De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1056 0
12 augustus 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 12 Augustus. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 24 februari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/br8mc8vp7f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 88e iaar ntaoVA» Si. Fin (iMBVfi. ilAIII. KAtMffAH. IS. T5-H T^T.T^TTvTH PATRTOI Zaterdag 19 Augustus 1916. Nom. ISS LAN DBOUWERSBOND Vergadering van 11 Oogst. , M. Maenhout. — Verdeeling van rijst, smout * M gruis. * Sïelk. — Mea heeft verledea week slecht v ▼erstaan. Het is enkel de melk, die geschikt is ma boter van te kernen die naar melkerijea «oet gedaan worden. De melk, noodig voor de bevolkinç der g«- «neenten en der stad mag verkocht worden naar t gewoonte — het is noooig dat zulks goed ver- * staan worde. * Het ware te wenschen dat de burgeme esters ia elke gemeenfe eenen raelkdienst inrichten wat * eeergemakkelijtt te verwezsnlijken is. * Men heeft ook laten weten dat mea de s opbrengst eener koe schat op 30 liiers per week. 8 Botor. — Een boterdienst zal wekelijks in de 1 gemeenien iagericht worden, het rantsoe* boter is gesteld op 125 grammea per hoofd ea * per week. 1 Geiteusyndlkataa. — Er zijn syndikatea , die geenen bok hebben ; toekomend jaar zullea * die syndikaten die in dat gevai zijn. uitgesloten i 'worden van aile toelagen, keuringen, enz. Aardappels. — Opperprijzen zijn als volgt 1 gesteld: Bij de landbjuwers, 12 fr. ; vervoer \ naar de stad, 1 fr. ; winst voor de voortverkoo- / pers, 2 fr. ; in 't klein, ten hoogste 15 frank. i Er zijn door de Duitsche overheid aardappel-kodpmans aangesield, weike in bepaalde ge-meenten aardappels raogen koopen. Maar mea is niet verplicht aan die p^rsonen te verkoopen. Wij zetten de landbouwers aan, aardappels te verEchaffen aan de ptrsonen die er naar dea buiten omkomen, want het gebrek aan patatea f Ugroot in de stad. 1 Later zullen opeischingen van aardappels s gedaan worden — tôt nu toe is dat niet het geval. \ , Uit menschlievendheid moet met» aardappels s ▼erkoopen aïs men er heeft die rijp zijn. Oogat. — Toekomende week inlichtiagea ^ daarover. c M. De Caluwk. — Er is 1500 kilos vleesch- e meel beschikbaar, waarvan de bons zullen afge- 1 leverd worden. v Afhaling van heden Zaterdag. i Zaaigerst is aacgekomen. Ziehier de ver- ^ deeling : c Ouwegem 1008 ; Ooike 400 ; Merelbeke 80 ; t Vosselare 200; Poesele 200 ; Oostwinkel 100; « Meigem 900 ; N«vele 375 ; Heurne 500 ; Beer- g toem 1000 ; Zomergem 100 ; Lembeke 103 ; Kruis- s houtem 3665 ; Olsene 160 ; Zwijnaarde 50 ; * Leeuwergem 300 ; Gontrode 200 ; Deurle 100, In de gersten-cenirale zijn verschillige stalen ■van gerst aangekomen. Twee stalen waren vermuft. Mea lette erop goedo, droge waar te l leverea. Wie slachte waar levert zal afgetrok-Icen worden. Amsnoniak-aalfaat. — Eenige geraeenten C hebben hun dael nog nietafgehaald. Zoo spoedig s «nogelijk komea. ]_ De gemeenten Nukerke, Zeveneeken en St- Martenr-Leerae, hebben de lijst der vorigo I verdeeling nog niet ingediend ; ze zullen hun r nieuw aandeel niet bekomea zoolang die lijst Iliet l<a. „ Duitsche berichten van het Groot Hoofdkwartief Westelijk Krijgstooneel . BERLIJN, 10 Augustus. — De artilleriestrijd tusschen de Ancrebeek en de Somme wordt met h groote kracht voortgezet. Engelsche aanvalsbe- s doelingen bij Bazentin-Le Petit werdea door ons vuur gefnuikt. Het aantal siads 8 Augustus v in onze handen gevallen ongewonde Engelscheu 1) i» tôt op 13 officieren en 500 maanen gestegen. v Tusschen Maurepas en de Somme mislukten des avonds en tijdens den nacht, acht hevige Fran- o •che aanvallen. z t_ë«çhts vaa de Maaj wordt, a&ezien yjko :leine handgraaatengeTOchten geeno bedrijvig-leid van het voetvolk gameîd. In luchtstrijd en door afveeervuur ziin tweo 'ijandolijke vliegtuigen ten Zuiden van Bapaume, en tea Zuidru van Rijsel bij Lens ea eea bij ^%rhlïîff in T.ntîmfÎTiffAn n»oror<»ï^lirtfAn Oostelijk Krijgstooneel Legers van veldmaarschalk von Hindenburg i BERLIJN, 10 Augustus. — Ten Znidan van îmorgoa hoerschte levendige geschut- en latreeljebedrij vighcid. Herhaalde Russischa anvallea zija aan de S'roemin, bij Dubczycze, an de Stochod bij Lubieszaoff, Beresyczae bij /Iolary-Sarecze en bij Witonicz bloedig afge-lagen. Bij Sarncze namea wij doar een tegen-anval 2 officieren en 340 man gevangen. Onder-emingen va» kleine vijandelijke afdeelingea n fem overrompelingspoging aan den Stochod-iocht tea Oostea vaa Kowel bleven zonder esuitaat. Tea Zuidea van Salocze ontwikkelden zich ledea morgen nieuwe gevechten. yeger van Luit.-Veldm. Aartshertof Karel. Bij ea ten Zuiden van Welesmer zijn sterke îussische aanvallen deels met een tegenaanval an frissche traepen teru?gesla :en. Hier en tea 'uiden yan den Dnjester zijn de aangewezea Balkansch Krijgstooneel iJKKJUiJiN, 10 Augustus. Geene geheurtenissen van bijzonder belang. BERLIJN, 10 Au»ustus. Een esVader onzer marine-vliegtuigen heeft yp 9 Augustus 's middags, voor de Waamscha :ust liggende Engelsche monitors en lichte zee-trijdlaachtea succesvol met bommen aange-allen en verscheidene onbstwistbare vasQe-telde treffers bereikt. Opdenzslfden dag zijn verder de Russiscbe liegtuigstations Arensburg en Lebara op Oesel cor verschillende Duitsche watervliegtuig-skaders met goed sukses aangevallen geworden. ien aantal treffers werden buiten betwistiaif raargenomea. De vlieRtuigloods van Arensburf î zwaar beschadigd. Het dakwerk is ingestort. 'an de t»t afweer opges'e^en vliegtuigen werd ea tôt landetî gedwonges. Aile vliegtuigen zija rots de hevige beschietiag door de Engelsche n Russische strijdkrachten, onbeschadigd weer-ekeerd. Officieele Oostenrijksche berichten ► 4 f J V&WISfil i* MWI IVilfVII ! WEENEN, 10 Oogst 1916. Russisch Krijgstooneel iggerfront van den luitenant veldmmschdlk A artahertog Karel. Op de hoogteT ten Zuiden van Zalue wezen )ostenrijksch-HoDgaarsch« ttoepen eenen Rus-ischen aan val af on der zware vijandelijke ver-ezea.Met het leger van dea generaal-oversle von kOvetz trad de tegenstrever gister enkel in de aunta ran Delatijn in sterke gjvechtsvoeling. Ten Noordeavan Rizniow vielen de Russen 7eer te vergeefs aaa. Zij werden overal, — op ele plaatsea in nagovecht — teruggeworpon. Legergrocp van generaal-veldmaarschalk oon Hindenburg. Ten Zuidea vaa Zalonze zijn sedert hedsa roeg nieuwe gevechten ontstaan. Ten Westen en tea Noordwesten van Luck ield zich de tegenstander na de zware tegen-[agen van den 8e rustig. Integendeel dreer hij ton Noorden der baaa an Czerny naar Kowel nojmaals zijne ma-:sa's ij d'o-g ea bij nacht tôt aaaval over dea Stochod oor. Zijne troepen-kolommen slikten weer voor nze hindernissea. Zij leden over het algemeea ware neerlagen. Da veiltazea der Rus»ea zija weer zeer groot. Italiaansch Krijgstooneel Tengevolgo vaa den toestaad geschapen door da ontruiming' vaa het bruggenhoofd van Gôrz werd de stad opgegevea en na bloedige afwijziag van nieuwe Italiaansche aanvallea op de hoog-vlakte van Doberdo werd de rechttrekking van onze stelHng doorgevoerd zoader stoornis van dea vijand. In deze ruim'e namen onze troepen in d# laatste dagen 4100 Italianen gevangen. Bij de iabraak des tegenstrevers in het bruggen-hoofd van Gôrz koaden z-ïs vaa onze kanotinan niet meer geborgen worden. Gister richttea i:ch de inspannlngen der Italianen tegen den sektor van Plava. Na het twaalfurig kanonnenmassavuur viel het vijandelijke voctvolk Pasora viermaal, de hoogte oostwaarts vaa Plava drijaiaal aan. Al deza stormloopen stiklen in dea krachtigen teaensfand onzer troepen, onder welke zich afdeelingea der vo;tvolkregimenten 22 en 52 opnîeuw onderscheiden. Op het Tyroierfront stikten verscheidene pogingen tôt aanval van dea vijand in de Dolo-miten en drie aanvallen tegan onze stelling in "Pa Zuid-OastsISik Krijgstooneel Geene gebeurtenissen van belang. Gebeurtenissen on Zee Heibezoekder Italiaansche grootstrijdvlieg-tuîgen in Fiume op 1 dezer werd in den nacht vaa 9 tôt 10 door onze vloot, te zamen 21 zee-vliegluigen in Veaitië beantwoord, waar zij het Arsecaal, de statie, militaire voorwerpea ea fabriek-instellingen bewierpen met bommen van een gezamenlijk gewicht van 31/2 ton met \ emielend gevolg. Een dozijn branden werden gesMcht, waarvaa tweo van groote uitbreiding bij de katoenfabriek en in de stad die aog op 25 mijlea zich.baar waren. Het kracbtige afweervuur der batterijen was gansch te vergeefs. Aile vliegtuigen zija onge- Oorlog in BELGIE en FBAUKEIJK Fransche beriohtan PARIJS, 10 Oogst. Officies!. — Ten Noordea der Somme hebben de Franschen tijdecs dea nacht vorderingen gemaakt in de streek ten W. van het bo~ch van Hem en het aantal door heu g. maakte krijgsgevangenen in deze streek op circa 100 gebracht. De Franschea hebben bui-tendien 6 machiengeweren buitgemaakt, De regen ea do mist hinderden de krijgsverrichtin-geij. Ten zuiden der Somma werd een Duitsche verkenniag-groep die de Fransche liaies poogde te nade^ea door gebruik te makea van vlambare vloeistoffen, door het Fransche vuur verstrooid, ten westen van Vermandovillers. Op den rechter Maas-oever bij tusschen-poozen beschieiing vaa de streek van Fleury en van Vaux-Chapitre. In de Vogezen had een Duitsche overval, voorafgegaan door eene beschietiag van een u'tsprong der Fransche Unies ten Noord-Westen van Altkirch niet het raiaste sukses ea kostte den aanvallers verliezen. Easslsoh berloht : LONDEN, 9 Oogst. Ten Noorden van Pozïères zijn wij eenigszlas opîeschoten. De vijand heeft van nacht onze schansen op het vooruitspringend gedeelta van onze liaie bij Ieptreu hevig beschoten en een gasaanval gedaan, die maar weinig uitwerking heeft gehad. In onze Unie heeft de vijaad aiet kunnen doordringen. Oostsnrijksch-ltaliaanscha oorlog Etallaansche berlehten ROME, 9 Augustus. — Onze troepea zijn vandaag Gôrz binnengetrokkea. Reeds gisteroch.tend had onze infanterie, na een hevig gekonc'ntreerd geschutvuur, de hoo?* ' ten van Oslavia en Podgora geheel veroverd ea de laatste vijandelijke afdetlingen, die er zich aog staaade hielden, verdreven. De vijandelijke schansen en schuilbolen lagen vol lijken. Overal heeft de ia wanorde teruggeslagea vijand wapa* nen, munitie en krijgstuig van aile gadiag in d« Steek gela'.en. Gistenn tegen den avond staken afdeeliageo van de brigade van Casais en Pavia op een# doorwaadbare plaats de Isonzo over (de bruggen zijn door dea vijand gedeeltelijk vcraield) ea versîerkten zich op don liakeroever. Eeae kolom ruiterij, bersaglieri en wie'.rijdars werd onmiddellijk over de rivier gezonden ota den vijand ta vervolgen. Onze onvermoeibare gen-'etroepsa, dl« ofschooa zij onder vuur warea sael werk Iever-den, sloegea nieu svs bruggen en herstelden de door den vijaad beschadigie. Op den Karst hebbea wij gîsteren opnieuw aanvallea van den vijaad tegea de toppen vaa den San Michele afgeslaÇen ea stormenderhand n'euwe verschansingen, in de nabijheid van het RUSSISCH OORLOG Kussisoh® bei-lohtsa. SINT-PETERSBURG, 9 Augustus. — Tea Oosten van Swinioechy hebbsn onze troepert z:ch door een overval meester gsmaakt van eea deel der vijandelijke schansen ; 13 officieren ea ongeveer 600 sold+ten gevangen genotnen. Aaa de Koropiec hebben wij den vijand uit een versterkt werk verdreven en ons op dea linkeroever van de rivier tôt aan de samea-vloeïing met den Dnjeslr genesteld. Ten Zuiden van denDnj?str hebben de troepea van generaal Lelsjitsky de vcrvolging van dea vijand voortgezet ea hem achtereenvol^ens uit een reeks dorpen en hoogSen verdreven en dis bezet. Zij hebben de TlutnatS ean zij rivier vaa dïn Dnjestr bereikt. Gisteren avond,om 8 ure,hebben onze troepea de stad Tysmenica bezet, de hoogten ten N.-O, daarvan tôt den rechferoever vaii den Dnjestr ' vermsesterd en dea recht^roever van de Vorona van ten Zuid n van Tysmenica tôt aaa dea oorsprong, bazst. ALLERLEI Onluetea in China Aaa de Parijzer pers wordt uit Tien'sta getelegrafeerd : Canton wordt belegerd door da troepen van generaal San Tschuen Tainan. Ds spoorweggemeenschap tusschen Canton ea. Honkong is onderbroken. Voortdurenii loope» onrustwekkende géruchten over de gevechtea b:j Canton. Duizenden vluchtelin?en begeveu zich naar Hoagkong. De to^s'a id in Hangkaa is zeer onrustwekkead. De schul i der jvoelingea wordt geweten aari den uiterstea vlïugel det partij van Juo Lin Tang. Japansche troepea zijn te Hangkau aangekomen. Siïjglug van dea paplerprîjs ta New-Tork» De « Berliner-Lokal-Anzeiger » bevat d« volgende raededeeliag van * Atasterdarasch# bladea : De besturen van da New-Yorksche dagbladett hebben in een vergadering besloten, teagevolga van de voortdurende sHjging van den papierprijs, het aantal bladzijden der biaden te verminderea» D© Vîjrkoop dar Dsansoh© AutUlen. Volgeus « Politiken », van Kopenhagen, zal de O'.'ergave der Deeascho Antillea aan d» Vereenigdc Staten zeer spoedig plaats hebbea nadat de Deensche Rijksdag den verkoop zal ingewilligd hebbea. Naar verluidt bepaalt he* verkoopstraktaat de betaling van den koopprijs tea laatste op 90 dagea na de bekrachtiging vaa bet verdrag. Het Deansch West-Indische gea-darmeriekorps zal zoader uitstel teruggeroop^s wordsa^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes