteeg, 22, waar gij U atier- 3 hande levensmiddelea kunt verschaffen, alsoofe beste Kofiie, Theea en Cacao. 3475 —BabangpapiorE.Winsel-Janssens.Dampoort-5tr., 61.Kolossale keus, Voordeelige vuorwaar 'en voor voortverkoopers. Kemptanta batali3g. 2951 —PlaataaUjkabovoorraâinsa oomrai^îla Van ©ont. — Da wiakels der P. B. C. zulîeà. vaa 13 tôt 19. Mei, do volgeade waren te koop stallea: GROENTEN : Spinazie,Surkel,salade, Tuten, Radijzen, Rhubarber, Sel ler. VISCH : Vischpastei, 9 fr. de kilo ; verschs Mossslen, iadien de aaakoms'en het torlaten. HUISHOUDELIJKE WAREN: Vle.^sch-worsten, Hoofdvlaesôh, Lever, indien da aan* komsten het toelaten ; Lekkerkoek, Havergort^ Tarwagor-t, Malt, Hollandsche Peakoffie. Paper, Z^ut, Mostaard, Zeeppoeder, Dweilen, Borstels, Blauw, Ameklonk, Potlood,Zandpapier, Stekjea, 1 Herstelkaartjes, Naaigaren, Lint, enz. Beata Bruine Zaap is te bekomen, 250 grammen voor 4.45 fr., alsook huishoudelijke Zeep, 4.25 fr. het stuk, Scheerzeep, 2.10 fr., ea andere gcedkoop» fijne Toiletzcepen ; Cacao, Muskaatnoot.Kaneel. — Plaiijslîjka bevoorraillna's-îorirnlssls. De Verkoop o#a kloefea. — Iagevjl-ro djr nieuwe besiissingen zullaa er eakel kloefea mogen afgeleverd worden in da eers'.e vardee-ling, aaa de persoaen die ia het bezit zijn van Ioene soepkaart. De verkoop zal geschiedan als volgt op v*r-toon van de koleakaart (gele kaart) roze kaart (Arbeitsausweis) én soepkaart. Verkoop voor de tieade wijk. — Vervolg : Woensdag 15 Mei, '3 morgends, van 52301 toi 52700 ; 's namiddaxs, vaa 52701 tôt 53300.— Don-derdng 16, 's morgends, van 53501 tôt 53900; des namiidags, van 53901 tôt 54700. — Vr^idag 17, i 's monronds, van 54701 tôt 55000 ; 's nainid ,a<[8, j van 55001 lot 557Û0. Voor mannen, 2.15 fr. ; vrotiwen, 1.90 fr. ; scholteren, 1.55 fr. ; kiaderen, 1.15 fr. het paar, op" vertoon d r kolenkaart (ce'e kaart) en der roza kaart, habbén recht : Al de gezinnen vaa 1 tôt 4 personen, op 1 piar ; da gezinnen vaa meer dia 4 personen, op 2 paar, waarvan eea paar v,oor man ot vrouw en een paar voor scholteren of kind. deze zijn alleen te verkrijgen in daCentra'e, Nieuwlaud, n,41, vaa 8 tôt 10 ura ea van 1 tôt 5 ure. — S'îaataalîjka Savoorïadîngakomïnli:-fllo van 3ant. — Bericht. —• De bevollcing vaa Groot-Geat wordt bericht dat van Maandag, 13 dezer, tôt Doaderdaç 23 Mei, nieuwe me'.k-rantso nkaarten zu len gegevea wordea in z jne» » bureelen, Burchtstraat, 26 ; slechts daze nieuwa kaarten zullen voortaan geldi.< zijn. Om eeno nieuwe rantsoenkaart te kunnen b-:-kometi, moet man de koleakaart (gele kaart) etX de gezinskaart (kaart van hst Nationaal Hulp- aa Vo^dicgskomitait) medebrengen en zich aan-' bieden op de dagen en uren, zooals in de onder* staaade tabal is aangeduid. Da opgeroepen numm r3 zijn die tan koknkaart (gela kaart). Ds nummer; die op da aangeduidS" uur niet komen, zullea aiet màsr bediend worden. De n'euwe rantsoenkaart treedt in voesre vati ' af Vrijdag 24 Mei. Ma and a,s-, 13 Mei. — le wijk : 's Morgends, ,7an num" 1 lot 850 ; 9 "te, van n. 851' iOt 11OO ; 10 ure, van 11. 1701 tôt 2550 ; 11 ure. vpn n. 2551 tôt 3500. — 2= wijk : 's Namiddags om 2 ure, van n. 3501 tôt 4350 ; 3 ure, van n. 43T-1 S. ~ 5!M 101 8050 ' »u,c' '» 9 ureTva& iCSfe/- — 28 's Morg. om 8 ura, tôt 10400 ; 11 ure1, -gJ» vyijk : 's Morgends, ora namiddags, om 2 ure, va\r-J0ure, van n. 9531' 3 ure, van n. 12101 tôt 12 "50 ; 4 urë,'»4d|50 ; des tôt 15000. — 4e wijk : 's Namiddags, 01a a' -i; van n. 15001 tôt 15850. Woensdag, 15 Mei. — 4® wijk, 's Morg., 8 ure,-van n. 15351 rot 16700 : 9 ure, van 16701 tôt 17550^ 10 ure, van n. 17551 tôt 18400 ; 11 ure, n. 18101 tôt 20000. — 5e wijk: 's r.amidd^gi, om 2 ure. van 20001 tôt 20850 ; 3 ure, n. 20851 tôt 21700; 4 ure, n. 21701 tôt 22550 ; 5 ure, n. 22551 tôt 24000. Donderdag, 16 Mei. — 6e wijk : 's Morge:;ds. om 8 ure, van n. 24001 tôt 24SÔ0 ; 9 ure, n. 24851 tôt 25700; 10 ure, n. 25701 tôt 26550; Il uro, n. 26551 tôt 27400. — 's Namiddags, om 2 ura» van p. 27401 tôt 23250 ; 3 ure. n. 28251 tôt 29100 ;j 4 ure, n. 29101 tôt 29950 ; 5 ure, 29951 tôt 31900. Vrijdag, 17 M?i. — 7° wijk : 's Morfonds, om 8 uie, van n. 31901 tôt 32150; 9 ure, n. 32751 tf 33600 ; 10 ure, n. 33601 tôt 34450; 11 ure, 314 1 to: 35300; 'snamiddags, 2 ure, n. 35301 lit 37H » 8e wijk : 's namid-Iajs, 3u., van n. 37401 tôt 332 4 ure, n. 33251 iot 39103 ; 5 ura, n. 39101 tôt 391/ . Zaterdag, 18 Mei. — 8e wijk : 's Morgendv •; 8 ure, van n. 39951 tôt 40300; 9 u., n. 403:1 41650 ; 10 ure, n. 41651 tôt 43900. ■- 9= wijk :1 „ morgends, om 11 ure, van n. 43901 tôt 44750 ;j 's namidda?s, om 2 ure, van n. 44751 tôt 45S00 « 3 ure, n. 45601 tôt 46450 ; 4 ure, n. 46151 tôt 4730. ;■ 5 ure, n. 47301 tôt 48150. Dinsdag, 21 Mei. — 9= wijk : 's Mor_:.er;ds, on» 8 ura, yan n. 48151 tôt 40900 ; 9 ure, n. i?9')l tôt 50750 ; 10 ure, n. 50751 tôt 51600 ; 11 ure, u. 51601; tôt 52450. — 10° wijk: 's Namiddas;?, om 2 ure, n. 52451 tôt 53300; 3 ure, u. 53301 tôt 51150;' 4 urr\ n. 54151 tôt 55900. — 11e wijk : Om 5 ure, n. 55901 tôt 56750. Woensdag, 22 Mei. — 11= wijk : 's Morgends,. om 8 ura, van n. 56751 tôt 57600 ; 9 ure, n. 57601' tôt 5890(i. — Ledaberg : om 10 ure, n. 58901 tob' 59760 ; 11 ure, n. 59751 tôt 60600 ; 's namiddags,' om 2 ure, n. 60601 tôt 61450 ; 3 ure, n. 61451 tôt' 63600. — Gantbrugga : om 4 u., n. 63601 tôt 6145); 5 ure, n. 64451 tôt 65300. Donderdag, 23 Mei. — Gentbrugge : 's Mor-, gonds, om 8 ure. van n. 65301 tôt 66150; 9 ureJ n. 66151 tôt 67900. — St-Amandsberg : om 10 u.y n. 67901 tôt 6S750 ; 11 ure, a. 68751 tôt 09300 's nam'dlags, om 2 ure, n. 69601 to; 70430 ; 3 ura, a. 70451 tôt 71300 ; i ure, a. 72301 ot 73000.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes