De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

3224 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 28 April. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 25 september 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h41jh3hc8f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT W' îàar. Main. 101 G.DeGraeve.KetelvesMS DE KLEÏME PATRIOT Zateriiag 3» April 191T. Prfls S eentiemea frateeks fesrmm ^2t! bot 0P»»t E«rat9 Dultsoh bericht. SERLIJN, 26 April. Wentelijk Krljgstoonsel. A Gxsteren rustte zich de vijand bij Arras a leen «0? tôt gedeeltelijke aanvallen uit. <f Ten Zuiden darScarpe stormden zijne aanvals-aolven driemaal tegen onze lijnen vooruit. en Irismaal meesteazij t«rugwijken. L De ait'illeriestrijd hield ook g!ster in eemge ïektors in aanmerkelijke sterkte aan. < Bij Gravelle ligt onze stelling aan denOost-Éând van dit dorp. ybegerfront oan der, Duitschen kroonprins. ■ De algemeene toestand is onreranderd. ï De vuurstrijd was op begreasde frontdeelen ©eperkt. Bij de Hurtebise-hoeve en ten oost^n daarvan, «Tard door aanvallen waarbij wij drie officieren «erangen namen, onze stelling op den Chemin-«es-Dames bergrug aaczienlijk verbeterd. l Tegen den avond vlel de vijand na heftig Btijgen van het vuur aan wesrszijden van Braye nan, op een front van drie kilometers ; hij werd lloedig afseslagen. In Champagne deden zich enkel handgranatea ffevechtenvoor. yf/tger van ffeneraal-oeldmaarschalk hertog Àlbrecht van Wurtemburg, Geene bijzondere gebeurtenissea. ai pister verleor de vijand zes vaegtuigen van Iwftlke luitenant Schafter er twae, zijne 22 en p3 tegenstander naar beneden schoot. Oostel^Jk krîjgstooneel. tTca Zuiden van Riga, bij Jakobstadt, Smor-uh, ien Westen van Luck, ten Oosten van ioczow, aan de Zlota Lipa en langs de Putoa ftdeSereth, heeft de Fussische s-eschutaktie ■<sn het ons daaropvolgend vergeldingsvuur toe- tncmen. aosdonisoh front. , Verklaringen van gevangenen uit da gevech-fen van het Doiran-mser den 24 April, hebben §>ewezen dat aldaar de Engelschen met sterke «rachten op een s m al front eenen aanval uitge-FrOeril hebben welks doelver gelegen was. k De wakkore Bulgaarsche infanterie heeft een Schoon «ukses behaald, al hare stellingen be-fsonden en den vijand, in samenwerking met ©uitsche en Bulgaarsche mitraljeuzen en batte-IPjen zware verliezen toegebracht. } Tweed* Dnltsoh berioht. L BERLIJN, 26 April (avondbericht). — Van ]T * strijdfronten is niets bijzonders te melden. Dfficieele Qosîenrijksche bsrichten . WEENEN. 26 April. i Oasteliik krljgsioaneel. £ Het vuur van net Russisch geschut, daagde verscheidene piaafsen vergeldingsvuur uit, OJizer kanonnen. Verder geene bijzondere ge-wechtsbandellngen.Italiaanseh en Zuid-Oostelijk ^ krilgstooneel < Onveraoderd. Oe esrloi in het Oasten, feolgaaraoh bsrloht. tSOFIA, 26 April. — Ambtelijk bericht van »u 25 April : aoedonlsch front : , Tusschen de Wardar- en de Doiranmeren ■iterst hevig kanonnenvuur, dat den gansclren #ag aanhield. De Engelschen vielea met ba-Otiidende krachten aan, waarop zicH in den fektor esn gevecht vaa grootc hardaekkigliteii •ntwlkkelde. Oreral werd de vijand teruggeslagen, hoafd-zakelijk ia handgranateigovecht en in bloedige worsteliag vaa min tegen man. Enkel rondom Boldzeli duurt het gevecht voort. Bij Seidell werd esa vijanda'ijk vliegtuig naar b^nedea gehaald. Op het oveiige front tamelijk zwak kanonnenvuur.Rameaasoh front : Bij Mahmudia, tamelijk spiarzaam kanonne-vuur. Ten Oosten vanTulceazwak geweervuur. Bij Isaccea afzonderlijke kanonschotsn. Turksoh berioht : KONSTANTINOPEL, 26 April. - O^oieel bericht vaa 25 April. — SINAIFRONT : Op 19 April voerden do vliegers Oppsr-luitenant Felmy en Folke eene koene daad uit. Nadat zij de vijandelijke lijnen overvlogen hadden, landden z!j dicht achter het rijandehike front ia de woestijn en rernielden dadelijk de waterleiding door de Engelschen gebouwdtg. b^voorrading der troepen. Van de overige froaten geene bijzondere gebeurtenissen,Oorlof ia B1L1IC ®a FEA.NKEIJK 39 Fransobe berlobt^a. PARIJ3, 23 April. — Tusschen de Somme en de Oise betrekkelijk kalme nacht. Een begin Tan bîschieting tegen de Fraasche loopgrachten nabij La Fère is tegeagehouden geweest door den vluggen tegenstind der Franschs artillerie. In de streek der Aisne hebben de Franscheia eenigen vooruitgan^ geinaïkt ten Zuid-Oostair van Cercy en Laonnols, en namen krijssge-vangensn.Een Daitsche aanval is dezen morgend na eene hevige beschieting in de o nstreken van Hurte-bise en op do hoD^vlakte van Vaucle c, tegen-gehouden door het Fransche vuur. In Champagne, b'j den Mont-sans-Nom hebben de Franschsn ins-îelijks vooruitgang gemaakt, ook krijgsgevangenen en een kanon viel hun in da handen. De ©uitschers hebben vruchtsloos bij Tahure en Maison-de-Champagae verscheidene over-vailen gedaan, d e af^eslagen werden. Hunne afdeelingen hebben vele lijken onder de draai-verspsrringen achtergelaten. In den Opper Eiza1! in de streek vanAmmsrtz-weiler is e.ne Fransche verkenning in de Duit-sche linies binnengedroagea ea maakte krijgs-ge?angsnen.PARIJS, 25 April. (Avon.lbericht). — De Duitschers hebben bij eea aanral te^en Ue hoeve Hurtebise een bloedige nederlaag gele-den en zijn naar hua eigen linies teruggeireven. Enselsoh berioht. LON DEN, 25 April. — Wij hsbbea het ge-hucht Bilhem beoasten het bosch Havrincourt gfnomen. Tusschea de Cojeul en dî Scarpe lisbben wij in d?n strijd opnisuw voDrtgang gemaakt. Sinds 23 dezer namon wij 3029 vijandea onder wie 56 otHcioren gevangan. Oostônrijksch-ltaiiaanscha oor!a§ Italiaansoh berioht. ROME, 25 April. — Van Sirca tôt Bretna was het vijandelnk geschut ook gister erg in da weer. Het onze is het ant .vo>rd niet schuldi* geblevea en heaft troepanbewegingen in het Sugana-dal belemmard. Op het front in het Kustland vuurwisseling en veel Juchtverkenninîen. Een vijandelijk vliag-tuig is bionen onze linies geveld. De gewonde vliegars zijn gevaogen genomen. Op den Karst heeft de vijand na een hevig bombardement vannacht met sterke strijd-krachten onze Haies in het vak ran Castagnaviza aangevallen. Hij is er alleen in geslaagd een dan ▼origen dag door ons bezetten voorpost te her-nemen ; op de rest van het aaavalsfront is hij terugge ireven. RUSSÏSGE-DIJI rSCHE 00RL03 ST-PETERSBURG, 25 April. Russisch çeoechtsterrein. Vuurwisseliog en verkenningen. Roemeensch geoechisterrein. Vuurwisseling en verkenningen. OP ZES. B ^rlijn, 25 April. — Officieel. —Torpadobooten van het Marinekommando on lerbevel vaa luite-nant-kapitein Assmann, vielen in de i nacht van 24 tôt 25 April de vesting en de reede van Duia-kerke aan. Op 30U0 metcrs afstaud werden 350 springgranaten tegen da haveninstelîingen afgevuurd, weike door lichtkogels verlicht wsrden. Het beantwoorden ran het vuur door de kusf-ba terijen van den tegeastander bleef zonder gevoig. Na de beschieticg werd het vaarwater naar vijandelijke bew.ikingssirijdkrachten afgs-zocht. Hierbij k'.vam het tôt een kort gevecht m^t twe ;, blijkelij'< Franscha torpedobooten.vaa welke er eea door een raakschot van ons werd in den grond geboord. Een seffens diarop aan-gekom:n voorpostenvaartuig werd door geschut ve-nield.Pogingen om de overlevenden van baide gezonken vairtuigan te redden, moasten wo-den opge^even, dair heftig geschut vuur van het land uit, aanviti». Al onêe booten zijn zoader bescha- di>;ing oi verliezen terugge lecrd. ♦ * * BERLIJN, 25 April. — Den 24 April werd aan de kust een vijandelijke oaderzeebootjiger met goad gevo'g besc'aotea en door geschutvunr eaner vija idelijke vliegtuigealoods bij Nieuw-poort veruield. BERLIJN, 25 April. — Ofïicieel. — Den 23 April 's namiddaes, heeft ean onzer ma-ina-luchtschepen, in de Noordzee de Noorwaegscha bark « Royal » (688 brutto registerton), die oïdsr-weg xvas met mijnhout naar Hartlepool, opge-bracht en door een aan boori gepiaatst prijs-kommando, naar eene Duitsche haven laten brengen. Da virsobrpta âuikbaoten-oofloT. BERLIJX, 26 April (Officiëel). — In de Middellandsche Zse werden op nieuw 10 stoom-bootenenzes zailschepen mat ongeveer 55,000 bruto-registart;)nnen ia den grond geboord, waaronder : Op 5 April de bewapende Engelsche stoom-b>ot « City of Paris » 9239 bruto-re<is!erton van Bombay naar Mars aille met stukgoed. Op 10 April de bewapende En ;elsche st 10m-boot «Daitoa» 348J bru'oregisterton van Saionika vo >r Malta bastemd en de Itaîiaansche 5too:nboot « Porto di Rode » 2480 bruto-regiiter-ton, op weg van Alexindrië nairGen'.a met stukgoed ; op !1 April de Grieksche stoomboot " Merit >s » 2500 bru o-registerton met ko!ea van Engeland naar Port Siid. Op 12 April da bewap ;n le En {elsche stoomboot « K Idare », 33J0 bruto-registerton met kolanlading ; op 15 April da bawapende Eagel-sche stoomboot « Mashobra », 8236 bruto regster;on, met voile lading mus en lereas-iniddelen op weg van Ind.ë naar Marseille ; op 16 April eea Engelsche troepen-trauspori-stoomboot vaa ongeveer 12003 bruto registarton, waarschijnlijk betioorende tôt de Ovent-linie, in de Ëgeesche zae en de Grieksche stoomboot « Cenohia •, 400 bruto-register-ton mst kolen van Eageland naar Italie. Up 17 April eane onb~kande dtep geladeaaf stoomboot van ongeveer 3500 bruto-rerjisterton { op 18 April de bew ipende Engelsche stoomboot « Reualdo » 4321 bruto-registerton, met kolso waarsch:5nlijk voor Italie. Da verzonken z -ilschepan waren hoofdz ikalijk met zwavel voor Italiaan?che havens geladen. t Volgens ingekomene volled gende barichîea bevaodsr. zich onder de duikbooten ui'sîageE in de Middellandsche Zee op 16 April bskenj nog de volgende stoomboot^n. LM biwapende Engelsche s'oomboot« Britan-nia, » 31^9 bruto-register-ton met katoen van Alexandrie naar Liverpool ; de bewapende Eugelsche stoomboot « Galhope, » 3829 bruto-register-ton. met 5000 t în kolen van Cardiff naar Malta; da bewapende Enge'.sche stoomboot « Tresuses, » 3342 bru o-regi?te;-ton, met 4000 ton kolen van CardiS naar Alexandrie ; debewa-pande Engelsche stoomboot « Tremorra, » 36Î4 bruto re;ister-ton. De Chef van dan admiraalstaf dsr Mari-e. LON DEN, 26 April. — Volgeas een Reuter-bsricht mald *n de Amîrikaansc'ie bladen : De kapitein van hat Amerikaansche s oom-schip «Mjngolia» (13639 ton) me'di dat zija schip d Jor eene Daitsche duikboo*. door kanonnenvuur tôt zinkan gebracht werd. KOPENHAGEN, 26 April. — Het mimsteria van binnenlandsc'ae zakea dee't made, dat vol-geas bericht der Veraenigda stoomboormaat-schapp jen de stoomboot Ydun, op de reis v-n Frederikshaven n>.ar Kristiania ra:t rti'.igars en lading door een Duitsch oor'.ogsschip opge-bracLten naar eene Duitscha haven ge/oerd is. In ds H3ofdkommis3i8 van dsn Rijksdag. De Dnitsohe zesvsrapsrrlns. BERLIJN, 26 April (Officieel). — In dazitting der itoofdkommiSjie van den Ruks lag deel, bîj da bsspr-kin.ï der marine-bagroô'ing, de sia U3-sa'îreta"is van het Rijksmarine-ambt vertrouwe-lijka m'dedeel ngen over het vo_*ren van dea zee-oo^log. Zooals tôt hiertoe, staat de dirkboot onier h«?t keimerk : groofe uit-dagen, kleins verliezen.0>1î voor ds ma -,nd Apri is vol^ens da b^richtan t jt hisr'oe ontvangan een zeergunstire uitslag ta verwachlea ; de inkrimpiag der scheep ruimta die onze tegens're 'ers ter baschi'cking staat en die zich met_ mili aire stiptheid voordoçt en ds hierloor stijgande levansmiddalennood en hit st»eds toenemlnle gebrek aan kol n, erts en mijnhout deden zich reeds in scherpen vorm voor. Met eanige voorbeeldîn helderde de s'aats-se'-.retatis den indruk op welk^ de duikboote î-oorlog uitgeoefand heef- op dan eitonomischea en mdiïarischen toestand onïer tegeas revers ; ondmks d >. scherpa c^nsuur in de en eiite-landen, kwamen to^ch genoeg berich'en tôt cita die toelaten vast ta ste'lan, hoe de duikboot' ii-oorlog Engalantl en daarmede ook autoœattek. zijne hulprolkeren ia huaaa levenszeauwoa ga rotfen heeft. Zeer beteekenisvol is de verklaring dsr « Mor-nia^post » van 16 A'pril ; het getal dér werkelij.lt in dan grondgeboor le Engelsche schaepsruimta werd, wel is waar, gehaim gehoudan, tniar to.rh helt de weegxhaal ten gunste vaa Duiischland ovar, ea ds aanwiast der duikbooten zal waar-schijnlijk volgens rekeakundige reekseo toe-nemen.De marine heeft tôt hiertoe aile verwach-tiagea welke zij op de zee-versperring gesleld had volkomea zicn bevestigea en twijfelt niât 'dat Eageland op te voorzienen t'id ge'ww"n zal zijn de noodige g^ro'g'rek'-i in en te aoaa^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes