De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

206 0
29 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 29 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 13 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/d795719d96/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DEGENTENAAR-DELANDWACHT 2A? ss^îasr. G.DeQpaevc,ICetsIvest,S3 DE KLEIMS PATEIOT Zaierdag Dscembar 1917» Prljs a cant&emo* rS fciî • #vi * — - - i ■ i ~i 11 ■ ni. -- ■—« in TénMiMB——ii ■ i mu ni «■■■i m iiiBTtriiiMwi iiiiniiiMiMiiiiiiiMiiii«>^Mi«ii»i> iiiii«>iiiiiwii>wiwM>BWwmw«ii«OTWinirriiirMinntrrTTarirrrnwrTfnrTi-iOTWW<rt Duitsche berichten V0.TL Û3S gratis BBUUIHW*II»»II Ssrsta Baltsoli berioht. BERLIJN. 27 December. Westelifh Urlfgstosmeel. ittgtrf rôtit van vîldtnaursohalk kroonpriiis Rupprecht nnn Bciercn Aan het Engelsch front was de militaire bedrijviiheid bij poozen zeer leyendig aan net Houtbulstbosch, aan dan Noardehjlcea oever der Leie, oabij M œuvres en Marcoing. L?gers i>àn den Dutlschen kroonprins : -iDs regimenten eenrr divisic van de lijfwacht Voerden ton Noord-Wes'en van Bezonvaux, ea sa eèn Itrachtdadig optieden der arailene hst ingrijpea met tr.ijnwerpers, — verscheidene onderaemiagon uit welke allea met goeden uit-elag werden bekroond. 's Morgends drongen verkenuings-afdesliogoa in de Fransche îinico. 's Namiddsgs vielen versche ler.elcompagnien, die samenv.'erkten met wtrpars van brand-bommen en eonigc fraktiëu van eeti stormloop-bataljon. vsig. zeld vaa voetvolkvlieituigen, p;j ee ie bresdtft vaa 900 meters, de tvvee cerste *1 andelijke loofUrachten aan. Ken tegenaanva! der Franschen mislukta met zvrr.re verliëzen voor hen. < Na talrijke loo-Uen te hebben doen spnngen, fceerdén de stormloop'roepen terug naar dsstel-lin?en van waar zij vertrokken waren.Zoodoeuda volbrachten zi) stipt de ontvaugen bevelan doch keerden terug mïer dan 100 krijgsgevangenen rnedsbrengeiid alsook eenige mitraijeuzen welke pij g-„kaapt hadden. h? sers van vcij.-mar. aartsherioç Albrceht. Éen Fraasch detachemeit dat onze meest vocraan geîe,?-n loopgrachten bîreikte, ten Noorden Tan Oberbtirnhaupt, werd achteruit-geslagfea door ii f om lijf gevechten. Qâsîelijk kpllflsîasnaslo Geen nieuws hoegeaaami. Bîaesdonisoh iront : Geeae l.rij sverrichtingen van eenig belang. lialiaanscîi krliîîsfosnesi. . De ariillarie-bedrijvigheid is gister afgenomea in geweld, tussehen Asiago ea de Brenta. Een levendig spervuur heeft voortgeduurd in de âevccbtsstréken evenals tussehen de Brenta ea e Piavr. Een aanval vin Italiaansclie troepen tegen éen Tombaberg is afgeslagen geworden, Twaaàe Baitsoh bsrloât. ' BERLIJN, 27 Dec., avondbeiicht, — Van de Icrijss'ooneelen nie'.s nieuws. pfflcisal© Oostsnrijksoha barichîsn WEENEN, 27 Decenaber. t OosieHjk kpîjgstooneel Wapenstîlstand. iîaïlaanash kr'IgsfaénssL Tusseben Asiago eu de Brenta, alsook aan de Monte Tomba, ■werden zware viiaadeliiko aaa-Vallen algèTafSh. MiTSe ovTri^Tteciuiï-vrrs-bet fioat wederzijds storingsvuur. Os oor!o;4 su hsî Ooslsii Tni'kscbe boriobtsr. : KONSTANTINOPEL, 20 Decembsr. Pàlsati&airont. ) Tegen oazen rccbterdeugelgroep vuurJe de vijand van uit..dezee]evend:g,docb zonder uiisiag. .{ In den voonn;dJag van den 23 Dccember zette de vijand zwakke, doch 's namiddags sterke •krachteu in tegen onze stellingen ten Oosten van 3Rebala. A!le aanvallen misluktsn, dank aan de dap-'Periuid onzer troepen, die den vijcnd in liand-granatensevecbten erdoor tegenaanvailen afsloe-gen. Wij konden eenige gevangenen inbrengen. Slecht weder aan gansch hel front. Aan de findere fronten peene aebeur'enisscn. KONSTANTINOPEL,,27 D.cember. - Op 'gec-ner front gewicktiga gebeurtecis;en. Sulgaarsoh bsrloht. SOFIA, 27 Deccmber. (Atnbtelijk bsriclit vaa gô Dccember.) iïas8âoaisoîifroi2.ê : Aan eenige piinten van het front arti'lerie-vuur, dat e^n weiuig levendiger was ats gewoon-3ijk. In de Cerna-bocbt trommelvuur vari korten dunr. Noord-Westelijk van Doiran-mfer en in de Stroema-vJakte hebben wij talrijkeEngelscbe ïifdeelingen verdreven. Eofenziîsoiîa-front. — Wapenstilstand. MENGELWERK.- 29 December 1917. 7 Helena Middleton genuui c;i il ci t'CUI^C Spraîc z;j hem v/edercm op eene ganscHe .Vercçlîilièhde wijze aan : — Ik kan mijne zoriden niet biecbten, ten ■aij ik m geheel mijn leven herbaal ; mijne 'miEdaad eu mijne droefbeden zijn zoo innig aan elkaar \ et bonden, dat zij niet geschei-den kunnep worden ; doch ik vvii voor u géen geheïm bewaren. Gij hebt het beeld %'an vrede en hoop voor mij doen verschij-«en : wanneer gij zuit weten hoe ongeiuk-kig en tevens hoe plichtig ik ben, zult gij er ^»ij niet gansch onwaardig van bevinden. •— Niemand is de vergiffenis onwaardig in de oogen van onzen aanbiddelijken Za'ig-maker, sprak M. Lacy, als men waarlijk fcerouw beeft, en er voorsmeekt, maar wees ândach'ig dat wij moeten vergeven, wiilen wij vergiffenis verwerven. — Sede;t ik u gezien en geboord heb, Zegde Ilelena, kan en durf ik bidden, en ik leal biddeu dat God mijn kert verandere en mij leere vergeven, zooals ik hoop vergeven te worden, eu vermits ik niet sterk genoeg ben om lang in eene poos te sprelcen, zal ik a de geschiedenis van mijn leven ter kand êtellen. ze in mijne dagea van een- Verscherpte Duikboatençorlog BERLIJN, 26 Decsaiber (Officieel). — In de } Middellandscbe Z3S 4ijn weer talrijice sto~;n-booten en zeilïchepen ats slacMoffsrs gevallea van de aanvallen onzer duikbooten. De ralarte- 1 inhoud der in dea grond '«eboorde schepen bs-draagt ten minste 33000 B. R. ton. Oader d# j verzoakîn schepaa was de bewapende stoorn-boot «Bsrwick Law» 46S0 ton, eeas groote tankstoombooî uit sterke bescherming gesebo-ten, alsook esnebswapende Enge'scbe stooai-booV. Eon der verzonken schepea had 700 toa fosfaat voor Italie als lading. BERLIJN, 23 December (Officieel.—Nieuwe duikbaoteauitslagen ia het versperringsgebied rond Engeland ! 21000 B. R. ton. Van de verzonken scliepen werden vier stoaaibooten in do Noordzee vernietigd. Drie daarvaa die disp bsladen warsn werden gesebaten uit steric E-begelaide konvooien dis naar Engeland steven- fc den. Twae stoombooten waree bewapend en !" van Engelsehe nationaliteit. Eca aadere ver- j zonken stoomboot vaarde onder Engelsehe » oorlogsv'ag en war diînsvolgens eea Engehch f huip-oDrlogsscbip. TJ« xr. orlm. «tnf rlftr marine 4 Oorlogs in Belgie en in Frankrijk «S&G&4Jinuae PARIJS, 25 December. — A^n dea recliter , oever der Maas dsed h>ît kracbtdidig optrelen ' en antwoorden onzer batterijea eea levendig bombardement eiadigen dat togea onze liaiën geriebt was in de stre*îk van Bezonvaux. la de streek vaa Siat-Quentin en in Opper-Elzas zijn onze troepen in de vijaadelijke loop-' graebten gedrongenen hebben k r i j s s ï e v a n g" e n a n, medegecracht. Kalme nacbt overal elders. PARIJS. 23 December. — Aan den recbtsr oever der Maa3 heeft de vijanl tôt twee maaL toe onze stellingea van het Caurièresbosch aan-sevallen. Niettegenstaande een zeer geweldig bombardement is ds vijan.i er niet ig, gelukt. onze liniën te geaakea ; hij liet daarentegea eea grootgetal dsoden ea gekwetstea op het slag-veld acbter. Tamelijk groote artilleriebedrij>i.;heid in de streek ten Zuiden vaa S;nt-Quentin en ia dea sekior van Sipigneules. Engsïsohe bsrlolitsa. LONDEN. 23 December. — Osn 23cn Decam» ber 's avonds hesft eene oatp'ofiing plaats gebad ia eene fabriek van oniplotbare stoffes, ia het gra.afschap Kent gele.ren. Stoffelijke sebade werd aaagericbt, maar er waren geene menscbealeveas te betrearen. — —' ? IN ENGELAND IiSieawe rea^vosriag vaa Juloya esc-rgo. In zijne jongîie râdevoering ia hef Lagerbuis, sprak Ltoyd George ov r den aîgeBeece^ militairen toestand. Hij zegde onder andero « De Italiaansclie neierlaag en de gebeurie-r.issea in Ruslmd hebbsn onze bczorgdheid vermèerderd, ea hebbenonstfgenoverdeoverige oorio,s:voerende laeden omvacsrijke verplichiia-gen opgelegd. Het is derhalve doorgaans nood-, zaJcpJ.ii c- in hf.t halmt» der veiligheid van _o:ire le:;ers eà van ons land, alsook; der verîëciigiïg ouzer bondgeaooten, dat Eogeland zich nog grootere ofters gétroas'.e. Nopsns de vooruitzichten %'oor de toilconist besiaat er geen twijfet dat de eerstkoaiende maanden de lastigste zullen zijn van dea oorlog, daareea der groote moîendheden aan den ojr-lo 'niît meer deel'nesmt en cens andere oo'.c zoogoed als buiiea strijd gesteld is. Hoj-d George sprak vervolgens over de vcor-«itziebten, en zegde dat Frankrijk. van het beîia af aai in den lirijg, zonder twijtel zware vorlis-zen heeft le dragen gehad. SprekeDde van de Urijgsoogmerken, zegde de mia'is'er : Nu dat Riuland atrondel'lijk ; onder-baadelinnen heeft aangeknoopt, moët het ze!f natuarlijk zijne ei.îene bezittingea verdedù'en. Daarmcde is de kwestie vaa Kocstantinppôl eveneens afgedaan. Lkvyd George herhaalde dan eeae reeks vroegereverklaringsaoverde ooriogsdoeleinden, oia ta biwijzsn dat hij da krij ^sdoeleinden meermaals duideiijk heeft bepaald. Ten opzickte der Duitsèbe kolonica zegde Lloyd George : De rrîdeskonfereacie moet op groad der wensehsn der bevolkingen der kolo-niën.de volkeren derzelve zelf over hun lot laten bes!iss"n.Wij hebben datsteeds als grondbe in-sel aangenomea en zullen ook verder iu dien zia handeien. Een « Bond d^r naties » waaria Duilschlaad door cle ze^epraleade militaire kast'e zîu ver-tegenwoordigd zijn ware een iidel gedaent. Het Duitsche volk moet ia denzelvea ver- '.'t-u-;1' ■ ^ it» - ■- 'i-,—'rr-- nain as r. r-r.. r? ~ .-. .,vaL.a 7-1 zaamheid, en in mijne nachten van droevige slape'oosheid gsschreven. Zij zal al de ge-heimen mijner r.iel veropenbaren ; het is de voliedigste belijdenis die ik doen kairf. Wanneer gij ze zult gelezen hebben, M. Lacy, kotn tôt mij terug. Intusschentijd misschien zal de genade Gods mijne inwen-dige stoim^n bedaren, en zal ik uit uwen mond de zalige woorden der vergiffenis hooren. Het handschrift dat M. Lacy met zich naar huis medenam, bevatte de volgende geschiedenis. I.'—HELENA MIDDLETON. Ik werd geboren en opgevoed in 't huis mijnsooms, M. Middleton, een der voor-naamste ingezeteneçi van D':'. Hij had mijne moeder met vriendschap en genegenheid aanvaard, bij hare terugkomst uit Indië, waar zij liareri ec'ntgenoot en haar oudste kind verloren had. Zij was ?ijns jongste en meest beminde zuster, en nadat zij aan eene dochter het leven ge;chonken had, verviel spoedig hare gezondheid,en zij stierf weldra, haar hulpelooj kindje aan zijne bescherming overlatende. Hij besloot bij zichselven, het kindje sis zijn eigen te behandelen ; en dit besîuit werd getrouwig volbracht. Bij mijne ge-boorte was mijn 00m omtrent veertig jaren oud ; hij was een achtbaar man ia den l vollen zin des woords» :eîenwoordlgd zija, daarom is de zegepraal ia sîoh zelf gawichtiger als bloote voorsteliea. Dat !s de reden waarom de regeeriag na rijp ovcrleg iieîlotea heeft, grooters bâvosgdheden aan te rragea om zich de noodige middelea aan ta ichaffen. Lloyd Georges giag nog verder ia op de zoo-ïezegdajarenlanja voorberaidiii* van Duitsc'n-and tôt eeaen aaavalsoorlojr, Meeraraals heeft aat gepaojd Rusland ea Frankrijk tôt dea oorlog te dwingea. Beidea mosstea den vrede do >r i;ernederingen koopea aaa esnen prijsdle Enge-laad niet zou aanvaard hebbea. Lloyd George sebilderde de militaire kaste af ils ruw,gewelddadig en daarbij door deDaitsclua militaire wetgevinglieschennd. Die kaste moet door dea ooriog worden neergeworpen, tnders kan het geen vrad^ worden. Daarom i3 de orer- j vsrinning do grondvoorwaards. In het Vatikaan. Ea Kergtgagrsâ® vaa S. H. do» Ba_as. Op Kerstavond oatving Z. H. de Paus î'a de kon>istoriez?.al het Heiîig KdHege der Kardi' nalea ; Z. E. de kardinaal defcen Vannutelli bood aaa dea Keiii;en Vader de .v-elitkweaschea aan, waarop Paus Bsnadiktus XV, de volseade aanspraak hield : » Wij zijn U, heer Sïàrd'naal, en al de Ieden van het Heilig Kollege, waarvan Gij thans nist alleen de wel3pre'cenda maar ook de invloed-rijke tolk waart, bijzonder daakbaar voor de woorden van vertro-isting, gepaard aan de •wenschen van het Heilig Koiieg's, ons bij gclc genheid van het aaastaando Kerstfeest aaage-boden.Vaa vroeger gewoon, en vo'gèns hst Godde-lijke raadsbeslui: er toe bestemd zelf de vreugde van het lieve Kerstfeest, met treuruis gemeagd te moe'.ea çenieten, dringea zich bij onsopnie'.uv de verzuchtmgen op van dea Vader met de bekommernis van den Herder, bij den terugkeer van den geboortedag van Onzen Heer Jesus-Christus, binst het oorlogstijdperk. O, hoerele zielsa beschouweîi wij heien met bezorgdheid, hoeveie met onzekarheid en angst voor de toekomsîige da.ren. Als bewaker aange-steld over dia kuJde, die alloea door eeiiea slechten herder aan esne bloedige slacbting zou kunnen prijsgfgaven worden, voelea wij, zooals deapostel Paulus eeneoatroostbaie smart daa--ovor, dat onze krachtinspaanin .ea tôt weder-verzo:uingder volkeren aingewënd, te vergeefs v,Taren.Bijzondorlijk b'drosft het ors niet uit ge-kweiste ijdelheid der ziel, maar ter wille van dsn verdaagden vreda der naties, dat 011 ;e oproep aan d*3 hoofden der oorlogvoereade volkeren geen weerklank vond. Van zeer voora:<m-! zijde waren ?enige lioofdgronlbeginselen outv.ik'ield geworden die van aard waren om etne gemeen-zama varstandhoudiag bij tebrengen. Wij hidden dejelve sameo.;evat,om de leiders d jr oorlogvcercnde staten u t te aoodigéi", vaa dezelve het voo'werp te maken van b'jzondere îtudiaa, alleen met het inzlçbt, den vveascb spoe-diîer in varvuHing te zien, die heimslijk en ver-dokei, ia den grond aller harten ligt. Wanneer wij zagen.dat wij, ofwel geen an'.-wôord waardig geaordeeld werden, of.v&l irut_ argwaan en valsche aantijgin?en geloond we den, dan moestea wij oas opniauw herkennea in hst « Sigaum cui contradicètur. » De gedachte vertroostte or.s. dat onzi vreàes-oproep indien hij al geen dadehjk uitwerksel vertoonde, hadde kunnen vergflîkea worden aan een vruchtbarea graankorrel, van welkca oaze Goddelijke Meester leert dat bij cerst ontkiemt wanneer hij door de warm'e der aarde werd ontbonden. Voor al!e3 werden wij gesieand doir bet bewustzijn van hetgÈècht en de pliebt, in 't midden dor werald de vredesvaardiiie en vrelebreugende zeadiaj? van Onzen Hocr Jésus Chris'us voort ta zetten. Noch gevaren noeb hindernissen sebenen ons displaatsvervaa;ar van den vredeivorst macbtig genoeg, om obs voc-rasmea, die pliebt te ver-viillen en dit recht uit te oefenen, te doen mis-lukkea; edoch wij ontkennen niet dat wij bij d = n aanblik van d1; tôt waanzin toe over=laande neisingen tôt vernieling vaii vroeger bloeier.de naties en versclirikt over den voortgang der zelfmojrd van het burgerlijka Europa uitroepen: Wanneer eindelijk en hoe, zal dit verschri .k.liik drama een einde nemen ? Uwwoordkwam tergepas'er ure, IleerKar-diaaal, en wij erkeanen de doîlma igheid v,in de meening, dat Gij, bij het aa-izien van den huidigen oorlog der volkeren, bij he; liebt van het p.elcof tôt de overtuiging kwaamt dat de huidiga verschrikkingen geen einde zu'len nemaa, voaralesr de rneasehea weerg&keerd zija tôt God ! Zeer verknocht aan dan voorspoed van zijne huraars, zoovvel als van zijne eigen-dommen : ijverig a'.s een tnagistraat, weik-zaam ais een iandbouwer, iiefdadig jegens de ai men, hérbergzaam voor de rijken, was hij met tscht door zijne geburen geacht, en van grootaanzien in hetga ischegraafschap. In zijne jeugd had hij ee ;e docliler be-mir.d van groote bekwaamheid en edel kaiakter, uit de omslreken van Eimsley. Zes jaren iang wederhield zija vader zijn huwelijk met mej. Selby; en wanneer hij dan zijne toestemming afeischte, was het telaat, zij ginç aan eene ongeneesbare tering bezwijken. Hij besloot dan met de vurigste liefde hare nog overblijvende dagen aange-naam ts maken, om na haar overlijden in stilte te tr'euren over 't veriies zijner vurige hoop, waarin hij den oorsprong van geheel zijn toekomende geluk gep'aatst had. Door dea dood zijïlè vaders, werd hij, in zijn vijf-en-dertigste jaar, eigenaar van het slot van Eimsley, en de uitgesîiekte eigen-dornmen, die er aan toehooren. In 't midden des geluks, dat de weelde hem verschafte, om nu overal het goed te verspreiden ; in de vriendelijke genegenheid, die hem al dege-nen tusschen wie hij zich gevestigd had, toedroegen, vond hij verstrooïmgen en v/erkzaamheden, die iangzamerhand alie spoor zijner vorige drosfheid deden ver-dwijnen, Edech, opdat, als vo^rbode van betera dagest da vertroostin? wezenlijk voortspraite uit daf viTOorden die Gij komt te sprejfan en met velko het Heilig Koilege door dea iriond van Ziiaeri' Hoog-eerwaarden Deken ons b:j dit Kerstteest gelukweascbte, beperken wij er ons niet _bij, het feitelijk gewicbt van den terugke:r tot God te erkennes. maar ds vurigste wensch onzes harten streefc ornaar, dat he: nur van den beii-zamen terugkeer der buidigo niaatschappij t ,t den geest van het Evangslie, onmidieilijk aakend moge wezen. Als de huidige blinden zien en do doovea hooren, als elke ont.sporing vvesr op het spoor zal gebracbtzijn ; elke scherphe'.d weercffe-i zal gemaakt zijn, kortom als d^ m-însch en de maat-schappij tôt God z illea tçîÙggekoerd z:jn, din en enkeldaa zal aile vlesschde rodding van God aanscbouwen, ea aaa de annen en bedroef lea zal het Evangeiie vaa Goi ten de île w'o'riei. O, wslke sroote leering verkon-ligt juist ia deze he!îi>ë digsn de Ker.c in ha e litargie : D\t degane d e wejjscbt dat de H ter zijne wrekende hand'ivffeere. in den schoot d'esTI^erea te-ug-kee-re ! î^och.te'toch de oageUikk'ga mer,schbeid tôt beziaainj lcomen en tôt din Ha r t rug-keerea.Zooala d'e teugeîloo'heid"dsr zinaen eeas be-roenaie st dea la eene zee van vuti.: ver'lpnd, «oo heeft inV zî d?.g«a de zedVoo-1» id ea da Gaddel JC-;Ueid,'die to't'eeû stëlsel vaa vêrfijnda-kultuirf verhevea wis, de wsreld lu eene zea van bloed gedompold. Maar bovea deduisternisdie déaardeomh lit,' glanst hooïverheven en o ibawaeg.ijk het 1 obt vaa het Geloof. Mocbt zich toeb het halsstarige sterfclijk 00g wanlea tôt dea gezegeadea straal. Wij roepen. ingevolge onze heilige p'icbt, de kindercn onzer digea de woorden vaa den oadea profeet toe : Iveort, o keert tôt dea Heer t rug. En om tôt den Heer terug te keare ; is het ga-noeg naar Bethlehemtî gaan, gal'ijk de éenvou-dige Herders, is het genoe? naar dio stem ta luisterea, die van uit den Kernel op de Godskri't» neergalmde. O Kristusvrede, duurbiar voor elle tijdperk dat hem bezaf ; — hoeveel duinbaarder moet ga niet voor oazsn tijd zijn die U seiert zoo Iaog mist. Maar de vreda door d; Eagel-n ia Bethlebem verkond gd, vit geeuea haas geena wraak nock gewinzucbt of rnoorderij. Het is ds stem der zacbtinoedigheid en vaa hst verge -en, het is het geboudeae woord of eerder de belooîde prijs voor de menseben die vaa goeden wilzija. Mocbte.n diegeaen dat uiet vergeten, die bij dsn tefagkeèr van het Kerstfeeit zinneas zijn gevol? te geven aan den oproep op den weg naar Bithlehem tôt den Heer teritg te keerec. Maar weliic.it is de stem vaa Bethlebem niet genoeg. In besvonderia? voor h t Godiebike ra'ds-besluit, dat juist in de ce dagen eeno saog luiders stem laat klinkea in de ooren van degenea die tôt den Heer wil terug keeren, laat ons* iangs d» stad vaa David het heilig voetspoor van K istus volgea ea laat ons wanrlelea tangs de padea vaa dezan, dié ailes geriag sebatto om dea Uessias te vo'gea naar Jerusalem op de straten vaa Judea. Het is hedendaagscbe gischie len's : mensebe-lijkb - si uit en Godisl jk plan gi «ai hi r baad i.a han 1. terwijl gehe de streek o'nde jukt-e be?ft dçzo tea eeuweaoudia wensch d r vaderen tôt daa i gemaakt, daar da Hei i.:e piaatsen tnde eerwaar.jige h'eure'e \ ws.ar het 1 loed vergotea wsrddo'brhetwelk wij verlost werde 1, weer on ier het kiisîe'ijk gszag teragt-aerdnn. Jerozalem.Gij Hemelsche sta ' ea gezegénde ve-epenbaring: vaa den vrede, zing aaa Go J. w ens hee:lijk offer gij1 aanschouwâçt den ljfzacg d.r vreugde, der daakbaatheid en der lief ie, en 1 at oak uwe si:m bij het Kerstfeest wc erklinken. Terwijl in B^thlehem Enge'o tzangen van 4M vrede de mensciie 1 met gosden wi! bezie'.dl'geît-klonken, werd bij u <ie zianebeel i^e olijftak gebroken en dea'Vre.levorst vo r de vosten ge-legd m ;t den volksei,ren kin L-i 1 j .en kreet 5 Hosannah ! aan den zorm van David. Er is niemand die niet bekent, dat oo'c da laatste gebeurt-n'ssea de zich te Jérusalem hebben voo gadaaa eene,bijïoadere taai sprekea die onzen oproep aaa de volken o 11 tôt God weer te ke'-ren krac>,lig doet u tkomen ! want te Jerusalem werd niet diangene gèzegend die ia uaam der wapînçn versc'ieen, maar wel dengena die kwamin den naatndss Heeren. Ten slotte béant .voordds de Paus de geluk-wenschea vaa be* kollege der kardinalën ea verieends aan de leden ervin, a'sook aan alla Bi«<chapp3a,Pre'a'en en learea.di; de plechtig-h i! bijwoonden, den Apos'oliscbea Zegen ia de Hoop dat de werald tea spoeiigste tôt Goi terug zo.r keeren.ôpi -t d ; Heer,die z'joe Recht-vaard;ghe.d m acht genomen ea ver vuld zut aaa de aardo de kostbare goederea van dea vie la moge verlaenea. IN RUSLAND xisaeriaaj vaa i&orauow. ST-PETERSB.URG, 24 Deo-inber. — Da afdeeling Kornilow, die uit bataljons des doada bestaat, in bet geheel 6009 maa. met 200 macaiea-gewe-ea, wérd volko.nea vèrsla?en en ac'iter-volgd door matroseadcrvloten van de 13 1 isch® ei de Zwarte Zee en hst Poo sche legioea, 100 wersten ver in bet Gouvern ameat van Char-kow. Oaze verliezea bedragen 10 dood«a ea 92 gekwe'.st n. Sêtî3laaû sa Sa E at sato. Tele^ranam ;ii uit P.arijs melden : OndaaVs da afbreking der diplomatische bstrekkiagaa be-zocht Trotzki u t ei;ca beweging dea (Fran-schea) gezaat No liens, om hetn on het ha t ta drukken, dat de militaire zeadbagen der Bond* genooten in hun eigen b da g, aile agitatie tegea de Boischewki moeten staken. De Amsterdanascbe «Telegraaf" meld. : la het IXnge'sch Lagerhuis deelt lord Robert Cecit msdedee in;en over de groote onzçkerheÊd dia ia November be">'oid bctrekkelijk da vrije ba-wejia? dar Engelsehe on ierdanea in Rusland; deze moailijkheden zijn nu vo mojdaiijk uit-d_-a weg géruimd ; er is eene overeeakomst getroffeUe volgeas wélke beida landen wederzijds da aur-gers vaa het ander land de gelegcaheid gerea ia hua vaderlmd terug te kearen. Da Bobraâsoba-kwestls. SOFIA., 26 December. — De « Echa de Bulgarie» de verklaringen van den leider der Ruàaeansche konrerva'ieva paitij, Marghiloraaa besprekeade, zegt ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes