De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

937 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 31 Maart. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/v97zk5798p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

27e JÂÂR Woeus'fag "31 Maart 1915 Nr 76 DE GENTENAAR DE LANDWACHT DE ELEINË PATRIOT tlureeSen te Gent nr 19 Keteîvsst IIIHBHnnPfllIIJ Ulll 1.1 ILWllLB-m Officieele Eerelijsi VAN Belgtéciie ge^neuVelden. Uil het « Staatsblad » doch ons in de onmogelijkheid bevindende on? gezegd blud aan te sc&affen, hebben wy de lijit ©vergenomen uit de uitgave vaa «De v iaaniscae Post », Gent-MCMX V. 14= VERVOLG. mitrailleurs. 58073. Pe! porte, Adclf-Louis, sold., ia het ket gevecht aan den IJzer, 19-10-14. ^ Deraeyer, Florent, vrijwilliger, Rams apelle, «5-10-14. ,, n • v i 72950. Schats, Lambert, soldaat, Ruisbroek. ^5*10*14. 57265.Van de Walle, Julien, vrijwilliger.Thielt 58196.Vercauter, Frans-Albert, sold,, Gent, Ramskapelle, 21-10 14. 7e Gemsîigds brigade SCompag'îiie der Mitrailleura. 56291. Dubois, Konstant-Gerard, sers., Ber-«hem, 18/23-10-14. 1081. Duvivier Albert, Nimy, Nxeuwpoort, 4-11-14.57975. Gilbert Jules, sold., Fleurus, 18/23-10-14. _ T • 57081. Gynsterb'om Camille, serg., St-Jons, Lrnk, 18/23-10-14. ^ 59135. Van Ingh Pierre, sold., Leuven, 18/23 10-4. Verschaffen, sold., Moerbeke, 18/23-10-11. 16e Gemengde brigade. Compagnie der Mitrailleurs. Coesar Liévia, sold., Mont Saint Jem, 6/11- 11-14. 53673. Denaeau Maurice-Adolphe-Henri, sold. Bereen, 25-10-14. 54330. Hoijos Pascal-joseph-Gaiilain, sold., ThuUlies, 24 10-14. 3e Régi aient vrîjwlllîgero. 78. Deschoenmaker Louis, 1/4, Sint Omer, 31-10-14. In het gasthuis. 186. Marchandise, 1/2 Kales, 23 10-14. 4e Begimsnt vrljwllllgers. Bourgu'gnon J. s ld., Grivegnée, Schaffen, 20-9-14. Charlier, Louis, sold., Luik, Schaflen, 20-9-1914.De Ridder Joseph-M., lserg., Aatwerpen, Schaffen, 20-9 14, FoncK Joseph, sold., Solnosty-bij Spa, Bee-ringen, 27-9-14. Fontaine Arthur, korp , Ter Hulpen, Moll, 42-9 14. Burgerlijk gasthuis. Hardy Gaston, serg., Herve,Schaffen, 20-9-14-Lemaerts, Alpha ise-Joseph, kap., Moil, 28. 9-14. Burgerlijk gasthuis. Minette Lambeit. aold., Ghain, Schafiens, 20- 9-14. Kamaeckers, Gas'on, eold., Sclessin, Suten-dael, 23-9-14. Scheureweg, François, so'd., Antwerpen, Schaffen, 20 9 14. Stas Alphonse, sold., Luik, Sutendael, 23-9-14. Wa helet, Pierre,sold., Luik.Schaôen, 20-9-14. 6e Reglment vrijwllligers. Claes, A., soldaat, 2/1, Brussel, Zaren, 13 9-14. Dernier, J., soldaat, 2/1, Luik, Zarren, 13 9-14. Jesnftls, E.,soldaat, 2/1, Ans, Zarien, 13-9-1914. Ronne, P., soldaat, «/i, Antwerqen, Zarren, 13-9-14. Van Iloudenhoven, J.-M., soldaat, 2/1, Craia-hem, Zarren, 13-9-11. 7e Regiment vr.'Jwllligera. Leleux, François, soldaat, Bornes, Herzele, 10-10-14. Maes, Joseph, sold. Tilleur, Iîerzele, 10-10-1914. VrJjwilligerakorps, Karcbbatalllon ïï° 1. 1602. Arentchick, Rouvin, sold., 1 Kerkhof, Gand, 7-19-14. 1502. Clerens, Pierre, soldaat, 1, Brussel, Melle, 7-9-14. Melle, sub. N° 328. Debacker, Albert, 1, Denderwindeke, Ver-dronkea in de Schelde. 583. Leunis, Maurice-Joseph-Guillaume, sold., Luik, Melle, 7-9-14, Melle. sub. N° 324. 1230. Nans, Pierre-Louis-Joseph, so'd., Vorst-bij-Bruss<"-l, Melle, 7-9-14, Mtlle, sub. N. 327. 2785. Van den Branden, Jean, kap., 2, Sint-Gilles, Melle, 7-9-14. 401. VanOesterivyck, Charles, sold., 1, Duffel, Melle, 7-9-14. Mellel sub. N. 326. 2934. Van Vogt, Amcdée, sold. 2, Luik, Melle, 7-914. 2480. Verbays, Louis, sold. 2, Brussel, Melle, 7-9-14. Verbruggen, Eugène, korp., 2, Brussel, Melle, 7-9-14. ■- ■■■mi imw ■ * Bekendmaking. - De Mob. Et. Kdtr. Gent maakt bekend, dat « vlas », dat van heden af bewerlct wordt, niet meer met beslag belegd wordt ; veel-xneer bestaat gelegenheid het te verkoopen. Inlichtingen geeft de Qorlogsruwstofafdee-ling, Gent, (Civilgouvernement) en het vlas-kantoor der Et. Kdtr. Kortrijk ea Lokeren. Voor het transport van vlas is een ver-gunningsbrief naar voorgeschreven model noodig, welke op het bureel der Komman-dantur en op den Wii tschaitsausschuss van de Et. Insp. 4<*e Armee, in Gent,,Kouter, 9, te vetkrijgen is. Wie bij het vlastransport zonder den voor-geschieven vergunningsbrief verrast wordt, wordt met boete tôt M. 300 of met gevangenis tôt 42 dagen bestraft. Het zonder verlof verzonden vlas wordt weggenomen. Gent, den 23 Maart 1915. De El appen-Kom mandant, Het Provinciaal Hulp- en Voedingskomiteiî van Oost-Vlaandercn. III §3.— HET PROVINCIAAL KOMITEIT VAN OOST-VLAANDEREN. Het was in den loop dermaandNovemher dat de stad Gent en Oost-Vlaanderen in be-trékking werden gesteld met het Nationaal Komiteit. Uit hoofde der waarborgen welke den 16 Oktober aan het komiteit gegeven werden door M. dea Baron von der Goltz, generaal-veldmaarschalk, Gouverneur van België, welke, sedert dien, herhaalde malen werden bevestigd en zelfs uitgebreid, werd het eene noodzakelijkheid voor de provin-ciën van het land het mogelijke te doen, om, voor de levensmiddelen welke zij zich in den vreemde zouden kunnen aanschaffen, gelijkaardige waarborgen te bekomen. Anderzijds was in dea vreemde een komiteit tôt stand gekomen, onder de benaming van : The Commission for relief in Belghtm. Het doel van dat komiteit was aan geheel de Belgische bevolking al de onmisbare eet-waren te bezorgen, noodig om te voorzien in liare behoeften en dat komiteit was tn nauwe betrekkingen met het Nationaal Komiteit. Men moest van dan af onverwijld profijt trekken & t de voorstellen gedaan door liet Nationaal Komiteit aan de Bestendige deputatiën en eene groote inrichting op touw zetten, welke, buiten allen partijgeest en met het eenig doel te werken voor het algemeen welzijn, ontworpen en reeds in wordmg wa?. In het begin van Decembsr 1914 werd eene afdeeling van onderstand le Gent gesticht ; dat voorbeeld werd gevolgd in verschillende arrondissementen der Provir.cie, wraar ook gewestelijke afdeelingen weiden opgericlit. Rond einde December, was het Provinciaal Komiteit bepaald gevormd. Elf gewestelijke komiteiten waren tôt stand gebracht te Aalst, Oudenaarde.Eekloo,Gent,Gent extra muros, Geeraardsbergen, Lokeren, Ronse, StNiko-laas, Dendermonde en Wetteren en talrijke kantoriale en gemeentelijke komiteiten werden gesticht in de kantons en de gemeenten der Provincie. De gewestelijke komiteiten hebben weder-zijds het volgend gebied : AALST: de rechterlijke kantons: Aalst en Herzele, met eene bevolking van 113,514 inwoners ; OUDENAARDE : de rechterlijke kan« tons : Oudenaarde, Kruishoutem en Sint.e' Maria-Hoorebeke, met eene bevolking van 74,617 inwoners ; EEKLOO, de rechterlijke kanions : Asse-nede, Knprijke en Eekloo en de gemeenten : Aalter, Bellem, Moerbeke(VVaas), Sleidinge, Oostwijnkel, Ursel, Wachtebeke, Waar-schoot en Wijnkel met 103,583 inwoners. GENT, de stad Gent en de gemeenten Gentbrugge, Ledeberg en S'-Amandsberg, met een gezamenlijk bevolking van 215,292 inwoners. GENT, extra-muros, de rechterlijke kantons : Deinze, Evergem, Lookristi, Nazareth, Nevele, Zomergem, Oosterzele en de gemeenten Afsné, St-Deriijs-VVestrem, Maria-kerke, Drongen, Vinderhoute, Destelbergen en Heusden, met eene bevolking van 172,729 inwoners. GEERAARDSBERGEN, de rechterliike kantons : Geeraardsbergen, Nederbrakel en Zottegem, met eene bevolking van 71,513 inwoners ; LOKEREN, hetrechterlijkkanton Lokeren met eene bevolking van 43,437 inwoners; RONSE, het rechterlijk kanton Ronse met eene bevolking van 28,571 inwoners; ST-NIKOLAAS, de stad St-Niko'ais en de gemeenten : Belcele, Thielrode, Kiel-drecht, Verrebroeck, Kemseke, De Klinge, Meerdonck, Nieukerke, St-Gillis-Waas, St-Paul en Vracene, met eene bsvolking vaa 69,390 inwoners ; DENDERMONDE, het rechterlijk kanton Dendermonde, met eene bevolking van 49,978 inwoners ; WETTEREN, de kantons : Hamme, Wetteren en Zele met eene bevolking van 93,952 inwoners. De totale bevolking van de plaatselijk-heden afhangead van het Provinciaal Komiteit bestaat dus uit 1 miljoen, 36 dui-zend, 626 iawouers. Het Provinciaal Komiteit houdt zitting elken Maandag, te 11 urein de Lakenhalle, te Gent. Het bureel van het Komiteit komt elken dag, te 3 ure, bijeen inhetzelfde iokaal ter u'tzondering van twee dagen der week : den Zo idag en den Douderdag. In den loop der maand Januari 1915, heeft het Provinciaal Komiteit de noodige pogingen aangewend om de kantonale inrichtingen te volledigen, en om gehoor gever.d aan den vvensch van het Nationaal Komiteit, in elk der plaatselijke komiteiten, twee afzonderlijke afdeelingen tôt stand te brengen, eene hoofdzakelijk gelast met de voeding en eene andere uitsluitend gelast met het uitdeeling der onderstanden. ( Wurdt ooortgazet). Hofbouwbelangen Algemeene verga Jering te G 3aî. Ziehier de mededeelingea gistereren aan-gekondigd : In het begin der maînd Maart was een daçr-bladbericlit waarvan wij den beknopten inhoad weergeven, aan den Boni der Azalaakweskers ter kennis gekomen. Gosdsran naar ovarzsesoîiB langea. « De Holland-Amerikalijn aanvaard enkel ter verschepitig naar de Amerikamsche havens, goederea afkomstig van Holîand, na overle;ginir van een behoorlijk gelegaliseerd ojrsprongs-certificaat. » Dat was een liarde s^ag niet a'lééa voor onze hofbouwers maar ook voor al de hande'aars die zaken doen met het buiten-land, indien het dagblad bericht echt was. Het Bestuur van den Bond der Azaleas kweekers richtte zich dan tôt de verzeading firma Louis Van Biabantdie via Rotterdam Amsterdam, door bemiddeling der Hotiand-sche firma Braakman (zie aankondiging 4e bladzijde) goederen over zee zendt. Het hier volgende antwoord, dat aile ver-zenders en bloemisten zal aaubeiangen, weid aan de firma Van Brabant gestuurd : Rot'erdam 9e Maarï 1915. Den heer L. Van Brabant, Gent. Ter uwer richtsnoer diene daf tlnns voor aile goederen, bestemd r.air Noord-Amerika vier certifilcaten overgelegd moeten wjrdea, waarin de Burgemeester op de plaats van herkomst verktaart dat de goederen in zijne gemeîntj ge-groeid of vervaardigd zijn. Deze certificaten moeten wij lat ^n lega'iseeren d jor de Engelsche. Be'gische en Fransche Consuls. Behalve dat dit enkele da ;en vordsrt, b'dra-gen de kosten par certificaat 12 gulden. UËd. gelieveer dus w 1 deaf eaders op te wijzendat zij te zorgea hebben dat ails dokumenten uit-stelcendin orde zijn en er vante voren op voor-bereid moeten wezen dat de verschillende for-mal teitsn minsteas drie of vier dajen zullen vorderen. Zoolang de docamenten niet in orde zijn, aanvaardt d<î Holland-Amarikalijn geene verzen 'i ig. Anderzijds he^ft de lijn naar Kopenhagen, Miàdellandsche Zee en Spanje besloten, met het oog op de vele moeilijkhelen, geene Belgische goederen meer te aanvaarden. Planten voor Detiemarken moe'ea dus per spqor doorge.zoaden worden. Wij verzoeken U de btlinghebbcnde op een en ander oplettead te maken. Hoogachtend. (Get.) BRAAKMAN, Rotterdam. Ziehier het model van de certificaten, voor deze omstandigheid, best in 't Fransch : Je soussigné bourgemestre de déclare que les. » proviennent de et elles sont donc bien d'origine et propriété Belges. Le Bourgemestre, (Handteeken) Later kreeg het Bestuur van den Bond der azaleakweekers, door tussoherskornit van M. Van Brabant, een t weede schrijven uit Rotterdam, waarbij bekend werd ge-maakt dat de vex'zendiug nog vermoeilijkt was, > Rotterdam, 12 Maart 1915. Den user L. Van Brabant, Gent. Onder di tegenwoordige omstandighsden is het raadzaam geene planten voor Zw.tserlaad of andere landen, behalva Amerika, naar Rotterdam af te zenden. UEd. gelieve de verschillende afzeadsrs er op te wijzen dathet tlnns werkîiij c zier nskaatis, plan en naar verwijderd of niet neutrale landen le zenden. De formili'eiten zijn bijna iret te vervu'len en eischen zooveel tijd, dat allé zendin^em zeer belan^rijke vertraging ondergaan. Voor aile zendingen, onverschi;lig of ze direct aan de ontran<ers of aan oas geadresseer t wjrden, ge'ieve UEd. van de afzendeis waarborgen te eischen dat ze zullei opkomea voor allé kosten en gevolgea. Vo jr o .'erzessche landen, behalvé voor Atnérika en Scandiaavië, moeten wij verde: er op aan-diingea dat de kostes tôt aaa, dea bestsmaieling moeten betaald worden, aangezien de meest® stoomvaarilijnen gsenegoederen tegen remboursement meer nemen. Bovendien komen aile kosten voor de te vervullen formaliteitei ook voor atzenders rekening. VVii venrouvven dit eon en andar UEd. duide-lijk is, andeis zou het werkelijk aanb«veling verdieaen, dat van.vegî de Chambre Syndicale iemand naar ons werd afarevaardigd, welke wij uiivoeriç zoudjn kunnen inlicSten. W.j m ikeT er U verdir oplettend op dat het bij de Vfrachillende l iuen nog een punt vaa overweging uitmaakt of zij Belgische goederea al dan niet zullen aanvaarden. Inmiddels hoogachtend. (get.) BRAAKMAN. -4— Wij denken, met bovenstaande berichtea over te drukken, de duizende bioemisten ea har.delaars uit de Vlaanders ingelicht te hebben over de veelvuldige moeilijkheden die het verzenden van planten of koopwaren uit België bemoeiiijken. ... gsaK.SgjgMa-i.i. i Stadsnieuws De persoîîsn diesedert den 24 Maart If.' 't zij eengoude i viouvvenring (vorm cijferS), 't zij eene tamelijk versleten gouden ketting (tour de cou) zouden gekocht hebben, alsook de peiso ien die sedert bovengemelden datum 't zij ééa of twee voorhespen, 't zij stukken gerookt spek van lieden vaa Zaffe-lare zouden gekocht hebben ; worden ver* zocht het feit ter kennis te brengen aan dea heer onderzoeksrechtei Va î Ginderachter, met aanduiding van hunne namen en adres. — Verpezexî. — Zoadag werd, in den Nederlandschen Schouwburg alhier, het Bijbelsch stuk in drie bedrijven : Vervezm, ged'cht door Jozef Van de ) Berghe, getoon-zet door Mauritz Henderick, opgevoerd ten voordeele der artisten van den Nederlandschen Schouwburg. Twee honderd uitvoerders vertolkten dat merkwaardig stuk en 40 muzikanten luister-den de opvoering op onder de leiding vaa den toondicliter. De zaal was stampvol ; aile plaatsea waren immers genomen. .Beginnen wij met te zeggen, dat die goed verzorgde opvoering glad van stapel liep, dat de décors prachtig waren, de kostutnen korrekt en nieuw en dat de tooneelmeester Arie Van den Heuvel, een meester in het vak, gezorgd had voor eeue tooueelschikking welke zeer schilderachtig was. Het werk ze'f was zeer goed mgestudeerd en haperingen waren er niet waar te nemen. Vôôr den aanvang van elke bedrijf werd een inleidingszang uitgevoerd door den gevierden baryto î, Emiel Stevens, en door de koorzangers, die, heï dient gezegd, in de perfektie hunne taak vo'.brachten. Emiel S evens zong met veel gevoel ea begeesteiing al de fo'i, maar hij maakte een overweldigenden iadruk vooral met het Kruislied, het Lied van het Kleed ea het Allcluialied. Hetzanggedee!te,evenals de orkestpartitie, waren aau bekwame, goed geoefende man-nen toeveitrouwd en brachten het muziekaal gewrocht van Mauritz Henderj'ck tôt zijn voile recht. Solist, koorzangers en orkest vormden een homogeen geheel dat eeaen stormachtigen bij val onder de toehoorders verwierf. Wat de artisten van lietgesprokea tooneel betreft, ook die wa-eti onverbeterlijk. Pilatus (Ernest Van Havermaete) be-kleedde met waardigheid, kunde en ta'ent, de hoofdrol ; Crispus (H. Caspeele) stond hem fiink ter zij de ; Ma.cus (A. Van den Heuvel) was de gedroomde Qairiet en incarneerde zeer goed d e jonge roi ; Philos (E, Stevens) bewees eenste meer zulk goed en gevoelvol akteut als zanger te zijn ; d> Griek Terpnos (Antoou Jaassens) was wa. de venij-iige, sluwe en doo tiapte schalif.; de eerste priester (A. Beheyt) vervulde zijua taak met eene vaste digniteit ; de eerste e-, de tweede soldaten (E. Terol en M. Hoste) waren heel typisch eu zeer fiink in hu ine vooidracht. Veider wa:en al de andere personaadjes, die eene bijkomende roi ta vervullen hadden, onberispêiijk. Kortom, het stuk wa?, als veitolking, zeer homogeen. Ze'den kregen de Gentsche tooneelbe^oekers su'k schoo î ea fiîcs opgt-voerd werk te genieten. Ook was de bijvat kolossaal. Wat het eigenlijke werk van dichter Jozef Van den Berghe betreft, wij kunnen er geenen groote: en lof van zeggen dan door de woorden te herha'e î van Arie van de Heuvel, den bevoegden toooeelist, die ge-schreven heeft : « Verrezen >> is niet alleen een hoogstaande letterkundig gewrocht, maar ook, wat dramatiseering betreft, eoa zeer knap werk. Wrat de muziek van Henderick aangait, zij ispassend, diep gevoeld, iudrukwekkead i eu thaagt yeei by tôt het mêelevca vaa lie;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes