De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

601 0
28 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 28 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 15 september 2019, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f76639mv2m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Rr &<#•• jdai. ui wu vracv^ «o. Bfii emuc^jci ra,i»v a ^asoruay <5® i#ec« rcr itr •# g*ïs».—r^?r w»ms »*** céses * - ~ w, 11!*) ti'.l>"..l»-W^OH JIJlW'MWlIIIII U^j'gaa'ii^iaW'iM'^WiM^^W ««UMriruuwwn — ■ OUI IH«|»I ^i»»M,HV>l»agK)m^lP.œfcrn^,l'«jy>"Wi.*.OT»m» lwBgSBggfe.^'«PWg< T*v^3&ggpn door de Çensuiîr. VOORSCHOTTEN. Hetf*a* vrij in een vorig: nummer orer Schiiîinff ea Verifoeding rsn oorlogsschade bebbea gœwg:! doat voorzien dat het gerxiimea tijd zal aurait &er h«t bedras der vergoediDg vast-gesteîd ce uitbstaali is Intusscàan zulian vela beschadigden willea feerstaJle» oi heropbouwei, rruar zul'en in vele Eeva'Ien gesn geld hebban om hunne bfgeerte te unnen uitvoeran. Dat haeft ds watjsver ook voorzien en de wst ha', toe voorschotten toc te s!aan cp hetgean da fcenadeeligde aïs re gosding zal toe^estaan wordec. Op die matiisr zullea aan doa banadeeligde (re'dœidtielen verschaft wordea om de meaat noodige kerstellinifcn te kuDoen doen. Zishier de bijzonlersia bepalingen van het ■wetsontwerp : Art. 1. Vcbrjchottenkunnentoegps'aan worden voor bfp,alde, st0fielijkerf.chtstree'.ischeschade ■an de goederen in de voîgende ka'egoriëa *all«nde : A. In nke onrorreide g^ederen ; la Allé onroerende goederen, diersende tôt Mitbatiajr van nijverheid en h ndel, a'smede het tuig ea Rerfed?chap tôt de uitbaîing dienende. t> Woonhuizen ; Se ODroerende goederen bes'amd tôt openbaar JHlt (hoîpitalen, scholen, kerken) enz. B. In zake mobiiaira goedcea : Ie stofïecrende Bieube'en, kleeren, lijnwaad ; enz. van eerste noodwendijjbeid ; ï= G;ondstoffen en koopwaren, noolig tort de uitbalir.g van nijverheids-, handeis-of landbouw-fasrichiiajfn.3e LîcSite:s ea binnencchepen. Art. S. — Alleen de Belgen die hunne nood-rakelijko en drinjçende br:hoefte bewijzea en die het bedrag van het toegekende vootscbot zullen besteden tôt hersta'ling van vernieide.ontvserde of besc'na iigde goedeien kunaea een voorsc'aot bekorr.en. De vrezenlijkheid en d? dringendheid der behoeften worden beoordeeld voirons de geld-midde'ea van den brnadeelde en hel be'aaj dar uitgaven noodig toi de he-stelling. Art. s. — Iïeï voorscbot m^g de som niet CTertieffen die noodig: zou gt\vet;st zijn, daa^s vooi' de raobilisatie, v->or de hcrbouwiag: of in ttaafsîel in^: der be;chadi<de (febouwen. Wat d* woonhuizen bstreft, het vosr=chot msg de 10.000 fr. per w^uing niet te bo. engian. Bij k jiîinklijk beîluit mag dit maximum ovar-troffeu w; rden. Art. 4.—Het voorscbot is vertegea-rPODrdijî'd door esnen ti-el uitbelaalbaar door den Stast, ia •an tijdperk van vijf jaren. Art. 5. — De voorscholstitel zal tîunaen afge-«taan of vrpsnd wordea volgens het besluit-we' van 11 Novembei 1018. Art. 6. — Iiidien de toe.?ekende ver^oeding' klei^er ware dan het badra? van bet voorsciiot zal de vço schotstitel \'ervangen woroea door eenen i ieuwen ti el ds bepaalde vergoeîing veraicldende. _ Iageval yan afstand of ve pandirsg van dîn ti'el zal de Staat aan den afuemer of scbuld-• cischer-waarborg, de sommen betalen walke de benadeeli..;de hem schuld g i--, uit hoofda van jrerdragen gesloten in overesnkoaist met het besluit-wet vaa 18 November 1S18. Ait. 7.—De voorschctten worden toegestaan door de r«chtbaaken en gerecbtshovea vaa oorlog s vergoeding. De aaarrasea tôt voorschotea worden bg dringer.dheid behaadeld. Art. 8. — De aanvraas lot roorscîiot duiit •an.: 1° ijet badrag vaa Iwt c«yan.$â« ï°Da bewijssrsodaa t»t *shaiHâ«R «an de «vezealijke en dr'&Gfxiêo l;e4a>ifte k«t v«or-schot rcchtwa*idi^t. 3e Hat gsbruik dat da aa^amter vana het voorscbot schikt !e maksn es die nï«»«*aîé-erKltj:aai rreîlce me» tckikt îe i*ca. Alla bi«<&k!r»n, in^ehtia^en es\ BÎtSkarawa^s sîu'dten zutlen bij do uisrrazeg jfzvafsgi \rcràei, Art. 9. — Bij sebraic aîa viurte grsadea tel schilling der juitfe vraa-de. doct d< r#catei uitspraak rekening h«uJeciâ# van «le grondée ioir den aanvrager ea don SwatakoœB&aafflrii versebaff. Art. 10. — Beroep is «atvankôlijk weîk o«îi het bsdrag rij der aan»raaf. Art. lî. — Op ver osa y»a «aa c«:tifik«iat vus rîeng.iffi-jr der rechîbask of vaa ket hof ovsr-handiît de ministar vaa fiainclëu a*a dea beaadeelde den voorjchetïtitel. Art. 13. — Een koaia'tlijk beslait z*l het toe^ zicht regslea van de rerfuiling: d*r voi»r-nrî*rden aan de genieters van voirsckoUan opjelsgd. De hiî3shuurkwesls8. Qstaeng'd îCora'talt vaa da Slgeaa&rs- balaîijQa «a VsressSgrfls Het gemengd Komiteit, gatroffen door hel neerieggen van ceT w.tsaatwïra betrsffende de acht rstalîikfe htiishuur, hceft beslolea aan de Ieciea der beide Kamers een verzoeksebrift ts Eturen, in da hoop dat er reVen'ng zal gehausiea wordea vaa dereohimatige eisches en van den onmogelijkea torstaad dea eigenaar aangeisan sedert het uiib'ekcn van den o»r'oy. Do statistiek-tabel'en opjeniaakt d»)or de rriast sc'nappij « Eigenaars-Belaïg'a « steil?n trsï da1 einde 1916 't ^erii^s van hui.huur rseds 511/2 °/< vaD bet iot:al he'iep. De^e zoe erastfee toestanc heef1: voor rechtstréeksch gevolg geViaddat^c meesteei ;eadomïiien doo: rsat^a es hypîîhîka: beiast zijn, wel!ce al'en *roa«l -la.j z*uiea ver liezen indiea hst vooritel Vaadervelde tôt ws wisrd. Het zija de kleiae eigeaaars en dezen welkt zieb laten overha'en h^bbea werkmanswoninget te bouwen — een werîc dat noch'&ss d®or dî reg-ering gïSteuïid werd — walio cr al d( asdaelea van zouden dragon. Tegenover zulke rechtsmis'-eTrun? zullen z[ op hunne beurt in de oma8«e!ijkhei 1 zijn huanl vf rbinte ûssen na te komen. Nachtans zijn he di^zeUdeeigeaaars welke bet çro^tsfe deel de las'ei dragen en zood^eada da staalsVas aaa vuilen. Zullkdatiig» wet zou ollea verd^ren opbouv van werkmansh liz n streanmen en nivsdzakeliji de verhoogin r der huishuur bijbre-gsn. Er is dus allé reda de beîangen van eeie zot belan?rijka reeks be'asti igscaulii»en niet ui het nos te varliezen en iste^eniesl moet e erasti» gezocht worden om hutsna retds zo< disp gegrief le ba'ungsa ta herd'ellen. f ICeninj Albarî ta Disant. Zaterda? morgsnd, rond 9 ure, is Konin-Albàrt. in. klein uniform van gene'aal, verge zeld ran da priases Leopol-1 en Karel, incogniti te Dinast aargeko'msn, o.n het hêerlijka stadji van vro3ger, cat nu slechts nog eea puinhaop is te bezoekea. Onze Vorst wandeldo ta vaet l*ngs da ru Gr iade, was zeer vertrouwelijk met de bevol king, vToas aan de omstanders hoeveel burger er vraide i doo lge:c'ao'en, het getal gijz»lâ^r en w'gîe/ocrden en hoeveel huizea in braac werden gestoken. Koning Albert deed zîch de plaats aanwijzei Wuar het staihais ha i g îstian. waar 17 iaar ni loden, Siaafit da oer h ad Albert de Groi-tï, die priiss Albert van was, te o.nt«4ac£a. De Ko*ù»<r der Beljt«a e*d«r&eid àch eeatee ©e^*nblikkan met da orwita vm« ket IricMwtar yuan da wtw. ters raa O.-L.-Vroaw. Op dit 03»?s&tK-ik werdsa da Koainç ea «îe • priaa»» ioer is die spovlig' laass alla ht s ton was teagofceasa, nrk»sd ea rrardsa Haaaa Ilecsbe l«a «eartiriftig taegajoicfet. De Vwstelijko )»erîon«Mi b««a7ea zicli rer* voîgens naar de « Kribba Watie-Joaé » waar de KoniB* bijzoaderiijk Mej. Lauréat geluk-we«schte.GsvaUd deoreeaige îedan vaa dea jçemsen-teraad oh do pastoor-dakea ran Dinaat k-srsm men op do piaatse» w.-wr den 23 Oejat 1914, Duitscbe troe^e* liffolijk 650 burgers vermoor-den.waaronder 80 vrouvren sa IS kiederea oader de 14 iaar ea £elfj van aisder dan 2 1/î jaar oad. De Koninj zîer b»wo*«n, ontbl»«t!o zich en aam keaniî v»n de herinneriHïsplatea ®p dezs verjcK:lige pîaatsen, aan desaurca vas'sehacht waar de o.igrelakkigea den nnrteldood stiervan. De Koniag bazoent eaaige verEielde gebauwea, overblijfsels vaa prachti»e woaiagen, waar peheele fiiailies betrompen cijn gehuisrest, Zijne Vlajestcit oaderhisld sich laag met de bewaners en sprak hun aaamosdigeade en ver-trooîtenio woordea toe. Om 11 ure 43 vertrokken Hunne Majesteiten oader de kreiea van : Leva da Koning, leve Belrië. «13»»- ■ ■ ii. Tramwagsrs, Men schrijft oas : Mijnbeer de Hoafdop3tellar, Met veel ba'aaïs'elliag laî ik uwe nrtikelen 't nopenî de uiti»rei li«5 der tramwegen. Wander-1 baar, dat de Zuiderkant der stad immar vergetea wordt ! Ware het nochtans ciet wansebeliik, dat Sint Dcnrs-Wastrem, Siat-Mar.ens-Laetbem en De Pin'e osk per elektrieken traça aaa de stad vsr boaden warea ? Het i? ho'igstwaarschijnîijk, dat do statie vati Gant (Zuid) voor het reisigersverkeer niet in<ei i zal çeopeai worden, waat er was van hat ïhùten | reeds kw.'stie vôôr dea eorlog. Al de reizijers die met dan spoorweg p.aakoman, zullan is i St-Pietersstatio mïcten afstappen en dis w:lk< [ van de omliggend ; ge neeaten k»mea en zich it ; het cantrum derstid moetaa begeven, zu.ler ; slecht i hilfvve?s zijn. ; Eeaa nieuwî tramlijn zou moaten aanjelagc wordan van St-Pietersstatia, !aa;s de Afsaélaat r of Si-Deaij >laan, we'ke verder de Meersc'astraa zou voîgan naar Siat-Dinijs-Wastrem, det k Kor:rljkschea sreenwg dsorkruisen dicht ds Rr.sdamstraat, du'i nirît verre van St-Martens t Laethem, het lan ! doarsnij 3e i tôt aaa deB-feds siraat vaa Do Pinte, deze valgen, en eindijei ' aan den ijzerenweg, waar da aieuwe statie mae gobouwd wordao. De tramrijtuigea zouden moeten doarrijden tôt de Koarnmarkt, waar zij road St-Nikolaas kerkkunnen draaian. Zij zoudsa veel bijdragei tôt het verbeteren van dea dieast Koornmarkt ; St-Pietersslatie. Raeds au vindt mea geen pliât: in de rijtuigen op deza sektie, wat zal het zijn ) als St-Piatersstalie ds Graote s a;ia vaa Gsa s sa! gewordea zijn ? , Een allersrrootsta voordeel dezer lija ware dat zij noch over draaibruggaa moet, noch eei spoorweg moet doarsnijden. Zij zou het (felitk uitmtkea der talrijka bewon deraars der Laie, on ware zeker geroapaa to een o^ergroot sucoas. I Het is te verhapea, dat onze maatschappi ^an eiektrieke tramw^gen mat walwilleadhei( i deze kweîtie zil oadarzoakaa. . Aanvaard, Mija'iear ena. A. J. Msl TE®igrrarsliff,. D« tcâai@êsa okHmh atsi overda r»rtfefi&g àie à» feraissKa o? shsn^n osx^ablilc cné«rga&a ea nccbSlfca» is la*t és tçkAA met vaa hst sy»acw«gWt«mï. De <ta«r és Dsit-sa&ws achter- , gelatea, zijn Je sbteikten fecs'asd ; al 1set mate' riaalis vacslete*. Daar^l bsifeeai Davsciiera al do gaoâs Met: wsggwiaaid ea œ«t és siech'e h«edaaigi»aii dia *as« oas gelstea heeft, is he» ds ajachiaisica oastttjpelijk ae aood ga «tukkiag te heuden. Ook de spoorwsgw»3:ea zijn ia zaer slecUtea S'aat; er wordt vlijtif a«werkt om daarin te verhtlpen. doch den arbmd is lastig voor il mot zulk slacUt weder. Ook het vervoîr vaa trospaa en ammunitie, de militaire bevoorradi"g en *4eze der vluchteiiagen, waarit>or talrijke trsiaca ■oodisr zijn, bïleaimeren het verkesr voor da r«izi«ers. Da tosstnad is dus zeer maaiiijk, doci» stiUekoas aan zai er verbstering komea. Sedert ernige dagaa hebbea da Duitscheni lokomofieven, die ia boter -n staat zijn, geievetd, waardoor din dienst vanrêizigers-en koopw .tea-treiaen merkelijk zal kuanan uitgebreid word«a. UÏT INGELM UN5TER. Verleden Zeada^ hield da vela-club « Vlug ea Vrij », eena eerste algemeeae rerga îe i ig in het g8«voon iokaal aan de Groanstetit. De: gelRîzaal, versieri mtt de portretten V3n onza ge'iïfde Vorstea, miàdan vadailan i ;ch» opschritten en nationale vlacrjas, had ean faeste» lijk aanziea ter geloseaheid onzer bevrijdio?. De noodige schikkingen werdan genomeu to» volledige herinric'atiag vaa dea voor'seen zoo bloeienden club. Het deel oas dîUîd daar ver-dienstelijke mannea aaa ta treffaa ais Jaa Vaadakerckhove, onder-oSicier in verlof, die zoo^eel ge'edsn heett in z jne harde, laa-îduritf« ballingschap en dia zijoe oude vriea laa was kemen groeten ea de hand drukken. Met aigs-meene stem;n?n werd hij bestuurlid gakozsn» Hertilijk proficiat ! Deschnjver, Georges Van Hou'te, d'à do iaricWter en altijd de ziel van dea veio-club geweest is, hsrdacht in eena korto aanspraak de vijf ledîn die gestorvea ?ijn voor h^t vader» laad en als he'idca op haï earevcl 1 ffevalltn zija, [ namîiijk : Guîlaaf Deleof, Michel Detnuynote» [ Lean Lainez, Jaa Line au en Gaston Michiels. ' Na hu'.de gebracht ?o iebben aan de dierbara gesDeuvelden, stelie h:j voor eîne omhaling ta [ doeB.tea einieeesoa di nst ta laten celebreeren [ voor hunne z elolafeois ! 't Is hat eeniçs e en t 't beste, zoo besloot hij,wat wij voor hea kunnea | doen. Dis omhahag bracht da ron.ie son» . op var. fr. C6-5 > wat een sprekend béwijs.is vaa dî broadfrlijkheid, dîa go Isdienîtïii en da vade.'la'uliliafda dsr iedaa.'i. Iswaarlijfcprachtig ( en lofwaardi? i t Gansch den avond wordea vad;rlandscha liederea çezongaa, als : Mijn gebaortedorp. da ( Vlaamschs Leeuw, Naar wijd ea zij5, en m :er andere, kunsîig be-ïoleid op de piano doot ! Georges LyBe;l. Wat vooral bijval vond, was het ii^d van «De KbuI » waarii de Du t-cha 5 dwinglandij op meesterlijke wiiza gefchaad-vlekt en be?l da Dnitsctio doeninge fija op 't flesschen g^trokken worit. Eea knul werd binnenjebracht, in miUtaira houding, volledig uitgeru=t zoadat hem nieta J ontbrak. tôt zelf^ hît eereliat, het ijzîrea kruis, de veldflasch met het opsch'ift « IJserwasssr » en de gamelle waarin eea halvea haring: warea t nist verçe'en. Hadda h:j a l s ga'Hoord en verstaai, hij wara j ia dan hoek, waar hij tea toon stonl, vaa spijt l en schaamte ineeagakrompsa ! Dia kerel zal ongetwijfali weigerlijk bawaarl vrorden en ia aadare omstandig'aedeanog dieast moetea doea l ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes