De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1099 0
31 december 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 31 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 18 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sx6445k61m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT ^ H? 299. 48° Jaar- G- De Graeya, KeSelvest, «6- DE KLEiMS PATR1QT Dinsdag SI Bec. E928 Fer Nr 5 etai. — Per week 2€> etm uoor ^ensuur. VOSR ONZE VfilJWlLLÏ8ER8. Hetgeon wij hieronder laten rolgen is mis-•Chien niet g'ibeel en gansch naar dea ouden trant, maar nieuwe tijden brengen nieuwe zedea w.-de. Wij h< bben geschrewn in ons nummsrvaa 84 December dat hct hoogst noodzakelij'r ware *8at rnen werk kon aaaschaffen aaa de soldâtes la oobepaali ver'.of gezonden. Welnu dat zal en dat kaa van zekere jongens aiet hetgevalzijn,door de scbuldderDuitschers. Wij hebben nu vernomen dat vele van die Soldaten di« in onbepaald verlof gaan gezonden Perdes, geneigd zouden zijn, sa eeaige dagen rusï, eea nicuw engagement te teekeuen. Maar.... daa zal het kontinsent te groot worden Ja, indien er geere andero soldaten tonden naar huis f ez mdea worden. Weinu, wij weten dat vele vrijwilligers niets beter vragen dan vocr onbepaalden tijd naar huis gezonden te wordea. Al deze jongens hebben in het Burgr.riijk leven eene positie, de eenen van fcediende, de arsdere van nijveraar, haude-Isa r en z. Warc het niet mogelijk, met een beetje goeden "wil, (en dat moet nu eenieder toch aan dea dag ïe ggen, indien hij waarlijkde heropbeuiing van het Vadcrland betracht), een soort roulement in terichten en telkenseen vrij willitrer los te laten Baar mate eea soldaat i-î onb-paald verlof ver-gonden, dea wersch u.tdrukt een nieuw •ngagement ta teekeaen. Dit ailes vraagt werk, natuurlijk ; maar i? m?n aiet verplicht iets te doen voor degenen nie geen werk vin !en kunnen, en hua huis, hun erve, da Éabri; k waar zij werkten, verwoest vinden door de gruwelen van den oorlog ? Is bovenstaaude niet eene oplossing dia beide jroepea soldaten zou b:~vredigen? — —■ — ■ » VerboHd der Peasiseakassen vaa heî arpoadisâQînant Genî. Uit een schrijvea dat we eergister uit Brussel •ntvan^en hebben van den h'er alçemîenaa Bsstuur îer der Lijfrer.tkas blijkt dat de Pen-lioonks'ssen die in de onmoiielijkheid zjn hunna Sîortingea te diea voor het eiade dez^r maand, d«ze zaiiea rco.'en doea in de maand Janaari, fiech zoo spoedig mogelijk. Aaa si de maatschappijen werden de s'ortings-bcrdere.len gezondïn ; moesten maatschappijen ipzs rog niet cnlvangea hebben dan wordea zij vrierd_ iij'c \erzocht hiervan onmiddeiliik den £. H. EtK'kbout, Slijpstraa*, 110, te verwit i^en. Deta'uei'.ea voor hct Ministcrie zttllen later ffezondea worden. Onnoodig te wac'aten voor de Stoitirigen ta doen naar de toelage van 2 fr. voor âe s'sriiagen van 1917. Ingezien de om'tandig-heden zal de betaling liiervaa slechts liter Jkminen ge îaan worden. _De maaîschappijen die d jor dea oorl.ig liunne Sijstea, lijf:ent- on spaarboekjes of andere stuk-ken veruietigd zagen, wordea verzoeb^ lvervan âea eerw. hesr Eeckhoui te verwittigen, d.e de «aakmet BrusSïl zal trachten te schikken. Aan a1 de maaHchappijen zal bianea eenige *reken een vol e ii^ verslaj gezond 'n wordea ,®ver onze werkingen binsi den oorlog met al de lfilich'inse-i die zij noodig hebben, of zoudea kunnen verlangea. De VoorzUter, Ju'es MAENHAUT. De MoDgessïiooI van Leuven. (.tMen weet oat de eeuvveuoude boekerij der (éîaogrfschjol van Leuven stelsslmatig vernield W«rd. De geheele weield heeft over deze schand-it-idJwre yeroutwaardiging uitgesproken. lien mrernauonaal komiteit voor de herstei-ling der Hoogeschool is tôt stand gebracht op voorliandneming vaa verscheidene geleerde genootschappen en geieerden uit Europa ea Amerika. De algetneena sekretaris is M. Imbart delà Tour. M. L. Desaedeleer, staatsmiaisfer vertegen-woordigt ia Amerika hc-tinternatianail komiteit. De Ameriks«.nscbe leden van dit komiteit hebben^ voorgenomen een aatlonaal komiteit te sticaten oaJer voirzitterschip van M. Nicobs Murny Butler, voorzitter der Hooge-îcbool van Kolombie. Nienwsjes uit ons Land. Koaiag: Albsrt ha-ft sir Beatty.de gekende Engelscbe admi-raal, verzocht Bel ;ië te bezosken. Praaidsat Wllaoa zal t-: Brussel het cud notel van priases Clémentine betrekken. Ba pulaan vaa da HossasDbool vaa I.9uv3a ■werden Vrijdag door dei sekretaris vaa dsn kolonel House, d -n heer C^trvez, b'îZ'Jcbit ; hij wsrdï o-.tvangen door Monie'gaeur L&àeuze en Hebbelynck, rektors. Do soMIj cler miUi»!raa in varïof z^l onge^eer 4,5') fr. daags zija. Ds geiaterneer-dea, die aaar hunae h^rdsielea 7,ijn terugçs-kîetd met eeaa maand soldij. zuîlea het voor-werp zij a vaa bijzondere z irgen en hun onder-houi zal volîedifîî worden. Oasa earsio oorîogrsoîïepsn. De dri3 Duitsc'ue torped >s te AEtwerpea geblaven, ^zullen vaa eeae bem snnia? worden voorzien. Eea honderdtal mîtroz?n zijn te disn einde rerdj te Antwerpen aaasekomon. Deza schepon zuîlen djeers o eeahedea vormsn onser ooriegsv'loat. Ds krijS330"iooî sal waarschijnbjK ia Juh aaastaande haropend wordea, -Bijz )rid-T3 voorwaarJeT, zullea tea voordeele vaa dezan oazer joagelingen die dea veliit jcht liebbea medsgedaaa en niet hebbea kuanea « blokken » a's d*ze die ia het land ga-, bleven z jn. getroffen worden. Eaa aieuw prorlnkt om papiar ta fabrik$3r33i. De Deenscbe profsssor Kazen Gramson heeft eea nieutv prolukt ttiigevonden ont papier ta f^.brikeeren, De grondstof bestait uit afgiva'.len b'ale en, die tôt pied t wardîn verand'rd. Prlagslijka goeiarsa onisr se g il gelsjfâ. De goe Jer^n v in de vier princ-ssea de Croy, verbliivende t"î Brussel, waarvaa eea door haâr huivelijk de priases d'Areabe g is, de andere piinses François van Beierea, zijn onder zegel gel gd. Oazs vrljwil'.lgars £a â® kaaapsn. M. Masson, minis;<r van oirl-ij', heeft <i-î kamp^ndBroorlogrv.ij^ilIi^ers bez^ch'.î-Iij was door hetjjeen hij dirir g<;zien hesft er«j ge^roffeo^ en heeft daîro n besloten dat al degenen d'e ia de kazernen niât kuanea gep'aats' wordea. naar huis mogea keeraa, in afwachtinar dat da her-stelling van het ka*np van Bevarloa zal toelatea onèa jongens daarheen te sturen. Da Dnîtaoîisrg hebben tôt hiettos slecht? 206 lokomo'ieven en 9093 waggans ia goeden stait gelevard. Mea vraagtzichaf hoa zij tegeu 16 Januiri, vo'gens do voorwaarden vaa rien wapenstilstand, da 5000 lokomotieven en 150.000 waggons zuUea leveren. Da mlatstar vaa baîtaaïaaasoba zaksn. M. Hymans, die Z ite'da? te Brus sel is teruz-ggke ^rd. heeft te Parijs zich reeds onderboadea mot Mïvl. Wilso.;, Clsmanceauen lïoover. « Bslglsoft appartsassat ». bestaat ta het Paleis vaa Buc^iogaam, ts Lon-den, waar op dezen o^;enblik d ? président der Vereenigie Staten en mad. Wilson hunnan intrek hebbsn genomea ea het verbiiji i) van den Koniag van Engeland. Het « Bel^isch appartement » datbestaat uit zeven kamers, zeer rij'c. bemeubeld en ineealoopen, wsrd gawoonlijk betrokkan doir Kining Leopold I, bij zijne maci : vu'diae be ^oeken ian I oningîn Victoria. Hat b3209k vaa SVesldeaî Wllaoa te Brussel, ii oiScieel besloten. De d»g is nog niet vastjesteld. Hat Scre&lst vaa Saisi S. De minisier-voorzitler M. Deiaroix en M. Franck, minister van koloniëa, zijn naar Londea vertrokken wiar zij het «krediet» van België paan inrichfetj, tea eindo in Eas'eland da nijver-h^iis- en handelsinkomsten te vargemakke-liiken. In dea loop van toekomende week zullea zij terugkee'en. Da'soboaUekaîsa ia gebraik door da tro9psà. De minister van oorl®? heeft da eenhsden ea dienst^n van hst leger bevolen dat de s.cho">lîo-ka en door het leg r in gebruik, onmiddellijk ontruimd wor ien en geene loka'en maer mogea opveeischt worden zoader toela'ing van den minister. Da prlasea van Parsaa ia hst Balgrisab lagsr. Op het oogeablik dat da vyandelijkhedsa ginjjen eindigen, heeft konieg Albert er aan gshouden do dienstan ta herkennen, bewez--n tijdans hat glorierijk en eind-offensief, do^r de twea prinsea Sexteea Xavier de Bourbon-Parma, artillerie-officieren gehecht aan da diviiie, de eïreteekens van hat oorlagskruis te over-haa lig.ïn. Da uvee prinsen hadaen den 21 Mai 1915 rcais het Fransch oor oiskruts bakimen, hea over-haadigd door den présidant dar RspubliaV, op htt front te Vouraen. Zooa's man weet was ha?: prinsSixIe die in Maart 1917, gelîst werd aan den président der Friauche republiek, de fameuze brief te ovsr-hand'g'én, waarbij Keizer Kirel aaa Frankrijk voorstelde hem te ga'asten de vre ie met Dui'schland voor ta bsreilen. Het was de ruohtbaarheid vaa dejen briaf die in Frankrij k e^-na ministerteele krisis uitlokte ea in Oostea-rijk hat ontslaj vaa graaf Ciernia voor gevoîg had. Hat aaar bn'.3 zsaflaa dsr kîa333a. I i hst département van oor'.oj z:jamaat-eTel=n getroffen voor het naar huis zen daa der k'assen van 1899, 1900, 1901, 1902 fn 1903. Da klas?ea van 1931 en 1903 zallen spiedig volgaa en d .n ds vrijwilligers van tea rniasta 35 jaar oad.liet naar hais sturen der vrijwilligers vaa30en 25 jaarligt ter studie en zsl niet lang uitb'.ijvea. _ . —►— — \U HET VATIKAAN. Ssaa aa-Jtspraak vaa Z. H daa Faaa. De H. Vadar, aatwoord >n fa op hat adres dar Kardinalan, ge'ezîn dîor Kardinaal Vaautel'i, verklaarde da*. Hij da wsnschoa vaa Kerstda? met vreugde konontvangea ea zulks voor di eerste maal na dea itilstand dar yijandelijk-heden.De Pau3 b-rinatr la dat H j al zijne krachtsn en iasrevingen had ingjspaanen oui den Vrade te verhiastea. Da priaci psn van de eeuw ga rechtraardigh'id rau Kristus herianerenda, richtta de H. Vader zijna gedach'ei na^r da groate vol terenboadea, uitgenoodi;d om dea vvereldvrede te v.>rzekerea ea w mscbt dat tôt aaa da vradeskonfarencie de geast vïn verzoe-ninï, wa^rvan h:j da afgezaat is, haersche. Da Paus weescht ook dat da bes issinjoa van het Vredeskongres de Uerstellia^ vaa de_ordo en de nerb 'ri ig van du m»nsca«lijVe ge\'os.etiï bevattea. Zijne Heiligheid bavestigde ook besloten te zijn aan ds beraadslagin?en van het We e'.dkongres (ie bfscliTraiBg te rerzekaren vaa bei gezig op de geloovi ;en opdat de gshoor-zaamhetd aan degacomen basl sàiagnn zoo ver-gemakkelijkt worden, ten eiada asn de were'd eane rachtvaardiga en duurzame vrele te ver-zakerea.Da Paus betracht slechts in zijn vadar^chip hîtbestuur voor de toskomst. Hij vreastdathet onmatelijk tempfïest dat over de asrda heeft gewoed, spires van verwoestingen achtarlatend^ osk in de harten der menschen overbli;fs?ls vaq voormalige wiok, ki<;m'n vaa one^nighsid, wraak ea wsdervergeldiog.heaft nigelatea. Zijae Heiligheid de.ikt d-it h t werk is vaa dsn Heiiige Vader om de zedelijke kwalan vaa don oorlo? te herstellen en niet rrtia da s^offe-lij ce verwoestingen. Hij hoopt dat ziju werk de weerklank zal zijn vaa de beslissingen dieop da Vredeskonferencie zullen geaomen worden. Hij eind gt tan slotte met te zejçea dat het w.«rk, wiaraan mea zich in ds toekomst moat verk'even, bastîat ia do oproeding der kiuderaa, de b•sclierming ea hst wijs bestuur der werk-iieden en de raadgevinijfen aaa de ba^oeia klassenopdat zij een goad gebruik van hun rijiï-dom zoud :n makea, Zijne Heili jheid wanssbtdat h«;tKindje Jesai met het nieuwe jaar de rechtçaardi .heid, da zac'ntaardigheid ea het geluk moge b-engen. De Paus gaf verro'gens zijnea Pauïelijkoa zegen. - — ALLEELEÏ Wat da bsldaataoed aaa FraakrijS gakoat haeifc. la de Fransche Kamer werd ketinis fiegaren van de verliessa tôt 1 Novamber : Gesneuvetd 31.300 officierea en 1.040.000 soldtten; virmist 3000 ofScicea ea 311,000 soldaten ; krijgrgevaa* gen 8300 officierea en' 433.000 soldaten. San vsrârau mot Spaas©. Sp&njs i; zianens ean verdrag ta sluitea mat de Verbondenea ca hct gebruik toelatenda vaa de Duitscbe tonaamaat op dezen oo^eabliic la Spanje geïnterneerd. D» vrailaa-koafarsaola. De « Morninç Post » me'.dt dit da vredea-konfsrencie wawschijnlijk dea 6 Januari zaî baginnen. Aan da eerste bîsp esingea zulle'* slechts viar ina^endhedan deslnem^n: Eaga-land, Frankrijic, Itilië en \merika. Verv::gaa» su'lan de andera Ver&oadtfnaa uitgenoodied wo'dsn deel te nem;n aai de bajprekia^ea, wasneer het hunna balangen geldt. Sat proâ'i'amsia vaa SS. Wllsoa ea Esgsland. De onderhan leliiçcn die Preîileat Wiî^ca gehad heeft il het Pa'eis van Buchiagham ea in het m'niste-ie vaa buitenlandsche zaken, hebben volJomle uitslaçaa opge!everd. &I. Wilson, da e;rste minuter ea M. Bilfour a'leaa woonden de bespreklajçen bij die meer dan vijf urea geduurd hebban. Da besprekiag lieo over ds 14 pun en vaa het program na vaa Wl -oa. Nopans het oit werp zij a zij vol'e lig 't a'rkoord. Gsraiaaassba bawaglag. Griaf C^ernin komt eene groota demo'tr.itischa burgerspart j te stichten. Zijn programma ba/at ■ een ckoaomisch verbon 1 met de Siavische S'.a'eu, i volledige afbreuk met Duitschla îd ea eea ve zot 1 tegen ieder pangermanisch gedacht. i De anti-Duitsche beweging n^emt van dag rot | dag eeae groote uifbreidi îg. De W^ensch» b'aden kondigen artikels af eene ekonomi jCha ramp voirspîlmde in gavai via eea vorboad met Duitschlaad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes