De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

936 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 05 April. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 23 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/bv79s1pt9f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT wsa wjë mm m mm® mm ans m*» m m. - • is&ii^rtttrai mm Êrm li n la Num. 77. 40e iaar. G.De6raeve>Xetelvest>l$ DE KLBINB PATKI9T Vp]|dag 5 Appil 1913 Prijs 8 csntiemea II» • Vtifw bîTICISELE DUITSCIIE BERICIfTËN VKBOBBEïÇIHO ittraffende haJ aameaatalWataar der atad Seat. § 1. De burgemeestsr der stad Gent BRAUN Wi de îchepea DE WEERT worden afgeaet. § t. Met het bestuur der stad Gsnt wordt, entier gedeeltelijke ophefliug d«r wet op de ge-Jnesnten, een door den Gouverneur-Gener&al in verstandheuding met de Etappen-Inspektion V&n het 4® leger te benoemea burgemeaster $«last, in dier roege dat hj zijr.ebevoegdheden, Voor zoover eene mtdewerking van schepatien en gemceateriad door de wetten bestemd is, tlifoefeot na deze coileges gehoord te hebben. § 3. Het Hoofd van het Burgerlijk Bestuur (Verwaltungchel) voor Vlaanderen wordt ge-înschtigd schepenen af te zetten en in hu^ne plaats dienstdoand» schepenen te benoemen. §4. De wedde tan de»j niauwen burgemeester en de besoldlging der dlenstdoeoda schepinen |r,l door den « Verwaltungchef » bêpaald sa uit tsidde'.en der stad Gant beiaald worden. § 5. De « Verwaltungschof » voor Vla»nd«ren Je met de ultvoering <!ezer verordîning gelast. Brussel, den 16 Maart 1918. Der Généra gouverneur in Belgien, Freiherr von FalkenHausen, Generaloberst, A. H. Q. ''en 18 Maart 1S18. Der Oberbofehlshaber der 4® Armee, Sixt von Armin. General der Infanterie. > Met belrekking »ot de verordenisg van 16-18 p.î«»ît 1918 C. Fl.V. 134? wordt de ouder-burgs-ffieister der stad Poser, Dr Kunzer.door deze tôt 'ifenstdoendeburgemeesterders'adGtn'. bercoemd Bïusse!, den 28 Masrt 1918. Der Geaeralgouverneur Freiherr von Falkonbausdn.Geaeraloberst. E. H. O., den 29 Maart 1918. Der Etappeninspekteur von Schickfus. général d«r infanterie. B1J¥0££?3B£. \ot de verordening van 4 Oktober 1917 betrsP fende het gebruiken des tabakcogst van dit jaar in 't g<?bied van het 4° leger. (Verord. bl.4« leger 1917 bIz.503-510 voIpnr,16Sl ïa v. h. Et.gebie i van het 4<= Ie?er, blz. 920 o. r.) Cijfer III lid 2 verkrijgt t volgende bijvoegsel: Het verbod ran ruwen fabak zonder toelatinz der Etappen-Inspaktloa (Wittschaftsausschuss) » rerwerken wordt op het Yerwerken van Jesneden tabak uitgebrtid. A. H. Q., don 21 Maart 1918. Der Obcrbefahlshaber Sixt von Atmin. ' iïïiiscHi uTionïr van giraoî BoAflkwartlsr Ksrsi® îJxltssk feerlekt. .BERLIJN, 3 Apri!. Wesiolîjk kr'^gsiaoHâe!. / Soms levandi?e gesebutstrij J b-j en (en Zui-rCen van Lens. Op het gavechtsfro-^t bleef gedu-ïende den dag de gav«ch(ibe<'rijvigheid lot t^chulvuur an verkenningîgevechten beperkt. Een nachtelijke aanval vas Engelsche afdcelin-,86b tegen A3'ette werd In een tegenaanval afae-jSlar«D. Met sierke krachfen viel d» vijand de» ,tvonds tussclien Marcheîcava en de Luce-bëtk Un. Hij werd onder zvvare veriiezen tertigriewor-fen.Door eeuen hand?reep s eiden wij ons in het bez t der hoo^ta ten Zuid-Westcn van Moreui'. jJJe vemieling van Lsan door Fraasch eeschut 5_iuixt vooit. Voor Verdun en in de Midden-^Jogeezen werd de geschutsbedrîjvigheid ievea-(fli£er. Tea Zuid-\Ves!en ran Ilirzbach leverde ,-i.suksesvoile aanval gevan?eaen op. L. ^';'nraandant * rijheer von Ricjithofen behaa'de ®!ti (je overwinuiDg in de îucht. 1 and-re knjïs'ooneeîet» Riçt? oieuvvs. V} uiiPiiiiu « «-a a Twasite Baltsoli barleht. BERLIJN, 3 Apri), avondbericht. — Van het •lagveld ia Frankrijk aitts nisuwî. Officissle Oostenrijkscha bôrichttii WEENEM, 3 April. — la het Etsch-dal wer-den Italiaansche verkenningsfroepea afgcslagen. Oorlog in Oosfan. Snl^aarBoh bsrleÊI. t? SOFIA, 3 April. - Aauîist Mscedoaisch front Indestreek van Bitolia leverde een patroelja van het regiment « Son» » Frarssche gevaageaea in. In de Cerna-bocht en ten Oostea van den S'room bij Tarnoro wederzii'Isch korte vaur-orervallen. Aan beidq kanien vin da Fardar werd de wederrjdsohe geschutbedrijvijheid levendiger. Lavaadice weierzijdiche badrijvig-heid der vUeçers. \Vij îchoten met gcschutvuur een vijindelijk vliegtulg noder, dat tea zttiden van het Doiran-meer vief. Aaa het Dobrudschafront wapenstilstand. De Tirsakirpta dsikkst^airl»! BERLIJN, 3 April. Officieel : Nieuwe duik-bootsuksessen in 't versperds gabied rond Énife* land : 19,900 tonnen.Door hat in den grond boren werd ^oofdïakelijk het oorlo^stransportmaterieil van de;i vijand in het oostelijk.gedeelle van het Kanaal ,<e!rofftn.Vier xwaar gfe^aden bewapenda stoomschepen varden daar door esn ons»r duik-bootaa onder leidlEg van kapiteia-luiten-Wincer vernield. Aan de oos'elijke kast r*a Engeîand werd een bevr-spead vlaschersstoo.aschip waar-schiinlijk een baw&kiassvaartui.f.dooreeneduik* boot tijdeas een geschu!ge veeht ia brand geschotaa Landbouwkoaiiieit 7an Oost-Vlaanïerea. Plaaîpaardabooaaa. Do Yolîendi gemeenten mogen, te rekenen van hedan, da hun toegestana plantpaarde-boonan afhalea, ia de magazijnen vaa de heerea Monballiu, kaai van dea Kleinen Dok, 23, te Geat. De booaen zijn uit>lu'tend bestemd vOor de plaating. Wie er anders zoa over bescls kken, zou zlch aau moeilîjkhed^n b'oot stellen, daar do verdeeling tussch*a da laedbou'tvers nau.v-keuilg moet aaagegeven wordea. De bata'inst geschiadt bg de afbaling; 225 fr. da 100 kilogr,, varder eene bor«;som van 10 fr. de 100 kg., welke teruggageven wordt na inzaa-ding d r behoorlijk in»eva!de lijsten van ver-deeling:Schooaaarde,300; Dikke!veaue,500;Zwij-naards, 75; Gonfrode, 83; Lembarge, 10j; Vurste, 50; Baairfem, 150; Zsvergatn, 50 ; Nukerke, 1500 ; Gca aardsbeigen, (ge'.Tast), 5000 ; Rot se, (gewest) 2000. Nieuwe inschrijnngeu kuaaen nog aaage-nomen worden. —— ———— ■ 1. - - ■■ ■* m 5TABSNIBBWS. Srooîâti tfslag. f^Ta* 1,65 fr. Calandsrstra\t, N. 3, GEMT. 3S73 — Si-]03EPirSHUIS.GAdsrstrM tî, 2iet ea koopt oud* Bosken. — Hovealar seffeas gerraagd roor Afsné. Vrij wîon«t c.m, Adres nr 134, Albrechtlaaa. 4231 — O^aratCaî» in 't groot. — Van he îen, keu3 Dui'sche en Belsische ci<are!taa. Stalen alla dagen.9lji tôt 12u.Ho'el Elisabeth, BJ.Albert 83. — K TïsiaSeur, het bast® Kindervosdsel, ook voor volwasaenea het kioekste en saiakalijksla gerecht. Jos. Coilio, Brabantdam, nr 30. 3323 — Ijfxertjsa, Tançea voor Rijkoordea. Men pe'ast zich ook met 't makea a*n 5 ceat. 't paar. K .ulenbroîV, Eendrachtstraat,97,Gïnt. 4213 — Varlaasl Piaaola te koopen. —Schrijren met bij^onderhedan, bureel blad M. A. 15. 42*ô — Uit tsv hand to k«o0sn t KUia Burgers-hul», gelegen 5 aiinuî.en van het Park. Schnjvea bureel van dit blad letters D. B. 4230 a»n w m v m \Mzr\j v K Cf 1UUM0kl I HwrtvMMKw —* 311k. — Ik koop alîe voorwerpaa ia blik, als-ook conserve, bonbon, molk «a eaoaodoozen, olie-pullen. Brusselschestraat, 3f, Gent. 4188 — Da Banaaa l lïalaa âti Créait «Raatl. Naamîooîe Venaootschap, Gent, bericht da belaaghebbenden, dat zij een winstaandael van 3 trank per aandeel van 50 fraak uitbetaalt, voor h^maatschappebjk boekjaar 1917. va koepon 33-34, kan ter uitbetaling aaage-bodaa worden vaa nf 2 April 1918, aaa het wjaket nr 6, ia dea maatïchappelijkea zetel, St-Michielspîaats, 16, ea ia net bijgevoeasd kaatoor, Vlaanderenstraat, 32, Gent. 4195 — ZA9BN welke-in April mogen gezaaid worden met tijdvak van opbrengsr, ta verkrijgfn in het aloud gekend huis, Alphonse GALLET, G aaf ran V.'aanderenp'aats, Geiï^. (Gssticîit 's«dart meer dan 30 jaren). Glaskoolrapea, Augusti, bijzoaderlijkgebruikt voor da keukaa (niet te vergelijken mat do kool-raip); Andijvie, Juli; Bloemkoolen, Sapleniber; Bi^aliiok, Juli; Kers, Mei; Spinazie, Juli; Tuln boonan, Aug.; S'amboonen, Juli; Persieboonsn, Tuli-Aug. ; Keukearapen, Juni; Zomarkrop-silade, «iada Junl*Aug. ; Bindsalade (Romaine), Juli-Aug'.; Ajuin, Au«.-S«pt.; Zurkel, Juli; Peterselie, zomer en herfst; Erwea, Juli-Sept.; Ràdijs, Mei-Juni ; Schorsonsron, herfst ea vol-goiide jaar; Prei, htrfst en lente; WorUlen, Juli-Aug.; Wortalan, laie, Nov.; Kerrel, Mei-Juoi; Suikerij of Witloof, Oct., en Bitterpëen of Suikerij-Wortel, Sapt.-Oct. Lnndbouwzaden. — Aile ïoorten van Gra3, Kiaver, Voedîr en Saikerboeten, groote Rapaa, Sp trrie, enz. liloemzaden (beschikbaar meer dan 1400 soor-tan). — Da jaarlijksche bloemen worden la April gezaa.id, in M<*i de tiveejarige en overblijvenda. — ©dvr?.aç<9 : Binnendîeaster of Maid, 2.30fr. daa^s. Adres Dok, 7, van 'i tôt 7 uro 's av. 4249 — HoaS Tirions : Wi'te fox-terrier. Goede baloanin?. Fortlaaa, 7. 4250 — Aaabad: Groote partlj Azaleas in batten, DaCost*r,L«eiiwerikstr.lO,(St-P,eters'atia). 4251 — OeTraagd: Dsftige ea nanrstige Meid, de keakai keansade. Adres bureal bla-f. 4253 — Opâ'fi iigolitî:!. — Belangrijk biricht. Da lokala koratniss'e tôt hulp an oodarstaud aan do opgeé'schten ea hunna familia bren^t tor kennis der btlang'aebbeaden dat de noodige stukken voor het verzendea van postpakeiten ia de buroelen der commissie, Angllkaaasche kerk, bij St-Jacobs, zullea af^aleTord wordsn : dea Maauda? 8 April voor da 1®, 2^ ea 3« wijk van A tôt F ; den Dinsdag 9 April voor de 3« wijk Taa G tôt Z en 4* w:jk ; den Wooasdag 10 April voor de 5« wijk ea 6» wijk van A tôt F; tUa Donderdaj II April voor de 6» wijk vaa G tôt Z ; daa 12 April voor de 7° tvijk en 8® wijk via A tôt N ; d«n 13 April, 'a morgeads, voor de 83 wijk van O tôt Z en 9- wijk vaa A tôt R ; 's natniddags voor ds 9- wijk vaa S tôt Z en 10» wijk ; daa 15 Aprii' voor de 118 wijk en St-Amaadîber£ ; den 16 April voor Gentbruyge ea Ladabarg. ~Bsricht aan ds Denen.—De konsul van Dons-mark bericht de Dsnen, dia te Gent \'erb!ijfe!i, d.*t het koninklijk geïaafschap vaa Dsaamirk te Brassai,voor den duur ra-i (j rnaaaden de maohtl-ging heeftontvaaa-an van daDaaasche ro^esring,. e:n mian-Iel jksch bevoorradintsraatsoaa te aw>2«a doaa komen voor de Denea die in België vavblijsren, raat3oea ^elijkvormiff aaa datgeea weike de Daausche oadetdan«a staaiatan. Voor nadera ialichtiagen tnag man zich weadea tôt da.i zatel vaa het koasulaa', 20, Kortrijirsche steenwag\ !s mor««ada van 9 tôt 11 uro. — BsIaBgfrljk bsrloht. — De provinciale Bevoorradlngscommiâsie van Gent stelt eea zeier g*tal aardappelplantjes ter baschikklnsr ran hat pnb'iek, ia bakjes va» ltO-125 staks a»n „ _dea piijs vaa 4 fr. de iW stuks. Dcza ôlant!e3 * -» » • s ^ » vomioiiieii kloek en gezoad opgakweekf, vervangeu roor* deell? hetaewoon planta:oed, dat bij velen oîi.t-breekt. Men plant in goad b«reidaa grand 500 tôt 650 aardappclplantjes per are of 100 vicia t, t. z. op eenen âfstand van 0.30 m. ia rijau eu 0.55 m. tusschen de rijen. Mea kan in3chrijrfa voor 20 Apnl hetzij in het Prorinclaul Beatuuf, Bureel 31/bis, he'zij in de bureelen dor Stadsr-, hovingeo, Vrijheidslaan, te Gent, ofwol Geat^' stra&t, 12, St-Amandsberg. — Aflavarlng' vaa vlaasokatoel, — Het Landbouwkomiteit r*a Oost-Viaaa ie en k*1 vleeschmee', bii hoaveaiheden van 5 toi 19 kilos aflevereo, Zaterdaj, 6 April, van 4 tôt 6 uro des aarr.iddaj{s, in het c Laadbouwershuis», Goudea Leeuwplaats, ta Gent, aan al ds .ngosohreraa houders, voor do voedaring huaaar kiekanr, hoadea of aadere dierefl, waarvoor hat hoofi-zakelijk wordt baauitlgd. — Maa vraasS : Koetsier-Knecht, goede ge* tuisschnften, gehuwd, zonder kinclereu, vvoaiaî gratis. Berraian Oudenaardschea steaaweg, U7, 's namiddags na 4 uur. 4263 —Plaaos.— Schoone eikon ea rerschill. aadara beste merkea te koop.Moerman, Hoogstiaat, 122. AMSTERDAM, 3 April. — Naar « Rautpr » uit St-Petersburg bericat, hjaeft da Oo eeaâ,che Rada. aan daa Raad der Volkskoaimissai'lsaaa een vradevoorstel gedaan. Bultsoha trospsa ia Fîalaail BERLIJN, 3 April. — Offic'eal. — Jredaaitsn ' van onze zeïatrijdkrachtea hebbea hedea tnorsea na eea moeilijkea toclit door ijs- en mijnenveltlaa de Iroepan voor hulpverîeecing ia Fiaiaad te Haaïô (Z'iid-Finland) aaa îaad geza1. Es» vardrag. PARIJS, 3 April. — De bladea moi ion uit ofûclaele broa het alviitaa vaa eau Russisch-Rumaensch verdrag op den voîgendan groudls'ag: 1° Ontruiming vaa Bessarabie door Ruiaeaiê, blnaan de twee maandea ; 2» uitwisseliag raa gavaagenen ; 3« ultvoer vau den graanoverschot die zich ia Bessarabie bevindt naar Rumetsie. , LÂan h@t Westfroni Sa bsasbUtlaar vaa Parija. PARIJS, 3 April. — Officieel. — >& beschîî- ' tiog van het gebled van Parijs door het verre drajende kanoa werd hedea voortvece'. tJStîiïsidlEg vaa fcst ïraaaofe operatio^altlad. -> Da Franscha miaisterraad haaft b-t3 ist dat dté," departeraanîen Eure, Selne-et-Olse, 'le arrou-' dissemeaten Melan, Foataiae d'Eiau, do, dopaitera-ôûten Yonaa, Côle d'or, ea da arros-, dissementea Basançoa ea Poularlier, opaiauw van htt leger?abied zoudea daalmakeu, Ba Saltsslia taaka. LONDEN.3 April.— Over de Oultsohe tanks, die in den grooten slag tnelewerkenj oialdt. Rauttr's bijzjn 'ere brleîwisselaar : De Duit-} schars hebben d ia soorten van tanks : tôt de»; eerste soort behoorea d«»e, die de Duitscherî' aan de Eagelscheaon'.nDmen hebben ; de twee Je soort îs vaa kîainer kal'ber, vaa wazeaUjk ge-ruchtloozan gang, iterk bewapend an sterk ge- { pantserd.Da darde klss zijn de zoogezegde Uad- ; kruisers, eanbijzoader «oort vaa tanks, ( De kleina snello tanka zijn 26 voet laag, . 10 voet breed en 1.1 voet hoog. Da laadkruUars i zijn ongereer 15 1/2 voet lang, 13 roet breed en bQna evan hoog. Da bewapenlag toastaat uit^ kanonaen, machienengeweren en vlaramonwer-pers. Voeral de rlammenwerpers vermearderea, de vernlelingskraoht deser tanks. Naar men zegt, kan de bamanaiag dezer tanks deze ook herme-tlsch sluiien, als se door gaiwolken rijdea. Tôt slot zegt mea nog, zijn die Unks ia ploegea ver* t deeld en staan on«î»r belberel vaa eenoa ui*joor.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes