De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

2126 1
21 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 21 Augustus. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 30 mei 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xw47p8xz1r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

37e JÂÂR Zaterda^ 21 Âugusfas Î9Î5 W 198 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT SE KLE1NE PATRIOT svsssf Verordeninj. Voor graanvruchten worden yoor, Etappe- en Operatiëgebied tôt nader bev'el volgende maximaprijzen vastgesteld : Tarwe voor 100 kgr 36 rranK. Rogge » 100 » .... 30 9 Mengsel uit gerst en haver voor 100 kgr 3» 9 Gerst voor 100 kgr » Haver » 100 » .... 38 * De maximaprijzen vqpr aaidappelen aullen la ter vastgezet wordén. (Et. T. B. 429/5). Cinnt don 18 Auerustus 1915. De Etappen-Kommandant. Bennisgevlng. De voorraden aan wol moeten binnen drie dagen na 't verschijnetî dezer kennisgeving, schriftelijk of mondelings bij de Komman-dantuur aangegeven worden ; onverschulig of zij zich bij den eigenaar zelf of in bewariug bevinden. Voorraden, welketengevolge dezer Itennisgeving valsch of aiet aangegeven worden, zullen zonder schadeloosstelhng ver» beurd verklaard worden. Bovendien zal iedere poging om valsche of geene aangifte te maken met eene geldboete in overeen-stemming met de verheimlijkte waarde, of met gevangenis gestraft worden. De naam, de maatschappij en de woonplaats van den aangever moeten nauwkeurig aangegeven worden. In Brussel is eene inkoopplaats voor de behoeften van krijgswol ingericht, welke onder het beheer des kommissaris van het Pruissische Krijgsministerie staat. Aan deze flaats kan de wol verkocht worden. De ver» oop is vrijwillig. De deklaratieplichtigen hebben bij aanmelding van hunne voorraaen gelijktijdig aan te geven, hoeveel zij aan de genaamde inkoopplaats verkoopen willen. Vlaamsche zweetwol wordt aan 2,75 fr., gewasschen tôt aan 6,30 fr. per kilo, al naar de kwaliteit, betaaid. (Et. T. B. 428/8). Gent, den 18 Augustus 1915. < De Etappen-Kommandant. Postpakjes. Aan hondevd behoeftige krijgsgevangen sol-daten in Duitschland werd gisterea eea post-pakje gezonden, waarvan 50 inhoudende : twee militaire beschuiten en eene dcos ingelejde haring ; 20 inhoudende een militair beschuit, een doosje sardienen, vier sigarea ea een zak-doek ; 30 inhoudende een doosje sigaretten, twee beschuiten en een doosje sardienen. Wij verzondennu reeds 390 postpakje<\ i imini— iiniMagn De Kantien van den Soldaat Fr. 3867. — Emilie De Roo, Olsene, aan Jules Van Haute 5 3868. — Be gebuurtedekeaij van Sint-Baafs, aan Henri AUoncius 5 4869. — De gewone bezoekers van het Café dr lu /'^lerp/KSt-Lievenslaau.gehouden door M. Arthur Dupuis (het negende) . . 5 •4870. — ld«n ttitt tiende) 5 4871 en 4872. — Eerw. heer De Bouvrle, pastoor, Petegem-Deinze 10 4873. — Dr. H. Van de Velde, Hulpbiblio-thecaris der Universiteit Gent, aan Arihur Van de Velde 5 4874 tôt en met 4877. — Baron en barocnes de Kemmeter, Gent, 20 4878 tôt en met 4976. — Door toedoen van M. Jozet de Kemmeter van Roesselare. Omhaling gedaan bij de inwoners der stad Roesselare, iedere maand eene kantien van 5 fr. aan iedire Lrijgsgevaagene der staden van deomliggendeger.eenten. 495 4977. — Voor Lucien, den zoon van een mijner klienfen, M. Maes, St-Gilles-Waas, in balliagschap, doch niet vergeten, O. S. 5 * # * 4978. — Eerw. heer pastoor, St-Pauwels. • 5 4979.—Eerw. heer onderpastoor, 2-5Û fr. ; van eene medelijdende meid, Maihilde, 1 ; kinderen Jûhollander, 2 ; samen .... 5 4980 tôt en met 49S3. — Het onderwijzend personeel en leerlingen der jon^easschool en 0-50 fr. overschot hierboven, simen. . 20 Totaal 30 (voor fhielens, Van Laere, Verdickt, Ael-brecht, Van de Voorde en De Rudder.) 49S4. — De kinderen Foret, Wcldadigheids-school, Ruiselede 5 4985. — De kinders Foret, Weldadigheids-school, Ruiselede, 2 fr. ; overschot Let er-houtem, 0-60 ; René ea Hugo M.., Gent,2; Debaliie,Coupure. 0 05; Werkman Krekel-berg, H. Hart, 0-05 i Ges ichtsiraat Gent- * ~ C - î. .5 4986, 4987 en 4988. — 3 cantines pour néces- | siteux, de la part de M. Jean Maere, Plsca du Marais, 18, Gand 15 4989. —■ Rondgehaald op de wijk Naast- veld, Lokeren, door Augusta Parijs en ; Augusta Van Kerkhove 5 4990.— Idem, idem, 4-10; Kamiel Van dea Hove, Geatbrugge, 0-25 ; R. V. D., 0-50 ; ! Onbekend, 0-15 ; samen 5 4991.— Aan eenen armen krijgsgevangen.van wege studenten uit Rhetorika van Siat-Lievens, die van elkaar afscheid nàmen op 12 Oogst 5 i 4992. — M. Vanderwerve, Ned"rkouter, 33, Gent 5 j 4993 tôt en met 5046. — Paroclùe van ; Wetteren-ten-Eede. — Ingwamcl 1 om te : besteilen aaa de 17 krijgsgevanKen paro- : chianen de soin van (zio in-cary vers ia 't suppliaient van Zoada?) 270 50-i7 eu 5043.—L?s Employés de la Soc. A.nn. Florida, rue des Meuniers, 58. Gand . . 10 5049. — Envoi de la Supérieure, Couvent, Rue St-Pierre-Alost, S2, Gaud .... 5 5050 tôt 5070. — Overmeire. — Van we^e de inwoners van Overmeire aan hunne 21 krijgsgevangenen 105 N. B. — Aan al de krijgsgevangeneT van Overmeire is in het be«in der maand Juai eene Kamie 1 gezonden door dea heer A. Van Baveghem en in Juli door den E. H. pastoor De Cieene. j 5071. — Zele-Heikant. — De kongrjga'ie der Jonge'ingen, Zele-Heikant, voo: P. Bogaert, te SMtau 5 5072. — E. H. D'Hondt, pastoor, idem, voor J. Van de Velde, idem 5 5073. — Van we?'e de meesters en kindeten der pationagia van den H. Joannes Berchmans, Wetteren, voor Albert Van Herreweghe 5 , 5074. — Laarne. — Uit de bus geplaatst op den meelverkoop 5 Van onbekende ontvangen 1 paar kousen en 12 zakdoeken voor behoeftigen. Er zal gezorgd worden voor de 2 aançeiuide soliaten. Aan de volgende 100 adressen werd eene Kantien gezonden door tusschenkoinst van ous blad : 2701 en 2702. — Van Doorseîaere René, Burg-feld Lubeck, I van 10 fr. — 2703 ea 2T04. Van Eetvelde Kamiel, Gardelegen, 1 van 10 fr. — 2705. Van Hauwerrneiren Karniel, Gôslok bij 1 Uchte. — 2706, Van Hemelrijck Petrus, Altea ; Grabow. — 2707. Van Herpe Jean, Havelberg. 1 2708. Van Holle GustaaF, Soltau Sneeheide. — 2709. Van Huile Alfons, Soltau Oberhode. — ! 2710. De Bruycker Charles, Gardele«ei. 2711. Van ïmschoot, Theofiel. Soltiit Lichten- ' horst. — 2712 en 2713. Van Iseghem, Jozef, Friedrichsfeld, 1 van 10 fr, — 2714. Van Kerck- 1 hoorde, Remi, Elberfeld. — 2715, Van Loocke, 1 Alcïs, Gustrow i. M. — 2716. Van Peteghem, Florimond, Dulmen. — 2717. Van Poucke, Remi, Gustrow i. M. — 2718. Van Rompu, Gustaaf, j Huckenmoor. — 2719. Vanroose, Remi, Hesten- ; moor. — 2720. Van Schelstraete, Frederik, Sol- < tau I-Iannover. 2721. Van Torre Emiel. Soltau Lichtenhorst. 2722.Van Viaenderen Edmond,Soltau Edewecht. 2723. Van Wassenhove Petrus, Munster.— 2724. Veireman Jan, KaUenkirchen. — 2725. Verbiest Edgard, Paichim i M. — 2726. Verbiest Edgard, Kaltenkirchen. — 2727.Verbrugge Pieter, Baden Etelsen-Moor. — 2728. Vergucht Cyriel, Par- I chim i M. — 2729. Verheyden Leopold,Gustrow i M. — 2730 en 2731. Verhoye René, Senne-laser i W., 1 van 10 fr. 2732. Verleyen Arthur, Sennela^er Padeborn. : 2733. VerlodtTriphon, Soltau Hannover. —2734. ' Vermeulen Henri, Lichtenhorst. — 2735. Ver- 1 moere Henri, Munsterlager Hannover. — 2736. ; Verstraete Jules, Soltau Lichtenhorst. — 2737. Vermeen Henri, Soltau Licht-mhort. — 2738. ' Viaens Remi, Hestenmoor. — 2739. Vilyn Jules, Hackenmoor. — 2740. Vincke AJberic, Gus-trowi. M.—2741. Vincke Maurice, Cellelager. j 2742. Vindevogel Evarist, Edewecht Olden- 1 burg. — Vroman Richard. Kalteok rche 1 i M. 2744. Welvaert Ernest, Cellel u'rr.— 2745. Wese- 1 mael Benoit, Munster i W. — 2746. Westerlinck Georges, Soltau. — 2747. Winden Alexander, j Herhoda Soltau. — 2748. Wullaert Charles, Friedrichsfrld. — 2749. Zoeter Anatole, Stein- ] horst bei Celle. — 2750. Verhamme Theofiel, Soltau Hannover. 1 2751. Banchaert Edmond, Friedrichsfeld. — 2752 en 2753. Be'palcne Emiel, Soltau Hannover, 1 van 10 fr. — 2754. Bombeke Victor, Munster i. W. — 2755. Bral Maurice, Munsterlager. — 2756. Brunnevalle Maçloire, Darmstadt. — 2757. Buyle Jules, Soltau, Hannovar. — 2758. Cattoir Jean, Gustrow i. M. — 2759. Ceuneb'oecke Jean- ] Baptist, S jîtau Hannover. — 2760. Colin Remy, j Gustrow i. M. ; 2761 en 2762. Cooreman, Oscar, Gustrow i. M., ^ 1 van 10 fr. — 276'S. Copers, Kami il, Gustrow î i. M. — 2764. De Backer, Léo, Soltau Hannover. ^ 2765. De Gees\ Karel-Louis, Soitiu Oberhode. ' 27-56. De ïaegher, Karel, Soltau Oberhode. £ 2767. De Miyer, Cyriel, Gustrow i. M. — 2768. Den Tandt, Eloi, Senne'ager. — 2769. De Praet, i O.car, Gustrow. — 2770. De Schryver, Jan, 1 Hilaire. 2771. De Schuyter Richard, Altcn Grabow. i 2772. De Smet Acbiel, Gustrow i. M. — 2773. De ■ Waele Al>i<;, Hes eimo>r. — 2774. De Witte Achiel. Johanness'.ift. — 2775. Fauchene Cyriel, Oberhode. — 2776 en 2777. Fauconnier René, c Soltau Lichtenhorst.- 1 van 10 fr. — 2116. Giilis : 1 aoorges, Steinhors1. — 2779. Goethals Jules, Soltau sud Edewecht Moor. — 2780. Hanssens k Pieter, Oberhode. v 2781. Heyman Eueène, Soltau Hannover. ^ USï. Lips Raymond, Gardelegen. — 2783. Luy- _ aaert Louis, Frie-îrichsfeld. — 27S4. Moortgat f François, Soltau Diepholz. — 2735. Muys René, Sennélager. — 2786. Piers Emiel, Giessen. Ï7S7. Rookhout Victor, Merssburg. — 2783. Sey- z mortier Richard,Coin.—2789.Tbienpont Theofiel, v Bôhmte. — 2790. Troch Baziel, Baden Etelsen Moor. „ 2791. Van Damme Charles, Celle'aîer. —2792 în 2793. Van den Oostende, Soltau, 1 van 10 fr. t Î794. Van de Wcghe Augustiju, Edewecht , D1 ieaburg. — 2795. Van Herreweghe René, ' Schleswig Holstein. — 2796. Van Huile Emiel, S Soltau Oberhode. — 2797 en 2 i93. Van Hyfte y tïenri. Edewecht Oldenburg, 1 van 10 fr. — 2799. ji '/an Steenberghe Oscar, Gôttingen. — 2800. Verh-'-yen Ernest, Alten Grabow. c Er zijn nu 2830 Kantienen verzonden. ï 8nlichiingen | Inlichtiagen worden gevraagd over de vol- ^ ®ende soldaten : s Jozef De Cuyper, 4® jagers te voet, 7<= léger- Y ïfdeeling. Antwoord sturen aan Henriette r Vander Eecken, Roode Toren'raat, 9, Geat. !! Alfons Van der Straeten, 10° linieregiment, Compagnie der mitrailleurs, 4° l'geraideeling. g Petrus Permeaîier, soldaat bij de genie. £ Antwoord sturen P. Permentier-Van Bosbeke, j :e Lebbelce, Minnestraat, 204. Alfons Hauwelaert, 5e linie, Ie legerafdeeling. ° Lodewijk Hauwelaert, 2e regiment artillerie, r 28® batterij, 2e legerafdaeling. Antwoord sturen , aan Philemon Hauwelaert-Meert, Lebbeke, '; Minnestraat. o Cyriel Vaa Gaever, vrij wil'iger bij het regiment I 1er grenad ers. 6e legerafdeeliag. César Van Paemel, van Wetteren, wijk Jabeke, rr 5e regiment vrijwilligers. r — Oter dï volçende psrsonen wordeainlich- d iiogen gevraagd door hunne familie : f De weduwe Jozef Vaa Neste, in het klooster Z :e Kaprijke, verlangt nieuws over baren zoon, r Konstant Van Neste, in het klooster Pater ^ Bonifaas, der Paiers Capucijnen. Zij vraagt of hij j :e Brugge of svel in een ander klooster verblijft. Wia kan inlichtingen geven over Brosder Liberien, der Brosders van Liefde? — Antwoord b jij middel van het blad. g De echtgenooten Désiré Brouckaert ea Euger.ie d Volens, van Woumen, verblijven te E kloo, in d îe Kollesiestraat, en vragen of huane kinderen si lilen verblijven te Coxyde-aan-Zse. — Antw. t sureel van 't blad, of Kollegiestraat, 79, Eekloo. De familie Schouppe, van Woatergem, allea .n go:de gezondheid, vraagt nieuws over lsidoor d De Cramer, zijne vrouw Irma Schouppe ea kiD- e leren, van Langemark. o M. René Bracquiné, Tijgerstraat, 9, vraaït jj îieuws over Leouia Van Eenaeme, rue d'Aima, 5 i° 168, Roubaix. ANTWOORD. Emiel De Smet, soldaat bij het 1® liais, 5® div., p nag gerust zijn over zijne broeders en zusters. t Jij zijn samen in hun huis te Wichelea eu geheel le familie stelt het goed. z - v Wielfllden. Evsrgsm. — De veloJrooai zal morgea Z i'ampvol .vezon om den schoonsten kosrs van 2 t seizoen bij te woaen. De prijzen zijn ia ieders f bereik. i( Nopens den strijd zal mars geaoej in;elicht j :ijn. De beste Viaamscha stampers zullen die ï < Ronde • betwisten. Kunnen zij het op de baan j- liet dan zal het op de piste eene grootere eer " :ijn. Aile sportliefhebbers zullen dat willen g jij wonen. Met trams 4 ea 6 tôt aan Meulestede- h >ru^. 4326 d VOSTBAT,. v, Waaajnunatar. — Liefdadighe:ds voet bal- d naschen op 't plein der Albert F. C. Uttslag g ?an Zocdag 15 Oogst : h I Excelsior F. C. St-Niklaas 2-1 Elisabeth F. C. a .Vaasraunster 0. te I Vigor F. C., Hamms 2-1 Albert F. C,, Waas- ;, nunster 2. j Zondag 22 Ooyst : I Excelsior F. C. St-Niklaas-; Albert F. C. Waasmunster. I Vigor F. C. Hamme-I ElisabethF. C. Waas- s' nunster. Begin om 4 tire (M. E. T.). à muQë*- ■.. ■ s; Uit de Vlaanders. - Drangsa. — Kolen. — Het Nationaal w îuip* en voedingskomiteit stelt ter beschik- ei cing der burgers kolen aan 27.50 fr. tôt g< 16 fr. per 1000 kgr., vractitvrij statie Dron- gi fen. Inschrijven Zondag, van 9 1/2 tôt 11 u. te M. E. T.) in het magazijn van het p'.aatse- d< ijk voedingskomiteit of in een der jongeas- S cho'.en van Luchteren en Baarle. Iiijst : Dinsdag a. s. is er rijst te bekotnen d n het magazijn vaa hetplaatselijk voedings- o lomiteit ; gewone voorwaarden. O Meïle. —Landbomu- en Voedin/fsk imUeit, j st De landbouwers worden verwitugd dat te w seginnen van hede i de verdeeling van gruis, d> naïikoeken, enz., zal gedaan worden doo: s< le zorgen van het bestuur der maat-Chappij st an veeverzekering. el Voor allé inlichtingen, aanvragen ea lachten zich te wenden in het lokaal van oornoemde maatschappij, Appelhoek, bg s wed. Ed. Aeltermao, waar het bestuur ich aile Zondagen van 9 tôt 10 u. (M. E. T.) :r beïctiikking der landbouwers houdt. Bassevelda.—De Icevganecsn der koslschoof iiUen daa Dinsdag, 5 Oktober, hernomen 'orden. 4333 Wetîersa. — Voor onze krijirsgevan-ene,i. — Eenige ingezetenen van Wetteren ebben door tusschenkomst van mevrouw -iebrecht, mev. Puissant d'Agimont en het omtteit va t het « Werk der Krijgsgevan-enea », alhier ingericht, aan 911 krijgsge-angenen een pak opgestuurd. Dat zal onze jngens niet weinig genoegen doen. Msïisn. — Disfstatlen. — In de Buyssc'ne-iraat zijn bij eenen braven werkman A fana «erra een tiental schoone konijnen gestolen. Maandag nacht is op de wijk Pensemont sn schaap ter waarde van 100 fr. gestolen. )ienzelfden nacht is bij verschillige land-ouwers koren, dat op 't veld stond, ge-:olen,zoo bij dea landbouwer Ceunebrouck oor eene waarde van 80 fr. 'i Ware te hopei} at de dieven ontdekt werden en het gevaiig îvlogen. — Match. — Morgen, Zondag namiddag, roote match tusrchen den voetbalclub van îerchetn en « De Lustige Vrienden » vaa Luien ten voordeele ven de krijgsgevan-enen in Duitschland. Esnaîne. — Onderscheiding. — Juffar r. Blaton, van Eename, heeft met welge-ikten uitslag haar exaam afgelegd voor nderwijzeres in de Normaalschool van lonse. — Proficiaat ! Zoiisrjem. •— Nachtwacht. — Da eiueenteiaad iieeft eene nachtpolicie inge-cht ; de patroeljen zijn derwijze geschikt at iedere aangestelde wacht, slechts aile 3 dagen eene 1 i:achtdienst zal hebben. ondag om 11 1/4 ure (M, E. T.) vergade-ng op den schoolkoer der jongens. Deza ie zich nog vrijwillig aanbieden worden aar 00k ver wacht. Règlement. — De gemeenteraad he^ft eslist dat, aile personen,welke zich zonder egtonde reden bij dage of bij nachte in en akker of in eene eenzame plaats bevin-en, zuilen vervo'gd woiden. Zij loopen de raften van enkele politie op, zijnde van to 25 fr. boet of 1 tôt 7 dagen gevang. LakePSïî. — Lijk gevontie:i. — Donder-ag namiddag heeft op de wijk Heyeade, in sue gracht, het lijk ontdekt van eenen nbekenden pet soon. Flet lichaam was reeds 1 staat van ontbinding en is naar het lurgeriijk Godshuis overgebi'acht. Het parket wordt verwacht. 9eisrle« — In de kerk van Deurle had Zondag verleden, feestdag van O. L. V. lemelvaart, een plechtig lof plaats. De angmtatscbappij die onder de leidingvan I. E. Van de Velde, koster, met zooveel arg de ver?cheidene motetten uitvoerde erdient alîen îof. Vooruit dus met moed lienden, uwe moeite is beloond. Na het lof wetd door de kinders der ustersschooi, door de Congreganisten en mgmaatschappij, het sineeklied van M. J. >aems uitgevoerd onder de Ieiding van den >ondichter zeîf. Waarlijk in die zoo gods-ienstige en smeekende melodij heeft M. laems zijne christene ziel uitgestort en ewijs gegeven van diepe godsdienstige evoe'ens. Oaze baste gelukwenschea aan em die zijne talenten tôt zulk verheven oel weet te gebruiken. Onze beste geiuk-■enschen 00k aan den Ee. w. heer Pastoor ie geene gelegenheid laat voorbij om de addeiijke dieusten met den grootstera ïister te vieren. Ouze bestî wenschen nog ïn allen die eenigszins bijgedragen hebben >t het welgelukken dier prachtige uitvoe-ng, in 't bijzonder aan M. Oscar Van Laiv-egem en zijne vrienden van Deinze. Moge Maria's mosderhart door die neekbede bewogen zij a, en ons we'.dra sn vrede schenkea waarom gij haar Tjeekt. St-Blazil33-3oekeI. — Tantoonstelli m handwerk. — Men schrijft ons : In het iidden der droevige omstandigheden die ij beleven, is het ons toch gegeven ge weest inige aangename stonden van waar zieit-înot en hartverkwikkende voldoening te ;nieten. Ik wil spreken van de pracsitiK'î ntoonstelling in het k'ooster-pcnsionaîii ;r Eerw. Zusters van de Visitatie, hier ta t-Blazius-Boekel gehouden. Wie St-Blazius-Boekel niet weet liggèn, it hij wete dat het een dorpje is, gelege» 3 de groote staatsbaan van Zottegem naar udenaarde, anderhalve uur van beide eden en 18 minuten va i St-Denijs-Boeke!, aar de statie is van den spoorweg in-ïzo' fde richting, in ee:;e heuveîachtige, ;hilderachtige en gezonde land- en bien-reelfi Op be'de van die twee Boekels, d e k ongeveer duizend zieiea telien, houûcu.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes