De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

2443 0
16 september 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 16 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 28 februari 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9w08w3cb3n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 33e laar. Uiigever G. Da Graeve, Gent, Ke&slves!, i®. 3DB ZXŒIXXTJS PATBIOT Zateidag «® Sagîomber 1318. Nam. 3»3 SfficFëale Du.tschs bariehtea 122 VERORDENING k«trcffeada wijzigiug der verordeaiag *®a 17 JuH 1916, over de verplichting tôt meldiog in het reisverkeer. (Veroideningsblad nr bîz. 320). § 5 zal luiden als volgt : Voetgangers zijn (behalve ia 't geval vaa § 5) »an de verplichting tôt aau- en afrneldi. g slechîs bevrijdt, indie* er vooi hunne reis gecn reisp°.» vorrgeschreven is en zij dan dag der aankemst -wederom vertrekken. Achter § 9 moet als § 9a worden bijgeyoegd : a) Voor ieder aankomende peisoon. die met ien gavolge van verhuizing eene nieuwa identi* teitskaart verlcrijgt, welke nochtans langer daa 3 dagen in d* plaats verblijveu wil, moet bij de aanmelding (bnitan de in § 4 voor den reispaa v'O'j'i geschrevene aanmerking en Isuitan net na § 6 voor den kwartiergever bestemd bewijs) een bijzonder bewijs uitgevaardigd worden, luidenda als vo?gt : De. . . ist yen. Dis . . . d*r ] Aufanthalt in. . gestattet ; , hat sich aaa aegemeidet. (Stempel und Uaterschriît.) Het bewijs moet aan de ideatiteitskaart çehe-sht (geplakt) en de streep, waar zij aaneea gebecht zijn, zoo overstempeld worden, dat het kleinere gedeelta van dea stempel zich op da ideatiteitskaart bevindt. Het werdt lat*r afg*sch°urd door het bureeS, waar de persooa zich afmeldt. Dit bureel ver* klaart de afscheuring door eene korts aanmer-kiBg aau dîn rand van de identiteitskaart. De «itvaardicing van het bijzonder bewijs is niet noodig, indien voor de reis naar die plaats ,geen reispas voorgasebreven is. b) Personen d>a bij hunne aarmelding var-klaarden niet lancer dan 3 da ei te willea blijven, moeten, als zij den eers'en keer volgens §6!aatste lid cm verlengtng van hua verbliif ^anvragen, om een bewijs volgens lid a vrageu. Eigs-nmachtig afscheurea van het bewijs i3 verboden. c) De in eene plflats zonder mi'itaire bezetting aankomende ocd»r toezicht staande peisonea verkrngen het veiblijfbewij<s volgens lid a door het Meldeambt, bij hetwelk zij zich ineetea meklea volgt ns de besteminiagen voor oader toezicht staanda persotien. § 15 verkrijgt het volgende lid 3 : De bijzonder© meldingsverplichtingen voor "intler toezicht staas'ft; prrson»« (zia bijzoader* iijk cijiVr VI der verordening van 25 Okto*er 1915, Verordeningsblad MJ 11, blz 97) worden aittgeraakt door de ertevens geldige bestein-jningen dezer Terordenin^. E. H. O., den 6 September 1916. Der Etappeflinspekteur, von UNGER, General der Kaval'erie. 220, Verordening betreffende wijzigiug der ver-ordîtsing van 25 Oktober 1915 over het toe-zich's-en aanmsldingswezen. (Verordeningsblad Nr lt, blz. 97,) Cijfèi II zal luiden als volgt ■ Da .'vleldeawibtea httbbca het loe^ichl over : 1. Aile manntlijke Be'gen van af hst volein-d-geie 17® tôt laflt voleinciisde 3ôû leveosjaar ; 2. do ledea àei vroegtre actieve burgerwacht; 3. to^ 7. ouveranvierd. ilot laatste lid van cijfer V zal luiden als voUt: Schippers œ»,eten zich binnea de tijdruiinten vaa 4 wekea bij het vo*r hunae verblufplaats juisi bevoegde Meldeambt of Havenambt of de Ortskommandantur (oo;c in 't General-Gouver-MW;:nt en in 't Optratiegebied) aanmdden. Cijfer VI zal n 't vervelg luiden als volgt : /oo»" iedere reis alsook verandering van troonst moeten aile van moldingskaarcen voor-Keao peisoaaa (II, 1-5 ea 7), uitgezoaderd da schippers, do toelatin* Taa hua Meldeambt bfîbben. Zij moeten zich dus eerst daar meldea, alverens op het pasbureel eenea reispas aaa t« vragen. Reizen te voet, voor welke ge«a reispas voorgesehrevan is, haeven niet te worden aa»ïô-malii, indien da afwezigtieid vaa de wooaplaats niet langer dan 24 urea duurt. In geval vaa verandffring vaa woonpiaati moet zich de oader toezicht gesteldo persoon binaea de 43 uren aa aankoinst in zijne nieuw») wocnpiaat3 bij hst ervoor beroeg<îe Meld^anabt aanmelden. Het-zelfda geldt ook voor ieder O'iÂ/gj toezicht staanda persooa, d»1} voor eea Terbïïft van meer daa 10 dagea in esr»« plaats aaakomt boites hst distrikt V3n het MeWeaaiÎjt oader wiens toezicht hij gesteld is. Alverens na-r zijne woonplaats terug te keeren, m©et hij zich bij het voor d« verWijfplaals bevoegde MelA®ambt afmelden. £. H. 0., den 6 September 1916. Der Etappeninspekieor, von UNGER Générai der Kavallerie. BSKEN9MAK1NG. Op de « Freigâbeschaina » voor textielwarea m»<àen vaa an af, behalva het gewicht en de aawdutdlng der soort, nog de volgende aangiften gedaa^i w©f«len : 1. Bij weefâels, lintea en liskoorden het getal Hieters ; S. Bij : is'i onfectionneerie tex'ielwaren b. v. afge»aa&e kleederea, onder«oed, zakdoekea eiîz., het getal stukken verder^f zij voor mannen, vroutren of kinderaa bestemd zij i. 3. BT] tafelîatkeas of zij eakel afgepast of wsl ia èèsx stnk gaweefd zija ; 4. 87] schoenen en pantoffels of zij uit led<sr, vilt (planteavezeis) of jute vervaardigd zijn. « Freigabescheiae », welkadeze aangiftea niet of onvoUentig bevatten, zulïen van af risa 15 Septcmber 1916 afgewe^ea wordaa (Wi. N° 10156). Gent, den 5 September 1916. Der Etappen-Xaramandant, vosr WICK, Oborstleutnant, I "~r-~z^:—,Trrr7.-r~r-ir.-rz-~ —^ Aan onze Leze7s. Losse nummers 3 csaitiemeaj. Per iveek 15 eenii^iiien. iiEîsefcs bsrisîïîsii %an heî ©?®»t H@»Nftwari!è^. WesislTïs kr^aatooaeeî. BERLIJN, 14 September. Legerfront o.m veldmnarschalk kroonprins Kupprecht van Heiersn. In den slag aan da Semme, uiterst hev'ï ge;chutvuur over sa weer. ïusschen G'nchy ea de Somme en op menige andera plaa;s ten Z. vaa dea st-room, slseçea wij h'rha'.lde krachtige viranrieiijke aaavallen bloedi? af. Bij tegjn-aanvallen hebb.;n wij hier en daar terreia gewonaen. Br werdea gevangenen en buit binaangebracht. Legerfrtnt vin den Duilschen Kroonprîns : Kechts van de Mans was de vuurbe rii .i^heid in den sektor vaa Thiaumont tôt het Chapitre-basch af en toc zeer ieveadig ; tea Westca v. a de Sourille-ravija kwam het tôt infan'.erie-gevechtpn.03sts!!jk krl]gstooneel. Lescerfro.it oan (ltn generaul-veldnm^r&chalk prinx Leopold oan Beieren. j De toestand is onveranderd. Ltgerfront van ifeneraal dar ruiter(j uartshertog Karel : » Inde Karpathen mislukteeea Russischestorm-j loop op deu Kapoel. Tea W. vaa dezea berg ' wordt nos gevochten. Balkaisssh krijgsîooneeL BERLIJN, 14 Septeaiber. Legerfront oan oeldmaarschalk von Mackunsen : la da Dobroedscha dringea da Duitscha, Bulgaarsche ea Turksch# troepen, oader h«t Jeverea vaa zegerijke geveehten, verder vo»r- MACEDONISCH FRONT: Aan weerszijdsa van het Oàtrotvo-mesr heericht ee-ie levendiger* geveclitsbedrîj vii<h^jd. Op hat Moglena-fron* ea ten O. van de Wardar, taa N. vaa de Cegaaska Pianina, alsook nabij dea KoekoeroezrKovil, vielea vrij sterka vijandelijk« strijdkractwes herhoaM doch vruehteloosaaa.Bulgaarsche troepen hebbon. Kawalla bezet. Qfficisste Ooslanrijîjscha baricMta WEENEN, 14 Septembsr. O )sîaiyk kf^ïtoaaasl Seo2î«53na!)li froat. Verschiidene vibndeliike aanvgflen tea Wes-ten en ten Oostsa Wagy Szeboa (îxermaaastadt) werdea af^eslagen. Op da overige deelen van het froat geane g«-beurtenissen.Legerfront van gensraal der ka.va.Ueri* Aartshertog Karel. In <Is Karpathen werd nagiaaaîsheftJggevoch-ten. Na overvloedige kaaonaenvoorbereiding, die zot tiommelvuur stecg, liep de vtjand storm tagen onze stellingea op den Saiotree op dd Ludowa eu op den Capu!. Hij werd allerbloedigst af-isnîagen. lu het Cibo-dal is het gevscht nog aan itang. Leacers van generaal-o-ldnxaarschalk pria* Leopold oan lieiaren : D# toestand is onveranderd. lialiaatiseli kfl^stositesl. Het vijandelijlca kanonaenvuur tegen de Karsthoagvlakte, natn zienlijlc in havigheid toc. la Tirol zettadea onze troepen de zuiveriag voart van het Foramrebiad, aamen bij de veroverinç vaa ee«e hoogtestelîiag 44 Aîpiai waaronder twaa «fficierea, gevangen an kaapten eea mac'aienengeweer alsook beduideade voor-raden.Gaza stellingen op dea Ja33ana-Kam staaa onder aanhoudead kanonaenvuur. ZiiH-0 ks'Ijgsîoaasel» Gesaa gabeurteaissea. Ge ^urbaissen op Zee. Op 13 September 's namiddags, deed eene vijandeijke vliegiuiganvlco^, bestaande uit 18 Ci' pronis, onder bescheïming van dria af vveer-vlisgtuitfen eene •> aanval op Triest. Tôt ondersteuciraiï hielden zich in de golf zes vijandebs'ke torpedobooten en twea motorbooten op. Er werdea talrijke bommau afgeworpen, ma r eaVel zeer geringe stoâfelijke sc'aade ea volstrekt geene militaira varoorzaakt ; voor zooveel bekend is werd een man licht gekwatst. De l;n;escheops lui tenant Banftald d-vong in eea iuchrgevecht een vijandelijk afweervlieg-tuig tôt nsderdalea en aftocht achter da vijande-lijne lijnen. Kihene vliegtuigan en afweerbatterijan dedea raiksciiocen op vijaadelijke torpedobooten. Tezelfdertijd verscheea eeae rijandelijke vliegiUigeavloot bovaa Parenzo en wisrp onga-v.:er 20 bommen af. Buiten varnieiing vaa eeaa woudhut, werd geene schaie aangericht. Da oorioj m M Qasian, Tarks^h borlohS. KON5TANTINOPEL, 8 Saptember. (Mat vertraging toegekoman.) — Kriukasusfront : Op daa rechtervleugel ging rte vijaud.nakrachtigo kanonaeavoorbertiling, ia den sekior van Ognut over tôt dea aanval en naderde tôt op 300 meter onze stellingan, Maar bij den hardnekkig=n weerstand onzer dappere troepen werden zij op aile plaUsaa teniggeworpen ea laed oader het doelmatig vuur onzer machienengewerec zware ver iezen. Evenzoo een andtre aanval, welke den vijand, evenab dea voorgaan ien, in dea wcstsiijkea sektor van 0;;nut ondernam. Hij werd insgelij'cs, o'der zc»r z^vane ver-l:ezea, na eon bajonetîengevecht terugçeworpen. In hat Centsr enk-sl b^tsingen tusschen ver-kennersafdeelingon, plaatselijk vuurgevecht. Op den linkervleugel dreven onze verfcenners-afdeelingea, die van den vijand terug en kaaptea eea aaatal gewerea en bommea. Daar poogde ds vijand onder da besehutting vaa kanonnwa ea machie ' eageweervuûr esnea a ;nval te doan m:;t ee.s deel zijnar stiij lkrachtea, laajsX werd veriiezea tsruggedreven. Geeaegewichtige gebeu; t'-nissea op de aader» fro.asn. Bulgaar» ûh barlo&t. SOFIA, (van dea 8 Ssptc-mber.ia vertraging). RT7 VIEENSCH FRONT : Hst vooruftrakken onzertroopen naar Silistria d-urt'voort. Het getal krijgsgevangensa welke wij gemaakl h^.bfeen te Tutra.kan i î vermeerdard ■ eaheeithet getal bereikt van 430 offidiereu ea mear daa 22.000 «aldaten niet gekwe st, dus v.'earbara mannen. Gisterea, dan 7 September, hebbon onza troepen ia het Dobric gewest heldhaftig al de vijandelijke aanvallen afgesla;en, na eca ge-weldig gevecht waaria onze troepen zich zoo dapper gedroegen, dat zij boven allsa lof ver-hsvea zijn. Na onze tegenaanvallen werd de vijand achter-uîtges'agen in de Nc-ord-Oostelijke r chtir g. Ge-durenrle daa nacht, trok da vijand, ach'ervoigd doar onza troepan, zich terug zaader vechtes. Zijne verliesen zijn buitengewoaa groo". Aan hat Macedonische iront h":er,c kalmte. SOFIA, 13 Septeabsr. — ©e Bu'.^aarscha Gacerale Staf maakt op 13 SaDtetnber baîtend : Langs den Doaau haerscht kalmte op het R'^emoensch front.In da Dobroodschj za tên onza troepen hun opmarsch voort. De b • 7-elKebber van haf 3« leger mcldt in een aanvullo.id bericht: Onze officieren, die gisterea va" Siliittla van Toetrakaa ea uit de omgeving daz-r sia.t terug-keerden en dia ooïgstniga geweest -.varen vaa de aidaar gebeurda feitan, berichtl ,n dat do Roemeanscha troepen bij hua sch in leiijkaa ttrugtocht, rreesalijke gruweîea he,-'ban ge-pleagd op de vr e izame en waerlooze 3ulg iar-schs bevolking dar Dobroedscha. Zoo werd o. a. het in twee qrsche-jrd lijtc gc-vondfja van een minderjarig meisje. Waar-scHijnlijk is de^a monst Tichtige- daa 1 geplesgd nadat het kind onteerd was geworden. Ook enkele Russischa afdeelingei, dia te Silistria verblev»!!, hebb n deelgenomda aaa deza atschu-veiijke gruwelen der ver. lig n Roemeea-seba troenen. MACEDONISCH FRONT : G'stersn kfctch-tig geschut- ea gawefervuur over en -.vcer bij het Ost>Y)wo meer. Levendig^r ga=!chn!- ea infante-riaviïur, alsook mijnbedrijvigheid in het gebied van da Moglanifza. De vijand poogda • p enkele du-teavooruit te koman, maar werd d .or ons taru?gedreven. Lwvendig geschutvuur ia h t Wardàr-dal en aan hst Doiran-meer. Bij bet Bj^t !#wa-meer ruktentwsa Italiaansc^e ba'a'jo.i j, eaa sch*dron rui:erij an eea ba te.ii van ui: hn !orp Boet-kowa op naar da Bifttknwi-Dîuin ji. Onze a'da3r staande afdeelingen vie'ai d *n vijand krachtdadig aan en drev»n hern ond : vlucht. Hij trok, doir onza troepan achtarvol ?d, in de ricbri'ig van het dorp Boetko'va terug. Eén o.ïic.it-r, eea aspirant-officier, 87 man en 2<J0 gewa-rsii vielea in onze h >nd. Wij hebb n tôt nu loa d« lijken v^n 2 It.i.iiaansche officieren en vaa meer daa 70 man bwraven. Zoo eindigda on» tweed# treffen met de Italianea. In het dal der SiroaiM heerscht vrij z-vak geschutvuur. De vijs.ndelijke vloot kruist nog steeds voôr de kust der Eg^e-c^e Zee.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes