De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

244 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 17 Mei. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 07 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/348gf0pb6t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR riii îaar. Mai». W G.DaGraeve,KatelvesM? DE KLEîy PATRIO? Doiiderdag lï Mei 1917. P?SJs 3 ceniieaieii WÎTSCHB BSRICHTEN vin S»eî Opoot Hooîdkwai tisr Eerste Duitsoh barloht. BERLIJN, 10 Mei. WestelHk krligstooneel. Z,ererfroiit van veldmuarschalk krootiprifts Rupprecht oan Beieren. Tusschen Ieperen en Armentières bleef de feschutbedrijviglieid levendig. Na een kort roffelvuur, gingen de Engelschen aan de Scarpe «n bij Monchy ten aanval over ; ons vernielena vuur verhinderde den vijand echter zijn kracu-ten te ontplooien. Vijandelijke voorwaartscne bewegingen bezuiden en beoostea Bullecourt werden bloedig afgeweerd. legergroep uan den Duilschtn Kroonpvint, Op verschilletide plaatsen van het front aan de Aisne en in Champagne nain de geschutstryd weer toe, en nam af en toe een zeer hevig karakter aan bij de heuvelstelliagen van den Chemin des Dames, ten Oosten Cormicy en ten Noorden Prosnes. Eenige kompagnies verover-den door eenen onstuimigcn stormianval de Sto-Berthe-hoeve, ten Oosten net tort van Mai-t«a so» eu liandhaafden er zich, in weerwil van ce pogingen van dsa vijand, otn de hoere terug in -ijn bezit te krijgea. Rijnlandscbe troepen bleven eveneens meester van de nieuwe linie, die zij den 13 Mei, na de Franschen achteruit te hebben gedroDgen. op hoogte 108, benoorden Sapigneul, hadden bezet ; Ticrmaal herhaalde aan val; eu van den vijand Vermoehten geen wijziging in den toestand te forengen. De Franschen ondernamen op zich zelf staaade voorwaartsche bewegingen bij Ailles, benoorden Craonnelle en bewesten den weg van Corbeny ftaar Berry-au-Bac, die hun echter geen voordeel pijbrachten. Ten Oosteu van de Maas vielen vijandelijke aanvalstroepen liet dorp Blanzée fcan ; zij werden telkenmale afgeslageu. * Ht -Je i In den loop van gevechten in de lucht zijn zes •ijandelijke vliegtuigen achter het Duitsch front Èeergestort ; esn zevende zag zich gedwoagen èveneens binnen onze liniën te landen. 03$tell]k kri|gstaoneeI. - Geene bijzondere gebeurtenissen. liaosdonisoh front. ' Ten Noorden Monastir en ia de bocht van do Czerna is de geschutstrijd opnieuw aan het toe-jaeman.Tweede Dultsoh berloht. BERLIJN, 15 Mei, avondbericht. — Aan het AUne-Marnekanaal en in Champagne, levendig Iftillerievuur. Aan de overige fronten in het Westen bleeft hel bij min of rneer duister weder kaloi. Officieele Oosten rijksche berichtsn WEENEN, 15 Mei. Oostelllk en Zuâtl-Oostellik krijgjtooncel. Er is nlets nieuws. Italiaansch krifgstooneel. Na eene geschutroorbereidiag van drie dagen, irraarbij de vijand van Tolmein tôt de zee al zijna fcanonnenmatsas en mijnwerpers in het werk ttelde, begon gister de immer weder doo* de Bondgenooten geëischte Iuliaansche infanterie-Stormluop tegen ons Isonzoleger. De vijand rukte over eene frontbreedie van 10 kilometers, op verscheidene plaatsen vooruit het heftigstein ae s'reek ran Piava op den Santo-berg en op de hoogten ten Oosten van Gôrz.In de streek Fatji Rib en Consta .javeita wordt nog Sestreden. Op vele plaatsen van het slagvcîd îtorlten de in diepe gelederen aangezette lia-Uaansche stormmassas reeds a rider ons kanon- en Éi ra'ietiy.nnvHnr ineen. Zoa op den berg Sao'o Gabriele waar de vijand, wapenrusting, geweren I en helmsn van zich afwerpend, geheel mteen- j gedreven terugwijkt. ' I Reeds wanneer de Italianen vooruit kwamen, werden zij door ons infanterie-, gesteuncl door artillerievuur, ontvangen, en in gevecht man tegen man, teruggeworpen. Op den Fatji Hrib, vrisselden onze volledij vernielde loop^rachten vijfmaal van bezitter, om ten slotte door de ver-dedigers zegerijlc behouden te blijven. Aan somaiige punten werd de achtervolging van den vijand tôt in zijne stellingen voortgezet. Onze troepen hadden den 14 Mei bij hunne strijdbewuste afwering volledig «ukses. De vijand liet meer dan 1600 mannen en verscheidene mitraljeuzen in onze handen. De slag duurt zonder ond.rbraking voort. Onze vliegeri bon-den bovoa h;t gevechtsterrein met vericbeideno Italiaansche luchtvaarders den strijd aan. De plaatsvervangende officier Airighi behaalie tôt 11 maal toe de overwinning ia den luchtstrijd. Twee vijandelijke luchtvaardcrô werden in den strijd naar bened^n geschoten. Tweb andere werden door ons afweervuur nair beneJen ge-haald. In Karnie en in Tyrol geringe gevechts-bediijrigheid.ie aoiiai in hst Oasliit, Tarksoh bsrlobt. KONSTANTINOPEL, 15 Mei. - Ambtelijk bericht van 12 Mei. Irakfroiit : Twée Rusiische afdeelingen liebben de boven-Diala ove sclireden. Ds nooideiijke afdeeling, 2 kompasnieén.l schadron eu 1 kaaon sterk.weid den 10 Mei na esn kort gcvecht over den stroom teruggedreven. De tweede afdeeliiu bestond uit 1 ba.aljon,2 ruiterijregimenten en 1 b*tterij.Deze laatste groep werd door onze strijdkrachtcu vaa den westslijken oever tegengehouden : daarna werd zij van uit het Noorden en het Z«iden aangevallen en terug over de Diala ga\vo:pen, waarbij zij ziv.re veiliezen leed. Na erhand is gebleken, dat 3 vijandelij'.e ruiterijregimenten, 1 bitaljon infanterie en een batterij deel hebben genomen aan het geveclit bij den Garaiîpas, bcoo tjn Soe'eiminiè, in Perzië. De vijand liet na het gevecht de l'.jken van2officierea en 10 mindercn voor onze stel-liagen in den steek. K&ukassua front. Doorgaans kalmte, die allcen onderbroken werd door vruchtelooze ondernemingen van vijandelijke bataljons en door nutteloos ge-schutvuur.Balgaarsoh bsrlobt. SOFIA, 15 Mei. — (Ambtelijk bericht van 13 Mei). Hacedoniaob front : In do streek van Bitolia zwak gesciiutvuur. In de bocht van de Czerna poogden eenaanial vijandelijkeafdeeliagen onze stellingen op hoogte 1050 aan te vallen ; zij wjrdea echter door ons vuur zonder moeite afgeweerd. Overigens de gebruikelijke geschutbedrijvigheid. In de streek van de Moglena legden de Serviërs een zeer levendige gevechtsbedrijvigheid aan den dag. _ Op Dobropolje wo#dde den ganschen dag door een krachtdadig geschut.vuur. Bij het invallen van den nacht deden de Serviërs drie verwoede aanva'den. Ons vuur rnaaide de-aan-vallers echttr telkenmale neer. Z.j d.e onie loopgrachtea levend konden berei'ne ; werden metdebajonet afgenn.akt.Ilei d ipperiafant :rie-regiment Zagora 32 dreef vrij sterke S.rvische afdeelingen, die gisteren in den loop van de gevechten een'ga onzer lcopgrachten waren bianengedror.gen, in een schttterendea tegen-aanval voorgoed teru^. la de andere frontvakken van de Moglena sîosgen wij herhaalde Servische aanvallen zonder moeite af. Beojslen de Wardar hadden den -ganschen da; door hevige gerechtea plaats. De vijand poogde meermials ten aan val over te gaan, dorh ons ruur dwong hem telkenmale tôt den terugtocht. Eerst tegen 6 ure 's namiddag? konden de Franschen, na eene tamelijk hevige voorbereiding met het geschut, in verschil'ende I achtereenvolgende aanvalsgolven naar de heu-veten van Jarebina en Bissilkova Eltra (bezuiden Hoema) oprukken. Da meermaals herhaalde aanvallen -werden echter met bloediçe verliezen voor de Franschen afge7/eerd en de vijand moest op het gansche aanvalsfront den terugtocht aanva .rden, waarbij hij hier en daar in wanord^ geraakte. Bii Aitsca Mahle en bij Ssovo (bezuiden Gergheli), geschutbedrijvigheid. Rumeanaoh front : Bij Toelcea zwak geschut-, geweer- en machiengeweervuur. Bij Isaccea enkele kanon-schoten.Oorloj in BELSIS sa FSilIKSIU Fransohe bsrlohtan. PAklJS, 14 Mei. — De gewone vuurwisseling over geheel hel front. De Franscae \ heboea dezen morgend kraentige verkeuuingeu der Duitschers t ruggedrevsn die de Fransche linies op ^'erschillende pun en poogden to naderen benoordoosten Vauxaillon, bewesten Crao'ine, aan de hoog'e 108, nabij Sapigneul en in Champagne ten Zuid-Westeu van Nauroy. Al die pogingen zijn onder het Fraasciie vuur geheel mislua. De Duitschcrs hebben belang-rijlte verliezen geleden en kiijgsgevangenen in de han îen der Franschen achtergelaten. PAR1JS, 14 Mei, avondbericht. — In den loop van den dag heeft de vijandelijke artillerie, ge-weld g be?choten door ons eeschur, het i ont t n noorden van Braye-en-Laonnois en \ an Corny geb^mbardeer•^. Tamelijk levendige artilleriebedrijvigheid ten Oosten van Berry-au-Bac en in Champagne, in het gewest van Mont-Haut. Op de Maas-hooïtei werd eene vijandelijke po^'ing gericht tegen eenen onzer kleine posten in het bosch der Riddsrs, gomakkelijlt afge-slag'în.Aan het overije van het front vallen geene b^iangrijke gebeurtenissen aan to stippar. Ëtaselsoh berloht. LONDEN, 15 Mei. — Officiëel bericht van 14 Mei. Vcr'eden nacht werd een vijandelijke aan* val ten Noord-Oosten van Epetry afgpslagen. Ten Noorden van Ieperen nameci wij eenige gevangenen. B nst den nacht deden we vorderingea in Rœux. LiCHTOORLOG. h. 22 vermiat. BERLIJN, 15 Mei. — Het marins-luchtschip « L. 22 wordt s ;dert den 14 Mei vermist. Volgens officieele opgave is « L. 22 » op 14 Mei 's voormiddags door Engelsche zeasirijd-krachten in de Noordzee vernield geworden. la Holland selaad. DEN HAAG, 14 Mei. — De « Nederlandsche Telegrapheaagentur » meldtdatop 12 Mei vroeg in Cadzand, een Eugelsch vliegtuig gelaud is. AMSTERDAM, 11 Mei.— De Nederlandscho Telegr^f n -.reientur meldt : Bij Groeie is op 12 Me een Frausch vliegtuig geland. De inzit-tendert twee officieren en de t.vee Engelsche vliegers'officieren die bij Cadzand galand waren werdea ge.n erneerd. OP ZEE. BERLIJN, 15 Mei 1917. OfïiciîeL —Russische watervliegtuigen hebben den laatstea tijd veelal gepoogd, onze bewakingsvaartuigen aan de kust vaa Noord-Koerland bij hua bezigheid te storen. Het Russisch vliegstation Lebara werd daarom ia den ochtend vaa 13 Mei met een asntal bomtnen bestro^id.. > " Eageïssoa® bavens gcaiotea ) FRANKKURX4, 15 Mei. — Men meldt ofllî 13 Mei uit Londen : Tôt nader beii :ht is dë haven van Lowes^oft voor aile schepen, geslo'ea buiten voor de Engelsche en die der Bond-genooten.Ds veriîhsrptg duikboot»n-oodij. BERLIJN, 15 Mei 1917. (Officiee'). — Oaz«' duikbootc.i hebben in den Atlantischen Oceiaa andermaal 4 stoomschepen en 8 zeilschepen, i îuetende s.imen 25,500 brutoton, ia den grond gob ord, w. o. : een En^elsch stoomschip, dat op de « Marina » geùeek, een groot Engclsch taakscliip, het groot Engelsch zeilschip « ËeiiAànfî >, met eea lading kolen aan boord, het liai aar.sch stooinschip « Bandicra Moro » (iuSS ton; met eene lading ran 2700 ton ijzerertj aan boord. van Spaansch Maroklco op weg ma*1 Engeland. Vau de overige in dengrondgeboorda schepenhaddjn o. a. 2 iiole.l, 1 ijzererts, l salr peter, 1 oliekoekea en 1 stukgoed -ren a iiiboord. LUGANO, 15 Mei. — De « Secolo » vaa Genua meldt : De Engelsche troepen-transport-stoomboot" « Traasylvania », op weg naar Marseille. stiet op 5 Mei, i iet ver vau Savona, op eeac inijn. 30uO man en ?0 Zusters werden g' reà. AMSTERDAM, 14 Mei. — De «Tmss» vaa 7 Mei schrijft : H t gebrek aan schepen net-mt toe. In de Ztii î We^teiijks voorsteden kon use® ver eJea w.ekgeeae margarine krij^en. Aan da kalantea werd gezegd dat wellicht eene weele zou verloopen eer nieuwe voorraad komf. De "t as: natr boter neemt bijzonder sterk to». BERNE, 15 Mt i, — Clemenceau spreekt ia den Homme Enciiainê » zijne verbazing er o.*er u t, daf h^t F^an-che marineminis'.e ia nog ail jd voortgaat wekel. jksche stati-tiiiken o ît sc'.ie 'pibevsrigingen in Fransche havens.die daar ; toe gè-chi ;t zijn.de gebeurtenissen van d n du k? booten-o niog die akeiig en echt rampvol zija t« bewimpelen. C emenceau spreekt vervolgens o.er da afweermaatregelen door de Eatente g'eno ne® die tôt hiertoe oavoldoende zijn. Men moet de vraag stellea waar de Fxai -c'ia d iikbooten blijven, terwijl de Daitsche zich ot in de monding der Gironde wagen. Ilij vraigt of de Franscho havens niet zooals^ le Daitsche door eeaea gordel van rnjnerx ; escliut zijn. De Duitsch e Rijksdag. lnterpellatlën oyar de krljgadoeIeind*m Het anlwoord oan den Rijksksnselier. BERLIJN, 15 Mei. — In zitting van Dirss Jiuf verklaarde de Rijkskanselier in antwoœrd op d» interpellation nopeus de oorlogsdoaleindea, het vol..,ende: Mijne Heeren, « De beide, zoo eren voorgebrachte or.der-vragingen verlar.gen ten slotte vaa mij eeua programma-oerklaring, in de kwestie onaef oorîogsdoeleinden. Het afleggen van zulke ver-kl iring in het huidig oogenblik, zou niet dien tig zijn voor de belangen van het land: d rh.lv® m >et ik zulks weigeren. Sedert den winter van 1914-1915, wordt iS» herhaalde'.ijk, nu vaa de eene, dan van d«, andere zijde ertoe gedrongen, onze krijg^>.io4«! einden zooveel mogelijk in al hunne bijzonder» heden bloot te leggen. Ten einde mij tôt spreken te dwlngen, ro% !d« men mijae stilzwijgendhe d uit te leggen ail eene instemming met het krijgsdoelprograinnaa van zekere paftijen en richtingen. Daartegen moet ik opnieuw op de raeest^ bes'ijte wijze verzet aanteekenen. Bij het vrij* laten der openbare bespreking der oorlo;idoeK einden, heb ik uitdruîfkelijk laten p •' ' -■ i.>t <fè'-Tich "le* ' "■ • -m' \,.j t

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes