De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

348 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 22 Juli. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 04 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4f1mg7k04t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR -DE LANDWACHT feais. SI' £!• jasr. 6.3 s 6raev©» Sstelvesf, ï S 5 frVt? ScR 't-Bl 5i5SivK2p' îXCSXii-t» mmasma ««# «un WW «b&> skticci»»^- w« c~-t» ««-*w s>« RbOi DE KLEINE PÂTîîïOT Zondag 23 en Maandag 2 3 Jali 1917. Fi°îfs S eoatiasaen DÏÏIÎÏCSI BISICBT3S ?aa &®S, Grs©* Hoof dkwar êl®P Ksrste Buitaoh berloht. BERLIJN, 20 Juii. Wsslaîîfk &r'4gsîe©ne0î. Œgïfçtî'froixt vm/1 wildnittfirKohRlli kcoonpvm Rupprecht o»n Buieren In Vlaandsren bereikte, na een regenachtijfe voonniddag, die een tijdelijke verfl&uwing va de eeveclitâwerkzaambeid ten gevo'ge had, a artill rieïliig vas 's middags af weder u'tarst îicfti^heid. Vijandelij'ce aanvallon bij Lsmbaar scijdc en beoosten Measen mislukten. Op ho front in Artois, le -endige ruurwerkzaimhei <usschea het La Bassée-kanaal en L«ns, voors ïcn Zuid-Oosten van Loos. Bij Gavrelle 's nacht tt^nvallende Engelsche bataljors werden teruï jg^worpeu. Ook bij Mcnckv vielea na hefiig ^uurgolven de Engclschen opnieuw aati, zonde 4er er succès te verkrijgen. Ten Zuid-Wcsïe: Vsn St-Quontin led n de Franschen bij diiemaa ierbaalden, vergs-'fschen a*nval tegen de doo ens veroyerde loopgrachton bloedige verlieiec &egerfront pan ds.'i Duittehm kroonprini Ten Noord-WVsten van Cracnce nsme: MarUische on Garde-trcept-n m korte krachtig Ç'uurwerking gedeelten van de Franschestollini op den Winterberg. De vijand bood verbittei iften teganstand en had zware veriiezîn; mee tia. 375 man als gevangenen en talrijke loop «raafwapcss als buit werden ingeleverd. Eers fias avonds zetien tegmaanva'len van de Fran schei ir>. Zij leidden tôt zware nachteMjke ge Vechton, waarbij eenige van de door oas ver 'tby>>rde loopjraven weer opgegevan werden. Bij de andsre leger?, ook bij de Leger f ront van ccentrial-veldm. aartshertoj, van Wurtemberg : bîhoudeES eenige voor ons gunstig verloopet gevechten op het voorterrein geen bijzoaderi gebeurteni.sea. Ossîsîgk ISPl|3St90îî33l. StSgerf roni oan veldmaavschalkprins Leopolc van Br.ieren. Den 1 Juli had de Rus«isc'ae regecring h Oost-Galicië een deel van het Russische legsi îot het effensief geleid, cat na kleine asn vangssuccessen ton gevolge van onjehoordt Yerliazen weldra tôt staan kwatn. De Rusaische Soldast, %viens wer.sch nair rrede opbijnaallc pl&atssn van ons front in pogingen tôt toenade-ïln.f tôt uitieg kwatn, v/as wedsr vergeefs vooi de Entcn e geoffetdg'worden. Ter beantwoording van dan a au val der Rmsen kebben on;:e troepen gistersn cen aan'.'al be fionnen. Oader de persoonlijk aanvoerisg van den priaselijken opperbevelhîbbar ruUten Duit-sebe legerkorpsen, na vverkzama vuurvoarbe-irciding door Duitsche en Oo3tenrijksch-Hon-gaarsche artillerie, tegen de Russische stslliagen tusschcn Sereth en Ziola Lipa op, en door-Biootten dxlï krach'igo vordidiiingszonen. De vijand had zware veriitzen en week uiteenge-slagen ach'eruit. Tôt in den namiddag waren «Senije iaizenden gevaDgecen gemsld. i Bij Jacobstad^, Dunaburgen Smo'gon,evsnal3 langsbeen de Sïochoi en van de Zlo'a-Lipa tôt bezutden des Dniester, nam de vuurwerkzaam-:aeid gedeeltelijk sanzienlijk toe. Eenige aaa-Vft'ien eu gewe'.digs verkenningen leidden va.ik tôt mooie gedoeltelijke successen. Bij Notvicka a*nde I.ornnica zijn niguwe krachtige Russische «snvalien met hooge verliezen afgeslagen. &sg;erfront van gener.-ovsrste sarlsh. Josaf In do Noord-Karpathen sterker vuur dan in Cen la&isten tij ■?. Ook In de bergen beoosten iet hekken van Kezdl vosarhely is da gevechts* Vvetkzaamheid aangegrosid. U:j de Legergroep genera&l oeldm. non Mackanss en op het Maoeâonisoli £roat n ets nieaws. Twsed» Cnitsoh bericht BERLIJN, 20 Juli (avondbericht.) — In h< Westsn en in Vlaanderen sterk artilleriegf vec'at. In het Oosten verrolgea onze troepa tusschen Sereth en Strypa, van dichtbij de ^ wijkenden vijand. c iîîiêStgfa ggsUsïrîjksshs feirlshtsi ! WEENEN, 20 Juli. t Oaslalljk kpîfgstoîïsssl d Hst Russische volk tfgen zijaen wil door d 1 Westmachten en Amerika gsdwongon zijnde te s 't vijandelijk ofïensief.zoo srmgen gisteren vroe de vtrbondesen in Oost-Galicie tôt dea tegen 3 aanval over. r On 5 ure 30 's rnorgends traden tusso^n d 3 Zborow-ruimte en de Sereth da Duïtscha e: 1 Oostearijksche-Hongaîrscho batterijen ia gc r weldige werking-. In de voormiddaguren volgde de stormaanva van de k. en k. afd'elingen, beçeleid door Duit 1 sebe infanterie. Do zegerierende aaar*ller B braken door dfia sterk gebouwde liniss. Di r Russer. weken in voile wanorde, talrijke doodei . en zwaargekwetsten op het slasveld achter _ latende. Aan gevançenen werden gistersn avant reeds eenige duizen len geteld. t la de andere gedeelten van het Galicischi front, kwatn het tôt ecne reeks kleine zsgs vierende gevechtshandeUngsa voor de verboc " deae wspens. Bij NowicMen Zuiden van Kalucz.veritiktei Ruïsische aaavailen, door bel artiîlerievuur vai de verdedigers. " In de Karpathen verhoogde hier en daar he vijandelijk geschutvuur baven de gewoonlijk< t maat. » ItsSiaanseh krlîgsîooaesJ. Aan de Isonzo wederzijdscba verhoogde artil leriebedrijvigheid. Zuîsî-O^sîsIîSk kp^Siïslooîîael. Niets nieuvvs. ©i oorloj in fosî Oosto Salg-airsoh bsrlcht. SOFIA, 20 Juli. — (Ambtelijk bericht var 19 Ju'i). SSaoeûonîsoh Iront : ArtiUei'ievuur, dat tusschen de Ochrida en het Prespa-meer ietwat levendiger was, tes Oasten van di Cerna en de rechter W«riar oever. Op het overi^e front zwakke gevechtsbs-dnjvigheid. A n de neder Stroema verdroren wij bereden Engelsche verkennersafdeelingen, front : Bij Issaccea op zich zelf staand kanongeschttt. Psfloi ia B2L3I3 sa FgMSJlUI S'raseok beriolit. ^ PARIJS, 20 Juli, — In de sfreek van Hurte-bise Craonne wordt de geschutstrijd met hevig-heid voortgezet. De Duitschers hebben hunne aan va lien tôt diep in c'en nacht hernieuwd, Rond Rond 20 1/2 uro hebban de Dui schers na eon machtige geschutkoncentratie mat belangrijke krachtea een a'gamsenen aanval beproefd op ds linie van de Ftansche hoogvlakten vôôr Craonna en Vauclerc. Gevechtea van man te?en man hebben zich afgesp;eldop de geheele uitgestrektheid van het front, dat de Fianscbe trotpen hebben ver-ciedigd met eene prachtige dappetheiJ. Hun weerstandskracht en hun taaiheid is mees'er gebleven van de meest verwoede aaovallen. Overal hebben de Fraaschea ongsschonden hun itelling«n behouden- n Ondanks da zware verliezen welke do Dui schers zich getroosten. zijn zij er niet in geluli voet te krijgea op de hoogvlakte van Kalifornié noch op de hoogv^kte der KazomatUn, nocl in de Frinsche stallingen mear ten Westen. He terrein voor de Fransche liais beaiid liggend met lijken getuigt van de hevigheid van dei strijien da bloedige mislukkinï van den tegen a strever. Tusschen de noogvlakte van Kalifornii en de hoogvlakte der Kaz«matt*n waren di pogingen der Duitschers om don lichtwi vooruit | g»ng welken zij gis terea behaalden te vorgrootei insgelijks tevergeef». VoeleT hebben de krachtdalisetegenaanval'et aan de Franschen toege'.ateD den zak toe te aijpet a svaar de Duitschers waran binn«ngedrongen.D( t Franschen houd«n heel den rug van 't plateau ï de Duitschers handhaven zich nog ©ver e?i afstand van 600 mîters oageveer.naar dea noor delijken boord op, in de Fransche eieaienten va: 3 de eerite linie, die gc-htel door de beschietins 1 vernistigd werden. De Fraoschen heb'sen eer twiatigtal gsvangenen genomen van de garde. In Cnampagte is een overval op de kleios 1 Fransche pos'en tusîchen de hoeve Navarin er de baaa St-Hilaire-St-Souplat onder het Fran 3 sche vuur mislukt. Op den liakeroever van d< î Maas, tarnelijk eroote beirijvigheid der weder i ziidïche artillerie, naar de hoogte 304 op. borlclit. I LONDEN. 19 Juli.—Ten Oostea van Moncb] le Preux hebben wij ds voorpostea, di» osz' s troepen voor den vijandelijkea aanval van 11 f ul hadde.i moe-en ontruimea, h^rnomen. Wij hebben bij geslaagde overvallen tet Noorden en tenOos'en van IJpsrea gevangenet i gemaa\it.Ten Westsn van Ghérisyen ten Ooste; » van Oos'-Taveerne hebben wij vijandelijke over valsardee'ingea teruggedreven. t Aaamerkelijke vuurwisseling bij Lombaart i zij de. OP S S! 13. ■ Het Eogeîsch-Hollandsoli ineidani Het Hollaadsoha vartoog te Lonfioa. DEN HAAG, 20 Juli.(Officiëel).—Deministe: van buitenlandsche zaken maakt het volgendi bekend: De Noderla-.dscbe retreering heêft door harei gezant in Londen, aaa de Engelsche het opfre den mcdegedeald op 16 dezer vaa Eng«lsch< oorlofsschepen tegen Dtiitscbe handî'sscheper die zich in Nederlan-Jsch wattrgebied bevond«r en den gezant gelast de Engelsche regaerinj opmerkzaam ta milcen op de ernstigheid rat het voorval, bij hetwelk eene onmiskenban schending van de Nederlandsche soevcreiniteii en onzijdigheid heeft plaats gehad. De gérant is bovendien gelast, de hoop uit te drukijen, dat de Engelsche regesriBg voor he1 voorgavallene, volgens het volkenrecht et) bijiond^rlijk volgens arlikel 3 van bot verdras nopens bet Recht en da verplichting der onzij dige mogendheden in geval vaneanea zaeoorlog. voldoenmg zal gegeven worden. Pluaderins van esa nantraal s chip door Eritaoha aselisâan. GOTEN8URG, 20 Juli. — « Sydvenska Dag-bladet ' deelt msda dat het Engelsche gezantschap te Sfockhohn, in eene verklaring dagteekenende van 1T Juli boîft toe^egeven dît het Zweedsche schip « Aspen, » door B.itsche zeelieden op ds vaart naar Kirkwall werd ^eplunderd.De Engelsche re'îeering verzaakt dientengevolge aan aile aanspraaii op berg'oon,betrekkelijk het vaartuig. Da Tsrgih?rpt8 âiîk^93tfa-oo?ls|, 21.009 ton vsrzonken. BERLIJN, 20Ju:i. (O.Ticieel). — Niauwa uit-slagen der duikbiotîn in de go)f van Biscaye et] dea Atlanlischen Oeoaan, 21.000 bruto-register- ton. Onder de verzonken schrpen eeT onbekends t bewapendo, geladene stoomboot van ten minst» , 4500 bruto-registerton, door vis3chersbnoten be» î schermd, die uit een konvooi geschoter. werd» t De ladingen der ovsrige gçzonkene bootea s bestonden voor zoover net koa va» tgostold 1 wordeo uit stukgoed, kolea en tOHairdc. De Chef van den adniiraal-stîf der marine. 3 BERNE, 19 Juli. — Naar meldi-g van d# ; < Petit Parisien » heeft op 19 Juli eea Duitsche duikboot der Fan3che pitroeljearstoomboot i « Edouard Corbière3 » iu de Middellandscii» Zee, in den grond geboord. De komrna.nnantf i een officier en visr matrozen zijn omgekotnea» ; fn dïïttschland t Het nloavï oorlosidcrcdiet aaagftnoaîsn. BERLIJN, 20 Juli. — De Rijksdug h<*eft zoa-1 der be?prekiug in darde lezing, een ooil g-kra-diet van 15 miljards bepaald ges'em 1 teg.^n ds 1 steminen der onafhankelijke s ociaa !-d« ato i; ra t en. De Rijksdaezittinecn werden daarop vcrdaagdl '■ tôt de ciaand Ssptember. t . ■ ; xisr i nlea-ws ferlais in St-ï'oisrjtïî^rg;. DEM HAAG, 20 J.a'i. — «Central News» meldt uit St-Petorsburg : Bij de oalustea d e tôt r hisrtoe hebben plaats gehsd, zijn er ongeveef s 400 personen gekwe'st en 50 gcdood, maar he6 l juis'e aantal slachtoffers is nog niet bekend. _ De « Morning Post » meldt uit St-Pi tersburg: i De to»8tand heeft zich in da hoofdsiad weer 05» i betreurenswasrdige wijze ont wikkelJ. 'vlter dan 1 30000 werklieden stakr.n. De betoogers hebben opnieuw den geest dat osrust do^'n ontstaan en* het vertrotswen op doorîtrijpande militaire en politieke uitslagea-vermindêrd.Mea haeft in de reTfieringskringen e<>htf r be^ paald da hoop wel ira msaster over den toe-stand ta wo'-den. ' « Daily News » meldt uit Sl-Peter:burg : Volgens aangekomen b8richten hebben 1?,006 : werklieden der oorlofsnijvetheden bat werk i neer^eî«*ed da»r de Nationalisten hunnen eiseï» naar poliaeko betoogingen niet willen onder* [ steun^n. Tôt hiertoe heeft de Moskower werklieden- ea . soldatenraad het verbod der bet-oogingea 1 geh»ndhaatd. . STOCKHOLM. 20 Juli: « Aftonbladet» mïldt uit Haparanda : Op 16 Juli werden ds ! gasten van eea hôtel in St-Petersburg daatvaa : isgelicht, dat de laatste train uit de hoofdstaiS 's avonis zou ver'reVken ea dat daarna het ge» heele spoorwegverkeer gestaakt werd. Reizigers, in Zweden aançekomen, vertellea dat de onlustea ia St-Peiersburg vaa zsot ernstigen aird ge weest zijn. In Helsingfors hebben marine-soMatîn officieren geschoten en verçcheidenen, gedood. De saîîstaîîdiglîeld van Flidand. STOCKHOLM, 20 Juli. — Da Finscha Land-dag herft met 130 stemaien tegen 55 een we> ontwerp over da zolfstandigheid van Finlaad aangenomen. Eene wijziging der Jong-Finnen, uit Hallas, volfens welke het ontwtrp zou ond^rworpea wordea aan da Voorloapige Ro e^riag, werd verworpen met 104 siemmea tegen 86. Eïuitsrljon. In Helsingfors sloegen de matrozen 't muitea ; deze zijn voor 'tgrootste deel Boll-schwik"-'. Een aantal officioren werden vermoord. « D^ily Mail • meldt uit St-PetersUurg, dat al iaar en te Moskow, wezenliike militaire opstanden p'aats jzrepen. Het Oranjebooragar-nizoen is naar S'-Pe:ersburg opgerukt om sicli naar ds kazeraen te bsgeven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes