De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

613 0
15 december 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 15 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 26 januari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rx93779c2f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

u t tfiA.AA.iii __ ~ rmu.a Woenslag 15 December 1915 ÏJf Q /J >j Ù-J / DE GENTENAAR =DE LANDWACHT F?IJs por mimiasr è «•Aci^lpm^Ta. DE KLEINE PATRIOT Bureel en te Genf iir 18 JSeêelvesî Ondersteuning. I. Uit Vooruit van Woensdag 8 December Irukken wij het volgende over : " MM il io! : isnt nu joclt! Van nu af hebben de onderzoeken die w?j deden in da weikerswijken ons bewezen dit de nood groot is in Gent en dat, benevens de openbave besture , ook de rijken moeten heipen, niet alieenlijk voor voldoende yoe-&ing, maar ook voor braadslof en kieeding. A!s wij een beroep doen op de bezittenda kîatse van Gent is dat eene opwekking tôt plicbtbesef, en geen aansporen tôt almoezea uitreikirg. In aile oorlogsvoerende landen schnjvea de rijkea in voor groote sommen op da oorlogsleeningen, terwijl ook zij opgeroepen worden, om, met hunne kirderen, hua land te veidedigen. Mogen wij dan aan de rijken van Gent en Vlaanderen niet vragen hunne millioenen te laten die en om den in eliende verkeerea-den weikenden stand te heipen ? Zou hei zoo oveidreven zijn, moestea eea bonderdtal \an de rijksïen der stad elk 25Q duize1 d fracken afstaanom eene maatschap-pij te vormen, in overeeukomst met het stadbbestuur, om gemeenschappeiijk kolen te koopen en etelijke waren voor onze zoo diepgetioffeûe bevolking ? Dat zoa 25 millioen zijn. Is dat zooveeî? Thans moet aile baatzucht p'aais maken vocr broederlijke hu!p in het lenigen der eliende, van hen, wier kinderen, dutsendea in getal, vielen op het s'agveld 1 Da wedu-wen en weezen dier heiden, zouden zij daa nog moeten gebrek iijdeaia al hun verdrietl Dat kan en mag niet 1 » Tôt hier Vooruit. * * * Wij kunnen dlen oproep van Vooruit niet Glibesproken laten. Wij zijn het met Vooruit eens : Er zal voorzeker nog veel moeten ge-steund worden en wij ook wij klopten a&a de deur van degenen die met de goedereu der aarde gezegend zijn ons de Vlaamsche spreekwijze : Wie den arme geeft leeat aan God, heriunerende, en wij zijn zoo gelukkig te kunnen bestatigen dat onze geachte lezers onzen oproep zoo mddelijk, soo njkelijk, beantwooid hebben ten voordeele van onze krijgsgevangenen, die wij ter ge-lege-iheid van het aanstaande Nieuwjaar 4iog eens aan de mildheid onzer geachto îezers duri en aanbeveîen. Ofze lezers hebben den oprosp vaa Vooruit niet vaa noode om hunne plichtea te begrijpen. -N u, wat ons in bovenstaastde oproep van Vooruit walgt, is de wijze waarop hij diaa cproep doet, want mer) moet eruit besluitea dat de rijken van Gent nog niets gedaan hebben. V »or uit weet zoo goed als wij nochtans dat de rijken van Gent, ailen, hun geld en bat groofete getal onder hen, hunnen persoua ten dienste gesield hebben en nog steîksn ten voordeele van al onse beproefde staîàs-genooten.Verleden jaar werd 't NationaalVoedings-kom.'teit gesticht, er moest geld gegeven worden en omhalingen moesten gesch'.edea: de rijken van Gent gaven hun geld en deden zeîf de omhalin ;en (opbrengst 300,000 fr.) Verders maakten zij deel uit van den Bescbeidenen Onderstand, van het Half Kluitjeswerk (de omhalingen brachten in S maauden tijd 33,000 fr. op). Het Groen Kruif-, het Geeî Kruis, het Blauw Kruis, fcet Werk der Soep, het Werk der Belgische Krijgsgevar.genen, zijn al werken waaraaa de njken van Gent hua geld en hunnen tijd wiiden. Uit d.eze zeer onvolledige op.ïommkig kunt gtj beslutten, Vooruit, dat "de rijken vaa Gent meer dan een iaar voor dat gij het faun hebt willen wijs maken, hunne plichtea Iwgrepen hebben 1 * ? * « De stad Gent, schrijft Vooruit vcrder, ^oet het mogelyke door groote werken t« doe:i uitvceren,soep en brood te verschaâen, Bielk te geven aan de kinderen, sieke ea Zwangere vrouwen. » De stad handelt wijs en goed, Vooruit, maar dat ailes kan de stad doen, dank zij de Jastenbetalers en wie betaalt er de grGotste Wstea. aogmaals de rijkea van Geat I Êandeisbrisfwisssling mai Hoiland. MEDEDEELING. H2Gi:p uaa H33^3aâ3î en Fa'jpi^.i m Ssat. Benrs ïSoutar, 12. Lijst der briav a van H jlland s^ekomea en niet afgehaald op 10 December : A'sberge-Van Oost. — Adriaenssens, Lookristi. Araadeto ,lou. — Agence Minne. Blon ieel. — Boks. — Bauwens. — Eibauw, br. Eollaert. — J. Bouché. — Bracke, br., Lookristi. Bomert. — Bové. L. Ceuterick. — Comptoir générale Néerlandais. — C. Candaele. — Centrale Ahuentaire. Carels, br. — Claeys, notaris. — Cclen, Sint-Nikolaas. — Cooppal, Wetteren. — Ch. Claeys, Meîle. Debrabant pf Bouckaert. — De J~>ng. — Del- gianqua. — DeJryver. —- De Backer. — De chryver. — Derouback. — M. Desmot. — Da Mee ter. — D'ude otn. — E. De Cuyper. — C. De Sinodt. — Delmutte, fr. — De Rechter-Braeke. — Depree, charbons. — De Waele, Rothiisberger. — L. Deny. — Cb. l e Meyer. Dhai-nens, gassier. — G. De Co;ter. — Da Clerck fr. — A. Devriendt. — Decannizze, Courtrai. — De Landsheer E. — Dejonghe, Eekloo. — J. De Meyer, Loochristi. — De Puysseleyr, Loochristi. — Dccoorebiior, Basse-velde. — D'harné Ad. — Dera rt, ir. in. s. a. Dha.-ze, Courtrai. — Dailière. — E. De Visscher Schellebelle. — J. De Vos, Courtrai — Me r. wed. Devleeschouwer Ophasselt. — Michel De Vos, Melle. — L. Dekezel, Stekene. — De Schryver P. Loochristi. — Dr; Bruj'cker à Winkel Kruis. — Donnez C° Wondelgem. ■— De Saaet-Du vivier, Sint-Arnandsberg. — Arthur Desmet, Ledeberg. — Ue Schryver-Block. Eggermont I. J. Ledeberg. — Facq. Eiewouf, J. Oostakker. G< tschalk. — Mad. H. Gisqulère.— A. Galîet. Gysel'.nck, advokaat, Aalst. — J. Gevaert, Oudenaarde. Henry Carrsan. — Mej. Heynderickx. — Baron R. Heynderickx. —H. Hcu .hebaert— Hamer-linck, Ze zate. — Hasaert, br. — Ausr, Hae.eas, Zoiaergem. L. J anssens. — Kets. — P. L. Kesbeke. — Kerk'joorde, Wetteren. Lippsns, br. — Raym. Lippens. — Locufier. A. Lyppeus M. S. A. Mooneu. — Moec1 amie, fils. — Mitsler-Claes-#ens, I^jkeren. — J. Meyer, Lookristi. Overnieer, Laar.— Paiïte-Masquelier.— Para-Eis, Vredestraat, Gentbrugge. — Peeters-Vaa Haute, St-Nikolaas.—Papet .rie Escaut.—-Pode-vin. — Piouvier et C°. — Parmentier-Van Hoe-gaerde.Rigouts.— Schillemans. —Schrans.— L.Savo-nie. — A. Schollaerr. — Ch. Steyaert.-—A. Story. Steenkiste-De Rudder. — Soenen, Sint-Denijs-Westrem. — A. Soetaert. — Rom-Stevelinck, Lookristi. — Smetryns, fr. Taboureau. — Tollenaere, Zaffelare.— Thuys-baert, Lokeren. — Usines Evergem. Vantrappen; E. Vanhove; D. Vanderhaegen; Verraeulen Degraeve ; Vankan, kuiper ; T. Van Impe ; Vsrbauwen; Vandermercken ; C. Van Vlaenderon ; Rob. Vandenh mte; Vanderheyden broed. ; Verstraeten, Eedverbondkaai ; Van-garse, Moerbske ; Verstraete, notaris, G avère ; Van Laethem, Meire ; Vanpiaat, L., Derder-monde; Vanderguchten, zoon, Ronse; Vachauto Moens, Hamme; Vercauteren, Melle; Ver-macrcke-lmpens, Melle; Vanlaethetn, Gentbrugge; Maur Verdonck, id. ; Vanderswaelmen R. id. ; Mad. Verryen, St-Anandsb' t/,. Wolfcirius ; Id. Waeyenberghe ; J. Waldack; O. Wademon ; Ch. Wïllems, Loireien. Brieven oôôr de verzenJing gcuieigcrd en terug te halen : Swicnsn, Oostakkerstraat voor Waalwijk. — Debacker Antheuais, Eendrachtstraat, voor IJzendijke. — Meert-Van Eyck, St-Nikoîaas, voor Ter^euzen. — Vandenheule, St-Nikolaas, voor Westdcrpe. — Vergaelen, Gand, voor Amsterdam. — FilL ul, Kortrijk, voor Rotte^T dam. — Smetryns Fr., voor Rotterdam. — Van-hecke. Saffsslaere, voor Hillegcm. — P. Calle-baut, Aalst, voor Sas van Geat. Het bureel is opea aile werkdagea vaa 9 tôt 11 uar 's morgeris en van 3 tôt 5 ure 's avonds. STADSNIEUWS Waresslîoits. — Het Plaatselijk Komi-teit voor hulp aan behoeftige werkloozen, biengt. ter kennis van de handeîaars dat het wareabons van eene nieuwe vorm in omloop heeft gebracht. Het herinnert aan de belanghebbenden dat de warenbons niet langer dan drie dagen na hun vervaldag zullen ter uitfcetaling aan-vaerd worden. Het komiteit doet verder beroep op de welwillende medewerking van het pabliek om het gebruik van de warenbons als pas-geid te keer te gaan. De bons moeten uit-sluitend gebezigd worden voor den aankoop van eetwaren en moeten door dea handelaar self die ze van den ondersteunden ontvan-gen heeft, aan het komiteit ter uitbetaliog aangeboden worden. liet komiteit raadt verder de ondersteunde werkloozen ten zeerste aan, de bons niet lang achter te houden en ze liefst voor het koopea van brood te gebruiken* — Pensioettfonds vaa daa Gantaohan Boe&irak&drsboad. — iien hennii>:i in=; wordt benclit dat Zaïerdag toekomende, 18 Decembar, om 7 1/2 ure 's avor> la in den Vlaamsclien Schouwburg de Liefdadigheidsvertoon ng p ans heeft voor <io tjepensioeneerden van 't Pensioen-fonds van den Gentscheu Boekdrukk<-rsbond. Prima Donna van Gust Hendriekx, met vooraf Bietje van Maurits Sabbe, worden op,.e-roe:rd. De inschrijvinijsHisteo genoten, dank bet uiterst menschelijkdoe', net gulhartigst onthaal. Zij die de vertoooing willen bijwonen raaden wij aan zich in tijds van de nog yoorhanden zijnde kaarten te voorzien aan het locatieb un el vau den Vlaamschen Schouwburg aile dagen op de gfcwone uren aLook den avond der Vertoonine. — Katholle&a Werkmanaferlng vaa H. Ttarat. — L'ezen avond zesde lts ingt:richt door don Studiekring Hooger Leven. De lesgever eerwaarde heer P. Buysse, besturder van St-Ancandusgesticht zal handalen over de H. Mis in de eerstetijden der Kerl:. De le» begint om 6 ure en half zeer stipt. ^ — Werkraanakring St-Maoliarlus. — la den werumaaskring op St-Macharius is er sedert een maand aen vlaamsche Volksbibliot-heek gesticht. Van den beginne af geniet ze een verdiende bijval. Een goed duizendtal boeken staan ten dienste, en worden gratis ter lezing uitgegeven aan al de inwoners van de wijk. Reeds meer dan hondera inschrij vers komen iedereu Zondag tusschen 11 en 12 uie, aan de Bibliotheek boeken afhalen (we. kmanskring St-Macharius, Dender-œotidichensteenweg, 182, eers e verdiep). Wij houden eraan, dit allerbeste werk voor volksortwikkeling, bij de inwoners van de wijk warm aan te bevelen, 't Is een uitstekend mldde om gedurende d«*zedroeve enongelukkige dagea den tijd aangenaam en nuttig door te brengen. Een cataloL'.us zal eerstdaags verschijnen. — Algemoen KuLstverbcnd voor beUIa Vlaasieran — Het pu-.ke ,alounttje, ing richt in de zaal Taets, wordt druk bezocht en enkele kunstliefhebbers hebben er aan gehoudea de temooustelleis een blijk van aanmoedi^ing ea waardeering te geven door het aankoooen van werken. De bezoekers worden drineend vt rzocht hunne katalogen te bewaren. Het nummer gedru'it op het eirste blad neemt giati» deel aan eene wekeliiksche tombola. Uitsiag der eerste treiiking : Kataloog nr 0133 wint : Boschwachters Hut, van M. A!b. Dutry. Kataloog nr 1088 wint : Popje spelen, vaa Aug. Boute. De prijzen mogen afgehaald wordea Pouille-markt, nr 7, 's namiddags van 4 tôt 5. uur, dea Zaterdag uitgezonderd. — De Provinciale Veeheroarzekering be-richt hare aangeslotene maatschappijen, dat zij aile Vrijdagen, inlichtingen kunnen ba-komen in het « Landbouwershuts », van 12 tôt 1 ure. Scktretaris-ontvanger : Alfons Van Snick. — Bureel aan kostelooze Raadpleging d^r Balte va n Gent. — Er wordt ter kennis ge-biachtvanhet publiek dat het Bureel van kostelooze Raadpleging, zitting zal houden allé Woensdagen, om 12 ure 's middags, ter ve: koop'aai der Nourissen, Wiukelstraat 1, (zaal N° 4). — Half kluitj-swerk. — Het halfkîuitjes-weik komt op zijne ledenlijst zijnen dutzendsten naam in te schrijven. Duizeud leden na twee maanden en half propaganda 1 Ziedaar een cijfer dat doet nadenken en dat tevens een schoon voorbeeid is van solidari-teit door onze medeburgers gegeven ia tijden die uitermate moeilijk zijn. Zonder onderscheid van rang, sfand, politieke gezindheid of godsdienst, helpt de Gentsche bevolking de kieinen, de schameien der stad. Zij heeft door haie aangeboien liefdadigheidsbegrippen het verheven en tevens volksgezmde kaiakter begrepen van het half kluitjeswerk en steunt dan ook op aile wijzen de pogingen van hen die dat edele werk tôt stand brachten. Weet men, dat, benevens diegeuen die door de foituin beguastigd zijn, en die groote bankbi'iefjes hebben binnengebracht, dat, benevens die duizend regelmatige leden; die zich verbonden hebben, zoolang de oorlog duurt, jaarlijks 20 fraak voor het edele weik te storten, dat het Ilalf Kluitjes Werk eene hoeveel-heid tiaamlooze weldoeners telt wier werk-dadige en vindingrijke liefdadigheid siechts haai gelijken vindt in de nederigheid? In dit of geen koffiehuis is het een biljard-kampstrijd welken mea inricht ten bate van het Mal}kluitjeswerk. Elders zijn het teeke-ningeu, artistieke gravuren of iets deigelijks we.ke de gewo e bezoekers van een koffiehuis in tombola laten verioten. In het koffiehuis De Kleine Koornblocm, Paddenhoek, aihier, hebben de liefhebbers van biijard, domino en kaartspel, die zich daar dagelijks ontmosten, beslist voortaan de winsten, welke zij, met die spelen ver-wezenlijken, niet meer voor zich te houden, maar die te storten in de bus van het Half-Kluitjeswerk.Is dergelijk besluit niet zielsroerend in zijnen eenvoud ? VVilt gij nog meer weten ? Ieverige pro-pagaadisteu hebbea busaea vaa het werk , .n. - •> gepiaatst in de winkels, de groote maga-< ztjnen, de koffiehuizen totzelfs bij de haar-kappeis. Die bussen brengen op. Wel is het gebeurd, dat vooral bij da baarkappers, de pattoon aan den persoou die bem de toelating vroeg een bus ta piaatsen, antvvoordde ; Zal uwe halfklu;tjesbus geene sebada berokkenen aan de bus mijuer helpers, leerlingen of garçons? De propagandist-aanvrager antwoordd© aan den haai kappersbaas, vraag het huij eens ; deze antwoordde, dat zal ik, en weet gij welk antwoord de haa>kappersgarçon8 gaven ?» wel het is trocsteiijk 1 Zij zegden ï Piaats die bus goed in het Z'cht nevens ds onze en wij zullen er zelf in steken. Eere aan den figaro, aan den baibier ! Ta Sevilla was hij spùsvondig, siim ; te Gent i3 hi] goedhart'g op den koop toe, en, laal bet ons maar zeggen, de go^dheid is d« schoonste deugd, het edelste siersad vaa den mensch. Elkeen weet dat het Half kluitjeswerk wekelijks twaalf honderd familiën onder» steunt, en dat de st chters en alwie z ch da zaak aantrekt, bezield zijn met de edelste, uefdadigste en rechtvaardigste gevoelens, kortom, dat het menschen zijn in wie mso voile vertrouwen mag hebben en dat is voN doende voor eenen Gentenaar die het hart op de rechte p'aats heeft. — Val. — Emiel Mortier, wonende Note« laarstiaat, 22, die Maai dag avond beschoa-ken was. deed op de Leikaai een zoo eiga val, op den kant van het gaanpad, dat hij erg aan het hoofd werd gskwetst. Dokter Ryenaer heeft hem ' er?,orgd ; vervolgens werd den drorikaard door de zorgen der poi-cie van de 6e wijk, naar het gasthuiS gevjèrd. — Gekwetst. — De 35jarige Jozefina Busmar.s, dagloonster, echtgenoote va» Emiel Temmeiman, worende Zebrastraat, nr 133, werd op den hoek van de Borluut-straat en Hoogstraat door eene kar over-reden en aan den rechter voet gekwetst. Het slachtoffer, na verzorging door dokief Bulcke, werd huiswaarts geleid. — Opxepast. — De poï;cie van de 7e wijï roept de aandacht van het publiek op da bande!wijze van eenen jo >gen gast, welka zich in verschillige winkels der stad begeeffc en er zich koopwaren of voorwerpsn doet afleveien op naam van M. Lucas, wonenda Barrestraat, 3. — Kaihol. Zangoereeniging St-Cecilia. Vooi deuitvoering van 15 Jaruiariaanstaande zuiien de repetdiën p aats grijpen den Woens- en Vrijdagavond van elke week, te'kens om 8 ure, tn het lokaal a Roodea Hced ». De 'eden worden vriendelijk ver* zoctit legelmatig aari'.vezig (e zijn. St-Amandsberg. — Diefstai.—Zekere® A. E. wone: de Aoeelbroek-traat (Wijk Oude Barreel) welke zich plichtig had gc-maakt aan diefte van een uurwerk in eefi huis der Roozebtoeckstraat, werd Zondag, avond aangehoudeu en in het gemcents» gevang opgesloten. Oorlogsberichten. Duiisuha barichtsn vaa liât Sr»jt hiHkarirHar, Wsst .I5jk Kr Igstaonsel. BERLIJN, 13 December ('s middags). —i Niets belangrijks aan te otippen. Oistclilk krl|ptooneâl. BERLIJN, 13 December. — ('s Middags). Lpgergroep van Genpraal-Veldmaarschalk von Hindenburg. Kleine schermutselingen hebben plaata gehad op veisctiilleude p'aatsen, tusschea vooiaange'egen posten ed vija delijke deta-cbementen, die op verkenning waren. In eene dier ontmoetuigen, zijn de Russea erin gelukt eene liauwe Duitschc post te bemeesteren. Legergroep t>an Generaal-Veldmaarich&lli prins Leopold van Beieren. Een misîukte aanval tegen onze stellin? gen in de nabijueid vars Vulka, ten Zuiden van het meer Vygonovskoje, heeft aan ds Russen omtrent 100 man gekost zoowel aaa dooden als aan gekwet&ten en krijgsge-vangenen.Legergroep oan generaal von Linsingen. Niëts nieuws. Balkaansch oopîogstsprsin BERLIJN, 13 December. — De toestan<| heeft geene hoegenaamde veianderinff ondergaan. ^ Het leger van generaal von Kôvess heeft-gisteren meer dan 900 krijgsgevai gene^' genomen. y Nabii Ipek.hebbea wij 12 modéras kanom

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes