De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

689 0
23 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 23 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 07 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vq2s46mm45/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

m— ■ m ?atiuo¥ ïï» & M --w .- . •.,. jfWf II I .mw « ' m: — — !lZIÉii!l!-lirtî83!ti88t I. Konéftii de wisidefeesui Sfaekea 5<ju ik hna fa-e verStaso Wî5.dek«-ss uit onze stiefen Wajir ©?izs îummAmmis stesfô î Ttaantjes «si* perelead amf ien Kussen de wi*d«ke»« ésnag De ccgjwi nocîîtas® biij*e« wacfeïea S tarer; al bidèestà emiio^jï. II. Wir.dekers, breîjgt ge gsm sacbteî Van oaae ïievckess t'huis ? In une viiagende vluchten Zaagt gij geen wiag of geea kruis s Moed*i wat doet ae, ça aiyn vroaws De roîj d,*ar vurig beraint? Kom, en vert»! mij eeas gauwe Ni eu «fi van mija scharje, mqa ki&as III. 't Windeken uit onze etreken Dat cm #>ns huizeke gaat Fiuistiend begon me te sprekea Streelerid mijn kcortsig gelaat ! Dappre, de Algoede behaedt er De uwen, en 'k breng u dea soea Van uwe vroaw, en uw moeder En van uw kieiuen kapoen 1 ^ i liilii ni I8i Solal Fr, îêl7 foi 9CÎ4.— 1* Ar»n F«trusBi«baut. Vaa : >c kiadere* Van Kerckhove, 1 fr. ; Seraf. PieU rs, 0-50; René Van Leuven, 2; Alf. Heirman, 1; François Heirma«ts 0-50 ; *am. S go a a Jean S5e Dijc- er. Van : Si! vain Van L'-uven, 3 "5 fr. ; Adclf Pieters^ 1-25 ; sais. ï 3° Aan Philemou De Dijc» er. Vaa : Franç. Praet, 1-25 tr. ; Amandus Hsirman, 0-50; Edward Henderikx, i ; Constant Va.» Hau-wermeiren, 0 50; HippoMet Hendsriks, 1-Î5 ; Louis Cliickspcor, 0-50 ; sstmfca . . ? 4® Aaa François Ds Grauw». Van: Jozef I}cpt62 .••.••••••••• ' 5J Aan Reeé Impeas. Van : Tàsofiel Hea-derikx, 9-36; Karel Ternmersian, 0-25; Arthur De C'ippe), 1 ; Jasa Geeraarts, 2-50 : François De Th&ye, 1 ; samen. .... ! ê° Aan Richard Impeas. V.ua : Petrui Vaa d';r PuHen, 1-25 ; We«l. Verfceeck, Q-30-; Alors Vaa 4en Begaart, 0-50 ; Allons Ver-ecc'kea, l-?5 ; Pf trus Verholen, 0-20; René Bieb ut, G-S5 ; samen ........ ' 7» Aan Louis Ringaot. Vaa : Fraas Vaa Weseiaael, 0-30 ; b*ia De Satfeleer, 0 20 ; Pe rus Van den Bogaotsl, 2-50 ; Jozof Pieters, 1-25; Alfoas De Caluwe, ®-£5 ; Fra.-s Biebaut, 0-50 ; samtn ! £° Aan Kamiel Van Hauwermeiien. Vaa : Orner Blondeel . . . 86?5-4€-î7. — Sint-Grej,oriu3-Ledeberp. aaa Charles Lauwers» àiiehel Kerckkaert en Maurice Brackenier 1 ®6?8 29. — Noi de go m. St-Li'evens-Esseke. 1 Ç630-31-32. — Voor Minner, De ol en Ost. 1! #633 tôt en met 9637.--fii-Jori*-ten-©i«t*L 5 kantientn vs.ii 5 frank ieder, opgeh ald do»r bijulragen van 1 frask als volgt: L Q, A B, J H, A C, H C, J B, J A, W A M, A N, P M. j D G, R V, L D K, EC, K B, W E C, T C, W C L, D V, E D J, A C, L C, A L, K D G en K D M. Asiressen der br-ftemmaling en h eracht.T. ïe zamen. . S 86?8 tut en îaet 9640. — Vijfde storting voor de 3 Belgische k(ijgsgevange«en door b«t Pla tselijk Steurikoœi eit van Moortzeele. 1 8641 tôt eu met 9677. Stean en Voedings-kon.iteit vVaîsmunster vccr Alfoos Va Rudder; Georges Loyes; Jozef De Cos'er ; Alfons Baec e ; Penu Heyens ; Petras Van O^trloop; Corneilie De àdol; Autust V. n dtn Branden, Petrus Van den Br a-Ser fîeu Van Overloop, Petru3 Vs.a den Berghe, Donatus Van den Bevghe, Henri Michiels, Petrus Laureys, F>aiî3 Moens, Alors Van den Berghe, Gustaaf Geerinck, François Berckmoes, Aloîs Du Tré, Henri Van Mrle, Amedé De B^lrc, Ed. D'Hoîlancer, Louis Vlaminok, joarnesPopp;», Leopold Fouteyne, Fran» Vi]dts, Joseph Cornu, Aîfons Lefèvre, H r.ft l-.cns, Victor De Muuck, Olivier r sn. Grembergen, Jos nh De Ridder, Louis Dienck, Léon Pieters, Pieter Vmcke, Phuomor! Vnn iioey, F.can -De Maeyer, m de îmand December Tfl 9678, — Voor L. Brièssiock. 9679 to-. S683, ~ De vri«r,iden van « H*t Tonreken », Kerkstraat, Lokeren en M. Lebœuf, 1, 23 fr. ; M. Lebœuf, Gent, 1 fr., en E. D. Dera, 1 fr., samen « &6S4. — Vo'-r F. Van Assel. ...... #685 tôt 9f>89. —Gtmeente Ursel, 13» zending vcor de 5 krijgsg'vaEgenen aan wien ea;i pal; warme i leedingstukken bovendrea verzonden werd. . .S •690 tôt 9703. — Voor de 7 krijgsgovangenea vaa Sint-Lievens-Hauiem : E. II. C. De Swaef, pastoor, 5 fr. : E. H. E. CUui, onderpastoor, 5 fr. ; E. H. F. Marimaa, bestuurder, 5 fr. ; Dr E. Van Steeuberge, 5 fr. ; Dr L. Van Steea'oerge, 5 fr. ; Amedée De Smst, student, 5 fr. ; Arthur De Canck, 5 fr. ; Kà'.holieke Werkinaaskring, 35 fr. ; 70 9704. — Voor A. Saey . • • » 5 W05, 9706 en 9707. — M.Hollema^rt-More-ls, voor Vau dea Nieuweaborgh, Platt. au enllerpoel. . . . . . • • • ■ • • 9708. Gezusters Roos, Vaa Duyseplaats, 8, Gent, voor E. Vandenh«ad.î » Àan de volgeade adresse® werd esae Kantien gesondaa door tua^cbeakorait vaa ene b'ad : „ , „ Deurle,6; ScWtlebefle.3; St-Lievens-Essehe.S; Oedelem, 19; &neerhebb-Vloewegcm, ï ; Smt-Baais-Vijvs, 8 ; Wiebelea, 8 ; Sint-Pieters-Bui.ea, 30 ; Sîeydingen, 18. Te atœea l'*, Mariakerke, 10 ; Ursel, 5. Ailes te arasa 12*. 87i.0+ irS = 882î. 8323. Bae\en s Armaed, Hamsln. — 8-24. Beda Honoré, WittorferMd.— 88-Î5. Briwsinck Léon, Soi tau. — 882S. Brfeothaers. A'bcFt, Lamsi .it, 8S27. Callesaut Romain, Leatf^Wrdea. — 8828. Clap lorp ÏÏdmôad, Gustrovr i M. —■ Da Neve Charles, Gustrow i M. — Sâ^. De Nul Romain, AIt*n Grabow. 8331. De Nui Vaisatia, Mulkeai Ruear. —■ 8832. De Peu er Gustr^af i M. — 8833. De Witte Gnstaaf, Soltau. — 8834. Eiewaut Aimé, Gustroty i M. — 8S35. Kats G»sEaaf, Grosaes-moor. — 8S36. Lairreys Armand, Altaa Grabovr. 8837. Moni^aers Alfrà<î,Psu'c i «.— SSSS.Pauwe s Alfonç, Lioht«rhor*t. — 8839. Ro^iors Fran3, Soltau. — 884®. Rosabaat Cyriel, Groaseweder-suoç>r.8841. SebatMataa Beraard, KaKwerir. --8842. Simeaet He»ri, Wal^roie.— 8843.S«r« Alfoas» S it.au. —8544. Vin Assehe, Groasewedc-rmoor. 8845. Van CUpderji A-igiuvt, Heu-teiunoor. 8846. Van 'if- Voorde Emi«l, K'X;h»;!ses4er Meoï. 8847. Van Htutt« Achiel, Audorf. — 8848., V^n Hemelryck Petrus, Witteubsrg. — SS49. Van Lsere fimiel, Gasirow 1 M. — 835§, Verbekaa Frass, SalSaa. SSS1. \lcx.iniï" Paul, Hamela. — 8352. Acc.or. Julfg, Soltau. — 8S58. Bauwens Alfred, AHea Grabaw. — S'o4. Beirnaert Aesiel, Grosses Moer. — 8855. Beriiags Guili?uaie, Paéebora. — 8SÊ6. BiUiet Osear, Soliau.—S8à7. Booae Aug st, Soliau. — 8868. Bsone Rtjiié, Munster i VV. —■ 3859. Brac «nier^ Maurice, JSdeweckt. — 8860. Breyne àI-j.î'c-1, Sol tau. 8861. Burncb Vital, Seaaelager.—Caî!*-fcaat Edmond, Altfii Grabo~.v. — 8863. Cyriel CntiCha®. t, Munsterlager. — SSÏ4. Celombeea Jules, Guserow i. M. — 8S65. Conard Louis, ' Salua. — 8$êé. CosiU Karel, S«lt&«. — 8867. Crê!t:ur Cyriel, Gustrow i. M. — 8858. Criel ' Gust^*f, Alren Grabo-vr. —■ &S69. De Baeker Charles, V nn3ter i. W. —8870. De Baeker Leo«, Miinstsr i W. 8871. i>*j Bioek ?>asi'e, Ssltau. — 8872. Do ® Blocfe Marinus, B«h»ite. — 8873. De iJondt, u Albert, SoiVau, — iis74, De Boese, Arthur, Ober-' hode. — 8875. Da Brafeaadwr Jeroem, Maan-îv^iœ. — 8S76. De Clercs Josef, Soltau. — 8877. * De Cock Jdlss, Gicssen. — 8878. Demande » Ckarîf.s, Muaater i W. — 8879. De Jaa=.er Oscar, Soltau. — 8889. De Jongfee A., Parchim i. M. 8831. Delaat'oois Arthar, Soltau.— 8882. De Maegt Leoa, W;ttorf»;rf'-ld. — 8883. De Meula-K>eesi«r Gustaaf, VVahn. — 3684. Da Meule-} roeesîer, R^nà, Cellel ger. - 8835. Da M«:ule-oeire Ricb .-?d, Wietxea. — 88S6. De Mey Ju'es, > Soltau. — 8887, De Nolf Fraeçois, Altea Gra-bow. ™ Sfc'H. iûeroose Maurice, Waha. — 83S9. De Rycfc« Hakert, Soltau. — 3890. De Smet 5 Jules, Siider ZoUhauo. j 8891. Des Balte! Joa^f, Callela^er. — 8893. Da * B:ua0,HôU>«iade-!. — 8883. De V»«3cher, Pieter, Gieasen. —■ 8594. Oo Vriendt julos,3ii)ltau. 8895. De V(jckt Jozef, Soltau. — 8896. De Vuyat Aesiel Padebom — 8897. De Wnna Dé'iré, Bocbelses er Moor. — 8898 en 8899. Dho^st Cyriel So;*au (1 vaa 10 }r.). — 8900. D'hondt Cfcarlea, SoiUu. r Er zijn nu 8900 kantienea verzoaden. QIRECHTSZAKm > Boetstrat??eltjke rïchtbank van Gent î'eraolit -;*■! jziitj?. — Hef is niet Ketels, val T-m.che dia door htt Hof vaa Beroep gestraf! is, m ar wel Kegels. Slagon. — Désiré Vaoden Broucke, van Geiv, *oor slagen aan zijne vrouw, 1 Kiaaad, Baa.br®ià. — Louis RuelUas, van Wetterea, aaagehouden, die ia banbreuk verkeerde, krijgt t mjand. Jasbtsaia'lrijf. — Francies Jonckx. van St-Aaiandsberg, aaagehouden, wordt voor jacbt' tnisdnj ?eu geple g l te Oostakker, LoekriSti en Evergeta, verwez.n tôt 3 maal 16 dasen en 400 ir. bo-t of 2 maand. VjRïïsS. — Pieter Vaa Oppens, van Gant, aangehouden, die "erret had aungetsekead tegea het voimis van 17 December laatst hem vsr-w'jzende uit hoofde van d efto tôt 3 ra ^uad, h<>ort ïrjaestrrf bekr^catigen. BEROEP3HOP VAN GENT. 5 Voor poglng tôt dief e van eenea boom, ten 5 nad^ele vaa Maris Vercauterej, vaa St-Niklaaa, werden Frans Spiesscns ea Jules B^ert, beidec werkîieden te St-Niklaas, door ds boststraffe îijke rechtbank van D. ndtrmoade, verw^zer 5 ieder tôt 1 maand en 26 fr. 5 De betichtea hadden beroep ingeslagen ; h -i Hof heeft het veanis van dea cersten rechtsi bekrachtigd. Slagen. — Arthur Vuylstcke, landwerkmai 5 te Ingo igem, had op 1 Februari 1915, Adol Verkatnme, van Avelirem, ïu'.ke etge alager toegebracht, dat de man verscheidene weker bedlegerig is geweest. Door de boetstraflelijke rechtbank van Kortrijl werd Vuylsteke verwezen tôt 3 maand gevanj en 50 fr. boet en daarenbovea tôt het betalei , eener som vstn 440 fr. als sebadevergoedia./ aaa I | de burgerlijke p irtij. S • Het t-Iof van Beroep haeft net vonnts te niet S ge aan en den betichte verwexen tôt sleehts 1 tiraand gevang. Voor wat de schadirergoedinï b«reft, bekracbt'gt hsf Hof de »om door dea eersfen reciater toe,'ep^*t. BEROEPSHOF VAN BRUSSEL. Da saak Wlîraart. — Maandag morsrend is da zaait v ia den beruchten Wilmart vojr het Beroepshof te Brussal opgeroepen ; de behande-liltg ervaa werd verschoven tôt den 27 Decembar. SPORT VOETB ai. la d» A. B. A. la Qaataiae. — Zaterdagr 25 D-'cember (Hei3t..iag), otn 11 1/2 ure's mor-gends, Scholierea BderGan.otseeuRacingCiub 's Naraiddigs om 3 ure, Racing Club te.ren Eend acht F. C. Scheidsrechtar M. Cornelis. Zondag 28 December, 's namidda.-s om 3 ure, voor(zett.ng van het tournooi der Gantoise tusschen A. R. A. G. I en Union Gantoise F. C. Scheidsrecb'er M.' Blanckiart. Ingang telkeas 0.45 en 0.30 fr. Gsut. — Op het terrain der Verbondenen van G#nt won het 1° elftal van dezen club met 5-0, tegen het Ie elltal van Racing Club Melle. ■■■■ Stadsnieuws — Voor de gesneuoelden. — Kotnt te ver-schijnen : Eene veihevene en merkwaardige j nielodië. De eerste maal gezongea door j Baryton Notée, van het groot Opéra van s P=>rijs. De titel is « O Vos Omnes » in latijn Ri.:t vettaling in vlaam^ch ea fransche faal. De Ie uitgave is voor Klavier, ia koor voor drie païtyen : sopranen, tenorea en bassen met solo. Gehcel het stuk is uiet iaug. De 2« vereenvoudigde uitgave is voor eene dikele stein en eeae gemakkelijke bege-léidiug.2>îoge dit werk uit dankbaarheid voor de « Gesneuvelden » welhaast plaats vinden in aile hutzen waar liefhebbers zijn vau goede Cîuziek, zelfs in openbare gedtichten, maat-scfiappijen, kerken, kapellen, enz. De scbrijver ervan is geboren in 1802 en ge-storven in 1884, wijlcn mijiiheer Hendrik Garnewal, organist gedurende G1 jaren te Beirlegem, eea poëtisch gelegen dorp in Oost-V!aanderen. VVij beveieti dat lieve stuk ten warmste aan, otudat het een weik is vàn zeer groote verciienste dat eenea diepen indrui maaUt op de massa. -—Bond der Belgischa Asaleakivsekers sn Hsndelaar*.— Zoudag 2d de^er (2eKerstdag) algemeene vergadenng v-an dea Bond der Be gisc'ae Azaieakweekers en Handelaars, om i! 1/2 ure, ia iiet Nieuw Groot Hôtel, Dierentuinlaan, 6, Gent. Dagoi de: Verslag overde werkzaamhedets 1915, Versiag over de geldelijke toestand onzerkas. 3.AIgemeen overzichi, i. Référendum over de bestrijdingsmiddelen der Petricks-a:-'aleaziekte. Om 3 1/2 ure voordracht door M. Vaa Hove, inspekteur van den Plantenziekten-dieast, over bet nut der keanis der piantea-ïiekten.Van af 1 ure uitslalîing van bloeieude plauten. Wij rekeaen op eene tahijke opkomst en dat ieder lid het zijne zal bijdra-gen deze uitstalling met eenige planten op te luisteren. ' — Zielmis. — Zondag a. s., 26 December (2« Kerstdag), om 12 ure, zal er in de paro-Cuia e kerk van St-Jozef, VVondelgetnstraaî (Rabot), eeae mis opgedta^e;); worden ter nagedachtenis van wijien M. Gustaaf Wilde, in levan gevangenbewaarder van Ie klas, echfgenoot va i Jozefiiia Herman. Vriendeu en kennissen warm aanbevolen. — Opeiachingen. — Op bevei van den II. Commandant der Etappen, Brengt de Burgecneester ter algemeene kennis dat de erkentenissen « Beit.eibungs-Anerkenntnisse # voor Seveiismiddelen en voeder van de tijdruimte gaaade tôt 14 December 1915 inbegrepen, en die vcor vcediitg tôt den zeifden datura of tôt 20 December, door de ieveianciers zonder uit-stel en ten laatste tôt 23 December 1915, aan de Commandaature, voor zooveol dit nog 1 niet gedaan werd, moetea onderworpen worden. ; De opeischingerkentenissenna dien daturo ingediend, zullen door de « Zahlstelle fur ! Beitreibuagen, » niet meer betaaid worden. — Voor onse krij -sgeoungp.ueri. — Als ' Nieuwjaarsgeschenk zal de Maatscbappii ' a Werken en Leeren », van Meul^stede, : bit 4e postpaket opsturen, bevattende sar-\ dienen, beschuit, sigaren, en sigaretten. j iiunne arme medebroeders zija reeds voor- ?.ien van hemdens, linaen baîadoekea o.iderbroekea en neusdoekea. Het bestuur heeît baalotea lot het eiads toe hunaer geva ^«nschap, aile 14 dagea een postpaket op testurea. Ailes word: bij de neringdoendea àsi wijk aangekocht. — St Jorispensio«.nkaa.— De ledwi, die dit iaar nog niet gestort hebben, m^n nog hunne stoi tiag doeo Zo.idag toekoajeads, 2ô dezer, tasachen 12 ea 1 ure, ia bet lokaal « De Roodeu Hoed. » — FI et Liefdadigheidsfeest, geçsven ia 't Boerenhof, door Rabots-vnendeakrinsg (Gemengde Koormaatschappij) met wel-willende med«werkin< van den ku^st-schild(?r M. Bazin, heeft de sotn vaa 90.25 Ir, epgebracht, ten voordeeie vaa weikloozea enaudere noodlijdendea. — \Verhmanskrin% St-Vineantlus-à-Paulo, Maïsstraat, 52, Gent. — H^den, om 6 1/2 ura 's avo-.ds, Ie les : « Hulp bsj plotseliage ongevallen,» vergeze'd vanmuxiek.zangens.; aile Donderdagen. Ieder man is toçgelatesu — Bsrîeht. — De heer onderzoeksrechter De Buck, verioekt de eigenaar ten wiens aadrelo eene schou wgarnituur werd ge-stolen, atch te doe i kennen. — Zielmù. — Zonda^aansfaande (2« Kerstdag) m da ke k der Paters Prelikneerea, om 11 ure mis tôt lafetnsder ziel van mad. wed. Van de Weghe. Vriendeu en keanis-sen aaubevolen. — Instortink- — Dinsda? namiddag viel de ISjarige \Iartha Verbauwea, vvonends Dewdc tnondsehen steenweg, 166, in daa getnakput, die eenskiaps instortte. Hat meisje ko s intijds uit haren neteiigea iee~ stand g'«ed worden. Dokter Faut heeft haar de noodige zorgea toe^eiieud. — Dood g-goonden. — Jan SerlippeiîS, 6S jaar oud, fabriekwei ker, wonende Goud-straat, 3, werd VVoensdjg morgead iu bed doadge/onden. Do :tor Cattoir ontba-den, schàjft dea dood aan eeue bartader* bieuk toe. * ■ Oorlojsberichten. Ouitseha berichtaîi ?aa hst Qroat tiosf Jkwarilar. Wosîorjk krllastpoiieel. BERLIJN, 21 December, 's middags» Ten West en van H u; luck heeft e«« Daitaefe deîachement eene Engeische mijo beaet en eer.en nachtalijkea tegenaa.ivai ai^eslagea. Op verscheideae plaat^en van het front levendige artilîeriegevechten. Beha ve dat geetie belangwekke^de geb^urteuiisea. OiîtsLjk krijgstos»«el. BERLIJN, 21 December, 's m ddags. In don nacht van den 19 tôt 20 December werd eea detachemeat van Rassische voor-svachtee, dat de pachrhoeve van Dekschi (ten Zuid Westeo en nabtj Widsy) geiegen, niet ver van de frontlinie, had be<;et, g sfcer verjaagd. Vtjaadelijke legerkrachten welke op ver-kenatug g;«onden werden, zijei, ten Zaidea van het meer Vigonowski, nabij Kosciuch-novka (tea Noord-Westen van Czaitoryak), achteruitgeslagea. B^Ikanseh ooplojsta^itsel. BEIÎLIJN, 21 Dacember. — De alge-meeue toeataad is uiet veranderd. OfîicSasIe Oas^arijkschs berichtsfi WEENEN, 21 December. — OISciëel wordt medegedeeld : Susshsli kHjastooaeeh Tegenover Rafalowka, op den Styr, werd eene Rassische verkennersafdeeling Yer-Strooid.Verders hier en daar kanoaaenge j echten. lialîaam.îh krlliistsaaeel. De kanonnengevechten op het Tiroler Zuidelijk front duré® voort. Twee Italiaansche kampaniëa, die poog-den 's nachts, tegen dea St-Michielsbe;g vooruit te rukken, werden neergehakt. Seï-vlseh kr^itoaMel. De vervolgingsgevcchteti tegen de Monte-negrijnen leidden gisteren opaieniv tôt het nemeu stormeuderha id van eene vijande-lijke stalling ten Noordea van Verane. Onze troepen hebben in de laatate twes dagea ongeveer 600 gevaugenea iagebracbt« Dsiaiertog ZZ Decœber 1915 37e IAÂH ïï' 304

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes