De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

868 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 25 April. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 21 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cn6xw4c18r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT m Mm, 14. 49«iaar. G.ôa Graeve, Kstelvesî,!» DE KLSINS PATRIOT DoritferJiij Aprîl 1*15 Pr<|* 3 caaîiemea ,/ Duitsche berichten Ui Mt içroati H«»fîl?ïwar5i«r. £ar»U Bdltsoh bsriaht. tERLIJM, 83 April. , testai jk kr^sUoneel, Op de «'agir, n e 1 bieef de gevechtsbedryrtg-|id beperkttôt -omtij îs oplevendartillerie vuur plaatselijke infanteiieondernemingea. LeEngelsche infanietie was camelijk tusschea 6nsea Albert zeer bedriivig.Verkenningsafdce-Bendisoptalrijke plaatsent ot tegen onze linies icnii!kw»men, weidea overal teruggeslagen. lv(i|eefspoogde de vijand met sterne krachten :top SI April bij het woud van Aveluy verloren rreln t-srug te winnen, alsook de baan latigs seiszijdï der straat Bouzicourt-A\e'uy.Bij ver-iheiiene verliésrijke stormloopea liet h'j gevan-Muach'or.Mn de overige fronten niets van beteeke^is. Gsdurende de tweo laaîste dagea werden !Kis vijandelijke vliegHiigen afg<" achoten. iitstant Buckkr behaalde zijne 32e, luitenant 'eaokhofif zijne- 25e o erwinniag in de luclic. »oi.îoEisoh iront : fïischtn het Ochrida- en Prespa-meer,alsook isowJwestcn vaa Monastir ar;illeri'j- ea mijn-Itchten. Duitscha afdeelingen kwamen tea iskavanMakowo tôt'in deFransc'ie stellingen. i?"«rsc!ie troepen sloegan ten zuiden van het pnmeer Engelsche aanvallea af. Eenige Mtcheti en Engelschen werdsn gevangen lomen. L ïwaad® Bultsoh berloht. Çi-RLIJN, 23 April, avondb.richt. — Van de Mjtooneeîea niets nieuws. PSRJLIJN, 23 April. — Officieel : Een onzer po-lji'u botste den 20 April in den namiddag [H jrtns. ebied der Duitsch" zeebocht ten Net van Ter?chelling op lichte vijandelijke lïferacbten die zich na een kort geschut-Kchi met rassc vaf.rt terugtrckken. De vijand M meermaal» gefroffen. Odz9 strijdkrachtea PM«ne beschadigingen noch verliçz?n. LDe chef van den admlraalstaf der marine. Neele Oasîenrijksch© barichten PENEN, 23 April. — Geen bijzondere Weaissea. Oorlog in het Oosten. UNSTANTINOPEL, 23 April. - Aan het '' in Palestina van in do woestija tôt bij de !,sa slochts geringe gevechtsbedrijvigheid. MfnOostelijken oever randejordaan werden l'ieade Engol che pantserautos door ons «iievuur verjaagd. ? iT" Maatt en de HedscTiasbaan door rT i?°£n £Mic'ate onderneming, mislukte . ;tndappeien weerstand ouzsr b ze'tings-wi. Onze hierbijgehaalde oadeisteuningen j |f *i]andelijke benden op de vlucht en J',n "®» belaugrijke verîiezea toe. b» i *\aukasusfroat naderen onze troepea, or/. igB Kevechten, K>.rs, Osurgeth, Un Batum werd genomen. l**woh baricht. h» April, — Aan het Macsdorisçh L'? «sstea van het Prespa-meer en aaa 8en'n de Cerna-bocht koite we 1er-i dpVwro,vervallen. îer,ii."\08,ena-vlakte versterkto zich het iiiJ seY artillerieviiur. Bij Rukurjz ver-!®ttriegPoipd°°r VUUr taIrij'ie Tijaadelijke ?rtî?sc^e infa-iterio poogd»n onze Mu 1 Gevgheli te ijaderen, docli '•» 2«iiî erbloedigafg sîa.jen. ''•tVt» van f'oiraa houdt wederzijdsch oerna-d 3,VUur,'"îdrijvig'heid aan. Aan h't lirais,' .ver'{9nnersbedrijvi«heid. Aaa het ^w-froat wapeastilstaud. Oorlog in Belgie en la Frankrijk. rransdàs fesriohtsa. PARIJS, 22 April. — In den laatsten nacht werd ten Oos'.en van de Avre en i:i de strook raa Tharamae, een vijanîelijke h tndgreep afge-slagen Wij namsn gevaagea<;n. E -a a i4er vijandelijke haudtfreep ten O^s'ei vaa Roims mislukfe eveneens. De artillerie bl-îef op vel« pîaatsen van het front bedrijvig. PARIJS, 22 April. — AvondbericV. — Bui ea tameiijk groote artilloriebedrijvigheid iu de streek van Mon didier-Noyon is niets te melden. LUCclTv'AART.— Op 20 en 21 April wardea vier vijandelijke vlie?toe >jgllen eu twda vastîig-gendeluchtbaUons door onzîïvîiegers Ternietigd, cen vijfde vliegtoeslel werd door infanterie-geschut neergeschoten. Sas^ÎBCh berloht. LONDEN, 22 April. — la daa vro^gen nacht-tijvi werd te^fen onz<3 stellingen in de nabijheid van Mesniî, tea Noordsn van Albert, door den vijand eai plaitselijke aanval, begeleid van zware ar i'ieriî, ondernomsn. Na sea scherp gerecht, in welks verloop het den vij >ni g lukte voo uitgesch îveae postea te ne jea, werd dea aanvat afgeslagen. Wij veibe'erdon 's nachts ees vveinig onza steiliagen in den sektor van Viller-Bretonaoux, Albert en Robecq. Een aantal suksesvolle streeftochtan, doo' ens op veraclieideno puatên ten Zuiden en (ea Noor-den van Lens uitgevoerd, leverde ons gevan^e-nea en machiengewerea op. In verschei lene sektors vaa het Eageîscha front langs boi le kanteu betrekkelijk arïi leria-be lrijvigheid. Het vijar.de!ijk vuur richtte zich hooldzakelijk tegen onze stellingen langs bei la zijden van de Somme en do Ancre in dea sektor ran Lens ea in de nabijhoid van Fe3tubert en het woud van Nieppe. 1 Vijandelijke aanva'spogingen werdea heden ] vroeg ten Zuideu van de Somme in de g ïbuurte | | van Hamel en ten Zuidea van het La Basjée- ; kanaal te^enover Cambrin teruggeslagai. Ten Nooîd-Westen van Festubert gelukte het dea vijaai ond^r de beschuttiig van hsvigc beschistiag een voovuitgeschoveae post ta nem .n, dat meermaaJs in 4a laatsto gevechtfcn van bezitter verwisselde. Als gerolg van aan ander kleine W3lgeslaahde onderneuiin^ door ons iu d«a sektor vaa Rob jcq ui'g'.voerJ, schovea wij oeze lii^oesa weinig vooruit en namea 68 gevangenen.Dj vijaa lelijke infantcrieafdeelingen, die z'c'i i ! dez-3 streek verzame'den, wsrd'în onder oas artil erievuur I g«nomen. In 't verre Oosten. I Gshaîm vsrdra^ Japau sa China De Daily Mail meldt uit Tsion-Tsia in datuaa 16 April : Volgens berichten van Chineesche bladen, werd tusschen Japan en China eaa »ser belaagrijk geheim verdra j gesio e i. Sens Japaaaoha no!>a over Oosî-StfnrlS. BSRLIJN, 2% Apr:l. — Do Berliner Lokal Anzeiger verneemt uit Gcaeve : lu eeae nota aaa de Entcnte-re .eeringen betoont da Japan-sche regeering, dat de Japansche aktie met de lan ling van Japansche îroepen in W'adirostook niet werd bagoanea, maar wel daa-mjde be-sloten. Japaa verklaart f jrmeel ia die nota dat he'geenea opmarich zal ondernemea ca ir het Russisohe binnenland, daar het optredea in Wl&divostock esalokaal kara'.ter draagt. LONDEN, 19 Aprii (vertraa ;d).— Do « Daily Mail» vernamuît Tokio in datum 10 Aptil : G sîerea «c'ioten Bolschewikische tro paa in da dtiisternis op Japanscae mariaetroep^n. Da Japann:rs boantwoorJdaa het vuur. Zq hadden geene varliezeu. Sa Japaïasra vl-iohtan voor jSoloha ^rlstâa. Da «Times» vera :emt uit To';io dat ds Japan îezea onder de drnkkiag der Bolschewilds, uit virschaidone ko'oalëa dar A®our-3tra3k bîginnen te vîuchten. Da iïargerdorbj ia China. LONDÏÏN, 2) April. — De «Times» varnsemt uit Pekiag dat het ui'.zicht op eeao spo :dig^ regs-liog d r politieke verhoadiagen verzionien is. De uitersta vleugel dsr militaire partij wijgt op de n >od-.V8ndigh;;ii de onierwerping van het Zuiden eerst te bawerkstïlli^en, daar de troepea na himae neerliag in de proviacie Hunang, strske : oïder hun geiag bakomen hebben, wiar zij e nen miader sterken tegenstaad ontiuoetten. De Zuidelijk? troepea staaa langsheea dea Yang-Tse ea bedreigan derei'oeriagitroepaa ia Itgchan.; tervrijl ia Westelijk Kwanting ds reg^ering zeer in het nauwe gabracht W8r4. Hoawel de regeering tôt ondirhindelan ge-neisd svas, is zij ia deze omstandi'hedea ganood-Ziikt, de vijandelijkhedea v/oar op te neaaea. Do t-oepea der Zuidel jke Chiaeszen zija uit de vlakte vaa Hockock en Huaang naar de B:rgen terug^etrokkea gevorden waar zij te eiover de ra'nder biweeglijke troepea vaa he: Noordelijk ljgerde bovanhaid hebben. Aan alle Gemeenten. ledere laadsouwer is verplich 11 dit jaar ten miaste dezslrde vlikte mat aardappelej te be-bouwea gel.jk in 't jaar 1917. Het oederverpach-tea van aardappslland i ! verboden, maar ail ea in 't Kommandanturgebiel Geat veroorloofd an wel onder volgende voorwaardea. De oaierver-pachting van 1917 geldt ook voor 1918 : 1) Waaaeer dezo onder vrarpachting door de Kommandan'ur en de Bevoorradiafscommnsie was goedgekeurd. 2) wanueer de oaderverpachtiag dsz lfds vlakte met aardappelen beplant geljk in 1917. N:euwe onderYerpachtingen worden voor 1918 goedgskeurd wanneer l8 de landbouwer, die hat laad onderverpacht Dp ziju eigan lund ain vlakte evem zooveel aard-appelea aanbouwt gelijk in 1917, er niet œeege-reliead da stukken, die nu moeten onderverpacht wo den 2= wanneer da oaderverpachtiog door bemid-îeling van den burgemesster, in wiens gem ente fe-.t a '.rdappalveld ligt, m-ît de Bevoorradlngs-komaaissia t'akkoord is en de onderverpach ing aangemold heeft ; 3e waaaeer de onderpachter zicli verplicht op het o.'.derverpachte land aardappelen te bouwan. Voor 't overige do :n wij aaa de b jzondere maat-rogelea door d-; P.B.C. opgemaakt, herinnoraa. M '.t't uitcefenon en 't bowakea van aile maât-rege'ea diebetraffeade de aardappalteilt g.^nomaa s'jn, heeft de Xomrn in.iaatur de P. B. C. galatî. "Tôt 23 Mei 1918 melden aile gemeent^n van da Kovnmandantur de mat aardvppe'en b^plante nanbouwvlaktan en appaart de vroega.ha'frroega sa li'e aardappe'en, volgens het hlerbij /cdgeaae Earmulier. Dj Etappe^^-K^mmanlant, von WICK, Oberstleu nant. M...Iiaii-niin ■■ ■ La.ndbouwkomiteit van Oost-Vlaanderen Al37drln^ van Ea'in'.et. De ver losliag vaa het scliip kaïaiet dat ver-wacht wordt, is als volgt gedaan, tusschea da bierna vermolde gemaeaten : Appels, 3.750 kilos ; Charskatnp, 13.230 ; D^ndermonle, 3.300 ; Destelbargen, 5.300 ; Deurle, 10.000; DUkelveane, 5.000; Eake, 4.300; Ee':loo (gawest), 110,000, Eleu^, 3.900; Gan-troia, î.000 ; Harams, 9.400; H :u'jd m, 800; L°bbekî, 10.150 ; Lo schristi, 15.300; Nazareth, 5.150 ; Nevele, 1,500 ; Oostakker, 2.200 ; Sc^ooia-.rJe, 10.000; St-Daaijs-Weitrem, 600; Vurste, 2.600 ; Wieze, 3.000 ; Zaffelare, 15.350; Z'îls, 15.000; ZwijnaarJe, 800 ea Groot Geat, 6.250 kilos. De bstali i? kaa geschi^d^n vaa hed«a af bij diH. H. Terrya, gabroela s, Di'.t, Î9, Gent, waar da belaagt*ebbendaa z'ch kuaaea verstaaa voor de verzendiig of de afhaliag. In a'ie geval moet de af'aaliag gejcMeiei bianen de acht dagea na do deainkomst vaa het schip, dat door de dagbladen aangêkoadigl zal worden, Bij niât wegneming bianen den go-slellea tijd, zullen kosteu vaa b;\vaking ia rekeaing komen. Prijs 11,25 fr. de 100 kgr. I03 aaa 't schip genomen. STADSNIEUWS. Bsstâ Soauurpafisr aan 1,G5 fr. Calandsrstraat, 3, GEN T. 3873 — Vo9â9rb33t3aâ3a: Eikîn lorfsche ro >d* en gela, groeaa en rose kraag, halve suider,Hui' Aif. Gatler, aaa de groote statle, Gaat. 447î — D® 3aaaa3 l'Union du Créait ûo Gatid, Naamlooze V'ennootschap^ gest;cht in 1855, Maatschappelijkan Zetel : St-MichiaU-p'aats, 16, Bijgevoegi bureal : Vlaaaieroastraat, 32, Geat, heeft de eer h^t publiek te be ichten, dat zij van af Woensd'i'î 1 Mei 1918 eea bijgevoega bureel (•pent op da Elisabîthlaaa, 19, GaV. Het bureel is opaa : 'smorgends van 9 tôt 12 uur, en 's namiddags vaa 2 1/2 tôt 5 1/2 uur, 's Zaterdags namiddaj u'îgajjaderd. 4428 —Jîaboate Brlîlon, Pince Nez, Verr<>k;jkîrs, Thermo neters, Alkool- en Melkwsgers, Teekan-gerief, Reparatiëa. Walpoortbrumtraat, n1" 2, Gent. 4463 — 31ik. — Ik koop nlle. bllk, melk-, cacao-, bonboas- en coaserveioozea, oliepullen, en«. L. Boterdaele, Brusselschestraat, 31, Gent. 4138 — Craam-Powâar Pas, het fiinste produkt. Purpere doosjas « Pax-chooolat ». Bruine doosjes « Pax-rauilie ». Blauwe doo^jes « Pax-blttere amaadels ». 3032 — "Wafcsr- blaas alar- ea vroa^rzlelsièa. Geneziagdoorspaciaîist, Z ia-, Dios- eil Vrijda r, van 9 tôt 12 ure, Sxvaaastraat, 54, Geat. 3S77 — ToinatenpIaEtjee : Rosde dikke, reafach-tige, Reine des Marchés,Dânisch Export, Bloa a-koo'en vroeg ea laie,w'uta Kabuis.roode Kabui», Savooisa an Sprui'koolen, Sjlder var. Pa;c-al, Brabaatscha Winterprei«n, per 100 ea per 10 J0. Al deze plantjes zija goread om onmid iellijk ter plaats gezet ta worden.M^n laat zich opsclirij vaa vaa heien af, 25, Statie^traa', Geii\ 4174 — Sien vraajt : Deftig Meisje voor alla werk, geen keuken. Vis-ch^rij, 13Q. 41S5 —-Oa't 1^3 Saisi,reed i ïedi8nd,gevraagd in klein huish ludea ; Ledeberg, 97, Brusseïschestweg. 448i — AUarbssia Bîast t•& koopon, Reep, 11.. Maan iag m»Tgand, om 8 1/^ ure. 4437 — Oa33 s5ftl3brl8îj93. — Naar wij ver-ne nen, worden da stadsbriofjes van 50 centieu, die vuii en varsletan zijn, aaa de Game»ntekas aav/aard en tegen aieu we uitjrewisseld. ■—Hu'p aan de krijgsjivansenan, B igatten-Straat, 6bia, Gent. — Oatrangan v^n de zang-maatschappij « De Zondar Naam, » dar dekaaij Voorwacht-Akkergaa), 50 fr. Bestea dink, in naam onzer krijg^govangone lan lgaaoo'ea. — Gioonclan : Moliêra-schoea op weg Merel-beka-Maata, tarug te bek>m8i ia aubette, einde St-Liavea^s'rtat. — Afluverintr o*n vleesch-n >el. — Het L-m 1-boawkomi'eit vaa OJSt-Viaandaren zal vleascSi1 meel, bij hoaveelhelea van 5 tôt 10 Wg afljverea, Zaterdag aaistaaada, van 4 tôt 6 ura namidd \g, iahe Lindbouwershals, Gîud:n Leeawp aat», te Gin*, aaa al dt iagascb evsa hiudsrs.voor de roediring hunner kiekens, hoadei of ander» dieren,waar/oor 't hoofdzakclijk wo:di bînut igi.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes