De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

453312 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 12 Juli. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 28 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/x34mk68q73/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GERITEiïAAft • Di£ LANDWACHT Oyitscha berîchteii fa® het Groot Heoldkwartïei*» Westelijk kriigstooneel. BERLIJN, 10 Juli. — Aaa beide kanten der Somme duurt het zware gevecht voort. Immer sagen onze dappere troepen den aanvaller in zijna Ibestormstellingen terug, en daar waar zij zijne àicht opeenvolgende aanvalsgolven.voorbijgaand îtuimte nioesten laien,hebbea zij hem door spoe-disea tegenaaaval weder teruggeworpen ; zoo -verden bet boschje van Trônes aan de Engelsohen ■die er binnengedrongen waren en het gehucht La Maisonnette, evenals bet dorp Barleux aan de Franschsn in stormloop ontrnkt, en rukten wij verder vocruit tegen den yijand in Hardecourt. Er wordt ononderbroken on Ovillers man 'îegen mars gestreden, De Franschen hebben voet gevat ia het dorp Biaches, tusschen Barleux on Belloy zijn bunne berhaalde aanvallen onder de grootsto verliezen reddeloos ineengestort, en aneer Wescwaarts werden zij door ons versper-ringsvuur veihinderd bunne loopgrachten te ■verlatea, Tusschen de zee en de Ancre, in de Aisna-streek, in Champagne en ten Oosten der Maas, werden de vuurgevechten met tusschenpoozen hernomen ; er hadden infanteriegevechten plaats îen Westen van Warneton, ten Oosten van .Armer ticres, ia de streek van Tabure en aan den Westrand der Argonnen, alwaar vooruit-îukkende Fransche afdeelingen werden afgeslagen. Bij Hulluch, bij Givenchy en in de bunrt ; van Vancriuois, dedea wij met goed gevolgr Snijaen spnnçen. , ♦* # • Le iuciitvaarldienst wa» aan beide zijden Eeer bedrljvig, Onze vliegers hebben vijfvijande-ïijke vliegtuigen (1 bij Nieuwpoort-Bad, 2 bij Cambrai, en 2 bij Bapaume) alsook twee kabel-. dallons (eenen aan de Somme ea eenenaande ivîaas) naar beneden geschoten. Si De opperluitenanten Walz en Gerlich hebben 'Siunneii vierden, luitenantLefferszijnenvijfden, ïuitenant Parschau zijnen achtslen tegenstander iauiten gevecht gesteld. Zijne majesteitde keizer Jieeft aan den laatste wegeas zijne uitstekende çliensteD de orde « Pour le mérite » verleend, « j Oostslijk krijgstoonesl. BERLIJN. 10 Juli. — Aan het noordelijk ge-deelte van bet front heeft er zich, afgezien van «en en vergsefschen Russischen aan val in den omtrek van Skrasowa (ten Oosten van Goro-.ditschtscbe) niets bijzonders voorgedaan. . Leçere oan generaal von Linsingen : ' De vijand die voelingea deed tegen de •Stochodlijn y erd overal teruggeslagen ; evenzoo ynislukten zijne aanvallen ten Westea en ten sNoord-yVes'.ec van Luck. Duitsche ïuchtvaarderseskaders deden succes-Ivolle aanvallen op vijandelijke schuilplaatsen |teo Oosten der Stochod. Leger van generaal graaf oon Bolhmer. Patroeljenbedrijvigheid en succesvolle ge-iyechten op het voorterreirt. • ; BaSfiaasch oorlogstooneel. f Onze voorposten ten Z. van het meer van iDojran sloegen door hua vuur vijandelijke «fdeeiingec af. Op Zee. 1 BERLIJN, S Juli, — Ofîlcicel : Tusschen den ? en 6 dezer maand, werden in de nabijheid der vt-ngelsche kust, door de Duitsche zeestçijd-Kracbîen, de volgende acht Engelsche visschers-i;a2I":uigen in den grond geboord : Queen Bee, jftrni Anderson, Pepoday, Watchful, Nancy |HuiBan, Pe'.una, Cirel Bessyen NewarkCastle. )Pc ygueen Bee, Watohfttl en Petuna raoaster. ,«oor de artillerie beschoten ..Torden, daar zij «rots het waarschumngcchor <>-,ogden te oai-Mua'c u. Offisieale Oostenrijksche bârâhlgf] WEENEN, 10 Jali. — Offieieel wordt mede-gadeeld : Russiseh krlJastocneel. De dag van gister verliep batretekelijk rustjf. Gedeeltelijke opmarschen van den vtjaud w«-den afgeslagen. italiaanssh kr^gstoonesS. Aan het Isonzo-frout beperkte sioh d« vechtsbedrijvigheid bij geschutvuor ea lucat-gevecbten. Onze zeevîiegtuigen wierpea opnieuw bommen op de Adriawerkaa. Tusschen Brenta ea Etseh werd op verscheî-dene plaatsen met verbittering gevocbten. Sterke Alpici-strijdkrachtsn dede; teg.:n onia lijnea ten Z.-O. raa Ci ru a Dieci versoheiden# aanvallsn die door afdeelingea vaa ®nze infaa-terieregimenten a. 1? en 70 onder de zwaarst* verliezen voor des vijand werden afgeslagen. Meer dan 800 gesneuvelde Italianea li^gea ▼oor onze loopgrachtea. In de* loop vaa dea nacht mislukte eea vijandelijka aaa^al in de buurt van Monte Interrotta. In den scktor teâ Oosten van het Branddal deden Alpinis eenea aanval tegen da Morbia-vallei en dea Monte Corno. Zij kwamea ook in het beziî vaa den berg doen verlorea hem weder da&k aan dea tegenaaaval onzsr dappere Tiroolsche land-schutters, aan wie zich hier 455 Italiaaea aï»o gaven. Oosteli|k krlJgstooneeL Onveranderd, Ter I.c«. Bij het aanbrekea vaa dea dag ontmoettô oasa kruiser « Novara », in het kanaal vaa Otrante, eene groep van vier — of zooals al de daarbij ge-nomen gevangenea overeenstemmand verkla-ren, — vijf bewapende Engelsche bewaking-stoomers en vernielde ze allés door geschutvuur. Aile stoomers zonken brandend, drij derzelve na ontploffing der ketels. De Novara kon van da bomanning slechts negea Engelschen reddea. ' Û9 oorlsi ia M Ocsian, Tarksehe Iteriehton. KONSTANTINOPEL, 9 Juli. - Kalmta a»a het Irakfront. Onze verkeaningsdetacliementea zijn in botsing gewesst met de Russische leger-machten welke uit Kermaadschah werden ver-jaagd op 25 kilometers van die plaats, op dea weg van Hamadan. Russische kontingentea zijn aangevallen ge-worden door onze vrijwilhgers in de omstreken van Sinch ; na een gevecht dat zevea ures duurde, werden zij verslagen en varplicht de vlucht te nemen in de richting van Sineh. alwaar zij belegerd werden door onzs vrijwilligers. De vijand had tijdens dat gevecht honderd dooden, waaronder 2 officierea. Aan het Kaukasische front is aaa den rechtar-vleugel de toestand ongewijzigd. In het center icanonncn duël. la dea sektoï van den Tschoruk volledig mislukken vaa het bedrijvig offensief tegea den flaak onzer troepen aangewead sedert eene reeks dazen met het doel onzen vooruitrukkenden marschtocht te be-lemmeren.Wij hebben doar era» tegenoffensisf eenig» gedeelten grond van plaatselijk belang heraomsa, welke ia handea van dea vijand gevallen warea tijdens de opgegevea aanvallen en hebban eea« groote hoeveelheid ammuaitie en oorlogs* materieel buit gemaakt. Aanvallen ondernomen op zekere puntea va a den linkervleusrel tegea onze voorpostea,werdea gemakkelijk afgeslagen met verliezoa voor dea vijand. Onze twee kruisers « Yavus Seliia » ea « MidiUi », hebben aaa de k us ten vaa dea Kiu-kasus, een vijandelijk transport-detachcment aangevallen, hebben vier stoombooten alsook rerscheideae zeilschepen tôt siaken gebracht, hebben de aieawe haven vaa Tuabe, tsa 2uid- Ooaten van Noworrossiski gebombardeerd ea hebbea eeaen brand veroorzaakt ia een uitg«-str^kt stapelhui» voor petrool en voor andete materialen. Onze schepea hebben ond^r weg niet eea vijandelijk schip oatmoet. "" Een monitor heeft op verrea aFstand eenigs houwitsefs geschotea ia de rtchtinjf vaa bat eiland Keusten ; zij troffea hun doel niet, waaraa hij vertrok. Een vijandelijke torpedoboot welke Fotché aaderde, werd verjaagd door het vuur ooxet artillerie. Den 7 Juli zijn een gids-ef loodsschip vend Engelsche watervlieatuigen en een Fransal» torpiljeur van Beirouth aangekomoa ; een water-viic?tuig, dat vaa het schip was opgesteges, heeft bommen geworpsa op de omstrekea vaa de hav'en. Drie personea behoorend tôt de burgaï-Lyke bevolkinsr werden gekwetst. KONSTANTINOPEL, 10 Juli. - Hat kww tler-generaal meldt : Aan het Irakfront op dea rechtervleugel, niets belangrijks bèhalve scher-mutselingen tusschen detachementen verkennen. Ean vijandelijke aanval tegen eenon sektor ia het center, is met groote verliezen voor de Rus-sen afgeslagen. Wij hebbea 35 krijgsçevangenea gemaakt Aan den liakervleugel hebbea wij velledig flauwe vijandelijke aanvallen afgeslagen. Behalve dat, niets te melden. Ûô log in BËLSIE @n FBAÏÏKBIJK Franaoha berlohtbn. -s» PARIJS, 9 Juli. — Van weêrskanton aan d* Somme, kalme nacht. Het totale cijfer der gissta-res door ons gevangen genomea vijandelijke soldâtes tijdens dea aanval op Hardecourt, hfcdraagt 633 man, waaronder 10 of&cieren. Aan het front te Verdun, heeft de vijand op ©aafgebroken wijze de sektors van Chattancourt, vaa Fleury en de batterij van Damloup geboa»* barieerd. Ten Westea van het Apremontbosck (ia Argonne) heeft de vijand tegea handgTepea beproefd tegen onze stellingen van Sint-Jans-Kri-.is. Een der vijandelijke detachementen dat eria gelukt was in eene onzer loopgrachten ta driagen is er dadelijk uit .verjaagd gewordsa door onze grenadiers. Het ander detachement is uiteengeslagaa vooraleer onze liniëa bereikt te hebben. la de Vogeezea, na een lerendig bombardement heeft de vijand gisteren, bij het invalles van den avond een onzar schanswerken geboîa-bardeerd ten Zuiden van dea Col S'^Maria. Da aanval is onder ons vuur mislukt. In den nacht is eene kleine krijgs7errichtia( door ons bswerkstelligd aaa den Sudel (tea Noordea van Hartmansweilerkopf) volkomea gelukt. Wij hebbea 14 vijandelijke soldâtes knjgsgevangea genomea ea X mitraljeuse gekaapt. PARIJS, 9 Juli (Avondberichî). — Tea Nooî-dea der Somma valt geeaa hosgenaamde g«-beurtenis aan te stippea. Ten Zuidea der Somme, hebbea wij, ta dea loop van den dag, een offensief bewerkstellifî taa Oosten van Flaucourt, op een froat vaa omirent 4 kilometers, van aaa de rivier tôt a*a het Noorden van Belloy-en-Santerre. Op gansch de aanvalslinie, hebben oasa troepea de vijandelijke stellingen ingenomsa oj> eeno terreindiepte vaa 1 tôt 2 kilometers m hebben zieh maester gemaakt van het dorp Biaches. Zij hebbea hunae stellingen gerastigd op eeaa linie welke van dat dorp loopt tôt ia den omtrec van Barleux. Tijdens die krqgsverrichtiafaa maakten wij 309 krijgsgevangeaea. Aan de twes oevers der Maas, tamelijk groote artiUerle-bedrijvigheid, namelijk in de £>ekîon vaa Fleury ea van het Futnia-boich. BSLGISCH BERICHT : Zeer leveadtoe artrllerie-ondernemingen ia verscheldeae ses-tors vaa het Belgiache front. In de streek vaa Diksmuide werdea op verscheidene Duitsche batterijen tôt zwijgsn gebrachi. Het veraielingsvuur dat met veel sueoef weder werd hernomen tegen vijandelijk® wcrlecg ten Oosten vaa Steenstraete, voerîe tôt heftiafe beantwoording ea veroorzaakte eenes s&M met bommenwerpars die ia oas voordeeï kseïJE (Kola. Volksztg Nr 5ê3). Eagslflohe berlohtea : . LONDEN, 9 Juli. — Geaeraal Hais meiilè' la dea laatstverloopea nacht was tusschea Ancrd ea de Somme de govechtsbedry veel minder levendig als de beide laatsio Wij dedea vârderea vooruitgang ia da b&îtSb ran Ovillers. . la eenea anderea sektor verovsrdea groep versterkte gebouwea. -j De Duitschers dedea geene verder® om de verlorene stellingen, die in hei beA aSit. onzer troepen ten Noorden van Giveachy, Ito heroverea. Na eene heftige beschieting vaa het éasl t«ji doa sektor die beze! wordt door Nieuw-Zeet&asf» scho troepen, gelukte het den vijand aa «stéi hevigen plaatselijken aanval op eene'plaats oam loopgraehtea binnen te drin<en. Na eea gevecht van eea half uur werd Mi «t door de Niejiw-Zselandscho troepea wëlN| uiteewerpen. LONDEN iâ Juli. — î>a vijandslijke artill^ rie was bedrijvig. Geschutgevechten ia verscheidena sektors. Wij mkten aadermaal trots den hardaekk!«B» wederstaad, in de buurt van Ovillurs vsrasl vooruit. De vijand ondernam in dea namidiag tint woedende tegenaaavallea op onze nieuwe lingea in het woud van Trônes, met het ooft»* zijne verliesea der laatstverloopea week tans winnea. Beide aanvallen werden door het geschatrttSf volkomen gebroken. (Kola. Volksztg., nr S33.) QosteîH'ijksch-HongaarsDlh Italiaanscha ooriog. Zialiaa.a90k berloht. ROME, 10 Juli. -v la het bekken vaa h«t Opper-Astachaal meldt men in Kessei va» Moliao en langs de richting vaa het Astacbda vorderin?en van ons voetvolk. Bij Forai zamelden wij wapens, a m m .initie «a krijgsmateriaal door den vijand achtergeiataa itt, Op de hoogrlakte der zeyen gemeenten r&r hinderde gister die a te mist de kaaoaneafc*-drijvigheid.In dea sektor van het froat verder noœrd-waarts namea wij stormenderhand, vijandel^l» verschansingen ten Noordea vaa den Chies®» berg ea bemeesterdan den Agneltabergpas. We namea eea 40 tal gevangenea. In het Opper Campelle-dal bezetteadaa 03Sa troepen dan San Giovanai-bergpas. Langs het lson*o-froat tôonde zich het vuta-delijk geschut b-jzoader bedrijrig iadsa ssfet®, vaa Tolmein, Plava enop de hoogteatea Nawrd-Westea vaa Gors. Het werd overal door ons geschat bftstredaa, In dea omtrek vaa Moafalcone sloegen wij ia den nacht tôt 8 Juli twee nieuwe rijaadehjk* aaavalspogingea af tegen de stellingen oalaagff door oas veroyerd. (Kola. Volksztg. a' 5SU Biiisi-laifsile ooriog Basslaok* b»rl ohtea. SINT-PETERSBURG, • Juli. - WEST-FRONT : Onder benutttgiag vaa hunaea bskomsa goeâea ultslag ta de streek ten Wwiiaa van den sektor bij Czartorvsk op den Styr veroverden onze troepen, uadat z'.j siet vle.it-' ra|« laar. Litgever G* De Graeve, Gent, Ketelvesl, *«. Dia Î2X.BHSTB PATRIOT Woensdag « 9 Juli 191#. Nu m. ISA

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie