De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

622751 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 05 Juli. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 15 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/tm71v5fx71/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DEGENTENAAR-DELANDWACHT nus g* ukn a bnnfill B UBâ ft.HnuVVHbn I 18 iaar. Uitgever 0.De Graeve, Geot, Ketelvost, 16. 3DB KTi'BICTJB PAT.RIOT Woensdau S Juli iÔï« NumflAA STADSNIEUWS. S ! AUbNIEUWb. Banken gesloten. — De bureelen en kassen fier Banque de Flandre en Banque de Gand, zulleri gesloten zijn op 10, 11 en 21 Juliaan-•taande, gewone jaarlijksche verlofdagen. — Geoonden, geldbeugel, nabij Elisabelhlaan. Te bekoraen Van Monckhoven3traat, 36. OnovertrefbareBorstplllenVanWynen-flaele, St-Michielstraat, 17, Gent, 1 £r, de doos. 5895 — Stedelijk Werk der Voeding. — Het Komiteit van het Stedelijk Werk der Voeding, handelend na beslissing van het Kollege van Burgemeester en Schepenen, heeft als vol£t den Ijderstand van brood opgelegd : Te rekenen van Zondag 9 Juli .zal het g et al Jroodkaarten voor de ondersteunden, die soep en brood hebben, met de helft vermeerderd worden ; de broodkaarten van 50 centiemen worden vervangen door broodkaarten ran 37 centiemen. Men zal dus uitdeelen voor 2 broodkaarten : 3 ; voor 3 broodkaarten : 41/2 j voor 4 broodkaarten : 6, enz, enz. De kaartea van een half brood hebben eene groene kleur en zijn van kleiner formaat. Wie enkel brood bekomt van de Voeding, zal lietzelfde getal kaarten bltfven behouden ; deze hebben sederi 25 Juni eene waarde van 50 centiemen. Deze kaarten zijn verschillend van tekst en hebben eene bruine kleur. Het komiteit vestigt er de aandacht op van de ondersteunden, alsook yan de bakkers, dat al de kaarten vôôr Zateraag namiddag bij de bakkers moeten ingebracht zijn, om dezen toe te la'en den Zaterdag avond de broodkaarten bij ket Provinc'.aal Komiteit in te leveren. Na den Zaterdag veratidert de waarde van de broodkaarten der voeding en kaa oader geen voorwendsel de vroegere waarde in aaumerking komen. vwzorgdQ herBtelllng'en. ««BW1SSU8 GEN1ETS, 14, Brabantstraat, 7249 — Pensioenen, — De burgeilijke en geeste-îijke pensioenen zullen worden afgèleverd den Vrijdag, 7 Juli aanstaande. De militaire pensioenen den 8 Juli. Natlonaal Hulp- en VoetllBgskemlteit. Verkooo oan mecl. — Het Proviuciaal Hulp-cn Voedinpskomiteit, Plaatselijlc Komiteit te Gent heeft het gebeurlijk geval in aanmerking genomen dat sommige personen de hoeveelheid brood nïet verbruiken hua door de vermeerde-ring van de rantsceneering verzekerd. Er is besloten dat de bakkers aan hunne klienten de hoeveelheid meel mogen afleveren overcenlomstig met de niet verbrnikte hoeveelheid brood ; en dat op de basis van 650 gram-tnen meel psr onverbruikt brood van 925 gram-men aan den prijs van 0.30 fr. Het is aan de bakkers verboden het meel te \ervoeren. De belanghebb;nden moeten het afhalen in den winkel der bakkers, dit ten einde het toezichl van het Komitait te vergemakke-lijkf n. Het Komiteit dringt aan bij zijne medeburgers opdat deze het onmiddellijk zouden verwittigen, indien zij, voor welke redeD ook, het brooi of hot meel waarop zij wekelijks reeht hebben van de bakkers niet zouden ontvangen, De maatregel is onmiddellijk van kracht. Het Komiteit. \ Het Nationaal H ";Tp- en Voaâlng'skomt* tfelt, JProvlnoiaal Komiteit Oo.t-Viaan-ûôren heeft besloten aan de behosftige zieken kostelooze genees- en pharmaceutieke zorgen te ▼erleenen. Gezegde zcrgen zullen aan al de Dehceftigeliuisgezinnon verstrekt worden welke o*) 4 Augusfua 1914 door het Weldadigheids-Durecl niet onderstound werden. Zullen er ook kunnen van génieten : dv wedu-«115 j rn''itairen op he' veld van eer gesneu* 0 vfouwen en minderiarige kinderen van «mtairea in werkelijken dienst of krijyâtovaa- ww»viT Va»» "Wt I I T—| K-V I , T— i I gen ; de minderjarige Idnderen van militairen, weezen van moeder, enz. enz. De nieuwe dienst zal In voego treden zoo spoedig mogelijk. - De heeren geneesheeren en apothekers,welke door den provlncialen geneeskundigen dienst wenschen aanvaard te worden en diensvolgens volledige inlichtingen begeeren over deze Inrich-ting, worden verzocht te schrijven aan het buiçel van den Geaeeskundigen Ondcrstand, 8. Kuiperskaai, Gent, of er zich persoonlijk aan-bieden de werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 6 uur. Het Piovinciaal Comiteit. (Geneeskundige onderstand). Varbond fier Ziekenbenrzan en Herver-zekeringskas van het arrondissement Gent. Vrijdag,in het Landbouwershuis.zitting voor het bestuur, na de vergadering van den Land-bouwersbond.Vrijdag 7 en Zondag 9 Juli, van 11 ure tôt 's middags, betaling in hetzelfde lokaal van den onderstand der Herverzekeringskas voor den tweeden trimester. Kekloo. — Al de Brouuters der Kommandan-tur Eekloo, worden verzocht de vergadering bij te wonen op Donderdag 6 Juli aanstaande, om 11 ure, in het gewoon lokaal : « Groenen Boomgaard ». Mededeelingen. — Gersten-centrale. 7494 PRIESTERLIJKE BSNOEMINGEN Bisdom Gent. Op St-Baafsparochie te Gent werd als on der» pastoor benosmd, de eerw. heer Van Durme, leeraar te Ronse. ^ Duitsche berlcTiten fati i»et Groot Ho&fdkwarttert ^^^Westalijk BERLIJN, 3 Juli. — De voortzetting van het Engelsch en Fransch ofiensief op beide oevers der Somme, had ten. Noorden van den stroom in het algemeen geen succès ; de vijand laed hier buitengewoon hooge en bloedige verliezen. Ten Zui^en van de rivier trokken wij des nachts de afdeelingen, die gis'eren in de midielstelling waren geweken, in eene tweede stelling terug. De geTechtsbedrijvigheid op de niet aange-vallen legerfroaten bleef dezelfde. Ten Westen der Maas hadden de pogingen der Franschen om ons de loop jrachtenstul<)»'!n veroverd aan de hoogte 304 weer te ontrukiv^u, kleine iafanteriegevechten voor gevolg. Ten Oosten der Maas putte de vijand zich uit in vergeefsche aanvallen tegen het werk Thiau-mont en bij de hoogte Froide Terre. Bij eenen dczer aanvallen drong hij voorbijgaani in onzs vooraangelegen loopgrachten onsjeveer zes honderd meters ten Zuid-Westen van het werk, doch hij werd er onverwijl 1 terug uitgeworpsn. Ten Zuid-Oosten der vesting Vaux is de ho >gt« batterij van Damloup sedert heden nacht weder in onze handen. Er werden daar 100 gevaogenen en verschei-dene mitraljeuzea ingebracht. Fransche afdeelingen die vooruitrukten tegen de Duitsche stellingen in het Priesterbosch (ten Noord-Westen van Pont-a-Mousson werden zonder moeite afgeslagen. * ** In de talrijke luchtgevechten van gister, werden zes v.jandelijke luchtvaarders naar b3' neden geschoten, waarvan vier blnnen onzs lijnen. Luitenant Mulzer heeft daarb'J zijner zevenden en luitenant Parschau zijnen zesdei tegens'ander buiten gevecht gesteld. Door he atweervuur werd een vijandelijke tweedekkei boveu Douai, en een andere eergister ten Ooster van Pervijse (IJzerfroat) naar beneden gehaald Twee Fransche kabelballons werden in d< streek van Verdun door onze vliegers naar 6a neden geschoten. in jd jta x «il» 1 w«ea3i< Oostelîjk krliflstooneel. BERLIJN, 3 Juli. — Russische torpedo-booten en het linieschip « Slawa » beschoten zonder gevolg de Kurlandsche kust ten O. van Ragassem. Zij werden door onze kustbatterijen met goed gevolg: ondar vuur genomen en aan-gevallen door vliegeskaders. De «Slawa » werd getroffen. Legers aan oeldmaarsehalk-generaal _ von Hindenburg, De vijand versterkte zijn vuur op verscheidene plaatsen en rukte meermaals vooruit ; die aanvallen voerden slechts bij Minki {ten noorden van Smorgon) tôt een gevecht in onze lijnen, waaruit de tegenstander onder verlies van 243 gevangenea metbloedige verliezenseffens weder werd verdreven, Legers pan Veldmarschalk-generaal prins Leopold oan Beieren. De Russen zijn ten Noord-Oosten en en Oosten van Gorodisc'ntsche evenals aan beide zijden der spoorbaan Baronowitschi-Snow, na eene geschutvoorbereiding van verscheidene uren tôt den aanval overgegaan. Een tegen-aanval tegen afdeelingen die binnendrongan ten Noord-Oosten van Gorodischtsche gaat goei vooruit. Verder werd de vijand onder acater-laten van veel dooden en gekweisten gedwon-gen geworden rechtsomkeer te maken. Legers van generaal von Linsingen, Sterke Russische tegenaanvallen ten Noorden en ten Zuid-Westen van Luck kondei ons vooruitrukken niet tegeuhouden, groote rulterij-aanvallen werden jammerlijk gebroken. Het gevangengetal is ongeveer tôt 180Q man gestegen. Leger van generaal graaf von Bothmer. Oaze troeoen staan tea Zuid-Oosten van Tlumacz in gunstigen strijd. Balkaralssli ooi'Iogsier?2ia. De toostand is onveranderd. Oîficieele Oostenrijkschii berichîen WEENEN, 3 Juli. — Officieel wordt medC' gedeeld: Russiseh krîlgsîoonee!- In Bukowina nieis van belang, De gevechten bij Kolom-a hebben in omvang toegenomen. Een sterke vijandelijke opmarsch ten Westen der stad werd door eenen tegenaanval tegen' gehouden. Ten Zuid-Oosten Timmaez, waar Duitsche en Oostenrijk-Hongaarsche troepsn in gevecht staan stikte een Russischen ruiterii aanval aangezet op eene frontbreedte van 11/2 kilome ter in kanoanen en voetvolkvuur. In de ruimte ten Zaiden van Luck won de aan val der verbondenen nogmaals ruimte. Ten Westen en ten Noord-Westen van Lucli werden hevige Russische voorstooten afgeslagen Evenzoo s;ikte een vijandelijke ruilerijaanval in den omtrelc van Zlocze wka. Ten noord-oosten van BaranowitschL wesea Duitsche en Oostenrijk-Hongaarsche troepen Sterke, door hevig kaaonvuur voorbereide aan1 vallen af. Degevechten zijn nog niet ten voile afgeloopen Italiaanseh kriigstoouesl. De levendige bedrijvigheid der vijandelijke kanonnenea mijnenwerpers tegen de hoogvlaktf van Doberdo, namelijk tegen den sektor tea Z van den Dei Sei Busi-berg, duurt voort. Trapsgewijze lcwam het ook tôt hardnekkig* handgranaten gevechten. i In het Marmolatagebied en op ons front tus i schea Brenta en Etsch werden weerom ver i scheidene aanvallen vaa den vijand afgewezen In de ruimte van den Interrato-berg brach loitenant Kaiser met eene patroelje van zes mai l sterk van het k. en k. Landweervoetvolk regiment nr 25 van eene geslaagda oadernemiQj s tegen vijandelijke machienengeweren, 26 Italianen waatoader vier officierea, als gevan « geneniib iag 9 <iaij ivio. Nam. i«o VI"1» - Il Ml 1—^1 Op andere phatsen werden gister 14 officierea en 336 man gevangen genomen. Zuld-Odstelijk krijgstoaneel Onveranderd, Oorlog in het Oosten, Turksoh barloht : , KONSTANTINOPEL, 2 Juli. — Het hoofd-kwartier deelt mede. Aan het Irakfroat geen verandering. in Perzië zetten oaze troepen hunnen vooruit» gang naar het Oosten voart, tenviji zy ds Kussische troepen verjagen, Aan het Kaukasusfront is op den rechter-vleugel en in het centrum niets voorgevallen. Onze ten Noorden van Tschorok staande troe* drongen in het vijandelijk centrum en dreven den vijand 8 kilometers naar de knst terug. Zij hebben ook nog vijandelijke stellingea op een front van 12 kilometers bezet. Onze zeestrijdkrachten hebben in de laatsta week vele uitslagea in de Zwarte Zee bekomen. Oaze daikbootea hebben aan de kust van den Kaukasus vier groote Russische stoomschîpen, waaroader transportschepen, totzinken gebracht. Eenige daarvan waren met troepen geladen; boveadien werd nog een Russisc'i zeilschip tôt zinken gebracht. Een met ammunitie geladen vijandelijk sloomschip en een ander groot stoom-schip zijn op een mijn geloopen en gezonken. Den 29 Juni werd bij Katia, na een lucht-gevecht dat vijftien mmuten duurde, een vijande-lijk yliegtuig tôt vluchten gedwongen. Het landde tusschen het Kanaal en Taia, om aan da vervolging van ons vliegluig te ontsnappen. r KONSTANTINOPEL, 3 Juli - Op het Irakfront gesne verandering Uit Zuid-Perzië ligt geen nieuw bericht voor. i KAUKASUSFRONT : Op den rechter vleugel rust. In het Center duurt het plaatsslijke kanonnengeveeht met onderbre'iingen voort. Op den linker-vleugel gaat ons ofiensief tea noorden van den Tchoruk stap voor stap naar kust welgelukt vooruit. Gister bezetteden onze varvolgingskolonamen eentjre n;:uwe vijandelijke stellinîenea breidien .daarmede hun bezettingsgebied uit. Wij namen in deze gevechten 9-0 gevanganaa. Twee vijandelijke vlîegers, die den ingang overvlogen der Dardaaellen-zae-engte mo3s;en door ons vuur in de richting vaa Ambras vluchten. Verders niets niauws. KONSTANTINOPEL, 3 Juli. - Hetoffic eeî Russiseh bericht van 27 J uui meldt Russische afdeelingen hadden in den omtrek van Banc îa de richting naar Mossosl onze troepen uit hunna stellingen geworpen en ze naar het Westen teruggedrongen. Dia bewering is gansch uitga-vonden. Bij Revanduz bhjven de Russen, lang» aile kanten door onze troepen bedreigd sederf maaadeo op het defensief, z jnder deu geringstea stap voruit te koman. Bij de opsraties in dea. omtrek van Boac betreft het enkel onbeduidende botsingenlas sc'aen onze verkenningstrospen en Russisctia krachten die een zuiver plaatselijk karakteir hebben. Om hunne neerlagen op het KankasusfronS ' Zuid-Perziè t© bswinipalea, hebben de Russen. de g^woonve *iau^eiom3a, ii huine officieela berichte^, fantastisc \e i yoirderingen in de rich^ru van Massoel, Dia.r-bekr en Erzin^hian te^nsldezi. We gelooven dat/"feelfs de Russische ai je meene staf nçt nxoxdQ moet zijn, gedurig dez< uitgevoadene vett^isels alsook deze richtingei t te herha'ea. 1 u i moeten/i'usvolgens ia het geheel niet var baasd zijn, als de Russen met hunne onver î vrozenheid, zekeren dag dezo richtingen veraa ^ uefea en ons zullea vertellea dat zij vordefingei gedaaa hebben in de richtiag vaa Koustantinopal Aleiu idrisdâ of Bj^dad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie